Thông tư liên bộ số 20-LB/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 20-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 20-LB/TT về việc quy định chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại do Bộ Y tế - Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 20-LB/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20-LB/TT Hà N i , ngày 24 tháng 9 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Y T S 20-LB/TT NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1992 QUY NNH CH B I DƯ NG B NG HI N V T CHO NH NG NGƯ I LAO NG LÀM VI C TRONG I U KI N Y U T CH I Căn c vào i u 17 Pháp l nh B o h Lao ng c a H i ng Nhà nư c ban hành ngày 10-9-1991 quy nh "ngư i làm vi c trong i u ki n có y u t nguy h i ư c b i dư ng b ng hi n v t". thi hành Thông tư s 02-TTg ngày 9-1-1963 c a Th tư ng Chính ph v ch b i dư ng b ng hi n v t phù h p v i tình hình i m i hi n nay; Sau khi l y ý ki n c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam và các B , ngành có liên quan, Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Y t ra Thông tư này quy nh ch b i dư ng b ng hi n v t cho ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t c h i. I - NGUYÊN T C B I DƯ NG B NG HI N V T 1. b o v s c kho , phòng và ch ng b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng, trư c h t ngư i s d ng lao ng ph i chăm lo c i thi n i u ki n lao ng, tăng cư ng các thi t b an toàn và v sinh lao ng. Sau khi ã th c hi n các bi n pháp c i thi n i u ki n lao ng, nhưng chưa kh c ph c ư c các y u t c h i thì ngư i lao ng ph i ư c b i dư ng b ng hi n v t. 2. Ch thi hành ch này i v i nh ng ngư i tr c ti p ti p xúc và trong th i gian có làm vi c nh ng nơi c h i. Khi các y u t c h i t i nơi làm vi c ã ư c lo i tr thì cũng ng ng vi c th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t t i nơi ó. 3. Ch b i dư ng b ng hi n v t ph i ư c t ch c cho ngư i lao ng ăn, u ng t i ch ngay khi ngh gi a ca làm vi c mà không ư c phát b ng ti n. Trư ng h p c bi t như làm vi c phân tán, lưu ng, ít ngư i thì phát hi n v t cho ngư i lao ng, yêu c u h t giác b i dư ng úng m c ích. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành danh m c các ngh và công vi c ư c b i dư ng b ng hi n v t áp d ng th ng nh t cho các ơn v cơ s trong c nư c.
  2. II - I U KI N Ư C B I DƯ NG B NG HI N V T Ngư i lao ng ph i làm vi c nh ng nơi có m t trong các y u t c h i sau ây thì ư c b i dư ng b ng hi n v t. 1. Ti p xúc v i môi trư ng có các hoá ch t c, hơi khí c, b i c... vư t quá tiêu chuNn v sinh cho phép do B Y t ban hành. 2. Ti p xúc v i môi trư ng có các y u t v t lý như: nhi t , ti ng n, phóng x , i n t trư ng, áp su t, tia chi u quang h c... vư t qua tiêu chuNn v sinh cho phép do B Y t ban hành. 3. Ti p xúc v i các y u t sinh h c có h i như siêu vi trùng, vi trùng, ký sinh trùng, vi khuNn gây b nh truy n nhi m. III - M C B I DƯ NG HI N V T A - HI N V T VÀ KINH PHÍ 1. S a là th c phNm thông thư ng dùng th i c, các cơ s có th thay th b ng các hi n v t khác (như tr ng, chè, hoa qu ...) thích h p v i t ng ngh b ng giá tr tương ương mà có tác d ng th i c nhanh. B Y t s có hư ng d n s d ng các lo i hi n v t thích h p th i c cho nh ng ngành ngh c bi t. 2. Làm vi c trên 4 ti ng ư c b i dư ng c nh xu t, làm vi c t 2 n 4 ti ng ư c b i dư ng n a nh xu t. 3. Ti n mua hi n v t ư c b i dư ng: cơ s s n xu t kinh doanh ư c tính vào giá thành ho c phí lưu thông nhưng không ư c tính trong ơn giá ti n lương; các ơn v hành chính s nghi p ư c h ch toán trong chi phí thư ng xuyên không d a vào thành ph n qu ti n lương (theo công văn s 1258-TC/HCVX ngày 14-7-1992 c a B Tài chính), 4. Ti n mua hi n v t ư c tính tương ương theo giá s a a phương. Khuy n khích các cơ s có i u ki n cho ngư i lao ng b i dư ng nhi u hơn m c quy nh. B - M C B I DƯ NG TRONG M T CA LÀM VI C: a. M c chung cho các ngành ngh , k c phóng x : M c b i dư ng chung cho Lư ng hi n v t / 1 nh xu t các ngành ngh M c1 2/10 h p s a c có ư ng lo i 475g M c2 3/10 h p s a c có ư ng lo i 475g M c3 4/10 h p s a c có ư ng lo i 475g
  3. M c4 5/10 h p s a c có ư ng lo i 475g b. M c b i dư ng i v i th l n: M c b i dư ng th l n Lư ng hi n v t / 1 nh xu t M c 1 t 3m tr l i 3/10 h p s a c có ư ng lo i 475g M c 2 t trên 3-12m 6/10 M c 3 t trên 12-22m 8/10 M c 4 t trên 22-29,5m 10/10 M c 5 t trên 29,5-35m 12/10 M c 6 t trên 35-39,5m 15/10 M c 7 t trên 39,5m 18/10 - Cán b y t th c t p trong bu ng cao áp cũng ư c b i dư ng b ng hi n v t như th l n. IV - PH M VI VÀ I TƯ NG THI HÀNH T t c nh ng ngư i lao ng trong khu v c thu c các thành ph n s n xu t kinh doanh (k c qu c phòng) cũng như khu v c hành chính s nghi p, n u ph i làm vi c trong nh ng i u ki n có h i n s c kho như ã nêu ph n II c a Thông tư này u ư c áp d ng ch b i dư ng b ng hi n v t cho ngư i lao ng. Sinh viên, h c sinh th c t p ho c h c ngh ph i làm vi c trong môi trư ng ch i như ngư i lao ng cũng ư c áp d ng ch b i dư ng b ng hi n v t. V-T CH C TH C HI N 1. Các cơ s c n soát xét l i và chuy n i t m c b i dư ng cũ sang m c b i dư ng m i tương ng theo Thông tư này. M c 1 và m c 2 cũ (Thông tư 12-TT/LB ngày 29- 8-1981 c a Liên B ) tương ng v i m c 1 m i. M c 3 cũ tương ng v i m c 2 m i, m c 4 cũ tương ng v i m c 3 m i. M c 4 m i là m c cao nh t c a b i dư ng cho phóng x . Trư ng h p có ngành, ngh m i nào c n ư c b i dư ng c bi t thì ph i có s tho thu n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t . 2. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Thông tư này có hi u l c k t ngày 01-11-1992. + Liên B ngh các B , UBND t nh, thành ph thu c Trung ương ph bi n và ôn c các cơ s tr c thu c, các cơ s n m trong lãnh th qu n lý th c hi n y nh ng quy nh trong Thông tư này.
  4. Các S Lao ng - Thương binh và Xã h i, các S Y t có trách nhi m ki m tra, ôn c t t c các cơ s thu c i tư ng thi hành Thông tư này ho t ng trong ph m vi lãnh th c a a phương. Bùi Ng c Thanh Lê Văn Truy n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản