Thông tư liên bộ số 56-TTLB/TC-NV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 56-TTLB/TC-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 56-TTLB/TC-NV về việc hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 56-TTLB/TC-NV

  1. B N I V -B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56-TTLB/TC-NV Hà N i , ngày 17 tháng 7 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LIÊN B TÀI CHÍNH-N I V S 56 TTLB/TC-NV NGÀY 17/7/1995 HƯ NG D N VI C THU VÀ S D NG TI N PH T I V I CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN Căn c vào Ch th s 317/TTg ngày 26/5/1995 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Căn c vào i u 8 Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Căn c Ngh nh c a Chính ph qui nh v x ph t vi ph m hành chính, x lý k lu t trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Sau khi trao i th ng nh t v i B Giao thông v n t i và các B , Ngành liên quan, Liên B Tài chính - N i v hư ng d n vi c thu và s d ng ti n ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th (Sau ây g i t t là tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ) như sau: I -NH NG QUI NNH CHUNG. 1- K t ngày 1/8/1995 ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th không ư c tr c ti p thu ti n x ph t. 2 - Cá nhân, t ch c trong nư c và nư c ngoài vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam b x ph t ti n có trách nhi m n p ti n ph t (b ng ng Vi t nam) t i nơi qui nh ư c ghi trong quy t nh x ph t. 3 - Biên lai thu ti n ph t do B Tài chính (T ng c c Thu ) th ng nh t phát hành (theo m u ính kèm). Vi c qu n lý và s d ng biên lai thu ti n ph t ư c th c hi n theo ch qu n lý n ch thu c a B Tài chính. - Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lính v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th do B N i v qui nh áp d ng th ng nh t trong c nư c (theo m u ính kèm).
  2. 4 - M i kho n thu v ti n ph t i v i các hành vi vi ph m trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th u ph i t p trung vào ngân sách Trung ương thông qua h th ng Kho b c Nhà nư c s d ng vào công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th theo k ho ch tài chính hàng năm ư c duy t. 5 - U ban nhân dân các c p ch o và t o i u ki n cho Kho b c Nhà nư c t ch c các i m thu thích h p th c hi n vi c thu ti n n p ph t ư c nhanh chóng, thu n ti n. II - NH NG QUI NNH C TH . 1 - Ngư i có thNm quy n x ph t các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ph i ra quy t nh x ph t làm cho cơ s cho vi c thu ti n ph t vào Ngân sách Trung ương. Quy t nh x ph t có 2 lo i m u: M u s 1 s d ng ê x ph t ti n n 20.000 ; M u s 2 s d ng x ph t trong trư ng h p ph i l p biên b n vi ph m. Ngư i có thNm quy n x ph t khi ra quy t nh x ph t l p thành 3 b n (1 b n giao cho ngư i b x ph t, 1 b n giao cho cơ quan Kho b c Nhà nư c do ngư i b x ph t tr c ti p chuy n n, 1 b n lưu tai cơ quan Nhà nư c c a ngư i có thNm quy n x ph t). i v i quy t nh ph t ti n t 2 tri u ng tr lên ph i l p thêm 1 b n quy t nh x ph t g i cho Vi n ki m sát nhân dân cùng c p. 2 - nh ng a bàn tr ng i m có nhi u vi ph m, KBNN t ch c nh ng i m thu t i các u m i giao thông quan tr ng ho c có th k t h p v i các a i m thu thu , bán trái phi u KBNN th c hi n vi c thu ti n ph t trong ph m vi a bàn t nh, thành ph (m i Qu n, Th xã, Thành ph thu c t nh b trí t 3 - 5 i m, m i Huy n t 1 -3 i m thu) KBNN các c p ph i h p v i cơ quan có thNm quy n x ph t t ch c các i m thu cho phù h p, thu n ti n và công b i m thu ti n cho cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x ph t bi t hư ng d n cho ngư i b x ph t n p ti n ph t úng nơi qui nh. 3- b o m vi c thi hành quy t nh x ph t, ngư i b x ph t ph i l i phương ti n giao thông ho c 1 trong nh ng gi y t có liên quan n phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n (gi y ch ng nh n ăng ký s h u phương ti n, gi y phép lưu hành phương ti n, gi y phép lái xe); i v i các trư ng h p x ph t không liên quan n phương ti n giao thông ngư i b x ph t ph i l i gi y t tuỳ thân ho c tài s n tương ương v i s ti n b x ph t cho n khi ngư i vi ph m ã n p ti n ph t vào nơi qui nh 4 - Ngư i b x ph t có trách nhi m n p ti n ph t vào a i m thu ti n c a KBNN theo úng qui nh t i quy t nh x ph t trong th i gian t i a không quá 5 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t. Khi n p ti n ph t, ngư i b x ph t yêu c u cơ quan KBNN c p liên 2 và liên 3 biên lai thu ti n ph t (liên 3 n p cho cơ quan quy t nh ph t làm căn c nh n l i gi y t ho c tài s n). 5 - Cơ quan KBNN khi thu ti n ph t ph i c p biên lai thu ti n ph t cho ngư i vi ph m ch ng nh n ã thu ti n ph t theo m c ghi trong quy t nh x ph t. Biên lai thu ti n ph t bao g m 4 liên: 1 liên báo soát, 1 liên lưu t i cơ quan c a ngư i có thNm quy n x ph t, 1 liên ngư i b x ph t gi và 1 liên lưu t i cu ng biên lai. Ngư i ư c giao nhi m v thu ti n ph t ph i ăng ký s hi u biên lai thu ti n ph t áp d ng
  3. như qui nh chung i v i các ch ng t thu ti n c a B Tài chính. nh kỳ hàng quí, c năm KBNN báo cáo quy t toán s d ng biên lai thu ti n ph t v i cơ quan thu nơi c p biên lai. 6 - nh kỳ 10 ngày (vào ngày 1, 10, 20 hàng tháng) Kho b c Nhà nư c và cơ quan c a ngư i có thNm quy n x ph t t ng h p, i chi u toàn b s thu ti n ph t và s ti n x ph t và s ti n x ph t ã ra quy t nh nhưng chưa n p có bi n pháp ôn c truy thu ho c cư ng ch thi hành. 7 - Cu i ngày, ngư i thu ti n ph t l p b ng kê biên lai thu ti n ph t và l p ch ng t n p ti n ph t vào KBNN, Ti n thu v vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ư c n p vào NSTW theo chương 99 - lo i 14 - kho n 01 - h ng 9 - m c 45 < thu ti n ph t v vi ph m tr t t an toàn giao thông và ô th > c a m c l c NSNN. 8 - Toàn b ti n thu v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ư c theo dõi riêng và b sung kinh phí cho công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th . 9 - Hàng năm, căn c vào tình hình th c t , B N i v , B Giao thông v n t i và các a phương l p d toán kinh phí ph c v cho công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th g i cho B Tài chính làm căn c l p d toán NSNN. Căn c vào s thu v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th , căn c vào d toán kinh phí cho công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ã ư c duy t, B Tài chính s c p b sung kinh phí cho B N i v , B Giao thông v n t i và các a phương ph c v công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th . III/ TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ NGƯ I CÓ TH M QUY N X PH T TRONG VI C X LÝ VÀ THU TI N PH T. 1 - Ngư i cơ thNm quy n x ph t khi x lý các hành vi vi ph m ph i căn c vào các m c ph t c th qui nh t i Ngh nh c a Chính ph quy t nh úng m c ph t, ng th i có trách nhi m hư ng d n ngư i vi ph m n p ti n ph t úng nơi qui nh. i v i nh ng quy t nh x ph t mà ngư i vi ph m chưa n p ti n, ngư i có thNm quy n x ph t có trách nhi m ra quy t nh cư ng ch và có nhi m v t ch c vi c cư ng ch theo qui nh c a Pháp l nh v x lý vi ph m hành chính. 2 - KBNN Trung ương có trách nhi m hư ng d n nghi p v và h ch toán thu ti n ph t phù h p v i các qui nh trên ây, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c các bàn thu ti n thu k p th i ti n ph t cho Nhà nư c và m b o toàn b s thu ti n ph t ư c c p nh t và theo dõi thư ng xuyên theo ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c. 3 - S Tài chính các t nh, thành ph , có trách nhi m ph i h p v i C c Thu , cơ quan KBNN ki m tra, giám sát vi c thu ti n ph t và s d ng ti n ph t theo úng qui nh. 4 - Nghiêm c m m i hành vi l i d ng nhi m v ư c giao ê thu ti n ph t mà không ra quy t nh x ph t, không ghi biên lai ho c gi m o biên lai thu ti n ph t.
  4. 5 - M i t ch c và cá nhân vi ph m các qui nh v x ph t, thu ti n ph t u ph i ch u trách nhi m v hành vi c a mình trư c pháp lu t. - Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th có hành vi sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, vư t quá quy n h n qui nh thì tuỳ theo m c vi ph m b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t hi n hành IV/ T CH C TH C HI N 1- ngh B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph bi n t i ông o nhân dân và hư ng d n, ki m tra, thi hành úng các qui nh t i Thông tư này. 2 - Thông tư này có hi u l c t ngày 1/8/1995. Lê Th Ti m Lê Th Băng Tâm ( ã ký) ( ã ký) B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA M u CTT 45 VI T NAM T NG C C THU AM /95 c l p - T do - H nh phúc .................................. Quy n s :................... ơn v thu:........... S :..................... Mã s :................ BIÊN LAI THU TI N PH T (Liên ............................) H tên ngư i n p ti n:...................................................... a ch :........................................................................... Lý do n p ph t:................................................................ Theo quy t nh x ph t s :............................ngày.......tháng.....năm 199..... Cơ quan x ph t:...............................S ti n:................... (Vi t b ng ch ):................................................................ Ngày......tháng.......năm 199....
  5. Ngư i thu ti n (Mã s ) (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: Liên 1: Báo soát Liên 2: Giao cho ngư i n p ti n Liên 3: Lưu cơ quan quy t nh ph t Liên 4: Lưu t i cu ng biên lai M U S : 01/XPHC .................................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT NAM .................................... c l p - T do - H nh phúc S : /Q .........................ngày tháng năm 199 QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH (Phát ti n t i ch n 20.000 ng) - Căn c vào Pháp l nh v x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995 và Ngh nh s /CP c a Chính ph ngày /7/1995 qui nh v x ph t vi ph m hành chính, x lý k lu t trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . - Tôi:.....................................; Ch c v :................................................. ơn v công tác:............................................ QUY T NNH - Ph t ti n.............000 ng.......................(Vi t b ng ch ) - i v i Ông, Bà (ho c t ch c):....................................... a ch :............................................................................ - ã có hành vi vi ph m:.................................................. ..................................................................... Qui nh t i i u.....kho n..... i m.....Ngh nh s ......../CP ngày..../7/1995. - a i m phát hi n vi ph m:.......................................
  6. - Ông, Bà (ho c t ch c) có trách nhi m n cơ quan Kho b c Nhà nư c t i.............................................. n p ti n ph t. - Nh ng gi y t , tài s n gi l i t i cơ quan c a ngư i có thNm quy n ph t:...................................................................... - Trong th i h n 5 ngày n u Ông, Bà (ho c t ch c) không t nguy n thi hành quy t nh x ph t s b cư ng ch thi hành./. NGƯ I RA QUY T NNH (Ký và ghi rõ h tên) M U S : 02/XPHC ...................................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VIÊT NAM ..................................... c l p - T do - H nh phúc S : /Q .........................ngày tháng năm 199 QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH - Căn c vào Pháp l nh v x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995 và Ngh nh s /CP c a Chính ph ngày /7/1995 qui nh v x ph t vi ph m hành chính, x lý k lu t trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . - Căn c biên b n vi ph m hành chính l p ngày ...... tháng......năm 199 - Xét n i dung, tính ch t, hành vi vi ph m hành chính. - Tôi:..................; Ch c v :...................................... ơn v công tác:............................................................................. QUY T NNH i u1: - X ph t i v i Ông, Bà (ho c t ch c):......................................... + a ch :............................................................. + Ngh nghi p:....................................................... + ã có hành vi vi ph m:........................................... ............................................ Qui nh t i i u ........ ; kho n..........
  7. i m.......Ngh nh s ....../CP ngày ..../7/1995. + Hình th c x ph t hành chính:.................................................... .................................................................................................... + Hình th c ph t b sung:............................................................. .................................................................................................... + Các bi n pháp x lý tang v t, phương ti n:.................................. .................................................................................................... + Bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có):....................................... .................................................................................................... i u 2: - Ông, Bà (ho c t ch c) có trách nhi m n cơ quan Kho b c Nhà nư c t i ..................... n p ti n ph t và thi hành nghiêm ch nh các hình th c x ph t và bi n pháp khác t i i u 1 quy t nh này. Trong th i h n 5 ngày k t ngày ư c giao Quy t nh x ph t n u Ông, Bà (ho c t ch c) không t nguy n thi hành quy t nh x ph t này s b cư ng ch thi hành. Ông, Bà (ho c t ch c) có quy n khi u n i t i........................... trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t. i u 3: - Quy t nh này có hi u l c t ngày ......tháng......năm 199 NGƯ I RA QUY T NNH (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản