Thông tư liên bộ số 51/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 51/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 51/TTLB về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc do Bộ Tài Chính - Bộ Y Tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 51/TTLB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/TTLB Hà N i , ngày 03 tháng 7 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - Y T S 51/TTLB NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 1995 QUY NNH CH THU, QU N LÝ, S D NG L PHÍ TH M NNH VÀ C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N, I U KI N THÀNH L P CƠ S HÀNH NGH Y DƯ C TƯ NHÂN VÀ L PHÍ C P S ĂNG KÝ M T HÀNG THU C Căn c pháp l nh v hành ngh y dư c tư nhân ngày 30/09/1993. Căn c i u 12 Ngh nh s 06/CP ngày 29/01/1994 c th hoá m t s i u trong pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân. Căn c Quy t nh s 276 CT ngày 28/07/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th trư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí. Sau m t th i gian th c hi n thông tư s 51/TTLB ngày 6/6/1994 c a Liên B Tài chính - Y t , qui nh ch thu, qu n lý, s d ng l phí th m nh và c p gi y ch ng nh n tiêu chu n, i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân, có m t s i m chưa phù h p v i th c t c n s a i, b sung. Liên B Tài chính - Y t ban hành thông tư quy nh ch thu, qu n lý và s d ng l phí th m nh vi c xin c p gi y ch ng nh n tiêu chu n, i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân và l phí c p s ăng ký m t hàng thu c thay th thông tư s 51/TTLB như sau: I- I TƯ NG N P: Các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi n p ơn xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân và xin c p s ăng ký m t hàng thu c ph i n p l phí thNm nh h sơ và l phí c p s ăng ký m t hàng thu c ư c quy nh t i thông tư này. II - M C THU: M c thu l phí thNm nh và l phí xin c p s ăng ký m t hàng thu c quy nh t i ph l c " Bi u m c thu l phí thNm nh và l phí c p s ăng ký m t hàng thu c" kèm theo thông tư này. Khi n p h sơ xin c p ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân, ngư i n p h sơ n p l phí thNm nh 70% và khi ư c c p gi y ch ng nh n n p l phí c p gi y ch ng nh n 30% m c thu t i bi u thu này. i v i các trư ng h p gi y ch ng nh n h t th i h n, các cơ s Y - Dư c tư nhân mu n c p l i gi y ch ng nh n ph i n p 50% m c thu quy nh t i thông tư này và n p m t l n khi n p h sơ.
  2. i v i các trư ng h p xin c p s ăng ký m t hàng thu c ngư i n p h sơ n p ngay 100% m c thu t i bi u này. Khi giá c th trư ng bi n ng t 20% tr lên thì B Tài chính ph i h p v i B Y t xem xét i u ch nh l i m c thu quy nh t i thông tư này cho phù h p v i th c t . III - T CH C THU, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ. 1. T ch c thu: a/ B Y T thu l phí i v i vi c thNm nh và c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n thành l p b nh vi n tư nhân, doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n kinh doanh dư c - trang thi t b y t ; Cơ s hành ngh y - dư c t i Vi t Nam c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và l phí c p s ăng ký m t hàng thu c. b/ S y t các T nh, Thành ph tr c thu c TW thu l phí thNm nh và c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân c a các t ch c, cá nhân i v i các lo i hình thành ngh còn l i. 2 - Qu n lý và s d ng ngu n thu l phí a/ Qu n lý ngu n thu l phí: L phí thNm nh: Vi c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân và l phí c p s ăng ký m t hàng thu c là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c. Cơ quan thu l phí nh n biên lai t i C c Thu c a T nh, Thành ph nơi óng tr s . Cơ quan thu l phí ph i m s sách k toán theo dõi tình hình thu l phí và các kho n chi phí liên quan theo úng pháp l nh k toán th ng kê c a Nhà nư c và ph i ăng ký s sách k toán v i cơ quan thu trư c khi s d ng. b/ S d ng ngu n thu l phí: Cơ quan thu l phí t m th i ư c gi l i 40% s phí thu ư c i v i cơ s y t tư nhân có tr s óng thành ph tr c thu c TW; 50% s phí thu ư c i v i cơ s y t tư nhân có tr s óng các t nh ng b ng, trung du; 60% s phí thu ư c i v i cơ s y t tư nhân có tr s óng các t nh Mi n Núi và 20% s l phí thu ư c do c p s ăng ký m t hàng thu c chi cho: - Công tác thNm nh và c p s ăng ký m t hàng thu c. - In bi u m u, gi y ch ng nh n. - Thư ng cho nh ng cán b CNV có liên quan tr c ti p t i vi c t ch c thu l phí, nhưng m c thư ng m t năm t i a không quá 3 tháng lương cơ b n theo ch hi n hành c a Nhà nư c. Các kho n chi nêu trên ph i úng ch tài chính hi n hành và có ch ng t h p l .
  3. S l phí còn l i sau khi cơ quan thu l phí ư c t m gi l i theo các t l nêu trên, cơ quan thu l phí ph i n p toàn b vào ngân sách Nhà nư c. Th i h n n p theo qui nh c a C c Thu a phương. c/ Hàng tháng, quý, năm cơ quan thu l phí ph i t ch c thanh toán quy t toán v i cơ quan thu và cơ quan tài chính cùng c p. Hàng năm, cơ quan thu l phí ph i d toán thu chi, t ng h p trong k ho ch thu, chi tài chính chung c a ơn v g i cơ quan tài chính ng c p duy t. Cu i năm quy t toán vi c s d ng s l phí ư c t m gi l i theo t l nêu t i i m 2b, m c III c a thông tư này, v nguyên t c n u không chi h t ph i n p vào ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p có nhu c u gi l i s l phí chưa s d ng h t áp ng chi cho năm sau thì ph i ư c cơ quan tài chính ng c p ng ý b ng văn b n. S ti n l i ư c t ng h p vào k ho ch thu, chi tài chính năm sau. IV: I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký và thay th thông tư s 51 TTLB ngày 06/06/1994 c a Liên B Tài chính - Y t . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c gì ngh ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Lê Văn Truy n Vũ M ng Giao ( ã ký) ( ã ký) PH L C BI U M C THU L PHÍ TH M NNH VÀ H SƠ XIN C P GI Y CH NG NH N I U KI N, TIÊU CHU N THÀNH L P CƠ S HÀNH NGH Y DƯ C TƯ NHÂN VÀ C P S ĂNG KÝ M T HÀNG THU C. (Ban hành theo thông tư Liên B s 51/TTLB ngày 3 tháng 7 năm 1995) I - L PHÍ TH M NNH H SƠ XIN C P GI Y CH NG NH N I U KI N, TIÊU CHU N THÀNH L P CƠ S HÀNH NGH Y DƯ C TƯ NHÂN TÍNH CHO M T L N TH M NNH S Lo i hình thNm nh M c thu i v i các cơ s y t tư TT nhân có tr s óng t i các vùng ng Tp tr c ng b ng Mi n núi thu c TW trung du A B 1 2 3
  4. 1 B nh vi n tư nhân 1.500.000 1.200.000 900.000 2 Nhà h sinh tư nhân 500.000 400.000 300.000 3 Phòng khám a khoa ho c chuyên khoa và phòng chNn tr y h c DT 300.000 240.000 180.000 4 Phòng răng và hàm răng gi 500.000 400.000 300.000 5 Phòng xét nghi m, phòng thăm dò ch c năng 300.000 240.000 180.000 6 Phòng Xquang 500.000 400.000 300.000 7 Cơ s gi i ph u thNm m 1.500.000 1.200.000 900.000 8 Cơ s d ch v i u dư ng và ph c h i ch c năng 300.000 240.000 180.000 9 Cơ s d ch v y t tiêm chính thay băng 100.000 80.000 60.000 10 Cơ s d ch v KHHG 300.000 240.000 180.000 11 Cơ s d ch v y h c dân t c 100.000 80.000 60.000 12 Cơ s hành ngh y VN c a - Các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài, ngư i VN nh cư nư c ngoài 10.000.000 8.000.000 6.000.000 - Các cá nhân ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài 8.000.000 6.400.000 4.800.000 13 Công ty c ph n, Công ty TNHH, doanh nghi p tư nhân kinh doanh
  5. dư c, TTB y t 1.000.000 1.000.000 1.000.000 14 Cơ s hành ngh dư c t i VN c a - Các t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i VN nh cư nư c ngoài 5.000.000 4.000.000 3.000.000 - Cá nhân ngư i nư c ngoài, ngư i VN nh cư nư c ngoài 4.000.000 3.200.000 2.400.000 15 Nhà th c tư nhân, cơ s kinh doanh thi t b y t có v n th p hơn v n pháp nh quy nh t i Ngh nh s 221 H BT 23/07/1991 300.000 240.000 180.000 16 i lý thu c 150.000 120.000 90.000 17 Cơ s SX ho c buôn bán thu c YHDT 300.000 240.000 180.000 II - L PHÍ C P S ĂNG KÝ M T HÀNG THU C: S TT Lo i hình c p s ăng ký M c thu 1 L phí c p s ăng ký m t hàng thu c nư c ngoài nh p 1.000.000 khNu vào Vi t Nam 2 2.000.000 - Nguyên li u (M t tên nguyên li u) 300.000 - Thu c thành phNm (M t tên thu c) 200.000 L phí c p s ăng ký thu c SX trong nư c: - Thu c tân dư c - Thu c ông dư c
Đồng bộ tài khoản