Thông tư liên bộ số 8-TT/LB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 8-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 8-TT/LB về việc sửa đổi phụ cấp đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường phổ thông, mẫu giáo và bổ túc văn hoá do Bộ Giáo dục - Bộ Lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 8-TT/LB

  1. B GIÁO D C-B LAO Đ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 8-TT/LB Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 1981 THÔNG TƯ LIÊN B C A B GIÁO D C - LAO Đ NG S 8-TT/LB NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1981 QUY Đ NH V S A Đ I PH C P Đ I V I HI U TRƯ NG VÀ PHÓ HI U TRƯ NG TRƯ NG PH THÔNG, M U GIÁO VÀ B TÚC VĂN HOÁ Thi hành Quy t đ nh s 15-CP ngày 14-1-1981 c a H i đ ng Chính ph , sau khi th ng nh t ý ki n v i B Tài chính, liên B Giáo d c - Lao đ ng quy đ nh vi c s a đ i ch đ ph c p đ i v i Hi u trư ng, phó Hi u trư ng các trư ng ph thông, m u giáo và b túc văn hóa trong c nư c như sau. I. M C ĐÍCH, Ý NGHĨA Ngh Quy t s 14-NQ/TƯ ngày 11-1-1979 c a B Chính tr v c i cách giáo d c đã quy đ nh h th ng giáo d c m i, trong đó có giáo d c m m non, giáo d c ph thông, b túc văn hóa. H i đ ng Chính ph đã có Quy t đ nh s 243-CP ngày 28-6-1979 v t ch c b máy biên ch các trư ng ph thông có ghi rõ: (Trư ng ph thông là đơn v s nghi p, có ngân sách riêng, có b máy qu n lý hành chính và chuyên môn hoàn ch nh. M i trư ng ph thông có m t Hi u trư ng và m t s phó Hi u trư ng ph trách... ), vì v y s a đ i ch đ ph c p đ i v i Hi u trư ng, phó Hi u trư ng l n này nh m: - Ph c v cho yêu c u c i cách giáo d c v i quy mô các lo i trư ng nhi u đ a bàn khác nhau, cũng như s khác nhau v các đi u ki n qu n lý c a m i lo i trư ng h c; - Nâng cao ch đ trách nhi m c a ngư i lãnh đ o và qu n lý trư ng h c; đ ng viên khuy n khích đ i ngũ cán b qu n lý trư ng h c yên tâm công tác, nhanh chóng vươn lên làm t t nghi p v khoa h c qu n lý cơ s c a ngành giáo d c. II. PHÂN H NG TRƯ NG H C M C PH C P 1. Phân h ng trư ng h c. Phân h ng trư ng h c theo t ng lo i trư ng, căn c vào đ a bàn (đ ng b ng, Thành ph , mi n núi, h i đ o) và quy mô (s l p) đ làm cơ s quy đ nh ph c p Hi u trư ng, phó Hi u trư ng:
  2. Trư ng h c H ng 3 H ng 2 H ng 1 Ngo i h ng M u giáo Dư i 5 l p T 5đ n9l p 10 l p tr lên Đ ng b ng, Thành Dư i 3 l p T 3đ n6l p 7 l p tr lên ph Mi n núi, H i đ o (1) Ph thông cơ s Dư i 18 l p T 18 đ n 27 T 28 đ n 59 T 60 l p tr l p l p lên Đ ng b ng, Thành Dư i 9 l p ph T 9 đ n 18 T 19 đ n 39 T 40 l p tr l p l p lên Mi n núi, H i đ o Ph thông trung h c Dư i 9 l p T 9 đ n 18 T 19 đ n 39 T 40 l p tr l p l p lên (Không phân bi t đ a Dư i 5 l p bàn) T 5đ n9l p T 10 đ n 29 T 30 l p tr l p lên Ph thông v a h c v a làm B túc văn hóa Dư i 5 l p T 5đ n9l p T 10 đ n 29 T 30 l p tr l p lên (Không phân bi t đ a Dư i 9 l p T 9 đ n 18 bàn) l p T 19 đ n 39 T 40 l p tr l p lên B túc văn hóa t p trung B túc văn hóa t i ch c và m t n a t p trung (1) G m c nh ng đ a phương (trong đó có vùng cao, vùng sình l y, H i đ o xa, vùng sâu) ch thành l p đư c trư ng ph thông c p I. 2. M c ph c p ch c v hàng tháng. Ph c p Hi u trư ng, phó Hi u trư ng đư c quy đ nh b ng (%) trên cơ s lương chính (lương giáo viên ph thông) c a m i l p tùy theo lo i h ng trư ng nói Đi u 1, ph n II, như sau: a) Đ i v i trư ng không có h c sinh n i trú:
  3. Lo i trư ng h c H ng 3 H ng 2 H ng 1 Ngo i h ng M u giáo 10% 13% 16% Hi u trư ng 8% 10% 13% Phó Hi u trư ng Ph thông, b túc văn hóa 12% 15% 18% 22% Hi u trư ng 9% 12% 15% 19% Phó Hi u trư ng b) Đ i v i trư ng có h c sinh n a n i trú và n i trú, các trư ng d y h c sinh có t t (câm, mù, đi c), h c t 2 đ n 3 ca, h c ban đêm thì ph c p hi u trư ng, phó hi u trư ng đư c c ng thêm 5% (năm ph n trăm) lương chính. Thí d : M t hi u trư ng trư ng ph thông cơ s (h ng 3) chuyên d y h c sinh câm, đư c ph c p là: 12% + 5% = 17% lương chính. III. Đ I TƯ NG VÀ NGUYÊN T C HƯ NG PH C P 1. Ch đ ph c p này áp d ng đ i v i giáo viên đư c c p có th m quy n chính th c b nhi m làm hi u trư ng, phó hi u trư ng (mà giáo viên y đang hư ng lương giáo viên) các trư ng m u giáo, ph thông, b túc văn hóa (dư i đây g i t t là hi u trư ng, phó hi u trư ng) và ch hư ng trong th i gian gi ch c v y. 2. Khi thôi gi ch c v hi u trư ng, phó hi u trư ng thì thôi hư ng ph c p ch c v . Thí d : Đi h c các trư ng đào t o t p trung, đi u đ ng làm giáo viên ho c công tác khác trong và ngoài ngành. Riêng trư ng h p đi u đ ng đ tăng cư ng cán b qu n lý giáo d c cho ban (phòng) giáo d c Qu n, Huy n, S , Ty giáo d c và cơ quan B Giáo d c, ho c tăng cư ng giáo viên có ch t lư ng cho các trư ng sư ph m (k c trư ng b i dư ng) thì đư c ti p t c hư ng ph c p ch c v cho đ n khi đư c x p l i lương, ho c nâng b c lương mà m c lương m i b ng ho c cao hơn m c lương cũ c ng v i ph c p hi u trư ng, phó hi u trư ng. 3. Hi u trư ng, phó hi u trư ng đương ch c (đang gi ch c v y) đư c c đi h c các trư ng l p b túc ho c các trư ng b i dư ng t p trung quy đ nh t i quy t đ nh s 291 - CP ngày 30-12-1974 c a H i đ ng Chính ph v n đư c hư ng ph c p ch c v trong th i gian h c. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH
  4. 1. Ch đ ph c p hi u trư ng, phó hi u trư ng nay thi hành t ngày 1 tháng 4 năm 1981. Hi u trư ng, phó hi u trư ng đương ch c c a các trư ng nói trên đư c tính l i ph c p ch c v theo lo i, h ng trư ng quy đ nh t i m c II c a Thông tư này và đư c hư ng m c ph c p ch c v m i t tháng 4 năm 1981, không đ t v n đ truy lĩnh. Các S , Ty giáo d c c n ph i h p ch t ch v i các S , Ty lao đ ng, Tài chính đ k p th i ti n hành vi c xác đ nh l i ph c p ch c v cho các hi u trư ng, phó hi u trư ng đương ch c. 2. Hi u trư ng, phó hi u trư ng đã đi u đ ng đi công tác khác, đi h c các trư ng t p trung t trư c ngày 1 tháng 4 năm 1981 đ u không thu c đ i tư ng xác đ nh l i ph c p ch c v . Trư ng h p đ n ngày 1 tháng 4 năm 1981 còn đang đi h c các lo i trư ng t p trung (k c các trư ng b i dư ng) thì khi nào h c xong tr v trư ng cũ s xác đ nh l i m c ph c p ch c v m i theo ch c v và lo i, h ng trư ng (trong th i gian theo h c v n hư ng ph c p ch c v Hi u trư ng, Phó hi u trư ng theo quy đ nh cũ). 3. Không c ng ph c p ch c v Hi u trư ng, Phó hi u trư ng vào lương chính đ tính ph c p khu v c, ph c p lương t m th i và các kho n ph c p khác. 4. Cách tính tr c p hưu trí đ i v i Hi u trư ng, Phó hi u trư ng khi v hưu v n thi hành theo Công văn s 2227-TBAT ngày 28-6-1965 c a B N i v . 5. Nh ng quy đ nh trư c đây v ph c p ch c v Hi u trư ng, Phó hi u trư ng trái v i Thông tư này đ u bãi b . Đào Thi n Thi Nguy n Th Bình (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản