Thông tư liên bộ số 22-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
5
download

Thông tư liên bộ số 22-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 22-TT/LB về việc sửa đổi chế độ chi tiêu cho công tác giám định y khoa do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 22-TT/LB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22-TT/LB Hà N i , ngày 04 tháng 10 năm 1986 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - TÀI CHÍNH S 22-TT/LB NGÀY 4-10-1986 V S A I CH CH TIÊU CHO CÔNG TÁC GIÁM NNH Y KHOA phù h p v i tình hình giá c hi n nay, Liên B Y t - Tài chính s a i m c chi tiêu cho công tác giám nh y khoa và m c thù lao cho cán b kiêm nhi m công tác giám nh như sau: I. NNH M C KINH PHÍ CHI TIÊU CHO M T L N GIÁM NNH Y KHOA 1. i tư ng ư c giám nh: - Công nhân viên ch c Nhà nư c b m t s c lao ng, b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, thương binh, b nh binh ư c H i ng giám nh y khoa khám và l p h sơ giám nh t l m t s c lao ng, t l thương t t. - Các xã viên h p tác xã ti u th công nghi p b m t s c lao ng ho c b nh ngh nghi p c n ư c giám nh do h p tác xã gi i thi u n. 2. nh m c chi giám nh y khoa bình quân cho i tư ng nói trên là 25 /1 l n/ngư i chi các kho n v nghi p v giám nh như: a) Chi v ch p X quang như chi v ti n mua phim X quang; còn chi v hoá ch t r a phim và hoá ch t xét nghi m s tính vào nh m c chi giư ng b nh. b) Chi v văn phòng phNm, bưu phí, s sách giám nh, in gi y t h sơ v giám nh như phi u khám b nh, b nh án, biên b n giám nh, phi u xét nghi m... c) Chi v nư c u ng, báo chí cho i tư ng ư c giám nh, xà phòng cho giám nh viên. d) Chi v thù lao cho giám nh viên kiêm nhi m và u viên chính sách (quy nh c th ph n III dư i ây). II. CÁC KHO N CHI KHÁC (Không tính vào nh m c chi giám nh y khoa) g m :
  2. 1. Chi v lương, ph c p, tr c p cho các biên ch chuyên trách công tác các t , phòng giám nh y khoa thu c Phòng, Y t qu n, huy n, S Y t ho c các b nh vi n huy n, qu n, khu v c, b nh vi n t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương. Các kho n chi này ư c xác nh theo s biên ch ư c duy t và c p phát ngoài nh m c chi bình quân giư ng b nh. 2. Chi v công tác phí như xăng, xe, t p hu n cho công tác giám nh y khoa, chi v mua s m tài s n, s a ch a nhà c a, trang b phương ti n làm vi c ph c v cho công tác giám nh, hàng năm ph i có d toán và ư c xét, c p ngoài nh m c chi bình quân giư ng b nh. III. M C THÙ LAO HÀNG THÁNG CHO CÁN B KIÊM NHI M CÔNG TÁC GIÁM NNH Y KHOA A. I TƯ NG Ư C HƯ NG, BAO G M: 1. Cán b chuyên môn y t : a) Các cán b chuyên môn y t thu c biên ch c a Phòng Y t , S Y t , các b nh vi n qu n, huy n, t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương, các phòng khám khu v c, ngoài công tác chính c a mình t i các ơn v nói trên ph i kiêm nhi m làm thêm công vi c c a giám nh y khoa như Ch t ch, Phó ch t ch H i ng tr c ti p khám giám nh t i các chuyên khoa n i, ngo i, tai mũi h ng, m t X quang, tâm th n, th n kinh, b nh ngh nghi p, v.v... các k thu t viên chi u ch p X quang, xét nghi m viên,... b) V m c nh su t ư c hư ng: Có 3 m c nh su t: - M c 5 nh su t áp d ng cho các t và H i ng Giám nh y khoa khám ư c dư i 1000 lư t/ngư i/năm, trong ó có 3 nh su t cho cán b chuyên môn trung cao c p và 2 nh su t cho k thu t viên. - M c 8 nh su t áp d ng cho các H i ng khám ư c t 1000 n 3000 lư t/ngư i/năm, trong ó có 5 nh su t cho cán b chuyên môn trung cao c p và 3 nh su t cho k thu t viên. - M c 11 nh su t áp d ng cho các H i ng khám ư c t trên 3000 n 5000 lư t/ngư i/năm, trong ó có 1 nh su t cho cán b chuyên môn trung cao c p và 4 nh su t cho k thu t viên. Trư ng h p a phương có s lư ng ngư i khám trên 5000 lư t/ngư i/năm thì c 1000 lư t ngư i khám ư c tăng thêm 1 nh su t, nhưng không vư t quá 14 nh su t ư c hư ng. 2. Cán b các ngành là u viên chính sách: Cán b c a các ngành Thương binh xã h i, Công oàn, Lao ng là u viên chính sách thư ng xuyên tham gia trong các phiên h p, các bu i khám giám nh c a H i ng Giám nh Y khoa t nh, thành ph .
  3. B. M C THÙ LAO 1. i v i cán b kiêm nhi m là bác sĩ, dư c sĩ cao c p 40 /ngư i/tháng. 2. Ch t ch, Phó ch t ch H i ng và u viên chính sách: 40 / ngư i/ tháng. 3. i v i cán b kiêm nhi m là y sĩ, dư c sĩ, y tá trung c p, k thu t viên trung c p 25 /ngư i/tháng. 4. i v i cán b kiêm nhi m là y tá, k thu t viên sơ c p 20 /ngư i/ tháng. M c thù lao này còn ư c tính c ng thêm kho n ph n trăm ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng theo Quy t nh s 86-CT ngày 4-4-1986 c a Ch t ch H i ng B trư ng và ư c tính tr hàng tháng cho cán b thu c i tư ng nói trên. IV. M C THU L PHÍ GIÁM NNH Y KHOA t o thêm ngu n kinh phí cho công tác giám nh y khoa, Liên b t m th i quy nh m c thu l phí giám nh y khoa như sau: 1. Công nhân, viên ch c Nhà nư c b m t s c lao ng, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p ư c cơ quan, xí nghi p gi i thi u n H i ng giám nh y khoa khám và l p h sơ giám nh l n u ph i n p kho n l phí giám nh là 25 /l n/ngư i. Kho n chi này ư c tr vào l i nhu n l i trư c khi phân ph i cho các qu xí nghi p ( i v i ơn v s n xu t, kinh doanh (ho c quy t toán vào chi ngân sách (m c VI chi v công tác xã h i i v i cơ quan hành chính s nghi p). 2. Xã viên h p tác xã ti u th công nghi p b m t s c lao ng, b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p ư c h p tác xã gi i thi u n H i ng giám nh y khoa khám và l p h sơ giám nh ph i n p kho n l phí giám nh là 25 /l n/ngư i. Kho n chi này do h p tác xã ài th . V. C P PHÁT VÀ QU N LÝ KINH PHÍ CHI TIÊU CHO CÔNG TÁC GIÁM NNH Y KHOA 1. i v i H i ng giám nh y khoa g n li n v i b nh vi n, các kho n thu l phí giám nh u do b nh vi n thu, các kho n chi cho công tác giám nh nêu ph n I và ph n II u do b nh vi n ti n hành l p, d toán, ư c S Y t c p phát quy t toán và theo dõi qu n lý riêng. i v i H i ng giám nh y khoa tr c thu c Phòng Y t , S Y t , các kho n thu l phí giám nh do Phòng Y t và S Y t thu và l p d toán thu, chi toàn b và quy t toán riêng kho n kinh phí này. 2. Căn c vào k ho ch giám nh, nh m c chi, m c thu l phí... H i ng giám nh y khoa qu n, huy n, khu v c ( nh ng nơi ã thành l p H i ng giám nh y khoa qu n, huy n) t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ph i l p d toán thu, chi hàng quý, năm g i b nh vi n t ng h p cùng v i d toán chi c a b nh vi n g i S Y t , S Tài chính xét c p kinh phí.
  4. 3. Cơ quan Tài chính căn c vào d toán thu, chi giám nh y khoa ư c duy t, ti n hành c p phát kinh phí hàng quý cho b nh vi n ho c cho H i ng giám nh y khoa b o m nhu c u chi tiêu cho công tác giám nh y khoa. 4. Các kho n thu v l phí giám nh y khoa ư c gi l i b nh vi n qu n, huy n ( nơi ã thành l p H i ng giám nh y khoa qu n, huy n) và b nh vi n t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương (nơi g n li n v i b nh vi n) ho c H i ng giám nh y khoa thu c Phòng Y t , S Y t và tr vào kho n kinh phí c p phát hàng năm (ngân sách ch c p ph n chênh l ch) b sung thêm vào kinh phí chi tiêu cho công tác này. Các b nh vi n và H i ng giám nh y khoa ph i m tài kho n và s sách theo dõi, qu n lý cho ch t ch và chi tiêu theo úng ch chính sách hi n hành và theo nh m c chi ư c duy t. VI. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này thi hành t ngày 1-10-1986, các văn b n trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Lý Tài Lu n Ph m Song ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản