Thông tư liên bộ số 27/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 27/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 27/TTLB về việc lập lại trật tự thị trường thuốc chữa bệnh và phòng chống thuốc giả do Bộ Nội vụ - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 27/TTLB

  1. B N I V -B Y T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/TTLB Hà N i , ngày 24 tháng 12 năm 1990 THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 27/TTLB NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1990 C A LIÊN B Y T - N I V V VI C L P L I TR T T THN TRƯ NG THU C CH A B NH VÀ PHÒNG CH NG THU C GI Thu c ch a b nh là m t lo i hàng hoá c bi t, liên quan n s c kho và tính m ng ngư i b nh, là m t trong bNy m t hàng kinh doanh có i u ki n. Lu t b o v s c kho nhân dân, công b theo L nh s 21/LCT ngày 11-7-1989 c a H i ng Nhà nư c ã có nh ng quy nh qu n lý ch t ch ; H i ng B trư ng và B Y t ã có nhi u văn b n hư ng d n, qu n lý vi c xu t nh p khNu, s n xu t, lưu thông phân ph i thu c nh m: m b o ch t lư ng, hi u l c và an toàn cho ngư i dùng. T năm 1989 bên c nh h th ng s n xu t, kinh doanh thu c c a Nhà nư c, ngành y t ã cho phép m thêm các cơ s bán thu c, khám ch a b nh tư nhân t o i u ki n thu n l i cho ngư i b nh. Song, th trư ng thu c hi n nay r t l n x n, hàng ngàn ngư i bán thu c không có chuyên môn, thu c x u thu c gi l n l n gây thêm m t n nh v kinh t , xã h i và s lo l ng c a nhân dân. Nhi u v vi ph m quy ch chuyên môn và lưu hành thu c gi không ư c x lý nghiêm minh. ng trư c tình hình trên, B Y t và B N i v v i ch c năng c a mình nh n th y c n ph i có nh ng quy nh và hư ng d n các a phương, ơn v nhanh chóng ngăn ch n tình hình m t tr t t trong vi c mua bán thu c hi n nay, nh m m c tiêu: 1. ưa công tác lưu thông phân ph i vào n n n p, k cương mà tr ng i m là xoá b th trư ng "t do" v thu c. 2. Phòng ch ng thu c gi , thu c nh p l u, thu c không m b o ch t lư ng, mà tác gi NVL ã nêu trên báo ng. A. NH NG N I DUNG C N QU N LÝ: Các n i dung qu n lý sau ây là căn c vào Lu t b o v s c kho nhân dân; Quy t nh s 94/BYT-Q ngày 8-3-1989; Quy t nh s 249/BYT-Q ngày 15-5-1989 và Quy t nh s 533/BYT-Q ngày 13-9-1989 c a B Y t . I- V HÀNH NGH :
  2. 1. Nh ng ngư i không có b ng chuyên khoa Dư c (theo quy nh c a B Y t ) và gi y phép hành ngh c a cơ quan có thNm quy t c p thì không ư c s n xu t, buôn bán thu c. 2. Nh ng ngư i ã ư c c p gi y phép: a) Ph i hành ngh theo úng gi y phép ã ư c c p. b) C m chuy n như ng gi y phép. c) C m s d ng gi y phép ã h t giá tr . II- V S N XU T THU C: 1. Ch ư c s n xu t ưa ra th trư ng các thu c ã ư c c p s ăng ký (S K) c a B Y t ho c S y t và ph i s n xu t úng như h sơ ã duy t. 2. Thu c ưa ra th trư ng ph i qua ki m nghi m có s ki m soát (SKS) và ngư i s n xu t ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng thu c c a mình theo h n dùng c a thu c. 3. Các ơn v , cơ s không có ch c năng kinh doanh s n xu t thu c ch a b nh thì không ư c s n xu t, gia công thu c ưa ra th trư ng. II- V LƯU THÔNG PHÂN PH I: 1. Ngư i buôn bán thu c ph i có a ch n nh ghi trong gi y phép. 2. Ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng thu c c a mình bán ra. 3. C m buôn bán: - Thu c gi , m o, thu c m t phNm ch t, thu c không có a ch s n xu t pháp lý. - Thu c n i không ăng ký úng quy ch . - Thu c nh p l u. - Thu c không m b o ch t lư ng. - Thu c ã có l nh c m ho c thu h i. 4. C m u cơ, tích tr thu c; c m tư nhân m o danh Nhà nư c s n xu t, kinh doanh thu c. - C m tư nhân buôn bán nguyên li u hoá dư c. - C m các th y thu c v a kê ơn v a bán thu c. (Quy t nh s 217/Q ngày 29-4-1989 c a B Y t ).
  3. IV- V PHÒNG CH NG THU C GI : 1. Không ư c mua thu c s n xu t trong nư c trôi n i. 2. Không ư c mua thu c ã m t băng xi b o m c a nơi s n xu t ho c có nghi ng v ngu n g c. 3. Ph i th c hi n nghiêm túc ch ki m kê, ki m nh n thu c. 4. Ph i có n i quy qu n lý ch t ch thi t b s n xu t thu c, bao bì, khuôn m u in v nang, vò ng tiêm, tránh th t thoát l i d ng làm thu c gi . B. CÁC BI N PHÁP TRI N KHAI. I- T CH C VÀ PHÂN CÔNG TRI N KHAI: 1. B Y t và B N i v thành l p ban ch o tri n khai Thông tư này: - Ban hành các văn b n hư ng d n c th . - Tr c ti p cùng v i m t s thành ph tr ng i m ti n hành tri n khai và x lý nh ng v thu c gi còn t n t i. - Thông báo kinh nghi m và tình hình các a phương v n d ng trong quá trình tri n khai. 2. U ban nhân dân thành, t nh ra quy t nh thành l p ban ch o tri n khai Thông tư này g m: - i di n U ban nhân dân làm trư ng ban. - i di n lãnh o hai S Y t và Công an làm phó ban (Y t làm thư ng tr c). - M i S c n phân công cán b chuyên trách giúp lãnh o theo dõi công tác này. - Ngành công an c n i u tra kh i t m t s v i n hình răn e b n s n xu t lưu hành thu c gi . 3. Phân công tri n khai: a) Thanh tra quy ch chuyên môn trong các cơ s thu c ngành Y t do S Y t huy ng và m nhi m; khi c n thì m i cán b S Công an ph i h p. b) Thanh tra các cơ s thu c các ngành khác và th trư ng thì Ban ch o ra quy t nh huy ng l c lư ng trong a phương (g m Công an, Y t , Qu n lý th trư ng, Quân c nh, i c nhi m, i quy t c...) ti n hành. - Ph i h p v i các ngành H i quan ki m tra ch t ch vi c nh p khNu thu c và ngăn ch n ngu n thu c nh p l u.
  4. II- V CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N GIÁO D C: 1. Thu c là m t s n phNm hàng hoá t i c n thi t, h th ng s n xu t, kinh doanh thu c c a Nhà nư c ph i t ng bư c giành th ch ng; vì v y trong vi c l p l i th trư ng thu c ch a b nh ph i có bi n pháp ch n ch nh ng th i h th ng qu c doanh cũng như m ng lư i tư nhân, c bi t c n k t h p ch t ch v i Chương trình qu c gia s 1 v y t , c ng c phát tri n các i lý, t thu c xã, xóm; chú ý vùng nông thôn, mi n núi. 2. Ph i h p v i các cơ quan tuyên truy n i chúng m t tuyên truy n, ph bi n Thông tư này, qua ó v n ng qu n chúng hư ng ng cu c u tranh l p l i tr t t th trư ng thu c ch a b nh và phòng ch ng thu c gi . 3. Giáo d c nhân dân kiên quy t phát hi n u tranh v i các hành vi s n xu t, lưu hành thu c gi , thu c kém phNm ch t, không m b o an toàn cho ngư i b nh. III- V KINH PHÍ HO T NG: 1. Kinh phí cho ho t ng tri n khai Thông tư này do S Y t các a phương làm văn b n xin U ban nhân dân thành, t nh, c khu tr c thu c Trung ương c p t m, sau ó s hoàn l i b ng ti n ph t hành vi vi ph m hành chính n p ngân sách (sau khi ã tr thư ng). 2. X ph t vi ph m hành chính, theo quy nh trong chương II Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính và các quy nh c a H i ng B trư ng. 3. Khen thư ng x lý vi ph m, th c hi n theo quy nh trong chương V Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính. N u thư ng t xu t, quá m c quy nh thì U ban nhân dân thành, t nh xem xét và quy t nh. IV- V X LÝ: i v i các v vi ph m có d u hi u vư t quá gi i h n x ph t vi ph m hành chính (t i ph m) thì chuy n ngay h sơ cho cơ quan i u tra có thNm quy n c a a phương i u tra s m có k t lu n và ưa ra xét x k p th i. C. K HO CH TRI N KHAI. 1. K ho ch 1991. a) Quý I/1991: - B Y t , B N i v ban hành văn b n hư ng d n c th giúp các a phương tri n khai ư c nh t quán. - Các a phương ra quy t nh thành l p ban ch o. - S Y t t ch c t p hu n v quy ch cho cán b trong ngành.
  5. - S Y t t ch c thanh tra 100% cơ s y t trong a phương theo n i dung Thông tư này n phư ng, xã, nhà thu c, i lý. K t h p v i vi c ch n ch nh m ng lư i cung ng thu c cho tuy n cơ s . - T ch c m t t truy quét thí i m. N u a phương nào ã ti n hành thí i m (có kinh nghi m r i) thì có th m r ng ra toàn a phương. - Tang v t thu b t t p trung t i S Y t x lý. b) Quý II/1991: - Sơ k t rút kinh nghi m và m r ng ra toàn a phương. - T ch c ăng ký và c p l i gi y phép m i. - T ng k t báo cáo v hai B . - Ki n ngh v i hai B và H i ng B trư ng hư ng d n thêm ho c ban hành các văn b n, chính sách c n thi t cho vi c m b o th c hi n hai m c tiêu c a Thông tư này. c) Quý III và quý IV: - Phúc tra, x lý các v ã phát hi n ư c trong năm. - Ban ch o t ng k t th c hi n Thông tư này. 2. K ho ch các năm sau. a) Hai B trình H i ng B trư ng ban hành các văn b n chính sách c n thi t cho vi c m b o: l p l i tr t t th trư ng thu c ch a b nh. b) Các a phương th c hi n k ho ch thanh tra, ki m tra thư ng xuyên duy trì k t qu ã t ư c m b o an toàn cho nhân dân. Thông tư này thu c lo i vi c c n làm ngay. Yêu c u hai S tích c c th c hi n và báo cáo v hai B 6 tháng m t l n. Trong quá trình tri n khai n u i m nào chưa rõ thì công văn v hai B nghiên c u hư ng d n thêm. Bùi Thi n Ng Nguy n Văn àn ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản