Thông tư liên bộ số 8-TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 8-TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 8-TTLB về việc sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành phố và các ngành quản lý do Bộ Y tế - Bô Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 8-TTLB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 8-TTLB Hà N i , ngày 14 tháng 4 năm 1986 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - TÀI CHÍNH S 8 - TTLB NGÀY 14 - 4 – 1986 S A I NNH M C CHI BÌNH QUÂN GIƯ NG B NH/NĂM ÁP D NG CHO CÁC B NH VI N THU C CÁC T NH, THÀNH PH VÀ CÁC NGÀNH QU N LÝ Đ phù h p v i h th ng giá và lương m i, liên B Y t - Tài chính quy đ nh l i m c chi bình quân giư ng b nh/năm đ i v i các b nh vi n huy n, t nh và các thành ph tr c thu c Trung ương do ngành Y t và các ngành khác qu n lý (trư c đây quy đ nh t i Thông tư s 21-TT/LB ngày 22-7-1985 c a liên B như sau: I. NNH M C CHI THƯ NG XUYÊN. 1. nh m c chi bình quân giư ng b nh/năm (bao g m 3 nhóm: nhóm I: Chi v b máy; nhóm II: Chi v hành chính qu n lý; nhóm III: Chi v nghi p v ch a b nh) áp d ng cho các lo i b nh vi n, nhà i u dư ng theo các m c sau ây: Lo i nh m c chi bình quân giư ng b nh b nh vi n Nhóm II + III Nhóm I 1. B nh vi n a khoa tuy n III 4200 - 5300 3800 - 4200 - B nh vi n huy n, th xã 5300 - 6500 4200 - 4500 - B nh vi n qu n 7200 - 8500 5800 - 6500 2. B nh vi n a khoa tuy n IV 7500 - 9500 6500 - 7000 - B nh vi n t nh 7200 - 8500 5800 - 6500 - B nh vi n t/p tr c thu c TW 6200 - 7700 2800 - 3300 3. B nh vi n chuyên khoa t nh, 6000 - 7200 5500 - 6300 thành ph tr c thu c TW 3000 - 3500 2500 - 3000 4. Nhà i u dư ng 5. B nh vi n các ngành
  2. 6. Tr m y t cơ s có giư ng b nh và nhà h sinh 2. Các kho n chi v lương và ph c p lương căn c vào nh m c lao ng theo Quy t nh s 253-UBKH ngày 29-5-1978 c a Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c và ph i ki m tra và c p phát ch t ch theo quy nh Thông tư s 19-TTLB ngày 10-10 -1964 c a liên B Tài Chính - Ngân hàng. Các kho n chi v lương và ph c p lương tuy tính chung vào kinh phí nhưng là m t kho n c l p, khi thay i thì ư c xem xét c p thêm không nh hư ng n kinh phí c a nhóm II và nhóm III. 3. nh m c chi thư ng xuyên ư c c p phát theo giư ng b nh th c s s d ng (t ng s ngày i u tr /340 ngày). N u b nh vi n th c hi n vư t m c k ho ch giư ng b nh ư c giao thì ư c c p b sung t 40 n 50% nh m c chi thư ng xuyên theo t l tăng lên tương ng, nhưng không vư t quá 10% s giư ng b nh k ho ch c a b nh vi n. 4. Hàng năm, nh m c bình quân giư ng b nh ư c liên b xem xét l i cho phù h p v i tình hình giá c . II. CÁC KHO N CHI NGOÀI NNH M C. 1. Chi v i u tr ngo i trú i v i công nhân viên ch c Nhà nư c (k c hưu trí, m t s c ư c hư ng lương hưu, tr c p hàng tháng) b m c b nh mãn tính, b nh xã h i, b nh ngh nghi p, b nh d ch. 2. Chi v c p phát thu c cho i tư ng thu c di n chính sách. Liên B s có hư ng d n v m c chi và danh m c b nh t t ư c c p phát thu c ngo i trú nói ph n II i m 1 và m c chi, bi n pháp c p phát thu c cho các i tư ng chính sách nói ph n II i m 2 nói trên. 3. Chi v mua s m trang thi t b , d ng c c có giá tr l n, s a ch a l n (nhà c a, máy móc) và xây d ng nh . Các kho n chi này ph i ư c l p d toán c th , g i cơ quan tài chính các c p duy t. Ch ư c chi theo d toán ư c duy t, không ư c dùng kinh phí chi cho công vi c khác. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Cơ quan y t và cơ quan tài chính các c p căn c vào m c chi thư ng xuyên quy nh ph n I và các kho n chi ngoài nh m c quy nh ph n II tính toán c th m c chi cho t ng b nh vi n, nhà i u dư ng trình U ban Nhân dân các c p xét duy t. 2. Cơ quan y t thu c các B , T ng c c khác Trung ương căn c vào nh m c chi quy nh trên ây, tính toán c th m c chi cho t ng b nh vi n, nhà i u dư ng thu c B , T ng c c mình qu n lý g i v B Tài chính xét c p kinh phí.
  3. 3. Nh ng b nh vi n ư c vi n tr thi t b toàn b , ho c ang ư c vi n tr theo chương trình và các b nh vi n t nh và thành ph có quy mô t 500 giư ng b nh tr lên, n u ư c liên S Y t - Tài chính xem xét ngh thì U ban Nhân dân t nh, thành ph có th quy t nh nh m c chi thư ng xuyên cao hơn các m c chi t i a nói trên, sau khi có s tho thu n c a liên B Y t - Tài chính. 4. i v i các kho n chênh l ch thu sau khi tr chi (các kho n thu v s n xu t, pha ch thu c, và các kho n thu v d ch v y t khác), các b nh vi n có thu ph i l p d toán c th cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính xét duy t và cho b sung vào kinh phí c a ơn v nh m c i thi n i u ki n làm vi c và ph c v ngư i b nh. Trư ng h p b nh vi n ư c các T ch c Qu c t vi n tr v thu c men, trang b và v t tư thông d ng thì thi t b v t tư thu c men ó ph i ư c ki m kê tính tr giá qu n lý theo ch hi n hành và ph i tính toán huy ng s d ng gi m c p phát hàng năm c a ngân sách. 5. Thông tư này thay th Thông tư s 21-TT/LB ngày 22-7-1985 c a liên B và có hi u l c t ngày ban hành. Ngô Thi t Th ch Ph m Song ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản