Thông tư liên nghành só 05/TTLN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
4
download

Thông tư liên nghành só 05/TTLN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên nghành só 05/TTLN về việc hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên nghành só 05/TTLN

  1. B N I V -B TƯ PHÁP- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI N KI M SÁT NHÂN DÂN NAM T I CAO c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 05/TTLN Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TƯ PHÁP, B N I V , VI N KSND T I CAO, TOÀ ÁN NDTC HƯ NG D N V VI C ÁP D NG PHÁP LU T I V I CÁC HÀNH VI BUÔN BÁN TRÁI PHÉP, V N CHUY N TRÁI PHÉPCH T MA TUÝ QUA BIÊN GI I Theo hư ng d n t i i m 7 Thông tư liên ngành s 02/TTLN ngày 20-3-1993 c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v , B Tư pháp "Hư ng d n áp d ng m t s quy nh c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s " thì nh ng ngư i buôn bán trái phép ho c v n chuy n trái phép qua biên gi i hàng hoá là ch t ma tuý b truy c u trách nhi m hình s v t i buôn l u ho c v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i theo i u 79 mà không b truy c u thêm v t i ph m quy nh t i i u 96a như ã hư ng d n trư c ó. Sau m t th i gian th c hi n hư ng d n nói trên, th c ti n công tác i u tra, truy t , xét x cho th y i v i các hành vi buôn bán trái phép ho c v n chuy n trái phép qua biên gi i hàng hoá là các ch t ma tuý thì t i danh buôn bán ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý theo i u 96a B lu t hình s là sát úng hơn và cao hơn ý nghĩa c a cu c u tranh ch ng lo i t i ph m này. Vì v y, t nay tr i i v i m i hành vi mua bán trái phép v n chuy n trái phép qua biên gi i ch t ma tuý ch truy c u trách nhi m hình s theo i u 96a c a B lu t hinh s . Trong trư ng h p vi c buôn bán trái phép, v n chuy n trái phép qua biên gi i các ch t ma tuý có kèm theo hành vi xu t c nh trái phép thì k ph m t i còn b truy c u trách nhi m hình s thêm v t i xu t c nh trái phép theo i u 98 B lu t hình s . Hư ng d n trên ây thay th hư ng d n v hành vi buôn bán trái phép, v n chuy n trái phép qua biên gi i hàng hoá là ch t ma tuý t i i m 7 Thông tư liên ngành s 02/TTLN ngày 20-3-1993. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Lê Th Ti m Nguy n Văn S n ( ã ký) ( ã ký) Tr nh H ng Nguy n Văn c ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản