Thông tư liên bộ số 637-TT/LB về việc phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước do Bộ Y tế và Tổng cục thể dục thể thao ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ số 637-TT/LB về việc phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước do Bộ Y tế và Tổng cục thể dục thể thao ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 637-TT/LB về việc phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước do Bộ Y tế và Tổng cục thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 637-TT/LB về việc phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước do Bộ Y tế và Tổng cục thể dục thể thao ban hành

  1. T NG C C TH D C THÊ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO - B Y T c l p – T do – H nh phúc ******* ******* S : 637-TT/LB Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1977 THÔNG TƯ LIÊN B V PHÁT NG PHONG TRÀO V SINH TH D C YÊU NƯ C I. Ý NGHĨA CU C V N NG Sau ba mươi năm chi n tranh ác li t, nhân dân ta ã giành ư c th ng l i tr n v n và v ng ch c, cách m ng nư c ta chuy n sang m t giai o n m i, c nư c cùng i lên ch nghĩa xã h i. Do chi n tranh kéo dài và do ch nghĩa th c dân m i xô Ny nhân dân ta trong vùng b t m chi m vào i s ng i tr y, s c kh e nhân dân ta gi m sút nghiêm tr ng. Các d ch, b nh nguy hi m như d ch h ch, d ch t v n còn x y ra; các b nh xã h i như s t rét, hoa li u, phong, lao có t l ngư i m c khá cao trong các vùng m i gi i phóng. Tuy nhi u t nh, thành phía B c ã xây d ng ư c m t s ơn v i n hình v v sinh – th d c và m t s a phương phía Nam trong hai năm qua ã bư c u phát ng phong trào v sinh – th d c, nhưng nói chung phong trào phát tri n ch m, nh t là vùng m i gi i phóng. Nghiêm ch nh ch p hành ngh quy t i h i l n th IV c a ng, ch th s 226, s 227 c a Ban bí thư trung ương ng th c hi n khNu hi u: “T t c cho s n xu t, t t c vì T qu c giàu m nh, vì h nh phúc c a nhân dân”, trư c m t th c hi n th ng l i ngh quy t l n th 2 c a trung ương ng v nông nghi p, m t vi c h t s c quan tr ng và c p bách ph i làm là phát ng phong trào v sinh phòng b nh và th d c th thao yêu nư c, g i t t là phong trào v sinh th d c yêu nư c sâu r ng trong c nư c nh m b o v và tăng cư ng s c kh e c a nhân dân. Ti n hành th ng l i cu c v n ng này ch ng nh ng th hi n b n ch t t t p c a ch xã h i ch nghĩa, s quan tâm chăm sóc c a ng và Nhà nư c ta i v i s c kh e c a nhân dân mà còn góp ph n thi t th c vào vi c xây d ng con ngư i m i phát tri n toàn di n, xây d ng n p s ng văn minh, ph c v c l c cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa. II. M C TIÊU CU C V N NG Th c hi n v sinh phòng b nh và luy n t p th d c, th thao thư ng xuyên là bi n pháp ch ng và tích c c nh t b o v và tăng cư ng s c kh e, vì v y cu c v n ng v sinh – th d c yêu nư c ph i liên t c, lâu dài , có t ch c thành n n n p, t ng bư c nâng cao ch tiêu ph n u và ph i nh m m c tiêu ch y u v n ng nhân dân ăn h p v sinh, ngăn ch n không d ch b nh lây lan, phát hi n âu, d p t t ngay ó. ng th i v n ng nhân dân, nh t là thanh niên, thi u niên, h c sinh rèn luy n thân th hàng ngày theo úng phương pháp khoa h c, h p v sinh, hình thành n p s ng văn minh lành m nh.
  2. III. N I DUNG CU C V N NG Trong th i gian t nay n 1980 n i dung v n ng là: A. V V SINH PHÒNG B NH a) V n ng nhân dân th c hi n ba s ch, ba di t. 1. Ba s ch: - Ăn s ch: ăn chín, không ăn th c ăn ôi thiu, không ăn th t các v t ch t. - U ng s ch: u ng nư c un sôi, không pha nư c lã, không u ng nư c lã. - s ch: nhà c a g n gàng, thoáng khí, s ch s . Có nư c s ch dùng trong sinh ho t, không t m gi t b ng nư c ao tù, không phóng u b a bãi, có h xí, h ti u h p v sinh và thư ng xuyên b o qu n s d ng t t. Ba vi c làm c th : - Làm h xí: nông thôn, m i gia ình có m t h xí hai ngăn úng quy cách; thành ph , th xã, th tr n, nhà nào cũng có h xí riêng, h p v sinh, nh ng nơi công c ng xây d ng h xí t ho i ho c n a t ho i và có ngư i chuyên làm v sinh. H xí lo i nào và âu cũng ph i gi gìn và s d ng t t, không b c mùi hôi th i, không có dòi, ph i k , không dùng phân tươi, t c là di t ru i t n g c. - Làm gi ng nư c và nhà t m: nông thôn, v n ng nhân dân t 1 n 3 gia ình ào và xây m t gi ng có nư c s ch dùng trong ăn u ng, t m gi t; m i gia ình có m t nhà t m. thành ph , th xã, th tr n, ph i có nư c máy b o m v sinh cho nhân dân dùng. - T ch c t ng v sinh hàng tu n trong cơ quan, xí nghi p, công, nông, lâm trư ng, trư ng h c, ơn v b i, ư ng ph , b n làng và các nơi công c ng: ch , b n tàu xe v.v… gây thành n p s ng văn mình, s ch p. 2. Ba di t: - Di t mu i: Th cá vào b nư c, r i d u vào c ng rãnh di t b g y, khơi c ng rãnh không nư c ng, phun thu c di t mu i, n m màn ch ng mu i t. - Di t ru i: Dùng v , b y, thu c di t ru i, di t dòi h xí không cho sinh ra ru i b ng bi n pháp thông d ng ho c b ng hóa ch t n u có. - Di t chu t: Dùng b y thư ng xuyên di t chu t, ho c b ng hóa ch t. Ngoài ra, c n di t b chét các d ch h ch. b) V n ng nhân dân tiêm và u ng thu c phòng các b nh d ch úng th i gian, úng i tư ng, úng k thu t, t ít nh t 70%, nơi có d ch ph i t 90 – 100% di n c n
  3. tiêm và u ng thu c phòng. c bi t coi tr ng vi c phòng và ch ng b nh s t rét và các b nh xã h i có tính ph bi n. c) Ra s c tuyên truy n v n ng làm cho nh ng ngư i m c b nh hoa li u, lao, phong… t giác xin ch a b nh. D a vào nhân dân, phát hi n nh ng ngư i có b nh, thuy t ph c h ch a cho kh i b nh, chú ý các tr i c i t o, tr i ph c h i nhân phNm. B. V TH D C TH THAO a) V n ng nhân dân luy n t p th d c hàng ngày, trong ó chú ý i tư ng ch y u là thanh niên, thi u niên, h c sinh. các trư ng ph thông, i h c và trung h c chuyên nghi p: 100% h c sinh t p th d c trư c gi và gi a gi h c. các l p m u giáo, v lòng c ph thông c p I: t ch c hư ng d n các trò chơi v n ng vui kh e, h p v i l a tu i. Trong các l c lư ng vũ trang: 100% cán b , chi n sĩ rèn luy n thân th hàng ngày. các xí nghi p: 100% công nhân t p th d c ch ng m t m i gi a gi s n xu t. các cơ quan, công, nông, lâm trư ng, khu kinh t m i, xã, h p tác xã và ư ng ph : 50% nhân dân t p th d c. Riêng thanh niên th c hi n 100% t p th d c. Trên cơ s phong trào ó tích c c xây d ng các câu l c b s c kh e thu hút các t ng l p nhân dân tham gia luy n t p th d c hàng ngày phòng b nh, ch a b nh, nâng cao s c kh e. b) C n t ch c vi c th c hi n t p các môn d , ph c p, ch y, bơi và m t s môn th thao ư c qu n chúng ưa thích: bóng bàn, bóng chuy n, bóng á, bơi thuy n, v t, võ v.v… T ó th c hi n ch rèn luy n thân th theo tiêu chuNn trư c h t trong l a tu i thanh niên, thi u niên. Ph i chú ý v sinh môi trư ng và v sinh trong t p luy n th d c th thao. D ng c th d c th thao ph i phù h p v i l a tu i, t m vóc và s c kh e t ng i tư ng. c) Các cơ s i u tr (b nh vi n, b nh xá) và các cơ s i u dư ng u có khoa ho c t th d c ch a b nh. d) Hai ngành y t và th d c th thao cùng xây d ng m t trung tâm th d c phòng b nh và ch a b nh, trư c m t t ch c thi i m dùng phương pháp th d c phòng và ch ng m t s b nh thư ng m c trong h c sinh (cong, v o c t s ng, suy gi m th l c…) và trong công nhân các cơ s s n xu t có ch t c h i ho c lao ng n ng nh c (viêm ph qu n, au lưng, au các kh p xương, suy như c th n kinh, suy như c cơ th )… IV. BI N PHÁP TI N HÀNH CU C V N NG A. V T CH C BAN CH O
  4. Thành l p Ban ch o cu c v n ng t trung ương n a phương t ch c, ch o th c hi n phong trào v sinh th d c yêu nư c. 1. trung ương: B Y t và T ng c c th d c th thao c ra Ban thư ng tr c g m m ts i bi u c a hai ngành ch o th c hi n phong trào v sinh – th d c yêu nư c trong c nư c. 2. t nh và thành ph : thành l p Ban v sinh – th d c t nh ho c thành ph g m có: - Trư ng ban: ng chí phó ch t ch ho c ng chí y viên y ban nhân dân ph trách văn xã; - Các y viên: các ng chí ph trách các ngành, các oàn th (y t , th d c th thao, giáo d c, liên hi p công oàn, thanh niên, ph n ); - Ban thư ng tr c g m: ng chí Trư ng ban và hai ng chí ph trách hai ngành y t , th d c th thao. 3. qu n và huy n cũng như t nh và thành ph . 4. phư ng, xã, ti u khu: ng chí phó ch t ch ph trách văn xã làm trư ng ban; các ng chí ph trách y t xã, i di n ban giám hi u trư ng h c, oàn thanh niên, xã i và cán b th d c th thao làm y viên. Ban ch o các c p ph i nh kỳ sinh ho t, xây d ng chương trình ho t ng v i nh ng k ho ch và bi n pháp c th , thi t th c, trình c p y ng và chính quy n thông qua r i căn c vào ó mà t ch c ch o th c hi n. Hàng tháng ki m i m công tác, ánh giá tình hình phong trào, k p th i phát huy ưu i m, kh c ph c thi u sót và báo cáo lên c p trên c a mình; sáu tháng sơ k t, cu i năm t ng k t, rút ra nh ng bài h c b ích Ny m nh cu c v n ng t k t qu t t hơn. B. V ÀO T O CÁN B V SINH – TH D C Dư i s ch o c a c p y ng và chính quy n, hai ngành y t và th d c th thao có chương trình gi ng d y y h c th d c th thao và th d c ch a b nh trong các trư ng ào t o cán b y t và cán b th d c th thao. Hai ngành tranh th s ph i h p, giúp các ngành và các oàn th h u quan, c p t c m các l p ng n ngày ào t o hàng lo t cán b v sinh – th d c và hư ng d n viên th d c và th d c ch a b nh, l y oàn viên thanh niên và giáo viên tr tu i làm nòng c t, k p th i cung c p cho phong trào. Cán b y t và h i viên ch th p ph i bi t hư ng d n các bài th d c thông thư ng, cán b th d c th thao ph i bi t v n ng th c hi n v sinh phòng b nh. Cơ quan y t và cơ quan th d c th thao ph i gương m u v v sinh phòng b nh và th d c th thao. Nhà trư ng ph i ti n hành th c hi n t t và truy n bá t t c v sinh và th d c. Giáo viên h c sinh ph i làm nòng c t cho phong trào. B i óng quân âu ph i tích c c góp ph n xây d ng phong trào v sinh – th d c yêu nư c y. C. XÂY D NG VÀ NHÂN I N HÌNH TIÊN TI N V V SINH – TH D C
  5. Dư i s ch o c a c p y ng và chính quy n hai ngành y t và th d c th thao ph i ph i h p ch t ch ch n i m, xây d ng i n hình tiên ti n chung c a hai ngành v v sinh – th d c, t ng k t kinh nghi m và nhân ra di n. Riêng ơn v tiên ti n v y t ph i t tiêu chuNn khá v th d c th thao; ơn v tiên ti n v th d c th thao ph i t tiêu chuNn khá v v sinh, phòng b nh. Hai ngành u ph i coi ây là bi n pháp quan tr ng nhanh chóng m r ng và nâng cao ch t lư ng phong trào v sinh – th d c yêu nư c. Không nên ngành nào làm riêng ngành y, càng không ư c tách v sinh phòng b nh kh i th d c th thao ho c tách th d c th thao kh i v sinh phòng b nh. D. V TUYÊN TRUY N V N NG Thông qua các cơ quan thông tin báo chí và các hình th c nói chuy n, tri n lãm, chi u phim, nh t là dùng ngư i t t, vi c t t thuy t ph c làm cho toàn dân cùng hi u rõ l i ích c a phong trào v sinh – th d c yêu nư c t ó hăng hái tham gia và t giác th c hi n. Báo S c kh e và báo Th d c th thao ph i tuyên truy n c v sinh và th d c th thao, ng th i ch ng thói quen ăn thi u v sinh và cách t p luy n th d c th thao thi u khoa h c. . V THI UA T nay n năm 1980 ph n u th c hi n cơ s : t t 25% n 30% s xã, phư ng, ti u khu, cơ quan, công, nông, lâm trư ng, xí nghi p, trư ng h c tr thành ơn v tiên ti n v v sinh – th d c. m i t nh, thành ph có t 1 n 2 huy n ho c th xã, qu n, khu ph t tiên ti n v v sinh – th d c. T ch c thi ua gi a các a phương, các ơn v , các cơ s t ng th i gian có sơ k t, t ng k t nơi nào t thành tích xu t s c s ư c khen thư ng x ng áng. Nh n ư c thông tư này, các S , Ty y t và S , Ty th d c th thao ph i ph i h p t ch c h c t p cho cán b c a hai ngành quán tri t m c ích ý nghĩa và n i dung cu c v n ng; xây d ng k ho ch tri n khai cu c v n ng và xây d ng t ch c các Ban v sinh – th d c t t nh n huy n; xã, khu ph , coi ó là m t tr ng tâm ch o chung c a hai ngành trong công tác ph c v s c kh e c a nhân dân, xây d ng con ngư i m i và n p s ng văn minh, lành m nh. QUY N T NG C C TRƯ NG KT. B TRƯ NG B Y T T NG C C TH D C TH TRƯ NG TH THAO BÁC SĨ Lê c Chính Nguy n Tăng m
Đồng bộ tài khoản