Thông tư liên bộ số 28-TT/LB về việc quy định chế độ chữa bệnh đối với nhân dân khi ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 28-TT/LB về việc quy định chế độ chữa bệnh đối với nhân dân khi ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 28-TT/LB về việc quy định chế độ chữa bệnh đối với nhân dân khi ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 28-TT/LB về việc quy định chế độ chữa bệnh đối với nhân dân khi ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28-TT/LB Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 1977 THÔNG TƯ LIÊN B QUY NNH CH CH A B NH I V I NHÂN DÂN KHI M AU I U TRN N I TRÚ T I B NH VI N T trư c n nay, ng và Nhà nư c không ng ng chăm lo vi c b o v s c kh e nhân dân. t o thêm i u ki n cho vi c ch a b nh c a nhân dân khi có ngư i m au ph i i u tr n i trú t i b nh vi n, liên b Y t - Tài chính quy nh ch ch a b nh i v i nhân dân khi m au i u tr n i trú t i b nh vi n như sau. I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Nhân dân khi m au i u tr n i trú t i b nh vi n do Nhà nư c qu n lý thì Nhà nư c ài th m i kho n chi phí v ch a b nh. Các kho n chi phí này bao g m chi phí v thu c men b i dư ng và các chi phí khác ph c v vi c ch a b nh. 2. a) Nh ng ngư i tàn t t, ngư i m t s c lao ng, tr m côi, v.v… không có nơi nương t a, thu c di n c u t c a qu b o hi m xã h i a phương, ư c Nhà nư c ài th thêm ph n ti n ăn hàng ngày khi n m i u tr t i b nh vi n. b) Ngư i b nh ph i n m i u tr liên t c các b nh vi n t m t tháng tr lên (k c b nh vi n huy n, t nh, trung ương c ng l i), n u gia ình th c s có khó khăn cũng s ư c Nhà nư c xét tr c p m t ph n ti n ăn hàng ngày k t tháng th hai tr i. c) Nh ng ngư i không thu c di n nói trên, trong th i gian i u tr n i trú t i b nh vi n ph i t túc ph n ti n ăn hàng ngày c a mình. 3. i v i ngư i b nh là i tư ng thi hành chính sách, ch ãi ng riêng bi t như thương binh, gia ình li t sĩ, v.v… khi m au n m i u tr t i b nh vi n v n áp d ng các ch quy nh hi n hành c a Nhà nư c. II. BI N PHÁP THI HÀNH 1. Ngư i b nh ư c Nhà nư c ài th ph n ti n ăn hàng ngày ph i có gi y xác nh n c a y ban nhân dân xã (ho c chính quy n c p tương ương). y ban nhân dân xã căn c vào quy nh t i i m 2a, 2b ph n I và hoàn c nh th c t c a gia ình ngư i b nh, có thu c i tư ng hay không thu c i tư ng ư c Nhà nư c ài th ph n ti n ăn hàng ngày, mà xét c p gi y xác nh n.
  2. 2. M i kho n chi phí v ch a b nh nói i m 1 ph n I tính vào nh m c chi giư ng b nh theo như thông tư liên b Y t - Tài chính s 6-TT/LB ban hành ngày 6-3-1972. Riêng kho n tr c p ph n ti n ăn hàng ngày cho nh ng ngư i b nh nói i m 2, i m 3 ph n I s do cơ quan tài chính c p kinh phí ngoài nh m c chi giư ng b nh và h ch toán vào lo i 2, kho n 38, h ng 2, m c 11, ti t 14 (ch ph n ti n ăn hàng ngày cho ngư i b nh thu c di n chính sách). 3. i v i nhân dân a phương này khi m au i u tr n i trú b nh vi n thu c a phương khác ho c b nh vi n thu c trung ương thì các chi phí v thu c men, b i dư ng, các chi phí khác ph c v vi c ch a b nh và kho n tr c p ph n ti n ăn hàng ngày c a nh ng ngư i b nh ư c Nhà nư c ài th (n u có) do b nh vi n nơi nh n i u tr cho ngư i b nh chi, không t v n thanh toán qua l i gi a a phương này v i a phương khác, gi a a phương và trung ương. 4. Căn c vào nguyên t c chung nói trên, B Tài chính, B Y t theo ch c năng c a t ng b s quy nh và hư ng d n c th v bi n pháp qu n lý, v m c ăn c a ngư i b nh trong b nh vi n và ph n ti n ăn hàng ngày mà ngư i b nh t ài th . III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 9 năm 1977 và thay cho thông tư liên b Y t - Tài chính s 49-TT/LB ban hành ngày 14-11-1957 quy nh ch thu vi n phí nhân dân. K.T. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH K.T. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Ly Hoàng ình C u
Đồng bộ tài khoản