Thông tư liên bộ số 17-TT/LB về việc hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã, phường do Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 17-TT/LB về việc hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã, phường do Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 17-TT/LB về việc hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã, phường do Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 17-TT/LB về việc hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã, phường do Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17-TT/LB Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 1983 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - TÀI CHÍNH S 17-TT/LB NGÀY 12-5-1983 HƯ NG D N V CH , CHÍNH SÁCH I V I CÁN B Y T XÃ, PHƯ NG Căn c quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng b sung m t s ch i v i cán b y t xã, phư ng; Căn c quy t nh s 156-CP ngày 7-10-1968 c a H i ng Chính ph v chính sách i v i y t vùng cao, mi n núi; Căn c thông tư s 1-TC/CQ ngày 12-1-1982, s 16-CQ P ngày 10-4-1982, s 74- CQ/TCCP ngày 17-11-1982 c a Ban t ch c c a Chính ph hư ng d n thi hành Quy t nh s 111-H BT, và tham gia ý ki n v ch , chính sách i v i cán b y t xã, phư ng; Liên B Y t - Tài chính hư ng d n v ch , chính sách i v i cán b y t xã, phư ng như sau: I. S LƯ NG CÁN B VÀ CH SINH HO T PHÍ. Theo thông tư s 25-TT/LB ngày 28-11-1980 c a liên B Y t - Tài chính và thông tư hư ng d n s 29-BYT/TT ngày 29-12-1980 c a B Y t quy nh s lư ng cán b và ch sinh ho t phí như sau: 1. S lư ng cán b (không tính các t s n xu t thu c nam và t chNn tr ông y). - Xã có dư i 3000 dân ư c b trí 3 cán b . - i v i nh ng xã phía B c có trên 3000 dân thì c thêm 1000 dân ư c b trí thêm m t cán b y t , nhưng không quá 7 ngư i; tính bình quân cho m i tr m y t xã là 5 ngư i. i v i nh ng xã phía Nam có ông dân t 10000 dân tr lên, a dư r ng thì c thêm 3000 dân ư c b trí thêm 1 cán b y t , nhưng nhi u nh t không quá 10 ngư i. 2. Ch sinh ho t phí. Cán b y t chuyên trách thư ng xuyên công tác tr m y t xã, phư ng ư c ào t o có trình i h c, trung h c và sơ h c có thâm niên công tác làm vi c theo quy ch chung c a Nhà nư c ư c x p sinh ho t phí theo b ng lương c a cán b y t trong biên ch Nhà nư c quy nh sau ây: Ch c danh Th i gian công tác và m c sinh ho t phí
  2. Dư i 5 Trên 5 Trên Trên Trên 20 Trên năm năm 10 năm 15 năm năm 25 n 10 n 15 n 20 n 25 năm năm năm năm năm Y sĩ, dư c sĩ trung h c 45 50 58 68 78 N h sinh sơ h c 38 43 49 55 64 74 Y tá, dư c tá sơ h c 36 41 47 53 62 72 Bác sĩ 60 70 85 100 116 Y tá, n h sinh qu c gia và y tá trung h c x p như y sĩ. Các cán b y dư c h c dân t c sau khi ã phân lo i theo tinh th n thông tư s 1-BYT/TT ngày 2-1-1974 ư c x p tương ương như trung h c, i h c, ho c chuyên viên. Cán b y h c dân t c chưa trình lương y x p tương ương như sơ h c. Thâm niên công tác ư c tính t khi tham gia ph c v công tác tr m y t xã, phư ng ho c th c s có tham gia ho t ng t ch c h i y h c dân t c cơ s . Nh ng y tá, dư c tá, n h sinh có trình văn hoá 7/10 tr lên ư c c i h c ào t o v chuyên môn t 18 tháng tr lên x p theo lương y tá, n h sinh h c dài h n kh i i m y tá là 41 ng, n h sinh 43 ng. Cách s p x p sinh ho t phí và tính th i gian thâm niên công tác cho cán b y t xã, phư ng áp d ng theo thông tư s 12- BYT/TT ngày 7-8-1982 c a B Y t . 3. Ch ph c p t m th i. Cán b y t xã, phư ng ư c x p sinh ho t phí theo quy nh nói trên u ư c c ng thêm ph c c p t m th i b ng 100% m c sinh ho t phí ã x p và g i là sinh ho t phí m i. II. CH PHÂN PH I LƯƠNG TH C Sau khi có s nh t trí c a B lương th c, nay quy nh như sau: 1. Cán b y t công tác xã vùng cao mi n núi, biên gi i, h i o, vùng kinh t m i, xã mi n núi mà kinh t có nhi u khó khăn (thu c di n thi hành quy t nh s 156-CP) ư c Nhà nư c cung c p lương th c b ng 13 kilôgam g o tháng và c p phi u v i, phi u ư ng, th c phNm như cán b viên ch c Nhà nư c. 2. Cán b y t phư ng thu c qu n, th xã, thành ph , th tr n ư c mua lương th c, th c phNm và m t s hàng công ngh phNm như cán b viên ch c trong biên ch Nhà nư c (theo i u 3 c a quy t nh s 111-H BT và thông tư s 3-NT ngày 6-4-1982 c a B N i thương). 3. Cán b y t công tác các xã khác còn l i ư c mua 13kg g o tháng theo giá ch o ư c ngân sách xã bù ph n ti n chênh l ch gi a giá ch o v i giá cung c p 0.40 /kg III. CH I V I CÁN B Y T XÃ, PHƯ NG CÔNG TÁC LÂU NĂM KHI GIÀ Y U Ư C NGH VI C
  3. 1. Cán b y t xã, phư ng thu c i tư ng hư ng sinh ho t phí hàng tháng bao g m tr m trư ng, phó trư ng tr m, các y bác sĩ, y tá, dư c tá, n h sinh, cán b dư c h c dân t c có 15 năm công tác liên t c tr m y t xã, phư ng và nam ã 55 tu i, n ã 50 tu i ư c hư ng ch già y u ngh vi c, hàng tháng ư c hư ng ch tr c p 60% m c sinh ho t phí khi ang công tác. 2. Cán b y t xã, phư ng có 15 năm công tác liên t c ã ư c hư ng sinh ho t phí t trư c t i nay (nam ã 52 tu i, n ã 47 tu i) nay vì m au ph i ngh vi c (có xác nh n c a h i ng giám nh y khoa) cũng ư c hư ng ch tr c p già y u ngh vi c b ng 60% m c sinh ho t phí khi ang công tác. 3. Th i gian công tác tính là th i gian công tác liên t c là th i gian làm vi c tr m y t xã, phư ng dư i chính quy n cách m ng (k c th i gian làm vi c cơ quan Nhà nư c và Quân i nhân dân Vi t Nam). Th i gian làm vi c thôn b n không ư c tính, n u có trư ng h p b gián o n thì ư c tính c ng th i gian trư c v i th i gian sau, tr th i gian gián o n không ư c tính. 4. Cán b y t xã, phư ng ho t ng trong kháng chi n ch ng Pháp, ch ng M , ch ng quân bành trư ng Trung Qu c mà b ch b t tra t n, không sai ph m nghiêm tr ng, nay y u au ho c b thương t t s c kho gi m sút ư c U ban nhân dân c p huy n tr lên quy t nh (b ng văn b n) cho ngh vi c thì th i gian công tác liên t c có th ư c gi m t 3 n 5 năm, các ban y t huy n, qu n c n ki m tra xem xét cNn th n t ng trư ng h p báo cáo U ban nhân dân huy n, qu n ho c t nh, thành xét gi i quy t. 5. Các trư ng tr m, phó trư ng tr m tr m y t xã, phư ng (trư c ây ã ư c xác nh là trư ng, phó ngành xã theo thông tư s 16-LB/TT ngày 19-6-1976 c a liên B Y t - Tài chính hư ng d n thi hành quy t nh s 130-CP ngày 20-6-1975 c a H i ng Chính ph ) có 15 năm công tác liên t c và nam ã 55 tu i, n ã 50 tu i ngh vi c trư c ngày ban hành quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng, ư c hư ng tr c p hàng tháng là 12 ng thì nay ư c nâng lên là 20 ng và ư c ph c p t m th i b ng 100% c a m c tr c p m i: 20 + 20 = 40 /tháng, nh ng ngư i nào tuy ã có i u ki n và tiêu chuNn nhưng khi ngh vi c chưa ư c hư ng tr c p thì U ban nhân dân xã, phư ng và U ban y t huy n, qu n xét t ng trư ng h p c th báo cáo v i U ban nhân dân huy n, qu n gi i quy t cho hư ng ph c p hàng tháng. Các th t c cho cán b y t xã, phư ng ngh vi c và hư ng tr c p hàng tháng như i v i công nhân, viên ch Nhà nư c khi v hưu. IV. CH PH C P KHÁC 1. Cán b y t xã chuyên trách ph c v b nh nhân lao t i các sana lao c a xã, liên xã ho c huy n có t 6 giư ng b nh t p trung tr lên ư c hư ng ph c p 30 /tháng. M i tr m y t xã, phư ng ư c chi m t nh su t v ph c p d b lây nhi m b ng m c 15 ng/tháng cho cán b y t chuyên trách qu n lý và i u tr ngo i trú các b nh nhân lao, phong, da li u.
  4. 2. Ch ph c p thư ng tr c. M i tr m y t xã, phư ng ph i b trí ngư i thư ng tr c ngoài gi , ban êm, ngày l , ngày ch nh t và ư c hư ng m t nh su t ph c p cho m i tr m là 4,50 ng m t phiên tr c (không phân bi t y bác sĩ, y tá n h sinh). N u tr c vào ngày l , ngày ch nh t thì hôm sau ư c ngh bù c ngày. V. CH I V I CÁN B Y T XÃ, PHƯ NG KHI I H C Cán b y t xã, phư ng có tiêu chuNn ư c ch n c i h c các trư ng b i dư ng chuyên môn, nghi p v và ào t o chuy n c p ư c hư ng sinh ho t phí như sau: 1. H c l p b i dư ng ng n h n t 3 tháng tr xu ng ư c hư ng b ng 100% m c sinh ho t phí như khi ang công tác do ngân sách xã ài th . H c l p b i dư ng b túc t trên 3 tháng tr lên ư c hư ng b ng 95% m c sinh ho t phí khi ang công tác do kinh phí nhà trư ng ài th . H c l p b i dư ng b túc t trên 3 tháng tr lên ư c hư ng b ng 95% m c sinh ho t phí khi ang công tác do kinh phí nhà trư ng ài th . 2. H c l p ào t o dài h n chuy n c p t sơ h c lên trung h c, t trung h c lên cao ng, i h c ư c hư ng như sau: a) Tính n ngày i h c n u thâm niên công tác liên t c xã có 3 năm tròn tr lên thì ư c hư ng sinh ho t phí th ng nh t: - i h c, cao ng: 28 (ho c 30 ng nơi có ph c p khu v c 10% tr lên). - Trung h c: 26 (ho c 28 ng nơi có ph c p khu v c 10% tr lên). - Sơ h c: 24 (ho c 26 ng nơi có ph c p khu v c 10% tr lên). b) N u thâm niên công tác liên t c xã có trên 5 năm tr lên thì ư c hư ng b ng 80% m c sinh ho t phí khi ang công tác (k c ph c p khu v c, n u có). Nh ng ngư i có huân chương, huy chương kháng chi n ho c chi n th ng thì không k thâm niên công tác dài hay ng n u ư c hư ng b ng 90% m c sinh ho t phí khi ang công tác (k c ph c p khu v c, n u có). c) Cán b y t xã, phư ng ư c c i h c n u là chi n sĩ thu ua hai năm li n trư c khi i h c thì ư c hư ng b ng 95% m c sinh ho t phí khi ang công tác (k c ph c p khu v c, n u có). d) Nh ng cán b y t xã, phư ng không tiêu chuNn nói trên thì ư c h c b ng như h c sinh thư ng theo quy nh hi n hành. Các i tư ng trên ư c hư ng ph c p t m th i như công nhân, viên ch c Nhà nư c khi i h c. Kinh phí do nhà trư ng ài th . VI. CH I V I CÁN B Y T XÃ, PHƯ NG KHI M AU, SINH , CH T
  5. i u 6 quy t nh s 111-H BT ngày 13 - 10 - 1981 c a H i ng b trư ng ã ghi: "Cán b xã, phư ng còn ư c hư ng các ch khen thư ng, b o v s c kho , thai s n... như cán b , công nhân, viên ch c trong biên ch Nhà nư c". Căn c vào ý ki n nh t trí t i thông tư s 74-CQ/TCCP ngày 17-11-1982 c a Ban t ch c c a Chính ph , nay liên b hư ng d n như sau: 1. Cán b y t xã, phư ng khi m au ph i t m th i ngh vi c s không hư ng sinh ho t phí mà hư ng m t kho n tr c p tính theo t l ph n trăm (%) sinh ho t phí m i, t l cao hay th plkà căn c vào th i gian công tác liên t c c a m i ngư i và tuỳ theo th i gian ngh m au dài hay ng n. Tr c p khi m au nói chung th p hơn sinh ho t phí khi ang làm vi c, nhưng có chi u c thích áng nh ng ngư i công tác lâu năm. 2. M c tr c p khi m au: Lo i Th i gian công tác M c tr c p liên t c Ba tháng u T tháng th 4 tr i I T 1 n h t 3 năm 70% m c sinh ho t phí 60% m c sinh ho t phí m i m i II T trên 3 năm nh t 80% m c sinh ho t phí 70% m c sinh ho t phí 7 năm m i m i III T trên 7 n h t 12 90% m c sinh ho t phí 80% m c sinh ho t phí năm m i m i IV Trên 12 năm 100% m c sinh ho t phí 90% m c sinh ho t phí m i m i Th i gian công tác liên t c ư c tính k t ngày làm vi c tr m y t xã, phư ng theo quy nh t i thông tư s 12-BYT/TT ngày 7-8-1982 c a B Y t . Th i gian ngh m là t t c các ngày ngh m trong năm c ng l i và ph i do y, bác sĩ c a c p huy n, qu n tr lên cho ngh m i có giá tr . 3. Cán b y t xã, phư ng m au vào n m i u tr t i b nh vi n ph i n p ti n ăn theo tiêu chuNn c a cán b sơ c p trong biên ch Nhà nư c quy nh t i i m 2, i u 2, quy t nh s 252-CT ngày 13-11-1981 c a Ch t ch H i ng b trư ng. 4. i v i n cán b y t xã, phư ng khi có thai, sinh cũng ư c hư ng ch ngh như cán b , công nhân viên ch c trong biên ch Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 5. Các ch mai táng phí, khen thư ng, công tác phí, tr c p khó khăn... c a cán b y t xã, phư ng áp d ng như cán b xã (theo i u 6 c a quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981). VII. TR M XÁ PHÍ Trư c ây t i thông tư s 16-LB/TT ngày 19-6-1976 liên B Y t - Tài chính ã quy nh cho m i xã chi t 40 ng n 50 ng/tháng. Nay căn c vào giá lo i m i và
  6. tình hình th c t chi tiêu c a m i lo i xã, U ban nhân dân a phương c n xét nâng lên cho phù h p (kho ng t 8 n 10 l n) không nh hư ng n ch t lư ng công tác ph c v ngư i b nh (t bông, băng, c n, g c, d u èn, xà phòng, s sách khám b nh, phi u qu n lý s c kho n vi c mua s m nh ng y d ng c tiêu hao, v.v...). VIII. NGU N KINH PHÍ 1. Kinh phí ài th cho y t xã nói chung bao g m vi c tr sinh ho t phí, các kho n ph c p, tr c p chi phí ho t ng chuyên môn ch y u do ngân sách xã phư ng ài th . nh ng xã mà i s ng g p khó khăn do s n xu t th p ho c b thiên t i, ch ho mà ngân sách xã không chi thì ngân sách huy n, qu n ph i tr c p b o m cho cán b y t xã ư c hư ng sinh ho t phí thư ng xuyên theo úng quy nh c a thông tư này và nh ng chi phí c n thi t b o m s ho t ng bình thư ng c a tr m y t xã. Nh ng xã thu c di n thi hành quy t nh s 156-CP ngày 7-10-1968 c a H i ng Chính ph v n do ngân sách Nhà nư c ài th . 2. vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b y t xã, phư ng ư c v ng ch c và n nh, t o i u ki n cho s nghi p phát tri n y t ngày m t t t hơn, d a vào kinh nghi m c a m t s a phương ã làm t t, th c hi n phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm, ng viên thêm s óng góp c a nhân dân vào s nghi p phát tri n y t và sau khi có s nh t trí c a H i ng b trư ng, liên B Y t - Tài chính ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph hư ng d n các xã, phư ng xây d ng thêm qu s nghi p y t xã, phư ng d a vào các ngu n thu sau ây: a) T ch c v n ng nhân dân óng góp, tuỳ theo tình hình c th c a m i nơi mà áp d ng theo h ho c theo nhân khNu (m i nhân khNu kho ng t 5 n 6 /năm). Thân nhân các li t sĩ, thương binh, ngư i tàn t t, ngư i già y u m t s c lao ng và cán b , công nhân, viên ch c Nhà nư c thì ư c mi n óng góp. b) Thu m i ca t 30 ng n 80 ng. i v i con th nh t và th hai thu m i con t 30 ng n 50, t con th ba tr i thu m i con t 60 ng n 80 ng. Không thu ti n khám thai, không t v n thu i v i cán b , công nhân, viên ch c Nhà nư c ang làm vi c ho c ã ngh hưu, m t s c, i v i nh ng ngư i xét th y không có kh năng tr thì tr m y t v n ph i ph c v v i trách nhi m y . Thu ti n xem m ch, kê ơn, b c thu c như ang làm. c) Ti n lãi do s n xu t, thu mua dư c li u, khai thác ch bi n thu c nam t i xã, phư ng. Các kho n thu cho qu s nghi p, y t xã ư c ghi vào m t kho n m c riêng n m trong ngân sách xã, phư ng và ch s d ng riêng cho y t mà không ư c s d ng vào vi c khác, ch y u chi các vi c sau ây: - Bù giá chênh l ch g o gi a giá ch o m i v i giá cung c p (0,40 /kg) cho cán b y t xã, phư ng v i tiêu chuNn 13 kilôgam/tháng.
  7. - Chi tr m xá phí tăng lên cho phù h p v i giá c . - Tr c p cho cán b khi m au, sinh , khi i h c, khen thư ng, tr c p khó khăn, v.v..., tr ph c p cho nh ng ngư i huy ng phun thu c tr mu i, d p d ch và làm công tác y t khác. - Ngoài ra còn s d ng vào vi c tu b , s a ch a, mua trang b v sinh ho t và chuyên môn là nh ng th c n thi t cho tr m y t . C n thành l p m i xã, phư ng m t ban b o tr qu s nghi p y t giúp U ban nhân dân xã, phư ng qu n lý, ki m tra vi c th c hi n thu chi c a qu này. IX. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này thi hành th ng nh t trong c nư c và có hi u l c k t ngày ký. Các cơ s y t , tài chính giúp U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu hư ng d n ch o th c hi n thông tư này và báo cáo k t qu v hai B . Nguy n Duy Cương Tr n Tiêu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản