Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
96
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch bé KÕ hoach vµ §Çu t - bé Tµi chÝnh Sè 01/2003/TTLT-BKH-BTC ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2003 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§-TTg ngµy 19/3/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 71/2001/Q§-TTg ngµy 04/5/2001 Thñ tíng ChÝnh phñ "VÒ c¸c Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia giai ®o¹n 2001-2005" C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§-TTg ngµy 19-3-2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, "VÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia". Liªn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c CTMTQG nh sau: PhÇn I C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia KÕ ho¹ch ho¸ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gåm c¸c kh©u c«ng viÖc sau: - §Ò xuÊt ch¬ng tr×nh,dù ¸n; - X©y dùng ch¬ng tr×nh,dù ¸n; - ThÈm ®Þnh, phª duyÖt ch¬ng tr×nh, dù ¸n; - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n; - Theo dâi, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh,dù ¸n; I. §Ò xuÊt ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia C¸c Bé, ngµnh,c¬ quan Trung ¬ng, dùa vµo c¸c tiªu chuÈn cña CTMTQG qui ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Q§ 42/2002/Q§-TTg, ®Ò xuÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé Tµi chÝnh danh môc c¸c Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia (sau ®©y viÕt t¾t lµ CTMTQG) cña ngµnh m×nh trong kú kÕ ho¹ch. C«ng viÖc nµy ®îc tiÕn hµnh vµo giai ®o¹n híng dÉn x©y dùng kÕ ho¹ch (th¸ng 4, th¸ng 5 hµng n¨m). Néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n ®Ò xuÊt CTMTQG gåm: 1- Sù cÇn thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng CTMTQG. 2- Môc tiªu tæng qu¸t cña ch¬ng tr×nh. 3- Dù kiÕn thêi gian thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 4- §Þa bµn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh.
 2. 2 5- X¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc vèn cña ch¬ng tr×nh, chia theo c¸c nguån vèn 6- TÝnh to¸n s¬ bé ®èi tîng t¸c ®éng, ®èi tîng thô hëng vµ hiÖu qu¶ cña ch¬ng tr×nh, 7- Hîp t¸c quèc tÕ (nÕu, cã). 8- §Ò xuÊt c¬ quan qu¶n lý, c¬ quan phèi hîp vµ c¸c c¬ quan thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, tæng hîp, lùa chän danh môc CTMTQG do c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng ®Ò xuÊt vµ dù kiÕn c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt ®Ó tr×nh Quèc héi th«ng qua cïng víi kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ 5 n¨m. Sau khi ® îc Quèc héi th«ng qua, c¬ quan qu¶n lý CTMTQG chñ ®éng x©y dùng ch¬ng tr×nh, dù ¸n, cã sù phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan. Trong giai ®o¹n 2001-2005, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· phª duyÖt danh môc c¸c CTMTQG t¹i QuyÕt ®Þnh sè 71/2001/Q§-TTg ngµy 04/5/2001, v× vËy kh«ng ®Ò xuÊt thªm c¸c CTMTQG trong giai ®o¹n 2001-2005. II. X©y dùng ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia ViÖc x©y dùng c¸c CTMTQG ®îc tiÕn hµnh cïng víi viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ 5 n¨m. Néi dung v¨n b¶n CTMTQG bao gåm: 1. C¸c c¨n cø ®Ó x©y dùng CTMTQG: 1.1. X¸c ®Þnh yªu cÇu kh¸ch quan ph¶i h×nh thµnh ch¬ng tr×nh, bao gåm: - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng t×nh h×nh thuéc lÜnh vùc cña CTMTQG sÏ xö lý. - C¨n cø vµo c¸c sè liÖu vµ c¸c chØ tiªu ®Æc trng nhÊt vÒ kinh tÕ - x· héi trong mét sè n¨m ®Ó xem xÐt xu híng ph¸t triÓn cña vÊn ®Ò mµ ch¬ng tr×nh sÏ gi¶i quyÕt. 1.2. So s¸nh c¸c chØ tiªu gi÷a c¸c vïng, c¸c khu vùc vµ quèc tÕ ®Ó rót ra møc ®é cÊp b¸ch cña vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt. 1.3. C¸c vÊn ®Ò x· héi mµ ChÝnh phñ ViÖt Nam cam kÕt víi quèc tÕ. 2. Môc tiªu cña CTMTQG: Môc tiªu cña CTMTQG ph¶i n»m trong chiÕn lîc chung vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. CTMTQG cã thÓ cã mét hoÆc mét sè môc tiªu, nhng c¸c môc tiªu ph¶i râ rµng, lîng ho¸ ®îc vµ còng dÔ dµng trong viÖc tÝnh to¸n, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn. Cã thÓ ph©n ®Þnh môc tiªu tríc m¾t vµ môc tiªu l©u dµi khi kÕt thóc CTMTQG. 3. Thêi gian thùc hiÖn CTMTQG: Lµ thêi gian cÇn thiÕt cho viÖc ®¹t ®îc môc tiªu cña ch¬ng tr×nh. Thêi gian nµy ph¶i cã giíi h¹n, thêng lµ 5 n¨m. 4. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña CTMTQG:
 3. 3 Ph¹m vi ho¹t ®éng cña toµn bé ch ¬ng tr×nh vµ tõng dù ¸n lµ giíi h¹n t¸c ®éng trùc tiÕp cña ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Õn ngµnh nµo, lÜnh vùc nµo, vïng nµo hay ®èi víi c¶ níc. 5. C¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt b¶o ®¶m thùc thi CTMTQG: 5.1. Gi¶i ph¸p vÒ nguån vèn: - Gi¶i ph¸p vÒ nguån vèn cña CTMTQG lµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o tæng møc vèn cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña ch¬ng tr×nh. Tæng møc vèn ®îc tÝnh to¸n c¨n cø vµo møc vèn cña tõng dù ¸n cho c¶ thêi kú thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ cho tõng n¨m. - C¸c nguån vèn cña CTMTQG bao gåm: a) Vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc (kÓ c¶ vèn vay ODA vµ vèn viÖn trî) b) Vèn tÝn dông trong níc. c) Vèn huy ®éng tõ céng ®ång (bao gåm c¶ b»ng tiÒn, hiÖn vËt vµ ngµy c«ng lao ®éng)... C¸c nguån vèn trªn ®©y ph¶i ®îc nªu râ vÒ c¸c biÖn ph¸p huy ®éng, ph- ¬ng thøc vay, tr¶ vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶; ®ång thêi ph©n ®Þnh râ vèn Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng; vèn x©y dùng c¬ b¶n vµ vèn sù nghiÖp. 5.2. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n lùc: - Bao gåm c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o ®ñ nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn CTMTQG gåm c¶ kh©u qu¶n lý vµ triÓn khai thùc hiÖn. - TÝnh to¸n chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ ®µo t¹o, kÓ c¶ chi phÝ thuª chuyªn gia níc ngoµi ( nÕu cã). 5.3. Gi¶i ph¸p vÒ vËt t, nguyªn liÖu, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ m¸y mãc: - M« t¶ c«ng nghÖ lùa chän vÒ ®Æc tr ng kinh tÕ - kü thuËt, ®¸nh gi¸ møc ®é thÝch hîp, u ®iÓm vµ h¹n chÕ; - Nguån cung cÊp c«ng nghÖ, thiÕt bÞ m¸y mãc vµ lý do lùa chän (u tiªn mua hµng s¶n xuÊt trong níc); - Danh môc, biÓu gi¸ trang thiÕt bÞ m¸y mãc chñ yÕu vµ ph¬ng thøc mua s¾m (®Êu thÇu trong níc hay quèc tÕ)... 6. HiÖu qu¶ cña CTMTQG: Khi x©y dùng còng nh khi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn CTMTQG, c¸c c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ cña ch¬ng tr×nh th«ng qua c¸c chØ tiªu, chØ sè vÒ c¸c mÆt: lîi Ých kinh tÕ - x· héi ®em l¹i; ®èi tîng thô hëng tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n còng nh cña toµn bé ch- ¬ng tr×nh; vÊn ®Ò m«i sinh, m«i trêng vµ viÖc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé tham gia ®iÒu hµnh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n. 7. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn CTMTQG: C¸c chÝnh s¸ch cô thÓ ¸p dông cho CTMTQG vµ lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng cã néi dung gièng nhau víi c¸c CTMTQG kh¸c ( nÕu cã). 7.1. Lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng cã néi dung gièng víi c¸c CTMTQG kh¸c.
 4. 4 C¸c c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt viÖc lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng cã néi dung gièng víi CTMTQG kh¸c ( nÕu cã)vµ m« h×nh, c¬ chÕ cho viÖc thùc hiÖn lång ghÐp. 7.2. VÊn ®Ò cÇn hîp t¸c quèc tÕ CTMTQG ( nÕu cã ). NÕu cã sù hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc víi tæ chøc n íc ngoµi cho viÖc thùc hiÖn CTMTQG, c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh ph¶i nªu râ môc ®Ých, néi dung, h×nh thøc hîp t¸c vµ nguån lùc cña c¸c bªn tham gia hîp t¸c (phÝa níc ngoµi vµ phÝa ChÝnh phñ ViÖt Nam) còng nh thêi gian ®Ó thùc hiÖn vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xin ý kiÕn ChÝnh phñ xö lý. 7.3. C¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cÇn ban hµnh ®Ó ¸p dông cho viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 8. Qu¶n lý, ®iÒu hµnh thùc hiÖn CTMTQG: 8.1 C¸c c¬ quan qu¶n lý CTMTQG thµnh lËp Ban qu¶n lý ch¬ng tr×nh. Thµnh phÇn vµ quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban qu¶n lý CTMTQG do thñ tr ëng c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh. 8.2. §èi víi nh÷ng CTMTQG cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, cã tÝnh liªn ngµnh, Ban Chñ nhiÖm CTMTQG cÇn cã thµnh viªn thuéc c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng cã liªn quan. Thµnh phÇn vµ qui chÕ ho¹t ®éng cña Ban Chñ nhiÖm CTMTQG nµy do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò xuÊt cña c¬ quan ®îc ph©n c«ng qu¶n lý ch¬ng tr×nh. Gióp viÖc cho Ban Chñ nhiÖm CTMTQG nµy cã V¨n phßng ch¬ng tr×nh. 9. Theo dâi, kiÓm tra gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn CTMTQG: 9.1. X¸c ®Þnh hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn ch- ¬ng tr×nh, dù ¸n, bao gåm c¸c chØ tiªu ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c chØ sè vÒ t¸c ®éng cña ch¬ng tr×nh, dù ¸n. 9.2. X¸c ®Þnh chÕ ®é thu thËp, b¸o c¸o th«ng tin vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n. KÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c theo dâi, kiÓm tra gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn cña tõng dù ¸n vµ cña toµn bé ch ¬ng tr×nh, bao gåm thêi gian tiÕn hµnh, c¬ quan thùc hiÖn, néi dung vµ c¸c tiªu chÝ lµm c¨n cø ®Ó theo dâi, kiÓm tra gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn, biÓu mÉu vµ lÞch tr×nh b¸o c¸o vµ c¬ quan nhËn b¸o c¸o. 10. C¸c dù ¸n trong CTMTQG. C¸c dù ¸n trong CTMTQG ®îc x©y dùng nh»m gi¶i quyÕt mét môc tiªu hoÆc mét nhãm môc tiªu cô thÓ cña ch¬ng tr×nh trong mét kho¶ng thêi gian vµ ®Þa bµn cô thÓ. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông kinh phÝ tõ Ng©n s¸ch Nhµ n íc ph¶i cã c¸c néi dung c¬ b¶n nh sau: (1). Tªn dù ¸n, (2). C¬ quan qu¶n lý dù ¸n, c¬ quan thùc hiÖn, c¬ quan phèi hîp. (3). C¸c môc tiªu vµ néi dung chñ yÕu cña dù ¸n: - Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung, lý do vµ sù cÇn thiÕt cña dù ¸n.
 5. 5 - X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cô thÓ cña dù ¸n trong mèi quan hÖ víi môc tiªu chung cña CTMTQG. - X¸c ®Þnh néi dung, nhiÖm vô c¬ b¶n cña dù ¸n. (4). C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn dù ¸n: - C¸c ph¬ng ¸n vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ ®Ó triÓn khai dù ¸n; - Yªu cÇu tµi chÝnh, ph©n theo nguån b¶o ®¶m vµ néi dung chi tiªu; - KiÕn nghÞ vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, trong ®ã nªu râ néi dung vµ c¬ chÕ lång ghÐp (nÕu cã); - M« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng. (5). Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: Thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc. (6). §èi tîng thô hëng dù ¸n, íc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n. (7). KÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña dù ¸n chia theo tõng n¨m. §èi víi c¸c CTMTQG ®· ®îc phª duyÖt theo QuyÕt ®Þnh sè 71/2001/Q§-TTg ngµy 4/5/2001cña Thñ tíng ChÝnh phñ cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt hµng n¨m vÒ môc tiªu, nhiÖm vô vµ nhu cÇu kinh phÝ. III. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt Ctmtqg Sau khi ®· hoµn thµnh viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n CTMTQG, c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh göi Thñ tíng ChÝnh phñ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng cã liªn quan tæ chøc thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh. 1. Hå s¬ thÈm ®Þnh CTMTQG gåm: - V¨n b¶n ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh CTMTQG cña c¬ quan qu¶n lý ch ¬ng tr×nh; - V¨n b¶n CTMTQG ®· ®îc c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh th«ng qua; - Dù th¶o QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt CTMTQG; - ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng cã liªn quan; - C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cã liªn quan kh¸c (nÕu cã). Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh,c¬ quan Trung - ¬ng vµ ®Þa ph¬ng cã liªn quan tæ chøc thÈm ®Þnh CTMTQG, lµm b¸o c¸o thÈm ®Þnh, dù th¶o QuyÕt ®Þnh cña Thñ t íng ChÝnh phñ phª duyÖt CTMTQG, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh. Thêi gian thÈm ®Þnh CTMTQG kh«ng qu¸ 45 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®- îc hå s¬ hîp lÖ. ViÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n trong tõng CTMTQG do Chñ nhiÖm ch ¬ng tr×nh xem xÐt quyÕt ®Þnh theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. NÕu dù ¸n thuéc nhãm A th× lËp hå s¬ ®Çy ®ñ göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thÈm ®Þnh ®Ó tr×nh Thñ
 6. 6 tíng ChÝnh phñ phª duyÖt, nÕu dù ¸n thuéc nhãm B th× Bé tr ëng C¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh, qu¶n lý dù ¸n phª duyÖt. 2. Néi dung thÈm ®Þnh CTMTQG tËp trung vµo c¸c ®iÓm sau: - Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh: ®îc xem xÐt, ®èi chiÕu víi nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi chung cña ®Êt níc; - Ph¹m vi thùc hiÖn, ®èi tîng thô hëng cña ch¬ng tr×nh. - Tæng møc vèn cña ch¬ng tr×nh; c¬ cÊu vèn; vèn cña c¸c dù ¸n thµnh phÇn. - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn ch¬ng tr×nh bao gåm c¶ c¸c gi¶i ph¸p vÒ nguån lùc, kh¶ n¨ng c©n ®èi tµi chÝnh; - Thêi gian thùc hiÖn ch¬ng tr×nh; - KÕt qu¶ thùc hiÖn vµ hiÖu qu¶ Kinh tÕ - x· héi cña ch¬ng tr×nh; - C¸ch tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh; Khi thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh sÏ xem xÐt vµ tho¶ thuËn vÒ sè lîng môc tiªu, sè lîng vµ néi dung cña c¸c dù ¸n trong ch¬ng tr×nh. 3. Dù th¶o QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt CTMTQG. Néi dung chñ yÕu cña QuyÕt ®Þnh bao gåm: - X¸c ®Þnh tªn ®Çy ®ñ cña CTMTQG vµ c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh; - Môc tiªu, nhiÖm vô cña CTMTQG; - Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, c¸c mèc tiÕn ®é chÝnh; - Tæng møc vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn, trong ®ã phÇn Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t cho ch¬ng tr×nh; - Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan phèi hîp thùc hiÖn ch¬ng tr×nh; - C¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh; - HiÖu qu¶ ®¹t ®îc cña ch¬ng tr×nh. IV. §iÒu chØnh néi dung cña CTMTQG ViÖc ®iÒu chØnh néi dung cña CTMTQG ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Q§ 42/2002/Q§-TTg vµ mét sè quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu thÊy cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi néi dung cña CTMTQG, C¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh ph¶i cã ®Ò xuÊt b»ng v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh néi dung cña ch¬ng tr×nh göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé Tµi chÝnh (vµo th¸ng 7, th¸ng 8 hµng n¨m) ®Ó ®¶m b¶o c¸c néi dung ®îc ®iÒu chØnh cña ch¬ng tr×nh, dù ¸n sÏ ®îc thùc hiÖn ngay tõ ®Çu n¨m sau. 2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tæ chøc thÈm ®Þnh néi dung v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh cña c¬ quan qu¶n lý ch ¬ng tr×nh vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt (trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n).
 7. 7 3. Sau khi néi dung ®iÒu chØnh cña CTMTQG ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt, C¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh ®iÒu chØnh néi dung c¸c dù ¸n cña CTMTQG nh»m ®¶m b¶o môc tiªu cña dù ¸n trong tæng møc kinh phÝ ®· ®îc giao (trong thêi h¹n 30 ngµy). V. Lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng cã néi dung gièng nhau cña c¸c CTMTQG ViÖc lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng cã néi dung gièng nhau cña c¸c CTMTQG ®îc thùc hiÖn ngay tõ kh©u tæng hîp, ph©n bæ chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m ë cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Trªn c¬ së tæng nguån vèn c¸c CTMTQG vµ môc tiªu, nhiÖm vô cña tõng CTMTQG ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao thùc hiÖn trªn ®Þa bµn, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tiÕn hµnh phèi hîp, lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng cã néi dung gièng nhau trªn cïng ®Þa bµn cña c¸c CTMTQG; ph©n bæ môc tiªu, nhiÖm vô vµ kinh phÝ theo môc tiªu, nhiÖm vô cña tõng CTMTQG vµ giao kÕ ho¹ch cho c¸c quËn, huyÖn, c¸c chñ dù ¸n thùc hiÖn; giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c Së chuyªn ngµnh tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c quËn, huyÖn, c¸c chñ dù ¸n triÓn khai thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña c¸c CTMTQG trªn ®Þa bµn. Yªu cÇu cña viÖc lång ghÐp lµ ph¶i tu©n thñ viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña tõng CTMTQG, b¶o ®¶m ®óng nguyªn t¾c c«ng viÖc cña ngµnh nµo th× do ngµnh ®ã lµm vµ híng ho¹t ®éng cña c¸c CTMTQG vµo ®óng ®èi tîng vµ ®Þa bµn cÇn u tiªn. PhÇn II c¬ chÕ tµi chÝnh c¸c Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia I. KÕ ho¹ch ho¸ nguån lùc cña CTMTQG 1. Hµng n¨m, theo híng dÉn x©y dùng kÕ ho¹ch cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ cña Bé Tµi chÝnh, c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn CTMTQG ph¶i ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m b¸o c¸o, ®Ò xuÊt nhu cÇu n¨m kÕ ho¹ch, kiÕn nghÞ thay ®æi môc tiªu dù ¸n khi thÊy môc tiªu dù ¸n ®ã kh«ng phï hîp vµ kh«ng s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng (nÕu cã) göi c¬ quan qu¶n lý ch ¬ng tr×nh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi chÝnh. 2. C¨n cø vµo môc tiªu 5 n¨m vµ hµng n¨m cña c¸c CTMTQG, c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh n¨m b¸o c¸o, tæng hîp ®Ò xuÊt nhu cÇu nguån lùc n¨m kÕ ho¹ch cña ch¬ng tr×nh, bao gåm vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc (vèn trong níc, vèn vay vµ viÖn trî cña níc ngoµi, ®ång thêi ph©n chia theo nguån vèn ®Çu t vµ vèn sù nghiÖp), vèn tÝn dông trong níc, vèn huy ®éng tõ céng ®ång, göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh. 3. Sau khi nhËn ®îc nhu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh, cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, tæng hîp c¸c nhiÖm vô, môc tiªu cña c¸c CTMTQG
 8. 8 vµ ®Ò xuÊt nguån lùc ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña c¸c CTMTQG trong kú kÕ ho¹ch tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ xem xÐt vµ tr×nh Quèc héi th«ng qua. II. Ph©n bæ vèn vµ giao kÕ ho¹ch cho c¸c CTMTQG 1. Ph©n bæ vèn cña c¸c CTMTQG: C¨n cø tæng møc kinh phÝ cña ch ¬ng tr×nh ®îc cÊp cã thÈm quyÒn th«ng b¸o, c¬ quan qu¶n lý CTMTQG chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh dù kiÕn ph¬ng ¸n ph©n bæ kinh phÝ cña CTMTQG cho tõng dù ¸n vµ chi tiÕt cho c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phï hîp víi c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®· ® îc duyÖt (trong trêng hîp cßn cã ý kiÕn cha thèng nhÊt vÒ c¬ cÊu vµ møc vèn cô thÓ cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn th× ý kiÕn cña c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh lµ quyÕt ®Þnh). KÕt qu¶ ph©n bæ môc tiªu, nhiÖm vô vµ kinh phÝ cña c¸c CTMTQG ®- îc göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp vµo ng©n s¸ch chung cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch c¸c CTMTQG. 2.1. Thñ tíng ChÝnh phñ giao c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan Trung ¬ng vµ Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¸c chØ tiªu: - Tæng kinh phÝ cña tÊt c¶ c¸c CTMTQG. Trong ®ã gåm cã vèn ®Çu t ph¸t triÓn vµ kinh phÝ sù nghiÖp; - C¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña tõng CTMTQG thùc hiÖn trªn ®Þa bµn. 2.2. Tr¸ch nhiÖm ph©n bæ dù to¸n CTMTQG. §èi víi C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng: C¨n cø dù to¸n Ng©n s¸ch ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, tiÕn hµnh ph©n bæ, giao nhiÖm vô, môc tiªu vµ kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn, göi Bé Tµi chÝnh theo qui ®Þnh ®Ó thÈm ®Þnh, lµm c¨n cø cÊp ph¸t ng©n s¸ch. §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: Hµng n¨m, c¨n cø tæng dù to¸n ng©n s¸ch vµ môc tiªu nhiÖm vô cña c¸c CTMTQG ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao, huy ®éng c¸c nguån lùc cña ®Þa ph ¬ng theo luËt ®Þnh ®Ó bæ sung cho viÖc thùc hiÖn c¸c CTMTQG, UBND c¸c tØnh, thµnh phè tiÕn hµnh viÖc phèi hîp, lång ghÐp vµ ph©n bæ kinh phÝ cho tõng môc tiªu, nhiÖm vô cña c¸c CTMTQG thùc hiÖn trªn ®Þa bµn (bao gåm vèn ®Çu t ph¸t triÓn vµ vèn sù nghiÖp), tr×nh Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phª duyÖt cïng víi viÖc phª duyÖt ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hµng n¨m. 3. C¬ chÕ cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ cña c¸c CTMTQG. 3.1. Kinh phÝ thùc hiÖn c¸c CTMTQG ®îc c©n ®èi trong dù to¸n chi Ng©n s¸ch Trung ¬ng do Bé Tµi chÝnh cÊp cho c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña CTMTQG do Trung ¬ng qu¶n lý vµ
 9. 9 cÊp bæ sung cã môc tiªu cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña c¸c CTMTQG do ®Þa ph¬ng qu¶n lý. ViÖc cÊp ph¸t, qu¶n lý, quyÕt to¸n kinh phÝ chi cho CTMTQG ® îc thùc hiÖn theo LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. Riªng vèn NSNN cÊp míi ®Ó cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm ® îc cÊp ®Ó cho vay theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 78/N§-CP ngµy 4/10/2002 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c. 3.2. ChÕ ®é chi tiªu cña c¸c CTMTQG thùc hiÖn theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n chi tõ nguån vèn NSNN, vèn vay, viÖn trî, vèn tÝn dông vµ chÕ ®é chi ®Æc thï cña tõng ch ¬ng tr×nh, dù ¸n( nÕu cã). PhÇn III Ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia 1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: - Lµ ®Çu mèi gióp ChÝnh phñ trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c CTMTQG. - §Ò xuÊt, lùa chän danh môc c¸c CTMTQG tr×nh ChÝnh phñ. - C¨n cø vµo ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m vµ 10 n¨m cña Nhµ níc vµ ®Ò xuÊt cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh lùa chän lËp danh môc c¸c CTMTQG, dù kiÕn c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh, tæng hîp tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt ®Ó tr×nh Quèc héi th«ng qua danh môc c¸c CTMTQG thùc hiÖn trong kú kÕ ho¹ch. - Chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung - ¬ng cã liªn quan ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c CTMTQG, tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ phª duyÖt. - Chñ tr× cïng Bé Tµi chÝnh ®Ò xuÊt tæng møc kinh phÝ Ng©n s¸ch ph©n bæ cho tõng CTMTQG cô thÓ (bao gåm c¶ kinh phÝ sù nghiÖp vµ vèn ®Çu t ph¸t triÓn) tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt ®Ó tr×nh Quèc héi th«ng qua. - Chñ tr× vµ phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng x©y dùng c¬ chÕ vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c CTMTQG tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh. - Tæng hîp vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ, ®ång göi Bé Tµi chÝnh t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c CTMTQG hµng quÝ, c¶ n¨m vµ gi÷a kú; ph¸t hiÖn c¸c v- íng m¾c, tån t¹i vµ ®Ò xuÊt víi Thñ tíng ChÝnh phñ c¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - Tham gia cïng c¸c c¬ quan qu¶n lý CTMTQG trong viÖc x©y dùng, ph©n bæ kinh phÝ cu¶ ch¬ng tr×nh theo nhiÖm vô vµ môc tiªu. - Tæng hîp ph¬ng ¸n ph©n bæ vèn ®Çu t ph¸t triÓn vµ sù nghiÖp c¸c CTMTQG do c¸c c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh dù kiÕn ph©n bæ, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh.
 10. 10 - Tæng hîp nguån kinh phÝ ®· ®îc ph©n bæ cho c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµo kÕ ho¹ch chung cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. - Th«ng tin cho c¸c c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh vµ c¸c ®Þa ph¬ng vÒ ®Þnh híng x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia. - Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh ®Ó tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c CTMTQG cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng. 2. Bé Tµi chÝnh: - Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lùa chän lËp danh môc c¸c CTMTQG, dù kiÕn c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh, ®Ò xuÊt tæng møc ph©n bæ Ng©n s¸ch cho c¸c CTMTQG (bao gåm c¶ kinh phÝ sù nghiÖp vµ vèn ®Çu t ph¸t triÓn). - Tham gia cïng c¸c c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh trong viÖc ph©n bæ kinh phÝ cu¶ ch¬ng tr×nh theo nhiÖm vô vµ môc tiªu. - Tæng hîp ph¬ng ¸n ph©n bæ kinh phÝ thùc hiÖn CTMTQG vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ, tr×nh Uû ban thêng vô Quèc héi quyÕt ®Þnh. - CÊp ph¸t kinh phÝ ®· ®îc c©n ®èi trong dù to¸n chi Ng©n s¸ch Trung - ¬ng hµng n¨m cho c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, môc tiªu cña CTMTQG do Trung ¬ng qu¶n lý; cÊp bæ sung kinh phÝ cã môc tiªu cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo kÕ ho¹ch ph©n bæ kinh phÝ cña c¸c CTMTQG do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý. - Tæ chøc híng dÉn, kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kinh phÝ ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. - ThÈm tra vµ th«ng b¸o quyÕt to¸n n¨m ®èi víi kinh phÝ CTMTQG trong quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc do c¸c c¬ quan Trung ¬ng thùc hiÖn; - Tæng hîp quyÕt to¸n chi CTMTQG trong tæng quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc hµng n¨m cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng tr×nh ChÝnh phñ ®Ó tr×nh Quèc héi phª chuÈn. 3. §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý CTMTQG: - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng tæ chøc x©y dùng ch¬ng tr×nh, dù ¸n theo nhiÖm vô ®îc giao (bao gåm c¶ ®iÒu chØnh ch¬ng tr×nh, dù ¸n khi cÇn thiÕt) göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh ®Ó thÈm ®Þnh, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. - Tæ chøc phª duyÖt c¸c dù ¸n thuéc ch ¬ng tr×nh, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n vît thÈm quyÒn. - X©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. §©y lµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh vµ ®îc tiÕn hµnh theo néi dung cô thÓ sau:
 11. 11 + Hµng n¨m, c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vÒ nhiÖm vô, môc tiªu, nhu cÇu kinh phÝ vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp tr×nh ChÝnh phñ. + C¨n cø tæng møc kinh phÝ cña ch ¬ng tr×nh ®îc cÊp cã thÈm quyÒn th«ng b¸o, C¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh chñ tr× vµ phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh dù kiÕn ph©n bæ kinh phÝ cña ch ¬ng tr×nh vÒ c¬ cÊu vµ møc vèn ph©n bæ cô thÓ cho c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phï hîp víi c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®· ®îc duyÖt. KÕt qu¶ ph©n bæ vèn vµ môc tiªu, nhiÖm vô cña c¸c ch ¬ng tr×nh ®îc göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp vµo ng©n s¸ch chung cña c¸c Bé, ngµnh c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. - Tæ chøc híng dÉn c¸c c¬ quan ngµnh däc ë ®Þa ph¬ng phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn ch¬ng tr×nh (bao gåm môc tiªu, nhiÖm vô, kinh phÝ vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn,v.v...) ®Ó tæng hîp chung vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng. - Thµnh lËp Ban Chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh ®Ó gióp Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh; gi¶i thÓ Ban Chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh khi ch¬ng tr×nh kÕt thóc. Chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh lµ mét ®ång chÝ l·nh ®¹o Bé, c¬ quan Trung - ¬ng; c¸c thµnh viªn gåm ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c bé phËn: kÕ ho¹ch, tµi vô vµ c¸c bé phËn cã liªn quan. Qui chÕ ho¹t ®éng cña Ban Chñ nhiÖm CTMTQG do c¬ quan qu¶n lý ch ¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban Chñ nhiÖm CTMTQG ®îc bè trÝ trong kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cña c¬ quan qu¶n lý CTMTQG. ChÕ ®é chi tiªu cña Ban Chñ nhiÖm CTMTQG thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. - §èi víi nh÷ng CTMTQG cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, cÇn cã thµnh viªn cña c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng tham gia Ban Chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh. Thµnh phÇn Ban Chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh vµ Qui chÕ ho¹t ®éng cña Ban Chñ nhiÖm do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ híng dÉn nghiÖp vô cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó cã c¨n cø thùc hiÖn. - Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh híng dÉn néi dung vµ chÕ ®é chi tiªu phï hîp víi tõng môc tiªu, nhiÖm vô cña CTMTQG. - §«n ®èc, kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c CTMTQG cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh hµng quÝ, hµng n¨m vµ gi÷a kú theo c¸c qui ®Þnh thèng nhÊt vÒ néi dung vµ biÓu mÉu. - Híng dÉn vµ yªu cÇu UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ néi dung vµ tiÕn ®é b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn CTMTQG theo qui ®Þnh chung.
 12. 12 4. NhiÖm vô cña c¸c c¬ quan ®îc ph©n c«ng qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña ch¬ng tr×nh. Trong mét sè CTMTQG, ngoµi viÖc Thñ tíng ChÝnh phñ ph©n c«ng cho mét c¬ quan qu¶n lý chung toµn bé ch ¬ng tr×nh th× cßn mét sè dù ¸n ®îc giao cho c¸c Bé, ngµnh kh¸c qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn; c¸c Bé, ngµnh nµy cã nhiÖm vô nh sau: - Hµng n¨m, c¨n cø vµo híng dÉn cña c¸c C¬ quan qu¶n lý CTMTQG c¸c Bé tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô, ®Ò xuÊt nguån lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña CTMTQG do Bé ® îc ph©n c«ng qu¶n lý vµ thùc hiÖn, göi vÒ C¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp chung vµo kÕ ho¹ch cña CTMTQG. - Tæ chøc b¶o vÖ kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c¸c dù ¸n ® îc ph©n c«ng víi C¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh CTMTQG, cã sù tham gia cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø tæng møc kinh phÝ cña dù ¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn th«ng b¸o, c¬ quan qu¶n lý dù ¸n chñ tr× phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý ch ¬ng tr×nh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé Tµi chÝnh ph©n bæ kinh phÝ cña dù ¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.(Trong trêng hîp cßn cã ý kiÕn cha thèng nhÊt vÒ c¬ cÊu vµ møc vèn cô thÓ cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn, th× ý kiÕn cña c¬ quan qu¶n lý dù ¸n lµ quyÕt ®Þnh). KÕt qu¶ ph©n bæ vèn vµ môc tiªu, nhiÖm vô cña dù ¸n ®îc göi vÒ c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh, ®ång göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp vµo Ng©n s¸ch chung cña c¸c Bé, c¬ quan Trung - ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. - Tæ chøc híng dÉn c¸c c¬ quan ngµnh däc ë ®Þa ph¬ng phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n (bao gåm nhiÖm vô, kinh phÝ, c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn,...) ®Ó tæng hîp chung vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng. - Tuú tÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña dù ¸n, cã thÓ thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ó gióp Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý dù ¸n tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n. Chñ nhiÖm dù ¸n cã thÓ lµ mét l·nh ®¹o Bé, c¸c thµnh viªn gåm ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c bé phËn kÕ ho¹ch, tµi vô vµ c¸c bé phËn kh¸c cã liªn quan. Qui chÕ ho¹t ®éng cña Ban qu¶n lý dù ¸n do Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý dù ¸n qui ®Þnh. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban qu¶n lý dù ¸n ® îc bè trÝ trong kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cña c¬ quan qu¶n lý dù ¸n. ChÕ ®é chi tiªu thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. - Ngoµi nguån kinh phÝ ®· ®îc giao, ®îc phÐp huy ®éng c¸c nguån lùc kh¸c theo luËt ®Þnh ®Ó bæ sung cho viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña ch¬ng tr×nh; b¸o c¸o cho c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh biÕt (nÕu cã)vÒ møc huy ®éng vµ ph¶i thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tµi chÝnh (nÕu trùc tiÕp sö dông). - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông kinh phÝ cña c¸c dù ¸n ® îc giao thùc hiÖn ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t. - B¸o c¸o víi c¬ quan qu¶n lý CTMTQG, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n cña CTMTQG do Bé qu¶n lý vµ thùc hiÖn theo néi dung, biÓu mÉu vµ thêi gian qui ®Þnh.
 13. 13 5. NhiÖm vô cña Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý thèng nhÊt nguån lùc, ®iÒu hµnh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña c¸c CTMTQG ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn, bao gåm c¸c néi dung: - Thµnh lËp Ban ChØ ®¹o c¸c CTMTQG cña ®Þa ph¬ng ®Ó gióp UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong viÖc qu¶n lý, lËp kÕ ho¹ch, lång ghÐp vµ tæ chøc ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c CTMTQG trªn ®Þa bµn. Trëng ban ChØ ®¹o lµ mét ®ång chÝ L·nh ®¹o UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Thêng trùc Ban chØ ®¹o lµ l·nh ®¹o Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, c¸c thµnh viªn lµ ®¹i diÖn l·nh ®¹o c¸c Së, ban, ngµnh cã liªn quan. Mçi tØnh, thµnh phè chØ thµnh lËp duy nhÊt mét Ban chØ ®¹o ®Ó ®iÒu hµnh chung tÊt c¶ c¸c CTMTQG thùc hiÖn trªn ®Þa bµn. Quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o do Ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng ®¶m b¶o. ChÕ ®é chi tiªu thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. - Hµng n¨m, c¨n cø vµo híng dÉn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý CTMTQG, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m cña CTMTQG (môc tiªu, nhiÖm vô, kinh phÝ, biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn) göi c¬ quan qu¶n lý dù ¸n, ch¬ng tr×nh tæng hîp chung vµo kÕ ho¹ch cña c¸c dù ¸n, CTMTQG göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp chung vµo kÕ ho¹ch cña CTMTQG. - Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt c¸c dù ¸n cña c¸c CTMTQG do ®Þa ph¬ng qu¶n lý theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. - Tæ chøc lång ghÐp vµ phèi hîp c¸c nguån lùc cña c¸c CTMTQG: C¨n cø ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vµ néi dung ho¹t ®éng cña tõng ch¬ng tr×nh, cïng víi ®Æc ®iÓm cô thÓ cña ®Þa ph¬ng, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæ chøc lång ghÐp c¸c dù ¸n do ®Þa ph ¬ng qu¶n lý ngay tõ kh©u ph©n bæ dù to¸n ®Ó tr¸nh sù trïng chÐo, gi¶m bít ®Çu mèi vµ tËp trung nguån lùc cho môc tiªu cÇn u tiªn. - Ngoµi nguån kinh phÝ Trung ¬ng ®· giao cÇn huy ®éng c¸c nguån lùc cña ®Þa ph¬ng (bao gåm c¶ kinh phÝ, ngµy c«ng lao ®éng vµ c¸c yÕu tè vËt chÊt kh¸c) ®Ó bæ sung cho viÖc thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh; b¸o c¸o møc bæ sung kinh phÝ cña tõng ch¬ng tr×nh (nÕu cã) cho c¬ quan qu¶n lý ch ¬ng tr×nh, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, vµ ph¶i thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tµi chÝnh. - Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ môc tiªu, nhiÖm vô vµ kinh phÝ cña c¸c CTMTQG do ®Þa ph¬ng qu¶n lý trªn ®Þa bµn cho c¸c chñ dù ¸n vµ UBND quËn, huyÖn thùc hiÖn. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông kinh phÝ cña c¸c CTMTQG ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc kh«ng thùc hiÖn ®îc môc tiªu, nhiÖm vô cña c¸c CTMTQG ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn do kinh phÝ kh«ng ®îc thùc hiÖn ®óng môc ®Ých. - B¸o c¸o víi c¬ quan qu¶n lý CTMTQG, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c CTMTQG thuéc quyÒn qu¶n lý trªn ®Þa bµn theo néi dung, biÓu mÉu vµ thêi gian qui ®Þnh.
 14. 14 - Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh t¹i c¬ së, chñ yÕu lµ x·, phêng. KÞp thêi uèn n¾n c¸c hiÖn tîng mÊt d©n chñ trong viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ xö lý nghiªm minh ®èi víi c¸c tr êng hîp ®Ó thÊt tho¸t kinh phÝ do v« tr¸ch nhiÖm hoÆc tham nhòng. PhÇn IV ChÕ ®é b¸o c¸o 1. B¸o c¸o ph©n bæ dù to¸n CTMTQG: - §èi víi c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng: C¨n cø dù to¸n Ng©n s¸ch ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao ph¶i khÈn tr¬ng ph©n bæ dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc, ®Ó b¶o ®¶m ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc nhËn ®îc dù to¸n ng©n s¸ch chi CTMTQG cïng dù to¸n chi ng©n s¸ch thêng xuyªn tríc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m tríc; b¶o ®¶m khíp ®óng vÒ tæng møc vµ chi tiÕt theo tõng môc chi ®· ® îc giao, ®ång thêi tæng hîp kÕt qu¶ ph©n bæ trong dù to¸n ph©n bæ chi tiÕt cña Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng göi Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh lµm c¨n cø cÊp ph¸t ng©n s¸ch, chËm nhÊt vµo ngµy 05 th¸ng 01 n¨m sau. Ngoµi ra c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng ph¶i göi b¸o c¸o ph©n bæ CTMTQG cho c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh ®Ó theo dâi. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh kÕt qu¶ giao dù to¸n ng©n s¸ch CTMTQG cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng, nÕu cã vÊn ®Ò kh«ng phï hîp víi néi dung dù to¸n do c¬ quan cã thÈm quyÒn giao th× yªu cÇu ®¬n vÞ ®iÒu chØnh l¹i. Sau 15 ngµy nhËn ®îc b¸o c¸o kÕt qu¶ giao dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ, nÕu Bé Tµi chÝnh kh«ng cã ý kiÕn th× kÕt qu¶ giao dù to¸n cña ®¬n vÞ coi nh ®îc chÊp nhËn. - §èi víi UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: C¨n cø tæng dù to¸n ng©n s¸ch c¸c CTMTQG ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tiÕn hµnh viÖc phèi hîp, lång ghÐp vµ ph©n bæ kinh phÝ cho tõng môc tiªu, nhiÖm vô cña c¸c CTMTQG thùc hiÖn trªn ®Þa bµn, trong ®ã ph©n ®Þnh râ vèn ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ phÇn vèn huy ®éng t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó lµm c¨n cø cÊp ph¸t ng©n s¸ch cïng víi viÖc ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng ®Ó tr×nh Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phª duyÖt. KÕt qu¶ ph©n bæ CTMTQG ®îc göi ®Õn Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, C¬ quan qu¶n lý CTMTQG chËm nhÊt 05 ngµy sau khi ®îc Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phª duyÖt 2. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn CTMTQG: C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn CTMTQG göi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¬ quan qu¶n lý CTMTQG. B¸o c¸o ®Þnh kú gåm: b¸o c¸o quý, b¸o c¸o n¨m vµ b¸o c¸o gi÷a kú (b¸o c¸o gi÷a kú ¸p dông ®èi víi CTMTQG cã thêi h¹n lµ 5 n¨m ® îc tiÕn hµnh vµo gi÷a thêi gian thùc hiÖn ch¬ng tr×nh) theo biÓu mÉu vµ thêi gian quy ®Þnh cô thÓ:
 15. 15 - C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng, c¬ quan ®îc ph©n c«ng qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n cña CTMTQG vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c CTMTQG (bao gåm c¶ khèi l - îng, nhiÖm vô vµ kinh phÝ ®· thùc hiÖn trong kú) göi Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t , Bé Tµi chÝnh vµ c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh (phÇn kinh phÝ do c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi thùc hiÖn). - C¬ quan qu¶n lý CTMTQG: C¨n cø vµo b¸o c¸o cña UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng, c¬ quan ®îc ph©n c«ng qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña CTMTQG chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o ®Þnh kú (quÝ, n¨m vµ gi÷a kú) vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn CTMTQG göi V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé Tµi chÝnh. - Thêi gian nép b¸o c¸o: §èi víi c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng, c¬ quan ®îc ph©n c«ng qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña CTMTQG vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: b¸o c¸o quý göi chËm nhÊt lµ 30 ngµy sau khi kÕt thóc quý; b¸o c¸o n¨m göi chËm nhÊt vµo cuèi th¸ng 3 n¨m sau. §èi víi c¬ quan qu¶n lý CTMTQG: B¸o c¸o quý göi chËm nhÊt 45 ngµy sau khi kÕt thóc quý; b¸o c¸o n¨m göi chËm nhÊt vµo cuèi th¸ng 4 n¨m sau. 3.B¸o c¸o quyÕt to¸n CTMTQG: ViÖc quyÕt to¸n CTMTQG ®îc thùc hiÖn cïng víi quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ níc hµng n¨m cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ ®Þa ph- ¬ng theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. Cïng víi sè liÖu quyÕt to¸n kinh phÝ thùc hiÖn CTMTQG hµng n¨m, c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm thuyÕt minh cô thÓ trong b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch kÕt qu¶ thùc hiÖn CTMTQG vÒ khèi l îng thùc hiÖn nhiÖm vô, môc tiªu t¬ng øng víi møc kinh phÝ ®· thùc hiÖn. - Trêng hîp c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ chÕ ®é b¸o c¸o quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1, 2, 3 phÇn IV cña Th«ng t nµy th× c¬ quan Tµi chÝnh sÏ t¹m dõng cÊp ph¸t, hoÆc th«ng b¸o cho Kho B¹c Nhµ n íc dõng thanh to¸n kinh phÝ CTMTQG cho ®Õn khi nhËn ®îc b¸o c¸o. - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, tæng hîp, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh, kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh nh»m xö lý nh÷ng víng m¾c, khã kh¨n, uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng sai lÖch trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®¶m b¶o kh«ng chÖch môc tiªu cuèi cïng cña CTMTQG. PhÇn V §iÒu kho¶n thi hµnh - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ban hµnh. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh cña th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
 16. 16 - C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu thÊy cã khã kh¨n víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¶nh vÒ Liªn bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản