Thông tư liên Bộ Số: 19/LB-TT

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
166
lượt xem
24
download

Thông tư liên Bộ Số: 19/LB-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên Bộ Số: 19/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong ngành Y tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên Bộ Số: 19/LB-TT

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn  é B S è  19/LB­T T  n g µ y 4 th¸ng  n¨ m  1994 c ñ a Liªn B é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g   6  T binh v µ  X∙ h éi ­ T µ i c h Ý n h  ­ Y  t Õ  H í ng d É n th ù c hi Ö n  ch Õ   é  p h ô  c Ê p   ® tr¸ch  hi Ö m, p h ô  c Ê p n lu  ® é n g, p h ô  c Ê p  ® é c  h ¹i, g u y  hi Ó m  n trong n g µ n h  Y  t Õ Thi hµnh  iÓ m     vµ  cña  Òu  NghÞ   nh  è    ® 2, 3  7  §i 5  ®Þ s 25/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íicña  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m   c«ng chøc,  viªn chøc  µnh  Ýnh,  ù    h ch s nghiÖp  µ  ùc l ng  ò  v l  î v trang  µ  v c¨n  vµo    cø  c¸c Th«ng   sè  t 17/L§TBXH­TT   µ v Th«ng   sè  t 19/L§TBXH­TT   µy  6­ ng 2­ 1993,   Th«ng   è  ts 23/L§TBXH­TT  µy  7­ ng 7­ 1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi.LiªnBé   h     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Tµi chÝnh    tÕ  íng dÉn     X∙        ­ Y  h   thùc hiÖn    Õ     ô  Êp    c¸c ch ®é ph c tr¸chnhiÖ m:  ô  Êp u  ng, phô  Êp  c     ph c l ®é   c ®é h¹i,  nguy  Ó m   i víi   é  ©n    tÕ    hi ®è     b nh c¸n viªny  nh sau: I. g u yªn t ¾ c x¸c ® Þ n h  p h ô  c Ê p  N Thùc  Ön  hi theo quy  nh  ¹ c¸cth«ng   è    ®Þ ti     ts 17/L§TBXH­TT  µ  v th«ng   è  ts 19/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993,th«ng   è    ts 23/L§TBXH­TT  µy  7­ ng 7­ 1993  ña  c Bé Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  II. h ô  c Ê p  tr¸ch n hi Ö m  P Møc   ô  Êp  µ  i îng  dông: Ngoµi c¸c ®èi îng  ∙  ph c v ®è t ¸p       t ® quy  nh  ¹ ®Þ t  i th«ng   t 17/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héinay  íng dÉn    h  thªm    i t ng nh  c¸c®è  î   sau: Møc    Ö   è      ông: 1,H s 0,3 ¸p d ­ Trëng  ¹m,tr ng  ¹ c¸c tr¹m,tr¹ nu«itrång c©y    tr   ë tr    i    i     con  èc quý,hiÕ m   thu     ®Ó   nghiªncøu    trong phßng  Ý    th nghiÖm    îckhoa  µ  µm  èc; y,d   v l thu ­ C¸n  é  ©n    tªnlµm  Öc        b nh viªny    vi ë c¸c khoa,bé  Ën  åisøc  Êp      ph h   c cøu vµ  ùctiÕp phôc  ô  Êp  tr     v c cøu  Önh  ©n  ¹ tr¹m cÊp  b nh t    i cøu  05. Møc    Ö   è      ông: 2,h s 0,2 ¸p d ­  ã   ëng  ¹m, phã  ëng  ¹ c¸c tr¹m, tr¹ nu«i trång  ©y  Ph tr tr   tr tr i      i     c con  èc thu   quý,hiÕ m       ®Ó nghiªncøu    trongphßng  Ý    th nghiÖ m    îckhoa  µ  µm  èc. y,d   v l thu Møc    Ö   è      ông: 3,h s 0,1 ¸p d ­ C¸n  é  ©n    tÕ  êng    b nh viªny  th xuyªn chuyªn tr¸ch®ì        ¹m,b Önh        ®Î ë c¸c tr   viÖn,viÖn  ô    ph s¶n,c¸c khoa     s¶n    Önh  Ön  a  ëb vi ® khoa  µ    v ë trung t©m   tÕ    y  huyÖn, quËn.   ­C«ng    chøc,viªnchøc  ùctiÕp lµm  Óm     tr     ki nghiÖm  èc; thu
  2. 2 ­Tæ   ëng  ña  giÆt  µ,hÊp  Êy,tiÖttrïng, ¬  iÖn  èc c¸cc¬  ë      tr c tæ  l  s    ® c thu     s y tÕ. III.P h ô  c Ê p  lu  ® é n g   Møc    Ö   è      ông: 1,h s 0,6 ¸p d ­ Nh÷ng  êilµm  Öc    ng   vi trong c¸ctæ  iÒu    u  Çm  îcliÖu quý,hiÕ m     ® tra, t s d      ë    Òn  óicao,biªngií    ¶o, n¬ixa    Îo l¸nh. c¸cmi n      ih¶i® ,     x«ih   Møc    Ö   è      ông: 2,h s 0,4 ¸p d ­  ÷ng  êi lµm  Nh ng   c«ng    t¸c phßng  èng  Þch  Önh,  Ö   ch d b v sinh  phßng  dÞch, sinh ®Î  ã  Õ   ¹ch,sèt rÐt,bíu cæ     Òn  ói,vïng      c k ho         ë mi n  cao, vïng  ©u,   s  n¬ixa    Îo l¸nh.   x«ih   ­  ÷ng  êi th ng  Nh ng   ê xuyªn t¨ng cêng  i  Õn  ¬  ë      ® tuy c s ®Ó kh¸m,  ÷a  ch b Önh  µ  v ch¨m  ãc  s søc  Îban  u   kho   ®Ç cho  ©n  ©n  éc ®Þa   µn    nh d thu   b x∙,th«n,  b¶n    Òn  ói, ïng cao,vïng s©u, xa    Îo l¸nh; ë mi n  v        x«ih   Møc    Ö   è      ông: 3,h s 0,2 ¸p d ­  ÷ng  êi lµm  Nh ng   c«ng    t¸cphßng  èng  Þch  Önh,  Ö   Þnh  ch d b vs phßng  dÞch,sinh®Î  ã  Õ   ¹ch,sètrÐt,bíucæ     ïng trung du.     c k ho         ëv     C¸c  i  îng  îc hëng  Õ     ô  Êp u  ng  µy  ×  ®è t ®  ch ®é ph c l ®é n th kh«ng  ëng  h chÕ     ®é c«ng    Ý. t¸cph IV. h ô  c Ê p  ® é c  h ¹i, g u y  hi Ó m  P  n Møc  ô  Êp  µ  i t ng ¸p dông ph c v ®è  î     Møc    Ö   è      ông  i víi ÷ng  êi: 1,h s 0,4 ¸p d ®è     nh ng ­ Trùc  Õp ®iÒu  Þ,phôc  åichøc    ti   tr   h  n¨ng  µ  ôc  ô  Önh  ©n  v ph v b nh phong  (hñi) kÓ   lµm    Ðt nghiÖm    c¶  , c¸cx   Hansen; ­ChiÕu  ôp  iÖn    ch ® quang; ­M æ       Èu    x¸c,gi¶iph ph¸p y  µ    v b¶o  qu¶n  tr«ng nom     x¸c; ­Dïng    Êtphãng  ¹Radium. Cobal®Ó     c¸cch   x      kh¸m  ÷a  Önh. ch b ­ Trùc  Õp phôc  ô  Önh  ©n  ©m  Çn      Önh  Ön    ti   vb nh t th ë c¸c b vi chuyªn khoa    vµ    c¸c khoa  ©m   Çn      Önh  Ön  a   t th ë c¸c b vi ® khoa  Ó  phôc  ô  ¬ng  (k c¶  v th binh  vµ  Önh  b binh  ©m   Çn    t th ë c¸c khu  iÒu  Þ,®iÒu  ìng  ¬ng  ® tr   d th binh, bÖnh    binh); ­ Trùc tiÕp phôc  ô b Önh  nh©n  m ¾ c  b Önh  SIDA,  Önh   ¹i b Önh   v b d, truyÒn  Ô m,  Önh        Önh  Ön,viÖn  nhi b laoë c¸cb vi   chuyªn khoa,c¸ckhoa       truyÒn  nhiÔ m  µ  v khoa        Önh  Ön  a  laoë c¸cb vi ® khoa; ­Thêng    xuyªn chuyªn tr¸chlµm        c«ng    Óm  t¸cki nghiÖ m  c  Êtph¸p. ®é ch   Møc    Ö   è      ông  i víi ÷ng  êi: 2,h s 0,3 ¸p d ®è     nh ng ­Gi¶iphÈu  Önh  ý;    b l
  3. 3 ­Trùc tiÕp lµm  Ðt nghiÖm          x  visinh(vi ót,   ïng)       tr r vi ; ­ChiÕtxuÊtdîcliÖu ®éc           b¶ng  A; ­ Thêng    xuyªn sö  ông     d c¸c ho¸  Êt ®éc  ¹nh  µ   ch   m m trong m«i  êng  µm    tr l viÖc  ît v  qua    Èn  tiªuchu quy  nh    ®Þ nh sau: +  Ýt sufur   Ax   ic(H2SO4)  îtqu¸ ®Ë m     v    ®é 0,01 mg/lÝtkh«ng  Ý;     kh +  Benzolvît   m         ®Ë ®é 0,05 mg/lÝtkh«ng  Ý; qu¸     kh   +  Toluen  îtqu¸ ®Ë m     v    ®é 0,10 mg/lÝtkh«ng  Ý;     kh +  Xynolvît   m         ®Ë ®é 0,10 mg/lÝtkh«ng  Ý. qu¸     kh ­S¶n  Êtc¸cchÊp  Êp  ô dïng cho  ©n  Ých  ¾c  ý    i   xu     h th     ph t s k nh sil cazenc¸c    èng  Èn    chu ®é dung  Þch  Ñ. d m Møc    Ö   è      ông  i víi ÷ng  êi: 3,h s 0,2 ¸p d ®è     nh ng ­ Trùc  Õp    ti ch¨m  ãc,®iÒu  Þ b Önh  ©n  s  tr   nh ung    ë  ã  ïi h«i thèië  th h c m       c¸cb Önh  Ön    vi chuyªn khoa    hoÆc  khoa ung    ña  Önh  Ön  a  thc b vi ® khoa; ­ Trùc  Õp    ti kh¸m, ch÷a  Önh,  ôc  ô  Önh  ©n  liÔu (giang mai,   b ph v b nh da        lËu,sïi µo  µ,trïngroi, Ê m   èc, h¹ cam,  Î);    m g     n m    gh ­ Trùc  Õp ®iÒu  Þ,ch¨m  ãc  Önh  ©n  Ötdo  Ên  ¬ng  étsèng,   ti   tr   sb nh li   ch th c    suÊthuyÕt n∙o,viªm  µng           m n∙o lao,viªm  µ ng    ñ,  m n∙o m viªm  û; tu   ­ Trùc  Õp ch¨m  ãc,®iÒu  Þ b Önh  ©n    ti   s  tr   nh sau  æ   m (trong48  ê)thuéc   gi     ca  æ   ¹ I,II  Önh  ©n  áng  õ®é     ëlªnvµ  ã  Ön  Ých  áng    i m lo i   ,   b nh b t   IItr     c di t b 8% ®è   víi Î   µ      v 15%   i víi êilín; tr em ®è    ng   ­ Trùc  Õp  ÷ gièng,chñng  ¹      ti gi     lo i sinh vËt,ký  vi     sinh trïngtrªn®éng  Ët      v  vµ  ch¨n nu«isóc  Ët®∙    Êy    ïngg©y  Önh;     v   tiªm c vitr   b ­Trùc tiÕp phôc  ô  Ö         v v sinh buång  Önh  µ    b v giÆt  Çn    Önh  ©n; qu ¸o b nh ­Sö  ông   d m¸y  ã  c dßng  iÖn  ® cao  Çn    iÒu  Þb Önh  ©n; t ®Ó ® tr   nh ­Thêng    xuyªn lµm    c«ng    Ö   t¸cv sinhphßng  Þch,chèng  ètrÐtph¶itiÕp   d   s        xóc  íi v  m«i  êng  ©n, nícth¶i    ¬ikhÝ  c; tr ph    , h  r¸c, ®é ­  öa  R chai,lä,dông  ô  Ý     c th nghiÖm   ã  c ho¸  Êt ®éc,    ch   vi sinh  Ët  ©y   vg b Önh (ph¶idïng ho¸ chÊt®éc    ö  ýs¸ttrïng)        ®Ó x l     ; ­Lµ m   Ðt nghiÖm    x  sinh ho¸,huyÕt häc,ký         sinhtrïng;   ­Pha  Õ   èc ®éc    ch thu   b¶ng  vµ  ñ kho    Êt; A  th   ho¸ ch ­ Pha  Õ   Õt    ch huy thanh,vacxin trong phßng  Ýn  µ  Êp  Êy  Öttrïng       k vh s ti     c¸cdông  ô,trang thiÕtbÞ.   c      Møc    Ö   è      ông  i víi ÷ng  êi: 4,h s 0,1 ¸p d ®è     nh ng ­Trùc tiÕp phôc  ô  Önh  ©n  Ën  ©n  ¹o;       vb nh th nh t ­Trùc tiÕp ch÷a    µ  µm  µ m           r¨ngv l h r¨nggi¶; ­ Lµ m   Öc    vi trong buång  èi  Õu  s¸ng  µ    t, thi ¸nh  v kh«ng  Ý    ång  öa  kh nh bu r phim,buång  µm  Þ  êng;   l th tr ­Gi¸ntiÕp phôc  ô  Önh  ©n  ©m  Çn,lao,truyÒn  Ô m,        vb nh t th     nhi phong.
  4. 4 V . C¸ch tr¶ p h ô  c Ê p ­ C¸ch    ô   Êp  ùc  Ön  tr¶ ph c th hi theo c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t ic¸c th«ng   sè  t 17/L§TBXH­TT  vµ  th«ng t è  19/L§TBXH­TT  ngµy 2­ 1993, Th«ng t è   s 6­  s 23/L§TBXH­TT  µy  7­ ng 7­ 1993  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  VI. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  4­ tn c hi l     t  1­ 1993.C¸c    quy  nh    íi ®Þ tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Thñ  ëng  n  Þ  Þu  tr ®¬ v ch tr¸chnhiÖ m   µ so¸tc¸cchøc    r      danh  îchëng    ®  cho ®óng  i t ng trong Th«ng   íng dÉn, kh«ng  ùc hiÖn  µn lan vµ  ë   éng  ®è  î     th     th   tr     m r ®èi t ng.  î C¸c  ë   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Y  Õ, Tµi chÝnh  Ët gi¸chÞu  v X∙    t     v   tr¸ch nhiÖ m   íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön. Trong    h d ki tra vi th hi   qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  cv   ®Ò ngh ph¶n    Ò     é    ¸nh v LiªnB ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản