Thông tư liên bộ số 2-TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 2-TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 2-TTLB về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn do Bộ xây dựng - Ban vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 2-TTLB

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH -B XÂY D NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 2-TTLB Hà N i , ngày 28 tháng 4 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B XÂY D NG - BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 02-TTLB NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1997 HƯ NG D N PHƯƠNG PHÁP NNH GIÁ VÀ TH M QUY N QUY T NNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH Ô THN, KHU CÔNG NGHI P, C M DÂN CƯ NÔNG THÔN Nư c s ch là m t lo i s n phNm thi t y u cho nhu c u sinh ho t, s n xu t và d ch v c a m i t ng l p dân cư. Vi c cung c p tho mãn nhu c u nư c s ch cho xã h i, nh t là t i các ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn r t c p bách. Hi n nay, nhu c u thi t y u v s d ng nư c s ch trong các ô th và khu công nghi p ch m i áp ng m t ph n; lư ng nư c ư c c p tính theo u ngư i còn quá th p, ch t lư ng nư c s ch t h th ng c p nư c c a các doanh nghi p thi u n nh, nhi u nơi chưa t tiêu chuNn Vi t Nam và quy nh c a t ch c y t th gi i. T nhi u năm nay ng, Nhà nư c r t quan tâm n vi c u tư phát tri n ngành nư c. Nhi u d án u tư c i t o h th ng c p nư c hi n có, và xây d ng công trình c p nư c m i ô th , khu công nghi p và c m dân cư nông thôn ã và ang ư c tri n khai xây d ng. Nhưng giá tiêu th nư c s ch các ô th , khu công nghi p và c m dân cư nông thôn hi n nay m i a phương tính m t cách khác nhau và còn ch a ng nhi u y u t bao c p, chưa khuy n khích vi c gi m t l th t thoát c các khâu s n su t và tiêu dùng nư c s ch. Căn c Ngh nh s 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph v doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; Liên B : B Xây d ng - Ban V t giá Chính ph hư ng d n phương pháp nh giá và thNm quy n quy t nh giá tiêu th nư c s ch áp d ng th ng nh t t i các ô th , khu công nghi p và c m dân cư nông thôn trong c nư c như sau: A. PHƯƠNG PHÁP NNH GIÁ NƯ C S CH: I. NGUYÊN T C V NNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH: 1. nh giá nư c s ch ph i th hi n ư c ư ng l i, quan ni m, chính sách c a ng và Nhà nư c trong m i quan h m t thi t gi a phát tri n kinh t v i i s ng xã h i.
  2. 2. Giá nư c s ch m b o tính úng, tính các y u t chi phí trong quá trình s n xu t, phân ph i và tiêu th nư c s ch các doanh nghi p s n xu t kinh doanh nư c s ch duy trì và phát tri n; 3. Giá nư c s ch ph i ư c quy nh c th và h p lý cho t ng i tư ng tiêu th nư c s ch (dùng cho sinh ho t, s n xu t, d ch v , hành chính s nghi p,...), nh m khuy n khích các h s d ng nư c ti t ki m, tránh lãng phí. II. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH CÁC Y U T CHI PHÍ VÀ GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH. 1. Phương pháp xác nh y u t chi phí và kho n m c giá thành nư c s ch: N i dung chi phí s n xu t nư c s ch bao g m: 1.1. Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, ng l c tr c ti p (g i t t là chi phí v t tư), như: - Ti n nư c thô ( i v i các doanh nghi p ph i mua nư c thô); - V t li u ph cho công tác x lý nư c; - Nhiên li u, ng l c; Chi phí v t tư ư c xác nh là chi phi h p lý v i 2 i u ki n: + V t tư s d ng không vư t quá nh m c do c p có thNm quy n ban hành. + Giá v t tư không vư t quá m t b ng giá th trư ng t i th i i m tính toán. 1.2. Chi phí nhân công tr c ti p: Bao g m: chi phí ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a công nhân tr c ti p s n xu t t i doanh nghi p. 1.3. Chi phí s n xu t chung: Là nh ng chi phí dùng chung t i các phân xư ng: - Chi phí ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a nhân viên công xư ng; - Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u; - Chi phí d ng c s n xu t; - Chi phí d ch v mua ngoài; - Kh u hao tài s n c nh;
  3. - Chi phí b ng ti n khác; 1.4. Chi phí bán hàng: G m các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu th nư c s ch như: - Chi phí ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a nhân viên ghi ng h o nư c và nhân viên thu ti n nư c; - Chi qu ng cáo; - Chi phí phân b c a ng h o nư c (Ti n ng h và chi phí l p t); - ... 1.5. Chi phí qu n lý doanh nghi p: G m các chi phí qu n lý kinh doanh, chi phí qu n lý hành chính và các kho n chi phí có tính ch t chung c a toàn doanh nghi p: - Chi phí ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a cán b , nhân viên cơ quan doanh nghi p; - Kh u hao tài s n c nh c a cơ quan doanh nghi p; - Hành chính phí; - Bưu phí; - Giao thông phí; - Ti n thu v s d ng v n ngân sách; - Thu tài nguyên, ti n s d ng t ho c thuê t (n u có); - Lãi vay (n u có); - Công tác phí; - Chi phí khác; Giá thành toàn b c a s n phNm nư c s ch bao g m các kho n m c dư i ây: N i dung chi phí Ký hi u I 1.1. Chi phí v t tư tr c ti p Cvl 1.2. Chi phí nhân công tr c ti p Cnc 1.3. Chi phí s n xu t chung Csxc
  4. C ng giá thành s n xu t CP II 1.4. Chi phí bán hàng: Cb III 1.5. Chi phí qu n lý doanh nghi p Cq Giá thành toàn b GT 2. Xác nh s n lư ng nư c thương phNm: SLtp = SLsx - SLhh SLtp: S n lư ng nư c thương phNm SLsx: S n lư ng nư c s n xu t SLhh: S n lư ng nư c hao h t 2.1. S n lư ng nư c s n xu t: là lư ng nư c tính theo t ng công su t th c t khai thác t i a c a t ng nhà máy nư c do UBND t nh, ho c thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình th c t quy nh. 2.2. S n lư ng nư c hao h t: Là lư ng nư c th t thoát do th c tr ng k thu t và trình qu n lý trong quá trình s n xu t, phân ph i nư c s ch c a t ng doanh nghi p c p nư c. Ch t ch UBND t nh, ho c thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình th c t t i a phương quy nh c th t l hao h t nư c cho t ng doanh nghi p, nhưng t l hao h t t i a không vư t quá 30%. 3. Xác nh giá tiêu th nư c s ch: 3.1. Xác nh giá tiêu th bình quân: GTtb Gttbq = + LN m + Tdt + Ftn SLtp Gttbq: Giá tiêu th bình quân GTtb: Giá thành toàn b c a s n phNm nư c s ch SLtp: S n lư ng nư c thương phNm LN m: L i nhu n nh m c Tdt: Thu doanh thu Ftn: Phí thoát nư c (n u có)
  5. - L i nhu n nh m c do UBND t nh, ho c thành ph tr c thu c Trung ương căn c nh ng quy nh hi n hành v ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích, quy nh c th cho t ng doanh nghi p. - Thu doanh thu ư c xác nh theo Lu t thu doanh thu. - Phí thoát nư c (n u có): Căn c tình hình th c t c a a phương, c n thi t ph i b sung h th ng thoát nư c n i vào h th ng thoát nư c chung; Ch t ch UBND t nh, ho c thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c c th , nhưng phí thoát nư c quy nh không vư t quá 10% giá v n s n xu t nư c s ch. 3.2. Xác nh giá tiêu th nư c s ch cho t ng i tư ng: Căn c vào giá tiêu th nư c s ch bình quân và m c nư c s ch tiêu th cho t ng i tư ng c a a phương xác nh h s tính giá cho phù h p. Trư c m t, quy nh giá tiêu th nư c s ch s d ng vào m c ích sinh ho t theo phương pháp lu ti n thang b c. B c sau cao hơn b c trư c khuy n khích các h s d ng nư c ti t ki m, tránh lãng phí. M i h s d ng nư c sinh ho t u ư c hư ng t ng lo i giá cho m i b c thang, t th p n cao. Vi c xác nh m c giá c th cho t ng i tư ng s d ng ph thu c vào lư ng nư c s d ng c a m i lo i i tư ng, nhưng ph i m b o giá tiêu th nư c s ch bình quân m c 3.1. H s tính giá áp d ng cho các i tư ng s d ng nư c s ch không ư c vư t quá h s tính giá t i a trong b ng sau: Lư ng nư c s ch s d ng c a các i H s tư ng trong tháng tính giá i tư ng s d ng nư c M c T l t i a 15 M3 u tiên SH1 0,8 Sinh ho t c a các h dân cư t trên 15 M3 n 25 M3 SH2 1,0 t trên 25 M3 n 35 M3 SH3 1,2 t trên 35 M3 SH4 1,5 Cơ quan hành chính s nghi p Theo th c t s d ng HC 1,2 Các ho t ng s n xu t v t ch t Theo th c t s d ng SX 2 Kinh doanh d ch v Theo th c t s d ng DV 3.5 Bình quân t ng s n lư ng nư c thương phNm 100 1 Trư ng h p c bi t có doanh nghi p lư ng nư c s n xu t ch ph c v cho tiêu dùng sinh ho t thì h s tính giá ư c phép quy nh vư t h s tính giá t i a áp d ng cho 15 M3 u tiên, m b o h s giá tiêu th nư c s ch sinh ho t bình quân b ng 1.
  6. Trư ng h p tính theo hư ng d n trên ây, giá v n s n xu t nư c s ch tăng lên cao so v i giá bán hi n hành, các t nh, thành ph c n s lý d n t ng bư c m b o không làm tăng giá nư c s ch m t cách t bi n. Ví d cách tính giá tiêu th nư c s ch cho t ng i tư ng và giá tiêu th nư c s ch bình quân như ph l c kèm theo Thông tư này. B. TH M QUY N QUY T NNH GIÁ VÀ QU N LÝGIÁ TIÊU TH NƯ C S CH: 1. T ng th i kỳ, tuỳ theo tình hình th c t c a vi c s n xu t và tiêu th nư c s ch t i các ô th , khu công nghi p, c m thân cư nông thôn B Xây d ng ch trì ph i h p v i Ban V t giá Chính ph hư ng d n, b sung, s a i phương pháp nh giá s n phNm nư c s ch cho phù h p. 2. U ban nhân dân t nh, ho c thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh giá tiêu th nư c s ch t i a phương, ch o các cơ quan ch c năng ki m tra tình hình ch p hành giá tiêu th nư c s ch t i ô th , khu công nghi p và c m dân cư nông thôn. 3. Công ty s n xu t - kinh doanh nư c s ch trình UBND t nh, ho c thành ph phương án giá tiêu th nư c s ch. S Tài Chính - V t giá t nh, ho c thành ph ( i v i TP H Chí Minh là Ban v t giá) ph i h p v i S Xây d ng, ho c S Giao thông - Công chính thNm nh phương án giá tiêu th nư c s ch trình UBND t nh, ho c thành ph quy t nh. 4. Các doanh nghi p s n xu t - kinh doanh nư c s ch ph i thư ng xuyên ki m tra tình hình tiêu th và thanh toán ti u nư c c a các h tiêu th , k p th i có bi n pháp kh c ph c tình tr ng th t thoát lư ng nư c s ch và ch ng th t thu ti n nư c. C. T CH C TH C HI N 1. Liên b : B Xây d ng - Ban V t giá Chính ph t ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c xây d ng giá, ban hành giá và qu n lý giá tiêu th nư c s ch theo n i dung c a Thông tư này i v i t t c các doanh nghi p s n xu t và kinh doanh nư c s ch trên toàn qu c. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, ho c thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh giá tiêu th nư c s ch t i a phương; ng th i báo cáo quy t nh này v B Xây d ng và Ban V t giá Chính ph theo dõi. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Các văn b n trư c ây hư ng d n v vi c nh giá và thNm quy n quy t nh giá tiêu th nư c s ch t i ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn không còn hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c ngh các a phương ph n ánh k p th i v liên B : B Xây d ng - Ban V t giá Chính ph xem xét, b sung, s a i cho phù h p. Ph l c:
  7. VÍ D CÁCH TÍNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH CHO T NG I TƯ NG VÀ GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH BÌNH QUÂN Kèm theo Thông tư s 02/LB ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Liên B Xây d ng - Ban V t giá Chính ph T ng s n lư ng nư c thương phNm trong năm: 10 tri u m3 Doanh thu là: 14 t ng Giá nư c tiêu th bình quân: 1.400 /m3 Lư ng nư c s ch s d ng c a các H Giá i tư ng trong tháng s tiêu tính th i tư ng s d ng nư c M c T l giá ( /m3) 15 M3 u tiên 62 0,80 1.120 Sinh ho t c a các h dân cư t trên 15 M3 n 25 M3 10 1,00 1.400 t trên 25 M3 n 35 M3 5 1,10 1.540 t trên 35 M3 3 1,20 1.680 Cơ quan hành chính s nghi p 5 1,20 1.680 Các ho t ng s n xu t v t ch t 10 1,30 1.820 Kinh doanh d ch v 5 2,46 3.444 Bình quân t ng s n lư ng nư c thương phNm 100 1,00 1.400 ng Nghiêm Chính Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản