Thông tư liên bộ số 13-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
80
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ số 13-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 13-TT/LB về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở y tế của nhà nước do Bộ Y tế - Bô Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành quyết định số 72-CT ngày 25-3-1986 của chủ tịch hội đồng bộ trưởng về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở y tế của nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 13-TT/LB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13-TT/LB Hà N i , ngày 15 tháng 7 năm 1986 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - TÀI CHÍNH S 13-TT/LB NGÀY 15-7-1986 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 72-CT NGÀY 25-3-1986 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG V CH TR C P TI N THU C VÀ TI N ĂN CHO NGƯ I B NH T I CÁC CƠ S Y T C A NHÀ NƯ C Thi hành quy t nh s 72-CT ngày 25-3-1986 c a ch t ch H i ng B trư ng v ch tr c p ti n thu c và ti n ăn cho ngư i b nh t i các cơ s y t c a Nhà nư c, liên b Y t - Tài chính hư ng d n thi hành c th như sau: Ph n 1: TR C P TI N THU C KHÁM CH A B NH THÔNG THƯ NG 1. M c chi v ti n thu c khám ch a b nh thông thư ng cho các i tư ng ư c tr c p ti n thu c: a) i tư ng ư c hư ng m c chi v thu c thông thư ng: 68 /ngư i/năm, bao g m: - Công nhân viên ch c Nhà nư c và nh ng ngư i làm h p ng dài h n; - Công nhân viên ch c Nhà nư c và quân nhân ã ngh hưu, vi c ngh vì m t s c lao ng; thương binh, b nh binh ang ư c hư ng lương hưu ho c tr c p m t s c thương t t hàng tháng; - Cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng; - Anh hùng lao ng, i bi u Qu c h i ương nhi m, không hư ng lương hưu ho c sinh ho t phí hàng tháng; - Công nhân viên ch c Nhà nư c ang h c t p trung t i các trư ng i h c, cao ng trung h c, sơ h c chuyên nghi p, các trư ng d y ngh . M c chi v ti n thu c ch a b nh nói trên bao g m thu c thông thư ng, thu c ph khoa, thu c ch a b nh mãn tính, b nh ngh nghi p, chia ra:
  2. t i tr m y t cơ quan, xí nghi p, trư ng h c mua thu c c p c u và ch a b nh thông thư ng: 24 /ngư i/năm. S ti n còn l i44 /ngư i/năm chuy n n các phòng khám a khoa (trong hay ngoài b nh vi n trung ương và a phương, b nh vi n ngành) chi c p thu c i u tr b nh cho các i tư ng n khám. - Các cơ quan oàn th , v.v... có s cán b , công nhân viên quá ít và không có t ch c y t riêng thì s ti n 68 ư c chuy n n các phòng khám b nh c a b nh vi n chi c p thu c. b) i v i h c sinh, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c, sơ h c chuyên nghi p và trư ng d y ngh ư c d tr 18 /h c sinh/năm do tr m y t các trư ng qu n lý và c p phát thu c. c) ng bào dân t c vùng cao mi n núi, nh ng ngư i i khai hoang xây d ng vùng kinh t m i trong ba năm u, ư c chi v thu c 12 /ngư i/ năm do ngân sách xã c p cho tr m y t xã qu n lý c p thu c thông thư ng ho c c p c u t i ch . d) Các i tư ng ư c tr c p ti n thu c bình quân 3 /1 l n khám, bao g m: - Cán b chính quy n và oàn th xã, phư ng chuyên trách ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng. - Ngư i có công giúp cách m ng ư c hư ng ch tr c p hàng tháng. - Cha m già y u, con dư i 18 tu i c a công nhân viên ch c, s quan và quân nhân chuyên nghi p t i ch c, ngh hưu ho c ã ch t. - Cha, m , v , ch ng, con dư i 18 tu i c a li t s ư c hư ng tr c p hàng tháng. - Nh ng ngư i b b nh d ch, b tai n n vì thiên tai ch ho . - Nh ng ngư i tàn t t, tr m côi không nơi nương t a, ngư i g p khó khăn c bi t trong i s ng ư c chính quy n a phương xác nh n. - Các i tư ng quy nh i m b, c trên ây khi m au n u ư c gi i thi u n phòng khám b nh vi n a khoa khu v c và phòng khám b nh trong b nh vi n cũng ư c c p phát thu c thông thư ng theo m c tính bình quân 3 /1 l n khám b nh. e) Riêng i v i các phòng khám b nh thu c các b nh vi n và vi n chuyên khoa trung ương, có nhi m v khám, ch a b nh cho b nh nhân vư t quá kh năng i u tr do các tuy n dư i gi i thi u lên, ư c d trù kinh phí tính bình quân 5 /1 l n khám c p thu c cho i tư ng thu c di n Nhà nư c tr c p ti n thu c. h) i v i nh ng ngư i m c các b nh xã h i và th c hi n sinh có k ho ch, ư c gi i thi u n khám, ch a b nh ngo i trú t i các b nh vi n chuyên khoa c a t nh, thành ph và trung ương, ư c c p phát thu c theo phác i u tr c a t ng chuyên khoa theo quy nh c a B Y t , bình quân 1 /ngày; riêng thu c chuyên khoa lao bình quân 2 n 3 /ngày.
  3. 2. C p kinh phí và s d ng kinh phí thu c: a) Các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c v.v... Căn c vào s lư ng cán b công nhân viên ch c, s h c sinh hàng năm, l p d trù kinh phí ti n thu c khám ch a b nh thông thư ng theo m c quy nh i m a, b m c 1 nói trên, ngh cơ quan tài chính c p phát n u là cơ quan hành chính, s nghi p, ho c tính vào giá thành s n phNm, phí lưu thông n u là cơ s s n xu t kinh doanh. - Hàng quý, các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c chuy n s ti n thu c là 11 ho c 17 /quý (n u không có t ch c y t ) cho các phòng khám b nh c a b nh vi n. b) Các cơ quan thương binh, xã h i c n căn c vào i tư ng ư c hư ng m c chi v thu c thông thư ng 68 /ngư i/năm chuy n s ti n 17 /quý cho các phòng khám b nh c p thu c cho các i tư ng n khám. c) Hàng quý, các phòng khám b nh ph i quy t toán kinh phí ti n thu c v i các ơn v ã n p ti n. N u ơn v nào không n p ti n s không ư c c p phát thu c mà ch cho hư ng i u tr . d) Hàng quý, cơ quan y t l p d trù kinh phí ti n thu c cho các i tư ng quy nh i m d, e, h, m c 1, ph n I trên ây g i cho cơ quan tài chính ki m tra, xem xét và c p phát ngoài nh m c chi bình quân giư ng b nh hàng năm. e) Nh ng i tư ng quy nh m c 1, ph n I trên ây, n u m au ph i n m i u tr b nh vi n ư c mi n n p ti n thu c và các d ch v khám ch a b nh khác; ch ph i n p m t l n ti n ăn t i ph n II dư i ây. 3. Ngư i b nh không thu c i tư ng ghi m c m t, ph n I khi khám b nh ch a b nh t i các cơ s y t Nhà nư c ư c mi n tr d ch v khám, ch a b nh nhưng ph i tr ti n ăn, ti n thu c c th : - ư c khám b nh và c p ơn mua thu c v s d ng. - Vào i u tr n i trú ph i tr ti n ăn hàng ngày và ti n thu c, bao g m thu c u ng, thu c tiêm các lo i, máu, d ch truy n, phim X quang. Các kho n thu ư c trên ây, b nh vi n ư c gi l i b sung vào kinh phí c a ơn v ph c v ngư i b nh. Ph n 2: TI N ĂN VÀ M C ÓNG GÓP C A NGƯ I B NH 1. i v i cán b công nhân viên ch c ang công tác, cán b công nhân viên ch c và quân nhân ã v hưu, ngh vi c vì m t s c lao ng. i tư ng M c ăn 1 ngày M c óng góp T i b nh vi n T i nhà Cán b dương Cán b v ngh Nhà h sinh, i u ch c hưu, ngh vi c
  4. Tr m y t cơ dư ng vì m t s c lao s có gư ng ng b nh 1.Cán b có m c T 12 - 15 20 N p 50% m c N p 40% m c lương chính dư i T 18 - 20 25 ăn b nh vi n ăn b nh vi n 425 T 22 - 25 30 - nt - - nt - 2.Cán b có m c - nt - - nt - lương chính t 425 n dư i 668 3.Cán b có m c lương chính t 668 tr lên Các trư ng h p dư i ây ư c áp d ng m c ti n ăn và óng góp như sau: a) Áp d ng m c ăn th nh t trong b ng i v i: - Cán b xã, phư ng chuyên trách và cán b y t xã, phư ng ư c hư ng sinh ho t phí hàng tháng: n p 30% m c ti n ăn b nh vi n. - Thương binh, b nh binh ư c x p h ng: n p 20% m c ti n ăn b nh vi n. b) Áp d ng m c ăn th hai trong b ng i v i: - Cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 ư c hư ng tr c p hàng tháng: n p 30% m c ti n ăn b nh vi n. - Anh hùng lao ng, i bi u Qu c h i ương nhi m không hư ng lương, sinh ho t phí: n p 20% m c ti n ăn b nh vi n. c) i v i nh ng ngư i b nh c n ăn theo ch b nh lý: - i v i nh ng b nh nhân n ng, b nh nhân sau m (ph u thu t l n) thì áp d ng m c ăn cao hơn m t m c so v i m c ăn bình thư ng theo lương trong b ng trên do Trư ng khoa ( i v i b nh vi n trung ương) và Giám c b nh vi n ( i v i b nh vi n a phương, b nh vi n các ngành) quy t nh.
  5. - Trư ng h p b nh nhân ph i nuôi dư ng theo ch c bi t thì có th áp d ng m c ăn cao hơn và s do Giám c b nh vi n quy t nh. - Ngư i b nh ư c áp d ng ch ăn theo b nh lý ch ph i n p ti n ăn theo m c ăn quy nh b ng trên. 2. i v i nhân dân và tr em: Nhân dân và tr em i u tr các b nh vi n áp d ng m c ăn t 8 n 10 /ngày; n u ngư i b nh có yêu c u ăn trên m c này và t tr ph n ăn thêm thì tuỳ kh năng mà b nh vi n c g ng ph c v ngư i b nh tr ti n ăn toàn b theo m c ăn ư c ph c v . - Nh ng ngư i b nh sau ây ch ph i n p 30% c a m c ti n ăn t 8 n 10 /ngày: Cha, m già y u và con dư i 18 tu i (con th nh t và con th hai) c a công nhân viên ch c, s quan và quân nhân chuyên nghi p t i ch c, ngh hưu ho c ã ch t; H c sinh sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c, sơ h c chuyên nghi p và các trư ng d y ngh . - Nh ng ngư i b nh sau ây ch ph i n p 20% c a m c ti n ăn t 8 n 10 /ngày: Ngư i có công giúp cách m ng ư c hư ng tr c p hàng tháng; Cha m , v , ch ng, con dư i 18 tu i c a li t s ư c hư ng tr c p hàng tháng; ng bào dân t c vùng cao mi n núi theo Quy t nh s 156-CP ngày 7-10 -1968 c a H i ng chính ph ; Ngư i i khai hoang xây d ng vùng kinh t m i trong ba năm u theo Quy t d nh s 95-CP ngày 27-3-1980 và Quy t nh s 254-CP ngày 16-6-1981 c a H i ng chính ph . - Nh ng ngư i b nh sau ây n u ư c chính quy n xã, phư ng c p gi y xác nh n, ăn m c t 8 n 10 /ngày và ư c mi n n p ti n ăn: Ngư i b tai n n vì thiên tai, ch ho ; Ngư i tàn t t và tr m côi không nơi nương t a; Ngư i g p khó khăn c bi t trong i s ng; Ngư i m c b nh xã h i như lao, tâm th n, phong n u n m i u tr t tháng th hai tr i không ph i tr ti n ăn. 3. Quy t nh m c ti n ăn: a) phù h p v i giá c sinh ho t c a t ng vùng, căn c vào các m c ăn cơ s i u tr cho cán b và nhân dân theo quy nh trên ây, U ban nhân dân các a phương s quy t nh c th vi c áp d ng m t m c ăn th ng nh t cho cán b theo b c lương và
  6. m t m c ăn cho nhân dân n m i u tr b nh vi n, nhà h sinh và tr m y t cơ s có giư ng b nh. i v i các cơ s y t tr c thu c b y t , t ng c c khác s do b y t và các b , t ng c c quy nh c th . M c ăn th ng nh t do U ban nhân dân và các b , t ng c c quy t nh làm cơ s n p ho c mi n n p ti n ăn theo t l ã quy nh trên. b) M c ti n ăn và m c óng góp quy nh trên ây, s ư c tính b sung thêm ph n tăng c a kho n ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng c a ch t ch H i ng b trư ng (n u có) so v i m c ã quy nh t i quy t nh s 86-CT ngày 4-4-1986 c a ch t ch H i ng b trư ng. 4. Ngư i b nh ăn t i b nh vi n, nhà i u dư ng, nhà h sinh, tr m y t cơ s có giư ng b nh u ph i n p g o theo tiêu chuNn quy nh và b nh vi n s thanh toán tr l i s ti n g o ã n p theo giá l ch o n nh c a Nhà nư c t ng a phương cho b nh nhân. N u ngư i b nh không ăn t i các cơ s i u tr , i u dư ng thì không ư c thanh toán các kho n tr c p ti n ăn. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1-7-1986. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh s 72-CT ngày 25-3-1986 c a ch t ch H i ng B trư ng và các quy nh t i Thông tư hư ng d n này u bãi b . Ngô Thi t Th ch Ph m Song ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản