Thông tư liên bộ số 21-TT/LB về việc phát triển công tác thuốc nam trong trường phổ thông các cấp do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 21-TT/LB về việc phát triển công tác thuốc nam trong trường phổ thông các cấp do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 21-TT/LB về việc phát triển công tác thuốc nam trong trường phổ thông các cấp do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 21-TT/LB về việc phát triển công tác thuốc nam trong trường phổ thông các cấp do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục ban hành

  1. B Y T - B GIÁO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D C c l p – T do – H nh phúc ****** ******* S : 21-TT/LB Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 1977 THÔNG TƯ LIÊN B V VI C PHÁT TRI N CÔNG TÁC THU C NAM TRONG TRƯ NG PH THÔNG CÁC C P Nư c ta là m t nư c nhi t i, quanh năm cây c i xanh tươi, trong ó r t nhi u lo i t xưa cha ông ta ã s d ng làm thu c phòng ch a b nh và ch ng d ch. Tr i qua bao th k , ngu n dư c li u thiên nhiên ó ã là ngu n thu c ch y u b o v và nâng cao s c kh e cho nhân dân ta. K t c truy n th ng t t p ó c a cha ông và th c hi n ư ng l i phát tri n y t c a ng, “k t h p y h c hi n i v i y h c c truy n c a dân t c, xây d ng n n y h c Vi t Nam”, nh ng năm g n ây công tác tr ng, thu hái, s d ng thu c nam trong các cơ s y t và trong nhân dân ã có nh ng bư c phát tri n t t, óng góp m t ph n quan tr ng trong vi c phòng, ch a b nh và phòng d ch, nâng cao s c kh e cho nhân dân. Trư ng ph thông các c p là nơi t p trung m t l c lư ng l n lao ng nhi u l a tu i. Các em h c sinh có lòng hăng say h c t p và lao ng, có ý th c t ch c k lu t cao, thư ng xuyên ư c s ch b o d y d c a th y, cô giáo, gia ình và xã h i. N u bi t t ch c, bi t hư ng d n các em s là l c lư ng to l n, có tác d ng t t óng góp cho phong trào tr ng, thu hái, ch bi n và s d ng thu c nam, t o ra ngu n dư c li u và xây d ng khóm thu c gia ình. Trong th c t t i các a phương, có nhi u trư ng ã có phong trào t t: trư ng ph thông c p II xã Nhân H u ( Hà Nam Ninh), trư ng ph thông c p II xã Bình Nguyên (Thái Bình), trư ng ph thông c p II xã Bình Nguyên (Thái Bình), trư ng ph thông c p II Tân Phương (Hà Sơn Bình), v.v.. Năm 1976 B Y t và B Giáo d c ã ch o thí i m t i trư ng c p II xã Nhân h u (Hà Nam Ninh); sau ó B Y t ã có công văn s 2390-BYT/DC ngày 05-07-1976 hư ng d n các S , Ty y t tri n khai công tác thu c nam trong các trư ng ph thông; B Giáo d c ã có công văn s 1285-GD ngày 02-06-1976 hư ng d n các S , Ty giáo d c vi c phát tri n công tác thu c nam trong trư ng h c. T i nay nhi u t nh, thành ã tri n khai t t và ã t m t s k t qu bư c u như sau: - Nhà trư ng ã cung c p ư c cho tr m y t m t ph n dư c li u quan tr ng b ng tr ng tr t, thu hái và thu nh t dư phNm làm thu c; - Giáo viên và h c sinh ti p thu ư c nh ng ki n th c cơ b n v phòng, ch a b nh, bi t dùng thu c nam ch a nh ng b nh thư ng g p; - Nhà trư ng là l c lư ng tham gia có hi u qu vào công vi c v n ng tr ng khóm thu c gia ình, v n ng phong trào th d c v sinh t ng a phương;
  2. - V lâu dài, t nh ng ki n th c và t p quán dùng thu c nam ti p thu ư c khi còn ng i trên gh nhà trư ng s có nhi u tác d ng t t khi các em l n lên tham gia các công tác xã h i. Ny m nh công tác thu c nam trong các trư ng h c phát tri n v ng ch c, u kh p và úng hư ng, nh m th c hi n t t các ch th , ngh quy t c a ng và Chính ph , liên B Y t - Giáo d c ra m t s phương hư ng, nhi m v c th cho các S , Ty y t và giáo d c như sau. I. M C ÍCH, Ý NGHĨA Công tác thu c nam trong trư ng h c là m t vi c làm có tính ch t lâu dài. Nó ph c v cho vi c th c hi n phương châm giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t, g n li n nhà trư ng v i i s ng xã h i; góp ph n trang b cho giáo viên và h c sinh nh ng ki n th c cơ b n v y t , s d ng thu c nam ch a b nh, ng th i góp ph n em l i m t s hi u qu kinh t thi t th c qua vi c tr ng, thu hái cây thu c. Vì v y c n: 1. Làm cho giáo viên và h c sinh th y ư c truy n th ng dùng cây thu c nam c a cha ông ta t ngàn xưa, th y ư c tác d ng c a cây thu c nam trong vi c phòng ch ng d ch b nh và b i dư ng s c kh e. T ó càng nâng cao lòng t hào, tinh th n c l p t ch , yêu quý và b o v cây thu c thiên nhiên. 2. Làm cho giáo viên, h c sinh n m ư c c i m, tác d ng c a m t s lo i cây thu c và bài thu c nam ơn gi n có th t c u, t ch a khi m c nh ng b nh thư ng g p. 3. Làm cho giáo viên và h c sinh nh n th c ư c vai trò c a mình trong công tác phát tri n thu c nam trong trư ng h c, t o ra ngu n dư c li u cung c p cho y t bào ch thu c, góp ph n xây d ng nhà trư ng xã h i ch nghĩa, g n li n nhà trư ng v i th c t xã h i, làm cho m i quan h gi a h p tác xã, trư ng h c và tr m y t ngày càng phát tri n t t p. ng th i thông qua giáo viên và h c sinh tuyên truy n sâu r ng phong trào tr ng, hái, s d ng thu c nam, phong trào th d c v sinh trong qu n chúng nhân dân, làm cho t ng ngư i dân u có ý th c trong vi c phát tri n khóm thu c gia ình và s d ng cây thu c ch a b nh. II. M C TIÊU PH N U (t nay n năm 1980) Công tác thu c nam ph i ư c coi là m t trong nh ng n i dung lao ng s n xu t trong các trư ng ph thông. làm t t công tác này các S , Ty giáo d c và các trư ng ph thông c n ph i h p ch t ch v i S , Ty y t trong vi c xây d ng k ho ch và hư ng d n ch o các trư ng ph thông các l p ph i c g ng t n d ng t ai tr ng cây thu c, và phát tri n công tác thu c nam t t. - 100% s vư n sinh v t c a các trư ng ph thông c n b trí h p lý tr ng t i thi u 35 lo i cây thu c do B Y t quy nh, ph c v t t cho các công tác gi ng d y sinh v t và gi i thi u cây thu c phòng ch a b nh và ch ng d ch. - M i trư ng ph thông c p I và II ngoài vư n sinh v t có vư n tr ng m t s lo i cây thu c thích h p v i i u ki n c a a phương, ho c nh n gia công vi c tr ng cây thu c trên t c a tr m y t hay c a h p tác xã nh m thu ho ch dư c li u cung c p
  3. cho cơ s y t bào ch , ch bi n thu c. D a vào s hư ng d n c a cơ s y t , nhà trư ng có k ho ch s d ng thu c nam phòng và i u tr b nh cho giáo viên và h c sinh. - i v i các trư ng ph thông c p III, ngoài vi c t n d ng t c a trư ng có th nh n t c a các cơ s y t huy n t ch c tr ng dư c li u cung c p cho y t bào ch , ch bi n thu c. Ngoài ra trư ng ph thông các c p có th phát ng phong trào thu nh t các dư phNm dùng làm thu c như h t táo, v cam, v quýt, ho c thu hái dư c li u thiên nhiên cung c p cho các cơ s y t bào ch thu c theo k ho ch. III. CH O TH C HI N Công tác thu c nam trong trư ng h c là m t vi c làm m i m òi h i s k t h p ch t ch gi a hai ngành giáo d c và y t trong các khâu ch o th c hi n. V phía ngành y t : c n nh n th c rõ là có ph i h p ch t ch v i ngành giáo d c, d a vào l c lư ng cô giáo, th y giáo, h c sinh các trư ng ph thông thì m i có th ưa phong trào thu c nam, châm c u phát tri n sâu r ng trong nhân dân c bi t là phát tri n khóm thu c gia ình và b o v tái sinh ngu n dư c li u thiên nhiên. Do ó ngành y t ph i: - Cung c p các tài li u chuyên môn và hư ng d n v k thu t tr ng tr t, thu hái, ch bi n sơ b , b o v tái sinh ngu n dư c li u, b i dư ng ki n th c y h c thông thư ng cho giáo viên và h c sinh; - Cung c p cây gi ng t t các trư ng tr ng tr t úng th i v , úng k ho ch; - Tri n khai công tác i u tra s c kh e trong nhà trư ng, có k ho ch hư ng d n s d ng thu c nam cho nhà trư ng, t p trung vào m t s b nh mà giáo viên và h c sinh thư ng g p: b nh ngoài da, viêm h ng, c m s t, au b ng, v.v…; - Hư ng d n các trư ng bào ch m t s lo i chè thu c ơn gi n: chè gi i nhi t, chè ch ng l nh, chè tăng l c, v.v… các trư ng có th t bào ch nh ng lo i thu c ó tr c ti p ph c v cho vi c gi i quy t nư c u ng hàng ngày; - Cơ s y t ph i có k ho ch c th v i nhà trư ng tr ng nh ng lo i dư c li u, tiêu chuNn ch t lư ng ra sao, s lư ng bao nhiêu và ph i có trách nhi m thu mua úng ch t lư ng, s lư ng b ng nh ng h p ng c th . V phía ngành giáo d c: trên cơ s nh n th c ư c t m quan tr ng c a công tác phát tri n thu c nam, các trư ng c n coi ó là m t trong nh ng n i dung lao ng s n xu t c a nhà trư ng, tri t khai thác m c ích giáo d c c a công tác này. Các trư ng có k ho ch c th trong vi c ch o th c hi n các m c tiêu ã ra: ưa cây thu c nam vào vư n sinh v t, t n d ng t ai tr ng dư c li u, thu hái dư c li u thiên nhiên, m b o cung c p các lo i dư c li u úng ch t lư ng, s lư ng cho cơ s y t bào ch , ch bi n thu c theo h p ng gi a các trư ng và cơ s y t a phương.
  4. Ph i h p gi a y t và giáo d c: S , Ty y t và S , Ty giáo d c c n ph i h p t ch c l p b i dư ng k thu t tr ng, tr t, chăm sóc, thu hái và ch bi n sơ b các lo i dư c li u cho giáo viên ư c c ph trách i tr ng cây thu c c a các trư ng. Các S , Ty y t và S , Ty giáo d c c n ch o sát sao các cơ s tr c thu c trong vi c th c hi n t t các h p ng ã ư c ký k t v dư c li u. Tùy tình hình t ai a phương, nhà trư ng ph i h p v i cơ s y t v n ng giáo viên và h c sinh phát tri n khóm thu c gia ình và tham gia các phong trào v sinh yêu nư c. V t ai, d ng c , phân bón, thu c tr sâu, hai bên y t - giáo d c c n ph i ph i h p ch t ch và có k ho ch làm vi c c th xin y ban nhân dân xã và h p tác xã cung c p m b o vi c tr ng tr t và chăm sóc úng th i v , úng k ho ch. Nh n ư c thông tư này, các S , Ty y t và S , Ty giáo d c c n ph bi n r ng rãi n t n cơ s và ph i h p ch o th t v ng ch c t ng th i kỳ sáu tháng, m t năm, có sơ k t, t ng k t, báo cáo v B ch qu n nh ng k t qu t ư c, nh ng thành tích c a t p th , cá nhân, nh ng m c m khó khăn, nh ng i u chưa phù h p hai B có k ho ch gi i quy t u n n n k p th i. K.T. B TRƯ NG B GIÁO D C K.T. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG H Trúc Bác sĩ Hoàng ình C u
Đồng bộ tài khoản