Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BNG-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BNG-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BNG-TCHQ về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan do Bộ ngoại giao- Tống cục hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Điều 21 Nghị định số 16/199/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BNG-TCHQ

  1. 01/2000/TTLT-BNG-TCHQ,Thông tư liên t ch 01,B Ngo i giao,T ng c c H i quan,Th t c h i quan,Giám sát h i quan,L phí h i quan,Hư ng d n,Xu t nh p khNu,Thu - Phí - L Phí,Thong tu lien tich 01,Bo Ngoai giao,Tong cuc Hai quan,Thu tuc hai quan,Giam sat hai quan,Le phi hai quan,Huong dan,Xuat nhap khau,Thue - Phi - Le Phi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản