Thông tư liên số 07/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
6
download

Thông tư liên số 07/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên số 07/TTLB về việc hướng dẫn uỷ quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán do Bộ Xây dựng - Kế hoạch đầu tư - Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi việc hướng dẫn uỷ quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của Thông tư liên bộ số 04-TTLB hướng dẫn thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ 42/CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên số 07/TTLB

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TƯ-B TÀI CHÍNH-B NAM XÂY D NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 07/TTLB Hà N i , ngày 25 tháng 11 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN B C A B XÂY D NG - B KH& T - B TÀI CHÍNH S 07/TTLB NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 1997 V VI C S A I VI C HƯ NG D N U QUY N PHÊ DUY T THI T K K THU T VÀ T NG D TOÁN C A THÔNG TƯ LIÊN B S 04/TTLB HƯ NG D N TH C HI N I U L QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO N 42/CP NGÀY 16/7/1996 phù h p v i n i dung quy nh c a Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP, Liên B Xây d ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n hu b n i dung: "Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th u quy n cho Giám c S qu n lý xây d ng chuyên ngành phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán các công trình c a d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a các t nh, thành ph " quy nh t i i m d, kho n 4, m c IV c a Thông tư Liên b s 04/TTLB ngày 16/7/1996 hư ng d n thi hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP c a Chính ph . Nguy n M nh Ki m Tr n Xuân Giá Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản