Thông Tư Liên Bộ số 82-LB/TT về việc chuyển mạng lưới nhà trẻ ngành giao thông vận tải cho Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em địa phương quản lý do Bộ Giao thông vận tải- Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
2
download

Thông Tư Liên Bộ số 82-LB/TT về việc chuyển mạng lưới nhà trẻ ngành giao thông vận tải cho Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em địa phương quản lý do Bộ Giao thông vận tải- Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông Tư Liên Bộ số 82-LB/TT về việc chuyển mạng lưới nhà trẻ ngành giao thông vận tải cho Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em địa phương quản lý do Bộ Giao thông vận tải- Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Tư Liên Bộ số 82-LB/TT về việc chuyển mạng lưới nhà trẻ ngành giao thông vận tải cho Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em địa phương quản lý do Bộ Giao thông vận tải- Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em ban hành

  1. U BAN B O V BÀ M VÀ TR VI T NAM DÂN CH C NG HÒA EM c l p - T do - H nh phúc B GIAO THÔNG V N T I ******** ****** S : 82-LB/TT Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 1976 THÔNG TƯ LIÊN B V VI C CHUY N M NG LƯ I NHÀ TR NGÀNH GIAO THÔNG V N T I CHO U BAN B O V BÀ M VÀ TR EM NA PHƯƠNG QU N LÝ T khi U ban B o v bà m và tr em trung ương ch u trách nhi m trư c H i ng Chính ph v công tác b o v bà m và tr em ã ti p t c t o i u ki n cho m ng lư i nhà tr ngành giao thông v n t i ho t ng ti n lên m t bư c. Sau b n năm không ng ng phát tri n và c ng c , công tác nhà tr trong ngành giao thông v n t i ã phát huy tác d ng giúp cho i ngũ n công nhân, viên ch c trong ngành an tâm lao ng, s n xu t góp ph n hoàn thi n nhi m v c a ngành trong nh ng năm chi n tranh và hoà bình. n nay, t nư c ta ã hoàn toàn c l p và th ng nh t. Hoàn c nh hoà bình òi h i các ngành, các c p ph i quan tâm n vi c phát tri n và c ng c m ng lư i nhà tr , chú tr ng t o i u ki n t t cho vi c nâng cao ch t lư ng nuôi d y tr hơn n a m i ph c v k p th i cho yêu c u lao ng, s n xu t trong ngành. Th c t 3 năm qua, U ban B o v bà m và tr em trung ương phân c p cho a phương qu n lý m ng lư i nhà tr c a các B , ngành trung ương n m trên lãnh th ã có nh ng ti n b m i. S ch o t p trung v m t chuyên môn nghi p v c a U ban B o v bà m và tr em các c p có tác ng rõ r t n ch t lư ng nhà tr và c ng k nh v t ch c cho các B , ngành trung ương. Căn c vào kinh nghi m rút ra các năm trư c và d a theo nguyên t c k t h p qu n lý, theo ngành v i qu n lý theo lãnh th ; sau khi bàn b c th ng nh t v i gi a U ban B o v bà m và tr em trung ương v i B Giao thông v n t i v ch trương, k ho ch chuy n m ng lư i nhà tr ngành giao thông v n t i cho U ban B o v bà m và tr em a phương qu n lý, hai ngành th ng nh t quy nh môt s i m như sau. I. TRÁCH NHI M C A HAI NGÀNH I V I NHÀ TR Căn c vào i u l t ch c c a H i ng Chính ph ngày 1-11-1973 quy nh nguyên t c k t h p qu n lý theo ngành v i qu n lý theo lãnh th ... th c hi n Ngh nh s 24- CP ngày 2-2-1976 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a chính quy n Nhà nư c c p t nh trong lĩnh v c kinh t và Thông tư s 100- BT ngày 27-11-1971 c a Ph Th tư ng hư ng d n c th v t ch c và biên ch c a h th ng t ch c b o v bà m và tr em a phương. A. Trách nhi m c a U ban B o v bà m và tr em các c p. 1. U ban B o v bà m và tr em trung ương giao cho U ban B o v bà m và tr em các t nh, thành ph ti p nh n và qu n lý v m t chuyên môn, nghi p v m ng lư i nhà tr thu c ngành giao thông v n t i óng trên a phương.
  2. 2. Tuỳ theo tình hình c th , U ban B o v bà m và tr em t nh, thành ph có th phân c p cho phòng b o v bà m và tr em khu ph ,huy n, th xã, khu ph ó. 3. N i dung qu n lý: a) Ch o k ho ch phát tri n và c ng c nhà tr ngành giao thông v n t i hàng năm theo k ho ch th ng nh t c a a phương. Tham gia v i ơn v ch qu n duy t thi t k thi t kê xây d ng nhà tr m i và ngh v i y ban hành chính a phương h tr cho vi c xây d ng nhà tr ng th i th ng nh t k ho ch xây d ng nhà tr ngành giao thông v n t i cũng như nhà tr các B , ngành khác vào k ho ch xây d ng nhà tr chung c a a phương, v i nhà tr ã có thì b sung trang b b ng kinh phí tr c p nhà tr ho c trang b v t tư n u có. b) ôn c th c hi n i u l , n i quy nhà tr . c) Hư ng d n, ki m tra ôn c vi c nuôi d y tr trong nhà tr , gi i quy t vi c cung c p th c phNm theo ch hi n hành như các nhà tr c a a phươn. d) Qu n lý i ngũ cô nuôi d y tr v m t chuyên môn, quy nh ch tiêu lao ng và qu lương. Hư ng d n tiêu chuNn tuy n ch n cô, cũng như các tiêu chuNn khác ã quy nh trong Thông tư s 44-UB/CB T ngày 23-11-1972 c a U ban B o v bà m và tr em trung ương, chăm lo ào t o b i dư ng chuyên môn, nâng cao ch t lư ng nuôi d y tr . Th c hi n các ch , chính sách i v i cô nuôi d y tr và nhà tr . B. Trách nhi m các c p trong ngành giao thông v n t i. M ng lư i nhà tr ngành giao thông v n t i chuy n sang U ban B o v bà m và tr em a phương qu n lý v chuyên môn nghi p v , song ngành giao thông v n t i v n có trách nhi m i v i các cháu trong ngành theo Ngh nh s 140-CP ngày 15-7- 1971 c a H i ng Chính ph . Do ó, B Giao thông v n t i có trách nhi m ch o các c c, t ng c c, xí nghi p liên h p và ơn v tr c thu c th c hi n các nhi m v sau ây: 1. Nghiên c u phát tri n nhà tr phù h p v i k ho ch phát tri n s n xu t; 2. Khi xây d ng xí nghi p, cơ quan; công trư ng m i ph i xây d ng nhà tr kèm theo k c trang b ban u y ; 3.Trích kinh phí Nhà nư c và qu phúc l i hàng năm xây d ng, s a ch a l n; nh ho c b sung trang b cho nhà tr ; 4. Ph i h p theo dõi, ôn c th trư ng các ơn v c a c c, t ng c c, xí nghi p liên h p th c hi n các ch trương, bi n pháp c a U ban B o v bà m và tr em a phương hư ng d n. Quan h ch t ch v i U ban B o v bà m và tr em a phương nh m tăng cư ng ch o công tác nhà tr c a các ơn v t i a phương. B ch trương b trí thích áng s cán b chuyên trách theo dõi công tác nhà tr B ; t ng c c, c c và xí nghi p liên h p. Các c c, t ng c c, xí nghi p liên h p và các ơn v tr c thu c B có trách nhi m th ng kê báo cáo công tác nhà tr lên B 3 tháng m t l n. C. Trách nhi m c a th trư ng ơn v . Th trư ng các xí nghi p, công trư ng, cơ quan, trư ng h c có trách nhi m như cũ, c th là ch o công tác nhà tr và ch p hành các ch , chính sách v công tác nhà tr trong ơn v theo Ngh quy t s 140-CP ngày 15-7-1971 c a Thư ng v H i ng Chính ph quy nh và s hư ng d n c a U ban B o v bà m và tr em các c p;
  3. 1. Th ng nh t v i U ban B o v bà m và tr em t nh, thành ph (ho c phòng b o v bà m và tr em huy n, th , khu ph ) v k ho ch xây d ng, c ng c nhà tr và ch tiêu tuy n d ng cô nuôi d y tr hàng năm. Tr c ti p ch u trách nhi m xây d ng nhà tr m i, m r ng s a ch a l n nh , trang b nhà tr hi n có. 2. Qu n lý i ngũ cô nuôi d y tr v m t chính tr tư tư ng, công tác và ph i h p v i U ban B o v bà m và tr em a phương trong vi c th c hi n ch , chính sách v i cô nuôi d y tr như nâng b c, ph c p khó khăn gia ình, v.v... 3. D trù, thành quy t toán kinh phí nhà tr theo ch hi n hành v i U ban B o v bà m và tr em a phương (U ban B o v bà m và tr em a phương có trách nhi m c p phát qu nhà tr ). 4. Ch o các b môn nghi p v trong ơn v (y t , qu n tr , i s ng, k ho ch, tài v , v t tư, v.v...) ph c v cho yêu c u phát tri n và c ng c nhà tr , chăm sóc s c kho cho các cháu theo Ch th s 21-BYT/CT ngày 8-8-1969 c a B Y t . Nhà tr có trên 50 cháu ư c b trí thêm m t cô chuyên trách theo Thông tư s 18- TT/LB ngày 18-10-1961 c a liên B Lao ng- N i v , cô chuyên trách có trách nhi m ph trách chung nhà tr trong ơn v v a làm tham mưu cho Th trư ng, cho Ban b o v bà m và tr em cơ s , v a là cán b tr c thu c ngành bà m và tr em. II. TRÁCH NHI M C A CÔNG OÀN CÁC C P TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I M ng lư i nhà tr ngành giao thông v n t i chuy n sang U ban B o v bà m và tr em a phương qu n lý v m t chuyên môn nghi p v và kinh phí. Nhưng v cơ s v t ch t và tr c ti p qu n lý i ngũ cô nuôi d y tr v nh ng m t ã quy nh trên, v.v... v n do ngành giao thông v n t i ph trách. Vì v y, công oàn các c p trong ngành giao thông v n t i có trách nhi m tham gia ý ki n v i U ban B o v bà m và tr em các c p v k ho ch phát tri n, c ng c nhà tr . Giám sát vi c thi hành úng n các ch , chính sách v nhà tr ng th i v n ng qu n chúng cơ s tham gia xây d ng nhà tr . III. TH I GIAN TI N HÀNH VÀ M T S QUY NNH KHÁC A. B t u t ngày 1 tháng 7 năm 1976, U ban B o v bà m và tr em các t nh, thành ph qu n lý tr c ti p v m t chuyên môn; nghi p v m ng lư i nhà tr ngành giao thông v n t i như quy nh ph n A, m c I. B. Vi c c p phát kinh phí nhà tr , lương cô và các kho n ph c p khác và tr c p 5 ng s do U ban B o v bà m và tr em các t nh, thành ph ho c phòng b o v bà m và tr em a phương c p theo ch hi n hành b t u tư ngày ti p nh n (ngày 1-7-1976) theo s hư ng d n c a phòng tài v . Riêng m t s nhà tr mang tính ch t c bi t dư i ây thì các gi i quy t như sau: 1. Ban 64 óng Hà N i có 4 nhóm tr c a các ơn v Hà- Sơn- Bình và 2 nhóm xã, s do U ban B o v bà m và tr em Hà- Sơn- Bình c p th ng kinh phí cho Ban 64 và qu n lý v chuyên môn. 2. Các ơn v có m t vài nhóm tr óng a phương khác thì U ban B o v bà m và tr em nơi ơn v ch qu n óng s c p c kinh phí cho các nhóm tr theo d toán chung c a ơn v ch qu n. N u cùng m t ơn v nhưng s nhà, nhóm tr nhi u và óng hai a phương s lư ng g n b ng nhau thì s nhà, nhóm tr a phương nào thì s do U ban B o v bà m và tr em a phương ó c p kinh phí và qu n lý v
  4. chuyên môn. ơn v có nhà, nhóm tr l ph i c i di n n U ban ho c phòng b o v bà m và tr em a phương d toán; và nh n kinh phí chi và thanh quy t toán úng ch qu n lý tài chính hi n hành. 3. Do tính ch t thư ng xuyên lưu ng coónhi u khó khăn nên các a phương c n quan tâm giúp cho các lo i nhà, nhóm tr này v m t c p phát kinh phí khi ơn v ho c nhà, nhóm tr ph i báo cáo v i U ban B o v bà m và tr em a phương cũ bi t và thanh toán kinh phí ã ư c c p, c t kinh phí tháng sau, m t khác ph i báo cáo và l p d toán v i U ban B o v bà m và tr em nơi m i n c p kinh phí và ti p t c qu n lý. U ban B o v bà m và tr em tr c tiê1p qu n lý nhà tr nhà tr c p gi y gi i thi u sang a phương m i ghi rõ ã c p kinh phí n tháng nào a phương m i ghi rõ ã c p kinh phí n tháng nào a phương m i c p phát ti p. 4. Trư ng h p t xu t, ơn v i u ng m t b ph n n công nhân i làm ph i có nhóm tr ph c v theo thì U ban B o v bà m và tr em nơi c p kinh phí cũ có th u quy n cho th trư ng ơn v t m th i thành l p nhóm tr ph c v cho k ho ch t xu t. Sau 15 ngày, ơn v ph i báo cáo c th cho U ban B o v bà m và tr em bi t k t qu qu n lý. U ban B o v bà m và tr em các a phương ph i gi i quy t nhanh chóng vi c c p kinh phí cho các nhà, nhóm tr khi th t c. C. chuNn b t t cho vi c chuy n giao, tránh xáo tr n ho c kéo dài th i gian quá làm nh hư ng n công tác nhà tr , c n làm m t s vi c sau ây trong quý II-1976. 1. Các ơn v trong ngành giao thông v n t i. a) Hoàn thành vi c t ng k t công tác nhà tr : t ch c i h i nhà tr tiên ti n, cô nuôi d y tr gi i và khen thư ng theo Thông tư s 427-DS ngày 12-10-1975 c a B Giao thông v n t i và Công oàn giao thông v n t i Vi t Nam, s 382- UB/T ngày 2-6- 1975 c a U ban B o v bà m và tr em trung ương, ng th i hoàn thành ăng ký ph n u xây d ng nhà tr tiên ti n t lao ng xã h i ch nghĩa. b) C ng c các m t trong nhà tr ; ti p t c xây d ng, i u ch nh m r ng, tu s nhà tr m b o di n tích t i thi u m i u cháu t i thi u Thông tư liên B Y t - T ng công oàn s 85-TT ngày 7-12-1963. c) Th ng kê tài s n, v t tư và giá tr s d ngcl trang b v t tư trong nhà tr . Nơi nào thi u thì có k ho ch b sung y . d) i v i cô nuôi d y tr nói chung không xáo tr n. Nhưng các ơn v c n ch n l c, b sung s cô nuôi d y tr úng tiêu chuNn chuyên môn và có s th ng nh t v i U ban B o v bà m và tr em các c p nh m nâng cao ch t lư ng nuôi d y tr . e) S cháu l a tu i t 36 tháng n 48 tháng ang trong nhà tr , n u m u giáo chưa nh n thì có th t m th i các cháu trong nhà tr . ơn v nào s cháu quá ông, t 12 n 15 cháu thì ph i t ch c riêng l p m u giáo. g) Trong tháng 5-1976, th trư ng các ơn v có nhà tr , có trách nhi m n báo cáo cho U ban B o v bà m và tr em a phương (t nh, thành ph ho c huy n, th , khu ph ) v tình hình nhà tr c a ơn v và l p k ho ch d trù kinh phí 6 tháng cu i năm 1976 theo hư ng d n c a U ban B o v bà m và tr em a phương (không ư c l y kinh phí trong qu khác c a ơn v chi cho nhà tr ho c tr lương cô nuôi d y tr ). Ch m nh t là tháng 8-1976, các c c ph i hoàn thành vi c thanh quy t toán kinh phí nhà tr quý II-1976 cho B Giao thông v n t i V tài v t ng h p quy t toán v i U ban B o v bà m và tr em và tr em trung ương trong tháng 9-1976.
  5. h) cho vi c ph i h p qu n lý m ng lư i nhà tr cơ s ư c t t, Ban b o v bà m và tr em các ơn v c n ư c c ng c và ho t ng tích c c. 2. U ban B o v bà m và tr em các t nh, thành ph nh t là Hà N i, H i Phòng, Ngh Tĩnh, Vĩnh Phú, Hà B c, B c Thái, Hà Sơn Bình ( nơi có nhi u nghiên c u c a ngành giao thông v n t i) c n có k ho ch c th cán b n m tình hình m ng lư i nhà tr ngành giao thông v n t i óng a phương. Hư ng d n, giúp các ơn v ó trư c khi chuy n giao chính th c h n ch nh ng khó khăn sau khi ti p nh n qu n lý chuyên môn. D. T ngày 1 tháng 7 năm 1976 hai ngành cùng qu n quy nh trên. Trong khi thi hành thông tư này, th trư ng các c p hai bên c n cNn th n rõ ý nghĩa thu n l i ch o làm cho công tác nhà tr ư c t t hơn trư c. C n cao hơn n a tinh th n trách nhi m c a các c p th trư ng và công oàn trong ngành giao thông v n t i, phòng tư tư ng c c b , khoán tr ng, buông l ng ch o công tác. U ban B o v bà m và tr em các a phương ư c phân c p ph i phân công ngay cán b th c hi n t t vi c tri n khai. th c hi n t t thông tư này, B Giao thông v n t i và U ban B o v bà m và tr em trung ương giao cho V lao ng và ti n lương, V cán b và ào t o ; Ban i s ng, C c qu n lý nhà tr , V tài v B Giao thông v n t i và Phòng tài v U ban B o v bà m và tr em trung ương theo dõi giúp các a phương, các ơn v th c hi n nhanh g n thông tư này. Trong quá trình th c hi n g p khó khăn tr ng i gì, hai bên c n báo cáo v B Giao thông v n t i và U ban B o v bà m và tr em trung ương bi t và khi hoàn thành vi c chuy n giao các t ng, c c, xí nghi p liên h p, ơn v tr c thu c ngành giao thông v n t i và các U ban B o v bà m và tr em a phương c n báo cáo lên c p trên c a mình theo dõi. TM. BAN THƯ NG V KT. B TRƯ NG KT. CH NHI M CÔNG OÀN GIAO THÔNG B GIAO THÔNG U BAN B O V BÀ V N T I VI T NAM V NT I M VÀ TR EM PHÓ THƯ KÝ TH TRƯ NG PHÓ CH NHI M Ph m Lưu Tr nh Ng c i t Tr n Thanh Quang
Đồng bộ tài khoản