Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: diemuyen

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATAth«ng t
liªn tÞch cña bé néi vô - bé tµi chÝnh sè 01/2005/ttlt-bnv-btc ngµy 05
th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn
xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé,
c«ng chøc, viªn chøc


Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004
cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ
lùc lîng vò trang (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP); sau
khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, liªn tÞch Bé Néi vô, Bé Tµi
chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé,
c«ng chøc, viªn chøc nh sau:


I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông


C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè
204/2004/N§-CP ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi bao gåm:
1. C¸n bé, c«ng chøc trong biªn chÕ h ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc lµm
viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc ë Trung ¬ng; ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng; ë huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, gåm:
a. C¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do bÇu cö, bæ nhiÖm.
b. Chuyªn gia cao cÊp.
c. C¸n bé, c«ng chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô (bao gåm c¶ c¸c chøc danh
chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t) vµ nh©n viªn thõa
hµnh, phôc vô lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc.
2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn.
3. Viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô
vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong biªn chÕ h ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ
níc vµ c¸c nguån thu sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµm viÖc trong
c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc.
4. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ níc vµ hëng l¬ng
theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ
chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt
Nam.


II. ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi


1. §èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc diÖn xÕp l¬ng míi theo b¶ng l¬ng
chøc vô (Bé trëng vµ t¬ng ®¬ng trë lªn vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph êng, thÞ
trÊn):
2


a. Nguyªn t¾c:
HiÖn ®ang xÕp l¬ng theo chøc danh l·nh ®¹o nµo th× chuyÓn xÕp l¬ng
cò sang l¬ng míi theo chøc danh l·nh ®¹o ®ã vµ th«i hëng phô cÊp th©m niªn
chøc vô bÇu cö theo nhiÖm kú (sau ®©y gäi lµ phô cÊp t¸i cö, nÕu cã);
Nh÷ng chøc danh l·nh ®¹o quy ®Þnh hai bËc l¬ng, nÕu cha hëng phô
cÊp t¸i cö th× chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo bËc 1 cña chøc danh
l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm; nÕu ®ang hëng phô cÊp t¸i cö (tõ 5% trë lªn) th×
chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo bËc 2 cña chøc danh l·nh ®¹o hiÖn
®¶m nhiÖm vµ th«i hëng phô cÊp t¸i cö.
b. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi:
C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò vµ phô cÊp t¸i cö (nÕu cã) cña chøc danh l·nh
®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm, chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l ¬ng míi cña chøc danh l·nh
®¹o ®ã theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 1 vµ sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.
VÝ dô 1. ¤ng NguyÔn V¨n A, Bé trëng Bé B ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 8,20
theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö, «ng A ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi
tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau:
NÕu «ng A cha hëng phô cÊp t¸i cö th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi
vµo bËc 1, hÖ sè l¬ng 9,70 trong b¶ng l¬ng chøc vô cña chøc danh Bé trëng;
nÕu «ng A ®ang hëng phô cÊp t¸i cö (5% hoÆc 10% trë lªn) th× ®îc chuyÓn
xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 2, hÖ sè l¬ng 10,30 trong b¶ng l¬ng chøc vô cña
chøc danh Bé trëng vµ th«i hëng phô cÊp t¸i cö.
VÝ dô 2. Bµ TrÇn ThÞ B, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· C ®· xÕp l¬ng
cò hÖ sè 1,90 (quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng
10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ), bµ B ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ
ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau:
NÕu bµ B cha hëng phô cÊp t¸i cö th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi
vµo bËc 1, hÖ sè l¬ng 2,15 trong b¶ng l¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng,
thÞ trÊn cña chøc danh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·; nÕu bµ B ®ang h ëng
phô cÊp t¸i cö 5% th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 2, hÖ sè l¬ng
2,65 trong b¶ng l¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn cña chøc danh
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· vµ th«i hëng phô cÊp t¸i cö.
2. §èi víi c¸c chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng míi theo ng¹ch,
bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o:
a. Nguyªn t¾c:
HiÖn ®ang xÕp l¬ng theo chøc danh bÇu cö nµo th× c¨n cø vµo hÖ sè
l¬ng cò (kh«ng gåm phô cÊp t¸i cö, nÕu cã) ®Ó chuyÓn xÕp vµo ng¹ch, bËc
l¬ng míi cña c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o quy
®Þnh ®èi víi chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm;
Thêi gian gi÷ hÖ sè l¬ng cò theo chøc vô bÇu cö hiÖn ®¶m nhiÖm ®îc
tÝnh ®Ó xÕp vµo bËc l¬ng míi hoÆc tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung
(nÕu cã) trong ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh theo chÕ ®é n©ng bËc l¬ng th-
êng xuyªn vµ chÕ ®é phô cÊp th©m niªn vît khung ®èi víi c«ng chøc hµnh
chÝnh vµ th«i hëng phô cÊp t¸i cö (nÕu cã);
3


Trong thêi gian gi÷ hÖ sè sè l¬ng cò, nÕu cã n¨m kh«ng hoµn thµnh
nhiÖm vô ®îc giao hoÆc bÞ kû luËt (mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch,
c¶nh c¸o) th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ® îc giao hoÆc bÞ kû
luËt, bÞ kÐo dµi thªm 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) thêi gian tÝnh xÕp lªn bËc l¬ng cao
h¬n trong ng¹ch hoÆc thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu
cã).
b. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi:
C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò vµ thêi gian gi÷ hÖ sè l¬ng cò cña chøc danh
l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm, chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo ng¹ch, bËc c«ng
chøc hµnh chÝnh theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 3 ban hµnh kÌm theo Th«ng t
nµy vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®¶m
nhiÖm.
VÝ dô 3. ¤ng TrÇn §¨ng C, hiÖn gi÷ chøc danh Trëng ban chuyªn tr¸ch
Héi ®ång nh©n d©n huyÖn D, ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 3,40 theo b¶ng l¬ng
chøc vô d©n cö tõ ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 1999 vµ ®ang hëng 5% phô cÊp t¸i
cö (nhiÖm kú thø hai 2004 - 2009), «ng C ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng
míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ
hëng phô cÊp chøc vô Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n huyÖn nh
sau:
HÖ sè l¬ng cò 3,40 cña «ng C ®îc chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi 4,32,
bËc 7 ng¹ch chuyªn viªn. Thêi gian gi÷ hÖ sè l ¬ng cò (3,40) cña «ng C tõ
ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 1999 ®Õn ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002 (®ñ 3 n¨m vµ
trong thêi gian nµy «ng C hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m vµ kh«ng
bÞ kû luËt), «ng C ®îc xÕp lªn 1 bËc vµo bËc 8, hÖ sè l ¬ng míi 4,65 ng¹ch
chuyªn viªn vµ hëng phô cÊp chøc vô Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n
d©n huyÖn cã hÖ sè phô cÊp lµ 0,30. Thêi gian n©ng bËc l ¬ng lÇn sau cña
«ng C ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2002 vµ «ng C th«i hëng
phô cÊp t¸i cö 5% (cò).
3. §èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o, ®·
xÕp l¬ng cò theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc hoÆc chøc danh chuyªn
m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh
®¹o:
Thùc hiÖn nguyªn t¾c vµ c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh
®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc
vô theo híng dÉn t¹i ®iÓm 5 môc II Th«ng t nµy vµ hëng phô cÊp chøc vô quy
®Þnh ®èi víi chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm.
VÝ dô 4. Bµ Vò ThÞ D, Tr ëng phßng Néi vô - Lao ®éng huyÖn E, ®·
xÕp l¬ng cò hÖ sè 3,31, bËc 7, ng¹ch chuyªn viªn tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m
2002 vµ hëng phô cÊp chøc vô trëng phßng huyÖn cã hÖ sè phô cÊp cò lµ
0,20, bµ D ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m
2004 nh sau:
HÖ sè l¬ng cò 3,31, bËc 7, ng¹ch chuyªn viªn cña bµ D ®îc chuyÓn xÕp
s¸ng hÖ sè l¬ng míi lµ 4,32 (thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau cña bµ D ®îc
tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2002) vµ bµ D ®îc hëng phô cÊp chøc vô Tr-
ëng phßng huyÖn cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,30.
4. §èi víi chuyªn gia cao cÊp:
4


Thùc hiÖn nguyªn t¾c chuyÓn ngang bËc l¬ng cò sang bËc l¬ng míi
theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 4 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.
VÝ dô 5. ¤ng Lª V¨n E ®· xÕp l ¬ng chuyªn gia cao cÊp bËc 2, hÖ sè l -
¬ng cò lµ 8,00 tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2003, «ng E ® îc chuyÓn ngang sang
bËc 2, hÖ sè l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 lµ 9,40 cña chuyªn gia
cao cÊp; thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau cña «ng E ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01
th¸ng 5 n¨m 2003.
5. §èi víi c¸n bé, c«ng chøc (kÓ c¶ c«ng chøc cÊp x·), viªn chøc chuyªn
m«n, nghiÖp vô tõ ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng trë xuèng vµ
nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô (®èi tîng kh«ng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o):
a. Nguyªn t¾c:
HiÖn ®ang xÕp l¬ng ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo (sau ®©y viÕt
t¾t lµ ng¹ch) hoÆc chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô nµo thuéc ngµnh Tßa
¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ chøc danh) th× c¨n cø vµo hÖ sè l-
¬ng cò ®Ó chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi theo ng¹ch hoÆc chøc danh ®ã;
NÕu ®· ®îc chuyÓn xÕp vµo bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc
chøc danh th× tïy thuéc vµo thêi gian ®· gi÷ bËc l¬ng cò ®Ó tÝnh hëng phô
cÊp th©m niªn vît khung theo quy ®Þnh; trong thêi gian gi÷ bËc l¬ng cò nµy,
nÕu cã n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ® îc giao hoÆc bÞ kû luËt (mét
trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc) th× cø mçi n¨m kh«ng
hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hoÆc bÞ kû luËt, bÞ kÐo dµi thªm 1 n¨m (®ñ
12 th¸ng) thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung;
ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kh«ng kÕt hîp víi viÖc n©ng ng¹ch
c«ng chøc, viªn chøc. Nh÷ng ngêi ®· xÕp l¬ng cò kh«ng ®óng ng¹ch hoÆc
chøc danh theo yªu cÇu cña c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm (trõ tr êng hîp ®· cã
quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho b¶o l u ng¹ch hoÆc chøc danh
cò khi thay ®æi c«ng viÖc) th× ph¶i chuyÓn xÕp l¹i l¬ng theo ®óng ng¹ch
hoÆc chøc danh quy ®Þnh ®èi víi c«ng viÖc ®ã. Ng¹ch hoÆc chøc danh
theo yªu cÇu cña c«ng viÖc hiÖn ®¶m nhiÖm vµ ng¹ch hoÆc chøc danh ®îc
b¶o lu khi thay ®æi c«ng viÖc sau ®©y gäi lµ ng¹ch hoÆc chøc danh hiÖn
gi÷.
b. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi:
C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò vµ thêi gian gi÷ bËc l¬ng cò, chuyÓn xÕp
sang l¬ng míi vµo ng¹ch hoÆc chøc danh hiÖn gi÷ vµ hëng phô cÊp th©m
nhiªn vît khung (nÕu cã) theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 5 ban hµnh kÌm theo
Th«ng t nµy.
VÝ dô 6. Bµ §inh ThÞ H, chuyªn viªn thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n
tØnh K ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 4,06, bËc 10 (bËc l¬ng cò cuèi cïng trong ng¹ch
chuyªn viªn) tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1998, bµ H ® îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang
l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau:
Do chÕ ®é tiÒn l¬ng míi quy ®Þnh ng¹ch chuyªn viªn cã 9 bËc, nªn bµ H
®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 9, hÖ sè l¬ng míi lµ 4,98, ng¹ch
chuyªn viªn vµ hëng 5% phô cÊp th©m niªn vît khung (bËc 10 cò ë ng¹ch
chuyªn viªn ®îc tÝnh hëng 5% phô cÊp th©m niªn vît khung). Thêi gian gi÷
bËc 10 (cò) trong ng¹ch chuyªn viªn cña bµ H tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1998
®Õn ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004 (®ñ 6 n¨m vµ trong thêi gian nµy bµ H hoµn
5


thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m vµ kh«ng bÞ kû luËt), bµ H ®îc tÝnh hëng
thªm 6% phô cÊp th©m niªn vît khung (1%/1 n¨m). Nh vËy, bµ H ®îc chuyÓn
xÕp sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo hÖ sè l¬ng 4,98, bËc 9,
ng¹ch chuyªn viªn vµ hëng 11% (5% + 6%) phô cÊp th©m niªn vît khung so víi
hÖ sè l¬ng míi 4,98 (bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch chuyªn viªn); thêi gian
tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung lÇn sau cña bµ H ®îc tÝnh kÓ tõ
ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004.
VÝ dô 7. ¤ng §µo V¨n K, c¸n sù thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n
huyÖn M ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 3,07, bËc 14, ng¹ch c¸n sù tõ ngµy 01 th¸ng 4
n¨m 2003, «ng K ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10
n¨m 2004 nh sau:
Do chÕ ®é tiÒn l¬ng míi quy ®Þnh ng¹ch c¸n sù cã 12 bËc, nªn «ng K
®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 12, hÖ sè l¬ng míi lµ 4,06 ng¹ch c¸n
sù vµ hëng 7% phô cÊp th©m niªn vît khung (bËc 13 cò ë ng¹ch c¸n sù ®îc
tÝnh hëng 5% phô cÊp th©m niªn vît khung; bËc 14 cò ë ng¹ch c¸n sù ®îc
tÝnh hëng thªm 2% phô cÊp th©m niªn vît khung). Thêi gian gi÷ bËc 14 (cò)
trong ng¹ch c¸n sù cña «ng K tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2003 ®Õn ngµy 01 th¸ng
4 n¨m 2004 (®ñ 1 n¨m vµ trong thêi gian nµy «ng K hoµn thµnh nhiÖm vô ® îc
giao vµ kh«ng bÞ kû luËt), «ng K ®îc tÝnh hëng thªm 1% phô cÊp th©m niªn
vît khung. Nh vËy, «ng K ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10
n¨m 2004 vµo hÖ sè l¬ng 4,06, bËc 12, ng¹ch c¸n sù vµ h ëng 8% (7% + 1%)
phô cÊp th©m niªn vît khung so víi hÖ sè l¬ng míi 4,06 (bËc l¬ng míi cuèi
cïng trong ng¹ch c¸n sù); thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung lÇn
sau cña «ng K ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004.
6. C¸c trêng hîp kh¸c:
a. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, nÕu ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã
thÈm quyÒn cho b¶o lu møc l¬ng chøc vô hoÆc møc l¬ng theo ng¹ch hoÆc
chøc danh cò khi thay ®æi c«ng viÖc, th× ® îc c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò ®· ®-
îc b¶o lu ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 theo h-
íng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ th«i hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu (nÕu cã).
VÝ dô 8. ¤ng Vò V¨n M, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn N, nguyªn
Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi ®ång nh©n d©n tØnh P (®· xÕp l ¬ng cò hÖ sè
5,20 tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2002). NÕu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/
CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 th× «ng M xÕp l¬ng cò cña chøc danh Chñ
tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn hÖ sè 4,90, nhng «ng M ®· cã quyÕt ®Þnh
cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,30 ®Ó
b»ng møc l¬ng cò (4,90 + 0,30 = 5,20), «ng M ® îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang
l¬ng míi vµ th«i hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,30 kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10
n¨m 2004 nh sau:
HÖ sè l¬ng cò ®· ®îc b¶o lu 5,20 cña «ng M ®îc chuyÓn xÕp vµo hÖ sè
l¬ng míi 5,76, bËc 5, ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn
sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2002) vµ hëng phô cÊp chøc vô Chñ
tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,70.
VÝ dô 9. Bµ NguyÔn ThÞ N, nguyªn Ch¸nh v¨n phßng huyÖn P, ®· xÕp
l¬ng cò hÖ sè 2,82, bËc 5, ng¹ch chuyªn viªn tõ ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2003 vµ
hëng phô cÊp chøc vô Ch¸nh v¨n phßng huyÖn cã hÖ sè phô cÊp cò lµ 0,20.
Theo yªu cÇu nhiÖm vô, bµ B ®îc lu©n chuyÓn vÒ gi÷ chøc danh Chñ tÞch
6


Uû ban nh©n d©n x· Q vµ ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn
cho b¶o lu møc l¬ng ë ng¹ch chuyªn viªn vµ phô cÊp chøc vô cò, bµ B ®îc
chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau:
HÖ sè l¬ng cò 2,82, bËc 5, ng¹ch chuyªn viªn ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ
sè l¬ng míi lµ 3,66 (thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01
th¸ng 11 n¨m 2003) vµ hëng b¶o lu phô cÊp chøc vô cña Ch¸nh v¨n phßng
huyÖn cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,30.
VÝ dô 10. ¤ng NguyÔn Xu©n P, nguyªn ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n
tèi cao, ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 5,36, bËc 2 tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2002. Theo
yªu cÇu nhiÖm vô, «ng P ®îc lu©n chuyÓn vÒ lµm Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n
d©n tØnh T vµ ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cho b¶o l u
møc l¬ng ë chøc danh ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao vµ hëng phô cÊp
chøc vô Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tØnh cã hÖ sè phô cÊp cò lµ 0,80. ¤ng P
®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau:
HÖ sè l¬ng cò 5,36, bËc 2 ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi trong
chøc danh ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao lµ 6,56 (thêi gian n©ng bËc l-
¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2002) vµ h ëng phô cÊp chøc
vô Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tØnh cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,95.
b. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nguyªn lµ sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n
®ang hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu l¬ng, th× ®îc tÝnh l¹i hÖ sè chªnh lÖch
b¶o lu theo hÖ sè l¬ng míi. Trong thêi gian ®îc b¶o lu l¬ng theo quy ®Þnh,
hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu sÏ gi¶m t¬ng øng b»ng hÖ sè tiÒn l¬ng ®îc t¨ng thªm
do n©ng bËc l¬ng hoÆc do hëng phô cÊp th©m nhiªn vît khung (nÕu cã).
VÝ dô 11. ¤ng NguyÔn V¨n Q, nguyªn §¹i óy qu©n ®éi nh©n d©n (hÖ sè
l¬ng cò lµ 4,15 ®îc xÕp tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2002) ®îc chuyÓn ngµnh ®Õn
lµm viÖc vµ ®îc bæ nhiÖm chøc vô Phã trëng phßng thuéc V¨n phßng Uû
ban nh©n d©n tØnh T tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004. C¨n cø tiªu chuÈn nghiÖp
vô cña ng¹ch c«ng chøc mµ «ng Q ®¶m nhiÖm, «ng Q ®îc bæ nhiÖm vµ xÕp
l¬ng vµo ng¹ch chuyªn viªn, xÕp bËc 6, hÖ sè l¬ng cò lµ 3,06 (thêi gian n©ng
bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2002) vµ hëng phô cÊp
chøc vô Phã trëng phßng thuéc V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh cã hÖ sè
phô cÊp cò lµ 0,20, tæng hÖ sè l¬ng cò (kÓ c¶ phô cÊp chøc vô) cña «ng Q
lµ 3,26 (3,06 + 0,20). Theo quy ®Þnh cña LuËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n,
«ng Q ®îc hëng hÖ sè chÖnh lÖch b¶o lu tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004 (ngµy
chuyÓn c«ng t¸c) lµ 0,89 (4,15-3,26). HÖ sè chªnh lÖch b¶o l u 0,89 (cò) cña
«ng Q ®îc tÝnh l¹i theo l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau:
CÊp bËc qu©n hµm ®¹i óy ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 5,40.
HÖ sè l¬ng cò 3,06, bËc 6, ng¹ch chuyªn viªn ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ
sè l¬ng míi lµ 3,99; phô cÊp chøc vô Phã trëng phßng thuéc V¨n phßng Uû
ban nh©n d©n tØnh cã hÖ sè phô cÊp míi lµ 0,30, tæng hÖ sè l ¬ng míi (kÓ
c¶ phô cÊp chøc vô) cña «ng Q lµ 4,29 (3,99 + 0,30). Nh vËy «ng Q sÏ ®îc h-
ëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu theo l¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 lµ
1,11 (5,40 - 4,29). §Õn ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005 (sau ®ñ 3 n¨m gi÷ bËc vµ
trong thêi gian nµy «ng Q hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m vµ kh«ng
bÞ kû luËt), «ng Q ®îc n©ng lªn bËc 7, hÖ sè l¬ng míi lµ 4,32 (t¨ng thªm 0,33
so víi bËc 6) th× hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu cña «ng Q gi¶m t¬ng øng tõ 1,11
xuèng cßn 0,78 (1,11 - 0,33).
7


c) C¸c chøc danh Trëng ®oµn, Phã trëng ®oµn ®¹i biÓu Quèc héi ho¹t
®éng chuyªn tr¸ch, §¹i biÓu Quèc héi ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch, Trëng ban, Phã
trëng ban thuéc Uû ban thêng vô Quèc héi, thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò
sang l¬ng míi theo quy ®Þnh cña Uû ban Thêng vô Quèc héi.
d) Chøc danh Uû viªn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè
trùc thuéc Trung ¬ng (cÊp tØnh), quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh
(cÊp huyÖn), thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo ng¹ch, bËc
c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô cña chøc danh hiÖn ®¶m
nhiÖm. C¨n cø vµo t¬ng quan vÞ trÝ chøc vô cña chøc danh Uû viªn thêng
trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè
730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban thêng vô
Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi
víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa
¸n, ngµnh kiÓm s¸t ®Ó thùc hiÖn chuyÓn xÕp l ¬ng cò sang l¬ng míi vµo
ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo
b¶ng chuyÓn xÕp sè 6 (6a vµ 6b) ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.
®) C¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc hoÆc c¸c chøc danh chuyªn m«n,
nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm so¸t míi ®îc bæ sung hoÆc cã thay
®æi vÒ ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c tr êng hîp cha ®¹t chuÈn
theo yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh ®èi víi ng¹ch hoÆc chøc danh, c¸c
Bé, ngµnh qu¶n lý ng¹ch hoÆc chøc danh chuyªn ngµnh x©y dùng ph ¬ng ¸n
chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®Ò nghÞ Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh tháa
thuËn ¸p dông vµ ®îc truy lÜnh tiÒn l¬ng míi theo hiÖu lùc thi hµnh cña
Th«ng t nµy.


III. Tæ chøc thùc hiÖn


Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong n¨m 2004 vµ c¸c n¨m tiÕp theo lµ
tiÕp tôc qu¸ tr×nh c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng theo tinh thÇn NghÞ quyÕt
Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø b¶y khãa VIII, NghÞ quyÕt
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX vµ kÕt luËn cña Héi nghÞ Ban chÊp hµnh
Trung ¬ng §¶ng lÇn thø t¸m khãa IX. V× vËy, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng, c¬
quan, ®¬n vÞ cÇn qu¸n triÖt c¸c v¨n b¶n vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng míi cña
§¶ng vµ Nhµ níc ®Õn toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ngêi hëng l-
¬ng, lµm cho mäi ngêi hiÓu râ viÖc c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng ph¶i cã qu¸
tr×nh trong nhiÒu n¨m; ph¶i trªn c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thu nhËp
quèc d©n vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ; ®ång thêi c¶i c¸ch chÝnh s¸ch
tiÒn l¬ng lÇn nµy cã chó träng n©ng thªm møc l¬ng cho c¸c ®èi tîng hëng l-
¬ng trung b×nh vµ møc l¬ng thÊp; kh¾c phôc mét bíc sù trïng lÆp, phøc t¹p
trong c¸c b¶ng l¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xÕp l¬ng khi ®iÒu
®éng, lu©n chuyÓn c¸n bé, c«ng chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ; t¸ch râ b¶ng
l¬ng c«ng chøc, b¶ng l¬ng viªn chøc, thang l¬ng vµ b¶ng l¬ng trong c¸c c«ng
ty nhµ níc; gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn
chøc, thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh.
§Ó thùc hiÖn tèt viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi, b¶o ®¶m sù
thèng nhÊt trong c¶ níc, ®éng viªn ®îc c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc n©ng cao
8


hiÓu qu¶ c«ng t¸c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¬ quan, ®¬n vÞ cÇn thùc
hiÖn:
1. Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn
chøc (cÊp c¬ së) cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi víi cÊp ñy vµ Ban chÊp hµnh c«ng
®oµn cïng cÊp thùc hiÖn:
a) Rµ so¸t, s¾p xÕp biªn chÕ cña c¬ quan, ®¬n vÞ, x¸c ®Þnh râ chøc
n¨ng, nhiÖm vô vµ khèi lîng c«ng viÖc cña tõng bé phËn, trªn c¬ së ®ã bè trÝ
c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc.
b) C¨n cø híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l-
¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi tõng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi
qu¶n lý theo mÉu sè 1a vµ mÉu sè 1b (®èi víi c¬ quan nhµ n íc), mÉu sè 2
(®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp) ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; ®ång thêi tæng
hîp c¸c trêng hîp víng m¾c göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp ®Ó kiÓm
tra, tæng hîp.
2. Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp cña cÊp c¬ së cã tr¸ch
nhiÖm:
KiÓm tra, lËp b¸o c¸o (theo mÉu sè 1a, mÉu sè 1b vµ mÉu sè 2) vµ
tæng hîp c¸c trêng hîp víng m¾c ë c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc göi
Bé, ngµnh (nÕu thuéc Trung ¬ng qu¶n lý) hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (nÕu thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý) ®Ó phª
duyÖt, gi¶i quyÕt.
3. Bé trëng, Thñ tëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn tr ëng ViÖn KiÓm s¸t
nh©n d©n tèi cao (sau ®©y gäi chung lµ Thñ trëng Bé, ngµnh Trung ¬ng),
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch
nhiÖm:
a) Thµnh lËp Ban chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l ¬ng míi
(sau ®©y gäi t¾t lµ Ban chØ ®¹o).
a1) Thµnh phÇn Ban chØ ®¹o cã tõ 05 ®Õn 07 thµnh viªn nh sau:
ë Trung ¬ng:
Trëng Ban chØ ®¹o lµ Thñ tëng hoÆc Phã Thñ trëng Bé, ngµnh Trung -
¬ng;
Phã trëng Ban chØ ®¹o lµ Vô trëng (hoÆc Trëng ban) Vô (hoÆc Ban)
Tæ chøc c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l¬ng c¬ quan Bé, ngµnh Trung ¬ng;
C¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o lµ ngêi phô tr¸ch bé phËn tµi chÝnh, ®¹i
diÖn c«ng ®oµn cïng cÊp vµ mét sè thµnh viªn kh¸c do Trëng Ban chØ ®¹o
®Ò nghÞ.
ë ®Þa ph¬ng:
Trëng Ban chØ ®¹o lµ Chñ tÞch hoÆc Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng;
Phã trëng ban chØ ®¹o lµ Gi¸m ®èc Së Néi vô;
9


C¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o lµ Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, ®¹i diÖn Liªn
®oµn lao ®éng tØnh vµ mét sè thµnh viªn kh¸c do Trëng ban chØ ®¹o ®Ò
nghÞ.
a2) Ban chØ ®¹o cã nhiÖm vô gióp Thñ trëng Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn:
ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý thùc hiÖn chuyÓn xÕp l ¬ng
cò sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy; xÐt duyÖt, tæng hîp kÕt qu¶
chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi; gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn nh÷ng víng
m¾c trong qu¸ tr×nh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµ ®Ò nghÞ Liªn Bé
Néi vô - Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vît thÈm quyÒn;
X¸c ®Þnh nhu cÇu quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm vµ nguån kinh phÝ ®Ó thùc
hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n
vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý.
b) C¨n cø kÕt qu¶ xÐt duyÖt chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi do Ban
chØ ®¹o ®Ò nghÞ, ngêi cã thÈm quyÒn ë Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ ë tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã
thÈm quyÒn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh ra quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò
sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña
Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng.
c) §èi víi Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n vµ Phã Chñ tÞch Uû ban
nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸n bé, c«ng chøc, viªn
chøc ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng (trõ Chñ tÞch Håi ®ång nh©n
d©n vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng,
Thø trëng vµ c¸c chøc danh l·nh ®¹o t¬ng ®¬ng) thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña
c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, th× thñ trëng Bé, ngµnh Trung ¬ng, Chñ tÞch Uû
ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ
(kÌm theo b¶n sao quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng cò gÇn nhÊt) göi vÒ Bé Néi vô xem
xÐt, quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi. Trong thêi gian cha cã
quyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cña Bé trëng Bé Néi vô, ®îc
t¹m chi l¬ng míi theo híng dÉn chuyÓn xÕp t¹i Th«ng t nµy.
QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Néi vô vÒ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng
míi ®èi víi c¸c chøc danh nªu trªn lµ c¨n cø ®Ó Thñ tr ëng Bé, ngµnh Trung -
¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng ®èi víi c¸c chøc danh nªu trªn.
4. Tæng gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam chØ ®¹o B¶o hiÓm x· héi
c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn thu b¶o hiÓm x· héi theo
møc tiÒn l¬ng míi cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. NÕu ph¸t hiÖn viÖc
chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kh«ng ®óng quy ®Þnh th× Gi¸m ®èc B¶o
hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ ngêi
cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc chuyÓn xÕp l¹i l¬ng theo
®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc (®ång göi Bé Néi vô 01 b¶n ®Ó theo dâi vµ
kiÓm tra).
5. Bé Néi vô chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh gi¶i quyÕt nh÷ng víng
m¾c trong qu¸ tr×nh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ë c¸c Bé, ngµnh, ®Þa
ph¬ng; b¸o c¸o Ban chØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ n-
íc, ChÝnh phñ, Uû ban thêng vô Quèc héi nh÷ng vÊn ®Ò vît thÈm quyÒn.
10IV. HiÖu lùc thi hµnh


1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng
b¸o.
B·i bá c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23
th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn xÕp l ¬ng vµ phô cÊp
th©m niªn chøc vô bÇu cö theo nhiÖm kú ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc
lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc.
2. HÖ sè l¬ng cò, phô cÊp t¸i cö, phô cÊp chøc vô vµ hÖ sè chªnh lÖch
b¶o lu cò (nÕu cã) ®îc dïng ®Ó chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i
Th«ng t nµy lµ møc hiÖn hëng t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµ ® -
îc truy lÜnh tiÒn l¬ng vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi phÇn chªnh lÖch gi÷a l ¬ng
míi (gåm c¶ phô cÊp chøc vô, phô cÊp th©m niªn vît khung vµ hÖ sè chªnh
lÖch b¶o lu, nÕu cã) so víi l¬ng cò tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004.
a) Trêng hîp sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cã sù thay ®æi hÖ sè l ¬ng
cò th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau:
Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn thêi ®iÓm cã thay ®æi hÖ sè l¬ng
cò, ®îc chuyÓn xÕp hÖ sè l¬ng cò tríc khi thay ®æi sang hÖ sè l¬ng míi theo
híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó lµm c¨n cø truy lÜnh tiÒn l ¬ng vµ truy nép b¶o
hiÓm x· héi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cho ®Õn thêi ®iÓm cã thay
®æi hÖ sè l¬ng cò;
Tõ thêi ®iÓm cã thay ®æi hÖ sè l¬ng cò cho ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l-
¬ng cò sang l¬ng míi, ®îc chuyÓn xÕp theo hÖ sè l¬ng cò ®· thay ®æi (hÖ
sè l¬ng hiÖn gi÷) sang hÖ sè l¬ng míi vµ ®îc tÝnh hëng l¬ng míi kÓ tõ ngµy
cã thay ®æi hÖ sè l¬ng cò.
QuyÕt ®Þnh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ph¶i thÓ hiÖn râ sù
thay ®æi l¬ng cò sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nªu trªn.
b) Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian vµ
tiªu chuÈn n©ng bËc l¬ng theo quy ®Þnh trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01
th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nhng cha cã
quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng cò cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, th× còng thùc
hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh trêng hîp cã sù thay ®æi hÖ sè l-
¬ng cò sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nªu trªn.
3. C¸c ®èi tîng sau ®©y ®îc ¸p dông chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi
kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó tÝnh
®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn
tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt:
a) C¸c trêng hîp ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu trÞ, ®iÒu d ìng ë trong
níc vµ ë níc ngoµi thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ.
b) C«ng chøc dù bÞ, nh÷ng ngêi ®ang trong thêi gian tËp sù trong c¸c
c¬ quan nhµ níc (kÓ c¶ tËp sù c«ng chøc cÊp x·) vµ nh÷ng ng êi ®ang trong
thêi gian thö viÖc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc.
c) C¸c trêng hîp ®ang bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, ®ang bÞ t¹m gi÷, t¹m giam.
11


d. C¸c ®èi tîng ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo b¶ng
l¬ng hµnh chÝnh, sù nghiÖp ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy
23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi
cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang.
4. C¸c trêng hîp tuyÓn dông, bÇu cö, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn, chuyÓn
c«ng t¸c vµo lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc
sau ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi, th× thùc hiÖn nguyªn t¾c xÕp l-
¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã) quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh
sè 204/2004/N§-CP.
5. C¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang, ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬
yÕu hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc cã híng dÉn riªng.
6. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù
nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò
sang l¬ng míi theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng
ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
MÉu sè 1a
Bé, ngµnh hoÆc UBND tØnh, thµnh phè:
C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp:
C¬ quan nhµ níc:
KÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi
®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o thuéc diÖn xÕp l¬ng míi theo b¶ng l¬ng chøc vô
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005)


STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Tr×nh ®é Chøc danh l·nh L¬ng cò L¬ng míi
chuyªn m«n, ®¹o hiÖn ®¶m HÖ sè l- % phô cÊp HÖ sè chªnh HÖ sè l-
Nam N÷ BËc trong HÖ sè
nghiÖp vô ®îc nhiÖm ¬ng cò t¸i cö (nÕu lÖch b¶o lu ¬ng míi chøc danh chªnh lÖch
®µo t¹o cã) (nÕu cã) hiÖn ®¶m b¶o lu
nhiÖm (nÕu cã)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña Nhµ níc tõ Bé trëng vµ t-
¬ng ®¬ng trë lªn
1
2
...
II C¸n bé chuyªn tr¸ch ë
x·, phêng, thÞ trÊn
1
2
...

......, ngµy....... th¸ng....... n¨m...
Thñ trëng c¬ quan
13(Ký tªn, ®ãng dÊu)
Híng dÉn ghi néi dung mÉu sè 1a:
(1) C¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn: Do Chñ tÞch UBND x· tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh.
Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lu©n chuyÓn vÒ lµm c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph êng, thÞ trÊn ®îc chuyÓn xÕp l¬ng
cò sang l¬ng míi theo ng¹ch, bËc vµ phô cÊp chøc vô cò (nÕu cã) th× ghi tæng sè hÖ sè l ¬ng ng¹ch, bËc vµ phô cÊp chøc vô
(nÕu cã) vµo cét 7 (l¬ng cò) vµ cét 10 (l¬ng míi); ®ång thêi cã b¶n gi¶i tr×nh tõng trêng hîp kÌm theo b¶n tæng hîp nµy vÒ hÖ sè,
ng¹ch, bËc l¬ng vµ phô cÊp chøc vô cò (nÕu cã) vµ kÕt qu¶ chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy (vÝ dô 9).
2. Cét 7 ghi hÖ sè l¬ng cò ®· ®îc xÕp theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 35 NQ/UBTVQHK9 ngµy
17/5/1993 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21/10/2003 cña ChÝnh phñ.
3. Cét 10 ghi hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo b¶ng l¬ng chøc vô quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè
730/2004/NQ/UBTVQHK11 ngµy 30/9/2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004
cña ChÝnh phñ.
4. Cét 11 ghi bËc l¬ng míi ®îc xÕp ®èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o cã 2 bËc l¬ng chøc vô.
14MÉu sè 1b
Bé, ngµnh hoÆc UBND tØnh, thµnh phè:
C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp:
C¬ quan nhµ níc:
KÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo ng¹ch, bËc, chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n
bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005)


STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Tr×nh ®é L¬ng cò L¬ng míi
chuyªn m«n,
Nam N÷ nghiÖp vô ®îc M· sè BËc HÖ sè Thêi Phô cÊp HÖ sè M· sè BËc HÖ % phô Thêi ®iÓm Phô HÖ sè
ng¹ch, trong l¬ng cò ®iÓm chøc vô chªnh ng¹ch trong sè l- cÊp tÝnh n©ng bËc cÊp chªnh
®µo t¹o
chøc ng¹ch, xÕp hÖ (nÕu cã) lÖch , ng¹ch, ¬ng th©m l¬ng hoÆc phô chøc lÖch b¶o
danh chøc sè l¬ng cò b¶o lu chøc chøc míi niªn vît cÊp th©m niªn vô lu (nÕu
danh (nÕu danh danh khung vît khung lÇn (nÕu cã)
cã) (nÕu cã) sau cã)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
I C¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do bÇu cö vµ bæ nhiÖm thuéc diÖn xÕp l ¬ng míi theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc hoÆc theo chøc danh
chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
1
2
...
II C¸n bé, c«ng chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô (bao gåm c¶ chøc danh chuyªn gia cao cÊp; chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc ngµnh
Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t; c«ng chøc cÊp x·; c«ng chøc dù bÞ; nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô vµ nh÷ng ngêi trong thêi gian tËp sù trong c¸c c¬ quan nhµ níc)
1
2
...
15III. Lao ®éng hîp ®ång ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ lµm viÖc trong c¬ quan
nhµ níc
1
2
...


......, ngµy....... th¸ng....... n¨m...
Thñ trëng c¬ quan
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
Híng dÉn néi dung ghi mÉu sè 1b:
1) Cét 6 vµ cét 12 ghi m· sè ng¹ch c«ng chøc; chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t hoÆc chøc
danh bÇu cö hiÖn gi÷.
2) Cét 7 vµ cét 13 ghi bËc l ¬ng cò (cét 7) vµ bËc l¬ng míi (cét 13) trong ng¹ch hoÆc chøc danh hiÖn gi÷ (riªng c¸n bé bÇu cö
l¬ng cò xÕp theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö th× kh«ng ghi ë cét 7, l ¬ng míi xÕp theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ h ëng
phô cÊp chøc vô th× cã ghi ë cét 13).
3. Cét 8 ghi hÖ sè l¬ng cò ®· ®îc xÕp trong ng¹ch, trong chøc danh hoÆc hÖ sè l¬ng chøc vô bÇu cö hiÖn gi÷ theo NghÞ
quyÕt sè 35 NQ/UBTVQHK9 ngµy 17/5/1993, sè 52/NQ/UBTVQHK9 ngµy 7/12/1993 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vµ NghÞ
®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ.
4. Cét 10 vµ cét 17 ghi hÖ sè phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm (riªng c¸n bé bÇu cö l ¬ng cò xÕp
theo b¶ng l¬ng chøc vô d©n cö th× kh«ng ghi ë cét 10, l¬ng míi th× cã ghi ë cét 17). Trêng hîp trong NghÞ ®Þnh quy ®Þnh khung
phô cÊp míi mµ cha cã híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× t¹m thêi ghi ë cét 17 theo møc phô cÊp cò (nh cét 10). Khi cã h-
íng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× ®iÒu chØnh møc phô cÊp míi theo quy ®Þnh.
5. Cét 14 ghi hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hoÆc theo chøc danh chuyªn m«n nghiÖp vô ngµnh
Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30/9/2004 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vµ
NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ.
6. Lao ®éng hîp ®ång ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo NghÞ ®Þnh 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ cã b¶n gi¶i tr×nh kÌm theo
b¸o c¸o nµy nh sau:
+ Lao ®éng hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ cña c¬ quan.
16+ Lao ®éng hîp ®éng ngoµi chØ tiªu biªn chÕ cña c¬ quan do c¬ quan tù tr¶ l¬ng.
+ Lao ®éng hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ.
MÉu sè 2
Bé, ngµnh hoÆc UBND tØnh, thµnh phè:
C¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp:
§¬n vÞ sù nghiÖp:
KÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo ng¹ch, bËc, ®èi víi viªn chøc
trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005)


STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Tr×nh ®é L¬ng cò L¬ng míi
chuyªn m«n,
Nam N÷ nghiÖp vô ®îc M· sè BËc HÖ sè Thêi Phô cÊp HÖ sè M· sè BËc HÖ % phô Thêi ®iÓm Phô HÖ sè
ng¹ch trong l¬ng cò ®iÓm chøc vô chªnh ng¹ch trong sè l- cÊp th©m tÝnh n©ng bËc cÊp chªnh
®µo t¹o
ng¹ch xÕp hÖ (nÕu cã) lÖch ng¹ch ¬ng niªn vît l¬ng hoÆc phô chøc lÖch b¶o
sè l¬ng cò b¶o lu míi khung cÊp th©m niªn vô lu (nÕu
(nÕu cã) (nÕu cã) vît khung lÇn (nÕu cã)
sau cã)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
I C¸n bé, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do bæ nhiÖm
1
2
...
II C¸n bé, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô vµ nh÷ng ngêi trong thêi gian thö viÖc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc
1
2
17...
III. Lao ®éng hîp ®ång ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ lµm viÖc trong ®¬n vÞ sù nghiÖp cña
nhµ níc
1
2
...


......, ngµy....... th¸ng....... n¨m...
Thñ trëng c¬ quan
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
Híng dÉn néi dung ghi mÉu sè 2:
1) Cét 6 vµ cét 12 ghi m· sè ng¹ch viªn chøc hiÖn gi÷.
2) Cét 7 vµ cét 13 ghi bËc l¬ng cò (cét 7) vµ bËc l¬ng míi (cét 13) trong ng¹ch viªn chøc.
3. Cét 8 ghi hÖ sè l¬ng cò ®· ®îc xÕp theo ng¹ch, bËc viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña
ChÝnh phñ.
4. Cét 10 vµ cét 17 ghi hÖ sè phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o hiÖn ®¶m nhiÖm. Tr êng hîp trong NghÞ ®Þnh quy
®Þnh khung phô cÊp míi mµ cha cã híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× t¹m thêi ghi ë cét 17 theo møc phô cÊp cò (nh cét
10). Khi cã híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× ®iÒu chØnh møc phô cÊp míi theo quy ®Þnh.
5. Cét 14 ghi hÖ sè l¬ng míi ®îc chuyÓn xÕp theo ng¹ch, bËc viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy
14/12/2004 cña ChÝnh phñ.
6. Lao ®éng hîp ®ång ®· ®îc xÕp l¬ng cò theo NghÞ ®Þnh 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ cã b¶n gi¶i tr×nh kÌm theo
b¸o c¸o nµy nh sau:
+ Lao ®éng hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ cña ®¬n vÞ.
+ Lao ®éng hîp ®éng ngoµi chØ tiªu biªn chÕ cña c¬ quan do ®¬n vÞ tù tr¶ l¬ng.
+ Lao ®éng hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ.
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


B¶ng chuyÓn xÕp sè 1:

B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸c chøc danh
l·nh ®¹o cña nhµ níc tõ bé trëng vµ t¬ng ®¬ng trë lªn
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy
05/01/2005)


I. C¸c chøc danh l·nh ®¹o quy ®Þnh mét møc l¬ng:


STT Chøc danh HÖ sè l¬ng cò + % t¸i cö HÖ sè l¬ng míi
1 Chñ tÞch níc 10,00 + % t¸i cö (nÕu cã) 13,00
2 Chñ tÞch Quèc héi 12,50
9,96 + % t¸i cö (nÕu cã)
3 Thñ tíng ChÝnh phñ

II. C¸c chøc danh l·nh ®¹o quy ®Þnh t¹i hai bËc l¬ng:
BËc 1 BËc 2
HÖ sè l- HÖ sè l- HÖ sè l¬ng cò HÖ sè l-
STT Chøc danh
¬ng cò ¬ng míi + % t¸i cö (nÕu ¬ng míi
cã)
1 Phã Chñ tÞch níc 9,50 11,10 9,50 + % t¸i cö 11,70
2 Phã Chñ tÞch Quèc héi
3 Phã Thñ tíng ChÝnh phñ
4 Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n
8,78 10,40 8,78 + % t¸i cö 11,00
tèi cao
5 ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t
nh©n d©n tèi cao
6 Uû viªn Uû ban Thêng vô
8,40 9,80 8,40 + % t¸i cö 10,40
Quèc héi
7 Chñ tÞch Héi ®ång D©n téc
8,50 9,70 8,50 + % t¸i cö 10,30
cña Quèc héi
8 Chñ nhiÖm Uû ban cña
Quèc héi
9 Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan
ngang Bé
10 Chñ nhiÖm V¨n phßng Chñ
tÞch níc
11 Chñ nhiÖm V¨n phßng Quèc
8,20 9,70 8,20 + % t¸i cö 10,30
héi
12 Chñ tÞch Héi ®ång nh©n
d©n thµnh phè Hµ Néi vµ
thµnh phè Hå ChÝ Minh
13 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n
thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh
phè Hå ChÝ Minh
19


B¶ng chuyÓn xÕp sè 2:

B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé chuyªn
tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy
05/01/2005)


BËc 1 BËc 2
HÖ sè l- HÖ sè l- HÖ sè l¬ng cò HÖ sè l-
STT Chøc danh
¬ng cò ¬ng míi + % t¸i cö (nÕu ¬ng míi
cã)
1 BÝ th §¶ng ñy 2,00 2,35 2,00 + % t¸i cö 2,85
2 Phã BÝ th §¶ng ñy 1,90 2,15 1,90 + % t¸i cö 2,65
Chñ tÞch Héi ®ång nh©n
d©n
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n
3 Thêng trùc §¶ng ñy 1,80 1,95 1,80 + % t¸i cö 2,45
Chñ tÞch MÆt trËn tæ quèc
ViÖt Nam
Phã Chñ tÞch Héi ®ång
nh©n d©n
Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n
d©n
4 Trëng c¸c ®oµn thÓ 1,70 1,75 1,70 + % t¸i cö 2,25
Uû viªn Uû ban nh©n d©n

Ghi chó: ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé x· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22
NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02/11/2004 cña ChÝnh phñ ® îc tÝnh l¹i
møc l¬ng míi ®Ó hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 theo møc l¬ng míi
cña c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn t¹i b¶ng chuyÓn xÕp nµy (riªng
hÖ sè l¬ng 1,46 cña x· ®éi phã quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè
184/2004/N§-CP ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 1,86).
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
B¶ng chuyÓn xÕp sè 3:

B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸c chøc danh
do bÇu cö cña nhµ níc thuéc diÖn xÕp l¬ng míi theo ng¹ch, bËc c«ng chøc
hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05/01/2005)


1. ë Trung ¬ng
Sè HÖ sè l¬ng HÖ sè l¬ng míi vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
TT Chøc danh cò theo Ng¹ch (m· sè) BËc trong HÖ sè l¬ng míi + HÖ sè phô cÊp chøc vô
b¶ng l¬ng ng¹ch HÖ sè HÖ sè phô cÊp Tæng hÖ sè l¬ng
chc vô l¬ng míi chøc vô vµ phô cÊp chøc
d©n cö vô
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=6+7)
1 Phã Chñ tÞch Héi ®ång 7,8 Chuyªn viªn cao BËc 6 8,00 1,30 9,30
d©n téc cña Quèc héi cÊp
(01.001)
2 Phã Chñ nhiÖm Uû ban 7,5 Chuyªn viªn cao BËc 5 7,64 1,30 8,94
cña Quèc héi cÊp
(01.001)
21
II. ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (cÊp tØnh)
Sè Chøc danh HÖ sè l¬ng HÖ sè l¬ng míi vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
TT cò theo b¶ng Ng¹ch (m· sè) BËc trong ng¹ch HÖ sè l¬ng míi + HÖ sè phô cÊp chøc vô
l¬ng chøc vô HÖ sè l¬ng HÖ sè phô cÊp chøc Tæng hÖ sè l¬ng vµ
d©n cö míi vô phô cÊp chøc vô
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=6+7)
1 §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh (gäi t¾t lµ thµnh phè)
1.1 Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n 7,1 Chuyªn viªn cao cÊp BËc 4 7,28 1,20 8,48
d©n thµnh phè, Phã Chñ tÞch (01.001)
Uû ban nh©n d©n thµnh phè
1.2 Trëng b¶n chuyªn tr¸ch Héi ®ång 5,8 Chuyªn viªn chÝnh BËc 7 6,44 1,00 7,44
nh©n d©n thµnh phè (01.002)
1.3 Phã trëng ban chuyªn tr¸ch Héi 5,2 Chuyªn viªn chÝnh BËc 5 5,76 0,80 6,56
®ång nh©n d©n thµnh phè (01.002)
2 §« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cßn l¹i (gäi t¾t lµ tØnh)
2.1 Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n 7,3 Chuyªn viªn cao cÊp BËc 5 7,64 1,25 8,89
tØnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n (01.001)
d©n tØnh
2.2 Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n 6,2 Chuyªn viªn cao cÊp BËc 2 6,56 1,05 7,61
d©n tØnh, Phã Chñ tÞch Uû ban (01.001)
nh©n d©n tØnh
2.3 Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi 5,2 Chuyªn viªn chÝnh BËc 5 5,76 0,90 6,66
®ång nh©n d©n tØnh (01.002)
2.4 Phã trëng ban chuyªn tr¸ch Héi 4,6 Chuyªn viªn chÝnh BËc 3 5,08 0,70 5,78
®ång nh©n d©n tØnh (01.002)
22III. ë huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (cÊp huyÖn)
Sè Chøc danh HÖ sè l¬ng HÖ sè l¬ng míi vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
TT cò theo Ng¹ch (m· sè) BËc trong HÖ sè l¬ng míi + HÖ sè phô cÊp chøc vô
b¶ng l¬ng ng¹ch HÖ sè l¬ng HÖ sè phô cÊp Tæng hÖ sè l¬ng
chc vô d©n míi chøc vô vµ phô cÊp chøc
cö vô
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=6+7)
1 Thµnh phè thuéc tØnh lµ ®« thÞ lo¹i II (gäi t¾t lµ ®« thÞ lo¹i II)
1.1 Chñ tÞch Héi ®ång nh©n 5,9 ChuyÓn viªn BËc 7 6,44 0,90 7,34
d©n ®« thÞ lo¹i II, Chñ chÝnh
tÞch Uû ban nh©n d©n ®« (01.002)
thÞ lo¹i II
1.2 Phã Chñ tÞch Héi ®ång 5,0 ChuyÓn viªn BËc 5 5,76 0,70 6,46
nh©n d©n ®« thÞ lo¹i II, chÝnh
Phã Chñ tÞch Uû ban (01.002)
nh©n d©n ®« thÞ lo¹i II
1.3 Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi 4,0 ChuyÓn viªn BËc 8 4,65 0,50 5,15
®ång nh©n d©n ®« thÞ (01.003)
lo¹i II
1.4 Phã trëng ban chuyªn tr¸ch 3,5 ChuyÓn viªn BËc 7 4,32 0,30 4,62
Héi ®ång nh©n d©n ®« (01.003)
thÞ lo¹i II
2 Thµnh phè thuéc tØnh lµ ®« thÞ lo¹i III, quËn thuéc Hµ Néi, quËn thuéc thµnh phè Hå ChÝ Minh (gäi t¾t lµ ®« thÞ lo¹i
III)
2.1 Chñ tÞch Héi ®ång nh©n 5,2 Chuyªn viªn chÝnh BËc 5 5,76 0,80 6,56
d©n ®« thÞ lo¹i III, Chñ (01.002)
tÞch Uû ban nh©n d©n ®«
thÞ lo¹i III
2.2 Phã Chñ tÞch Héi ®ång 4,3 Chuyªn viªn chÝnh BËc 3 5,08 0,65 5,73
23nh©n d©n ®« thÞ lo¹i III, (01.002)
Phã Chñ tÞch Uû ban
nh©n d©n ®« thÞ lo¹i III
2.3 Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi 3,6 Chuyªn viªn BËc 7 4,32 0,40 4,72
®ång nh©n d©n ®« thÞ (01.003)
lo¹i III
2.4 Phã trëng ban chuyªn tr¸ch 3,2 Chuyªn viªn BËc 6 3,99 0,25 4,24
Héi ®ång nh©n d©n ®« (01.003)
thÞ lo¹i III
3 HuyÖn, thÞ x· vµ c¸c quËn cßn l¹i (gäi t¾t lµ huþÖn)
3.1 Chñ tÞch Héi ®ång nh©n 4,9 Chuyªn viªn chÝnh BËc 4 5,42 0,70 6,12
d©n huyÖn, Chñ tÞch Uû (01.002)
ban nh©n d©n huyÖn
3.2 Phã Chñ tÞch Héi ®ång 4,0 Chuyªn viªn chÝnh BËc 3 4,74 0,60 5,34
nh©n d©n huyÖn, Phã (01.002)
Chñ tÞch Uû ban nh©n
d©n huyÖn
3.3 Trëng ban chuyªn tr¸ch Héi 3,4 Chuyªn viªn BËc 7 4,32 0,30 4,62
®ång nh©n d©n huyÖn (01.003)
3.4 Phã trëng ban chuyªn tr¸ch 3,0 Chuyªn viªn BËc 5 3,66 0,20 3,86
Héi ®ång nh©n d©n (01.003)
huyÖn

Ghi chó b¶ng chuyÓn xÕp sè 3:
B¶ng chuyÓn xÕp sè 3 nµy chØ cã gi¸ trÞ dïng ®Ó chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 10 n¨m
2004 ®èi víi c¸c chøc danh bÇu cö nªu trªn. C¸c trêng hîp gi÷ chøc vô bÇu cö sau ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi thùc
hiÖn xÕp l¬ng theo híng dÉn cña Bé Néi vô.
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


B¶ng chuyÓn xÕp sè 4:

B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi chøc danh
chuyªn gia cao cÊp
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy
05/01/2005)


BËc 1 BËc 2 BËc 3
HÖ sè l¬ng míi: 8,80 9,40 10,0
HÖ sè l¬ng cò: 7,50 8,00 8,50
25


B¶ng chuyÓn xÕp sè 5:

B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng
chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ trong c¸c ®¬n vÞ
sù nghiÖp cña nhµ níc
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy
05/01/2005)
I. §èi víi c¸n bé, c«ng chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô trong c¸c c¬
quan nhµ níc thuéc ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng c«ng chøc (b¶ng 2) vµ
b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau
®©y gäi chung lµ c«ng chøc):
1. C«ng chøc lo¹i A3:
Sè Nhãm ng¹ch, chøc danh M· sè BËc BËc BËc BËc BËc BËc VK
TT ng¹ch 1 2 3 4 5 6
a/ Nhãm 1 (A3.1)
HÖ sè l¬ng míi 6,20 6,56 6,92 7,28 7,64 8,00 VK 5%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng 5,02 5,36 5,70 6,05 6,40 6,75 7,10
hÖ sè l¬ng cò:
- ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n -
tèi cao
- KiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t -
nh©n d©n tèi cao
- §iÒu tra viªn cao cÊp -
2 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng 4,92 5,23 5,54 5,85 6,26 6,67 7,10
hÖ sè l¬ng cò:
- Chuyªn viªn cao cÊp 01.00
- KiÓm tra viªn cao cÊp 1
- Thanh tra viªn cao cÊp -
- KiÓm to¸n viªn cao cÊp 04.02
- KiÓm tra viªn cao cÊp h¶i 3
quan 06.04
1
08.04
9
3 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng 4,92 5,21 5,50 5,79 6,08 6,37 6,67
hÖ sè l¬ng cò:
- ThÈm tra viªn cao cÊp -
- KiÓm so¸t viªn cao cÊp thuÕ 06.03
- KiÓm so¸t viªn cao cÊp ng©n 6
hµng
- ThÈm kÕ viªn cao cÊp 07.04
- KiÓm so¸t viªn cao cÊp thÞ tr- 4
êng 12.08
4

21.18
7
b/ Nhãm 2 (A3.2)
HÖ sè l¬ng míi 5,75 6,11 6,47 6,83 7,19 7,55 VK 5%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
26

1 KÕ to¸n viªn cao cÊp 06.02 4,57 4,86 5,15 5,44 5,73 6,02 6,32
9
2 KiÓm dÞch viªn cao cÊp ®éng - 09.06 4,37 4,66 4,95 5,24 5,53 5,82 6,12
thùc vËt 6
Ghi chó b¶ng sè 5:
1/ Cét m· sè ng¹ch: §èi víi c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh
KiÓm s¸t, do kh«ng quy ®Þnh m· sè cña chøc danh nªn kh«ng ghi ë cét m· sè ng¹ch.
2. C¸c ng¹ch hoÆc chøc danh ®¸nh dÊu (*) lµ c¸c ng¹ch hoÆc chøc danh míi ® îc bæ
sung hoÆc cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, c¸c Bé, ngµnh qu¶n lý
ng¹ch hoÆc chøc danh chuyªn ngµnh x©y dùng ph¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi
®Ò nghÞ Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh tháa thuËn tríc khi thùc hiÖn.
27


2. C«ng chøc lo¹i A2:
Sè Nhãm ng¹ch, chøc danh M· sè BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc VK
TT ng¹ch 1 2 3 4 5 6 7 8
a/ Nhãm 1 (A2.1) VK
HÖ sè l¬ng míi 4,40 4,74 5,08 5,42 5,76 6,10 6,44 6,78 5%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 C¸c chøc danh, ng¹ch cã 3,62 3,88 4,14 4,40 4,66 4,92 5,18 5,44 5,7
cïng hÖ sè l¬ng cò: 0
- ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n -
d©n cÊp tØnh
- KiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t -
nh©n d©n cÊp tØnh
- §iÒu tra viªn trung cÊp -
- ChÊp hµnh viªn cÊp tØnh 03.017
2 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng 3,45 3,73 4,01 4,29 4,57 4,85 5,13 5,41 5,7
hÖ sè l¬ng cò: 0
- ThÈm tra viªn chÝnh -
- Thanh tra viªn chÝnh 04.024
- KiÓm to¸n viªn chÝnh 06.042
- KiÓm tra viªn chÝnh h¶i 08.050
quan
3 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng 3,35 3,63 3,91 4,19 4,47 4,75 5,03 5,31 5,6
hÖ sè l¬ng cò: 0
- Chuyªn viªn chÝnh 01.002
- KiÓm tra viªn chÝnh -
- KiÓm so¸t viªn chÝnh thuÕ 06.037
- KiÓm so¸t viªn chÝnh ng©n 07.045
hµng
- KiÓm so¸t viªn chÝnh thÞ tr- 21.188
êng
4 ThÈm kÕ viªn chÝnh 12.085 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 4,94 5,22 5,5
1
b/Nhãm 2 (A2.2)
HÖ sè l¬ng míi 4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38 VK
5%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng 3,26 3,54 3,82 4,1 4,38 4,66 4,94 5,22 5,5
hÖ sè l¬ng cò: 1
- KÕ to¸n viªn chÝnh 06.030
- KiÓm dÞch viªn chÝnh 09.067
®éng - thùc vËt
2 KiÓm so¸t viªn chÝnh ®ª 11.081
®iÒu (*)
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
3. C«ng chøc lo¹i A1:
Sè Nhãm ng¹ch, chøc danh M· sè BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 VK VK
TT ng¹ch
HÖ sè l¬ng míi 2.34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98 VK 5% VK8%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 KiÓm l©m viªn chÝnh 10.078 1,97 2,15 2,30 2,52 2,74 2,96 3,18 3,41 3,64 3,87 4,10
2 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 2,16 2,39 2,62 2,85 3,08 3,31 3,54 3,77 4,01 4,25
- ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn -
- KiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cÊp
huyÖn -
- §iÒu tra viªn s¬ cÊp -
- ChÊp hµnh viªn cÊp huyÖn 03.018
3 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 2,01 2,25 2,49 2,73 2,97 3,21 3,46 3,71 3,96 4,21
- ThÈm tra viªn -
- Thanh tra viªn 04.025
- KiÓm to¸n viªn 06.043
- KiÓm tra viªn h¶i quan 08.051
4 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 1,86 2,10 2,34 2,58 2,82 3,06 3,31 3,56 3,81 4,06
- Chuyªn viªn 01.003
- KiÓm tra viªn -
- C«ng chøng viªn 03.019
- KiÓm so¸t viªn thuÕ 06.038
- KiÓm so¸t viªn ng©n hµng 07.046
- KiÓm so¸t viªn thÞ trêng 21.189
5 C¸c chøc danh, ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 1,78 2,02 2,26 2,50 2,74 2,98 3,23 3,48 3,73 3,98
- KÕ to¸n viªn 06.031
- KiÓm dÞch viªn ®éng - thùc vËt 09.068
- ThÈm kÕ viªn 12.086
6 Th ký Tßa ¸n (*)
7 KiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu (*) 11.082


Ng¹ch kiÓm l©m viªn chÝnh: Nh÷ng trêng hîp tèt nghiÖp ®¹i häc, ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tuyÓn dông vµo ng¹ch kiÓm
l©m viªn chÝnh, nhng xÕp l¬ng cò ë ng¹ch kiÓm l©m viªn bËc 2 (hÖ sè l¬ng cò lµ 1,97) vµ bËc 3 (hÖ sè l¬ng cò lµ 2,15) ®îc
29chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo c«ng chøc lo¹i A1 t¬ng øng vµo bËc 1 míi (hÖ sè l¬ng míi 2,34) vµ bËc 2 míi (hÖ sè l¬ng míi 2,67)
ng¹ch kiÓm l©m viªn chÝnh.
4. C«ng chøc lo¹i B:
M· sè BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 10 BËc 11 BËc 12 VK VK VK VK VK
Sè Nhãm ng¹ch, chøc danh
TT ng¹ch
+ HÖ sè l¬ng míi 1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 3,66 3,86 4,06 VK VK VK VK VK
5% 7% 9% 11% 13%
+ HÖ sè l¬ng cò
1 KiÓm l©m viªn 10.079 1,63 1,79 1,97 2,15 2,33 2,51 2,69 2,87 3,06 3,25 3,44
2 KiÓm tra viªn trung cÊp h¶i 08.052 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,54 2,66 2,79 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44 3,57
quan
3 Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm 19.183 1,63 1,74 1,85 1,96 2,07 2,18 2,29 2,40 2,51 2,62 2,73 2,85 2,97 3,09 3,21 3,33
b¶o qu¶n
4 KiÓm thu viªn thuÕ 06.039 1,57 1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 2,29 2,41 2,53 2,66 2,79 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44
5 KiÓm so¸t viªn trung cÊp ®ª 11.083 1,57 1,66 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,20 2,29 2,38 2,47 2,56 2,65 2,74 2,83 2,93
®iÒu
6 Thñ kho tiÒn, vµng b¹c, ®¸ 07.048 1,47 1,59 1,71 1,83 1,95 2,07 2,19 2,31 2,43 2,56 2,69 2,82 2,95 3,08 3,21 3,34
quý
7 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l- 1,46 1,58 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,55 2,68 2,81 2,94 3,07 3,20 3,33
¬ng cò:
- C¸n sù 01.004
- KÕ to¸n viªn trung cÊp 06.032
- Kü thuËt viªn kiÓm dÞch
®éng thùc vËt 09.069
- KiÓm so¸t viªn trung cÊp
thÞ trêng 21.190


Ng¹ch kiÓm l©m viªn: Nh÷ng trêng hîp tèt nghiÖp tr×nh ®é trung cÊp, ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tuyÓn dông vµo ng¹ch
kiÓm l©m viªn, nhng xÕp l¬ng cò ë ng¹ch kiÓm l©m viªn s¬ cÊp bËc 1 (hÖ sè l ¬ng cò lµ 1,63), th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi
vµo c«ng chøc lo¹i B t¬ng øng vµo bËc 2 míi (hÖ sè l¬ng míi lµ 2,06) ng¹ch kiÓm l©m viªn.
30
5. C«ng chøc lo¹i C:
BËc BËc BËc VK VK VK VK VK VK
Sè Nhãm ng¹ch, chøc danh M· sè BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc
10 11 12
TT ng¹ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a/ Nhãm 1 (C1) VK VK VK VK VK VK
+ HÖ sè l¬ng míi: 1,65 1,83 2,01 2,19 2,37 2,55 2,73 2,91 3,09 3,27 3,45 3,63 5% 7% 9% 11% 13% 15%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 KiÓm l©m viªn s¬ cÊp 10.080 1,63 1,74 1,85 1,96 2,07 2,18 2,29 2,40 2,51 2,62 2,73 2,85 2,97 3,09 3,21 3,33
2 Nh©n viªn h¶i quan 08.053 1,57 1,66 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,20 2,29 2,38 2,47 2,56 2,65 2,74 2,83 2,93
3 Thñ kho b¶o qu¶n nhãm 19.184 1,57 1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 2,29 2,41 2,53 2,66 2,79 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44
I
4 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè 1,47 1,59 1,71 1,83 1,95 2,07 2,19 2,31 2,43 2,56 2,69 2,82 2,95 3,08 3,21 3,34
l¬ng cò:
- Thñ kho b¶o qu¶n
nhãm II 19.185
- B¶o vÖ, tuÇn tra canh 19.186
g¸c
5 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè 1,40 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,30 2,39 2,48 2,57 2,66 2,76
l¬ng cò:
- Thñ quü kho b¹c, ng©n 06.034
hµng
- KiÓm ng©n viªn 07.047
b/ Nhãm 2 (C2) VK VK VK VK
HÖ sè l¬ng míi: 1,50 1,68 1,86 2,04 2,22 2,40 2,58 2,76 2,94 3,12 3,30 3,48 5% 7% 9% 11%
C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè 1,34 1,43 1,52 1,61 1,70 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,60 2,70
l¬ng cò:
- Thñ quü c¬ quan, ®¬n 06.035
vÞ 06.040
- Nh©n viªn thuÕ
C/ Nhãm 3 (C3)
31KÕ to¸n viªn s¬ cÊp 06.033
HÖ sè l¬ng míi: 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 2,25 2,43 2,61 2,79 2,97 3,15 3,33 VK VK VK VK
5% 7% 9% 11%
HÖ sè l¬ng cò: 1,22 1,31 1,40 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,30 2,39 2,48 2,58
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


II. §èi víi c¸n bé, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô trong c¸c ®¬n vÞ
sù nghiÖp cña Nhµ níc thuéc ®èi tîng ¸p dông b¶ng 3 - b¶ng l¬ng viªn
chøc (sau ®©y gäi chung lµ viªn chøc).
1. Viªn chøc lo¹i A3:
Sè Nhãm ng¹ch M· sè BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc
TT ng¹ch VK
a/ Nhãm 1 (A3.1)
HÖ sè l¬ng míi 6,20 6,56 6,92 7,28 7,64 8,00 VK
5%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng 4,92 5,23 5,54 5,85 6,26 6,67 7,10
cò:
- Nghiªn cøu viªn cao cÊp 13.090
- Gi¸o s, gi¶ng viªn cao cÊp 15.109
- B¸c sÜ cao cÊp 16.116
- Dîc sÜ cao cÊp 16.132
- Biªn tËp, biªn kÞch, biªn
dÞch viªn cao cÊp 17.139
- Phãng viªn, b×nh luËn viªn
cao cÊp 17.142
- §¹o diÔn cao cÊp 17.154
- DiÔn viªn h¹ng 1 17.157
- HuÊn luyÖn viªn cao cÊp 18.179

2 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng 4,92 5,21 5,50 5,79 6,08 6,37 6,67
cò:
- KiÕn tróc s cao cÊp 12.087
- Kü s cao cÊp 13.093
- §Þnh chuÈn viªn cao cÊp 13.097
- Gi¸m ®Þnh viªn cao cÊp 13.100
- Dù b¸o viªn cao cÊp (khÝ t-
îng thñy v¨n) 14.103
- Häa sÜ cao cÊp 17.160
b/ Nhãm 2 (A3.2)
HÖ sè l¬ng míi: 5,75 6,11 6,47 6,83 7,19 7,55 VK
5%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 Ph¸t thanh viªn cao cÊp 17.145 4,68 4,97 5,26 5,55 5,84 6,13 6,43
2 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng 4,57 4,86 5,15 5,44 5,73 6,02 6,32
cò:
- Lu tr÷ viªn cao cÊp 02.012
- B¶o tµng viªn cao cÊp 17.164
- Th viªn viªn cao cÊp 17.168
3 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng 4,37 4,66 4,95 5,24 5,53 5,82 6,12
cò:
- ChÈn ®o¸n viªn cao cÊp
bÖnh ®éng vËt 09.054
- Dù b¸o viªn cao cÊp b¶o vÖ
thùc vËt 09.058
- Gi¸m ®Þnh viªn cao cÊp
thuèc b¶o vÖ thùc vËt - thó y 09.062
- KiÓm nghiÖm viªn cao cÊp
gièng c©y trång 09.070
4 Quay phim viªn cao cÊp * 17.148
5 Ph¬ng ph¸p viªn cao cÊp * 17.172
6 ¢m thanh viªn cao cÊp * 17a.191
7 Th môc viªn cao cÊp * 17a.194
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
2. Viªn chøc lo¹i A2
Sè Nhãm ng¹ch M· sè BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 VK VK VK
TT ng¹ch
a/ Nhãm 1 (A2.1)
HÖ sè l¬ng míi: 4,40 4,74 5,08 5,42 5,76 6,10 6,44 6,78 VK 5%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 3,35 3,63 3,91 4,19 4,47 4,75 5,03 5,31 5,60
- Nghiªn cøu viªn chÝnh 13.091
- Phã gi¸o s, gi¶ng viªn chÝnh 15.110
- B¸c sÜ chÝnh 16.117
- Dîc sÜ chÝnh 16.133
2 Dù b¸o viªn chÝnh (khÝ tîng thñy v¨n) 14.104 3,35 3,63 3,91 4,19 4,47 4,75 5,03 5,32
3 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 4,94 5,22 5,51
- KiÕn tróc s chÝnh 12.088
- Kü s chÝnh 13.094
- §Þnh chuÈn viªn chÝnh 13.098
- Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh 13.101
- Biªn tËp, biªn kÞch, biªn dÞch viªn 17.140
chÝnh 17.143
- Phãng viªn, b×nh luËn viªn chÝnh 17.155
- §¹o diÔn chÝnh 17.161
- Häa sÜ chÝnh 18.180
- HuÊn luyÖn viªn chÝnh
b/ Nhãm 2 (A2..2)
HÖ sè l¬ng míi: 4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38 VK 5% VK 8% VK 11%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 4,94 5,22 5,51
- ChuÈn ®o¸n viªn chÝnh bÖnh ®éng vËt 09.055
- Dù b¸o viªn chÝnh b¶o vÖ thùc vËt 09.059
- Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh thuéc b¶o vÖ
thùc vËt Thó y 09.063
- KiÓm nghiÖm viªn chÝnh gièng c©y 09.071
trång
2 Gi¸o viªn trung häc cao cÊp 15.112 3,07 3,29 3,51 3,73 3,95 4,17 4,39 4,62 4,85 5,08 5,31
343 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 3,07 3,29 3,51 3,73 3,95 4,18 4,41 4,64 4,87
- Lu tr÷ viªn chÝnh 02.013
- Ph¸t thanh viªn chÝnh 17.146
- Dùng phim viªn cao cÊp 17.151
- DiÔn viªn h¹ng II 17.158
- B¶o tµng viªn chÝnh 17.165
- Th viªn viªn chÝnh 17.169
4 Quay phim viªn chÝnh * 17.149
5 Ph¬ng ph¸p viªn chÝnh * 17.173
6 ¢m thanh viªn chÝnh * 17a.192
7 Th môc viªn chÝnh * 17a.195


3. Viªn chøc lo¹i A1:
Sè Nhãm ng¹ch M· sè BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 VK VK VK
TT ng¹ch
HÖ sè l¬ng míi 2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98 VK 5% VK 8%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 2,45 2,67 2,89 3,11 3,33 3,56 3,79 4,02 4,25
- Dù b¸o viªn (khÝ tîng thñy v¨n) 14.105
- Quan tr¾c viªn chÝnh 14.106
2 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 1,92 2,16 2,40 2,64 2,88 3,12 3,37 3,62 3,87 4,12
- Gi¶ng viªn 15.111
- B¸c sÜ 16.118
3 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 1,86 2,10 2,34 2,58 2,82 3,06 3,31 3,56 3,81 4,06
- Nghiªn cøu viªn 13.092
- Dîc sÜ 16.134
- Phãng viªn, b×nh luËn viªn 17.144
4 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 1,78 2,02 2,26 2,50 2,74 2,98 3,23 3,48 3,73 3,98
- Lu tr÷ viªn 02.014
- ChuÈn ®o¸n viªn bÖnh ®éng vËt 09.056
- Dù b¸o viªn b¶o vÖ thùc vËt 09.060
- Gi¸m ®Þnh viªn thuèc b¶o vÖ thùc vËt - 09.064
thó y 09.072
- KiÓm nghiÖm viªn gièng c©y trång 12.089
35- KiÕn tróc s 13.095
- Kü s 13.099
- §Þnh chuÈn viªn 13.102
- Gi¸m ®Þnh viªn 16.120
- Y t¸ cao cÊp 16.123
- N÷ hé sinh cao cÊp 16.126
- Kü thuËt viªn cao cÊp y 17.141
- Biªn tËp, biªn kÞch, biªn dÞch viªn 17.152
- Dùng phim viªn chÝnh 17.156
- §¹o diÔn 17.162
- Häa sÜ 17.166
- B¶o tµng viªn 17.170
- Th viÖn viªn 17.175
- Híng dÉn viªn chÝnh 17.177
- Tuyªn truyÒn viªn chÝnh 18.181
- HuÊn luyÖn viªn
5 Gi¸o viªn trung häc 15.113 1,78 1,86 2,14 2,42 2,70 2,98 3,26 3,54 3,83 4,12
6 Quay phim viªn * 17.150
7 Ph¬ng ph¸p viªn * 17.174
8 ¢m thanh viªn * 17a.193
9 Th môc viªn * 17a.196
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


4. Viªn chøc lo¹i A0 (yªu cÇu tr×nh ®é chuÈn lµ cao ®¼ng):


ST Nhãm ng¹ch M· sè BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc BËc
T ng¹ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HÖ sè l¬ng míi: 2,10 2,41 2,72 3,03 3,34 3,65 3,96 4,27 4,58 4,89
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 Gi¸o viªn trung häc c¬ 15.113
së cÊp 2 (*)
2 Ph¸t thanh viªn (*) 17.147


C¸c ng¹ch kh¸c yªu cÇu tr×nh ®é chuÈn lµ cao ®¼ng (hoÆc cö nh©n
cao ®¼ng) ®ang xÕp l¬ng cò ë viªn chøc lo¹i B hoÆc viªn chøc lo¹i A1, tïy
tõng trêng hîp cô thÓ, c¸c Bé, ngµnh cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé Néi vô tháa
thuËn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo viªn chøc lo¹i A0 cho phï hîp.
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
5. C«ng chøc lo¹i B:
Sè Nhãm ng¹ch M· sè BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc BËc BËc VK VK VK VK
TT ng¹ch 10 11 12
HÖ sè l¬ng míi: 1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 3,66 3,86 4,06 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 Quan tr¾c viªn 14.107 1,65 1,79 1,97 2,15 2,33 2,51 2,69 2,87 3,06 3,25 3,44
2 DiÔn viªn h¹ng III 17.159 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 3,20 3,35 3,50 3,65 3,80
3 Gi¸o viªn tiÓu häc 15.114 1,57 1,74 1,91 2,08 2,25 2,42 2,59 2,76 2,93 3,10 3,27 3,44 3,61 3,78 3,95 4,12
4 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 1,57 1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 2,29 2,41 2,53 2,66 2,79 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44
- Y sü 16.119
- Y t¸ chÝnh 16.121
- N÷ hé sinh chÝnh 16.124
- Kü thuËt viªn chÝnh y 16.127
- Híng dÉn viªn (thÓ dôc thÓ thao) 18.182
5 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng cò: 1,46 1,58 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,55 2,68 2,81 2,94 3,07 3,20 3,33
- Lu tr÷ viªn trung cÊp 02.015
- Kü thuËt viªn lu tr÷ 02.016
- Kü thuËt viªn chuÈn ®o¸n bÖnh ®éng 09.057
vËt 09.061
- Kü thuËt viªn dù b¸o b¶o vÖ thùc vËt 09.065
- Kü thuËt viªn gi¸m ®Þnh thuèc b¶o
vÖ thùc vËt - thó y 09.073
- Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm gièng
c©y trång 13.096
- Kü thuËt viªn 16.135
- Dîc sü trung cÊp 16.137
- Kü thuËt viªn chÝnh dîc 17.153
- Dùng phim viªn 17.163
- Häa sü trung cÊp 17.167
- Kü thuËt viªn b¶o tån, b¶o tµng 17.171
- Th viÖn viªn trung cÊp 17.176
- Híng dÉn viªn (v¨n hãa th«ng tin) 17.178
- Tuyªn truyÒn viªn
6 Gi¸o viªn mÇm non (*) 15.115

Ng¹ch quan tr¾c viªn: Nh÷ng trêng hîp tèt nghiÖp tr×nh ®é trung cÊp, ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tuyÓn dông vµo ng¹ch quan tr¾c viªn, nhng xÕp
l¬ng cò ë ng¹ch quan tr¾c viªn s¬ cÊp, bËc 3 cò (hÖ sè l ¬ng cò lµ 1,65) th× ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi vµo bËc 2 míi (hÖ sè l ¬ng míi 2,06) ng¹ch quan
tr¾c viªn.
386. Viªn chøc lo¹i C:

Sè Nhãm ng¹ch M· sè BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc BËc BËc VK VK VK VK
TT ng¹ch 10 11 12
a/ Nhãm 1 (C1)
HÖ sè l¬ng míi: 1,65 1,83 2,01 2,19 2,37 2,55 2,73 2,91 3,09 3,27 3,45 3,63 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò gåm:
1 Quan tr¾c viªn s¬ cÊp 14.108 1,47 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,10 2,19 2,28 2,37 2,46 2,55 2,64 2,73 2,83
2 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng 1,40 1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12 2,24 2,36 2,49 2,62 2,75 2,88 3,01 3,14 3,27
cò: 16.122
- Y t¸ 16.125
- N÷ hé sinh 16.128
- Kü thuËt viªn y
3 Hé lý 16.130 1,40 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,30 2,39 2,48 2,57 2,66 2,76
4 C¸c ng¹ch cã cïng hÖ sè l¬ng 1,34 1,43 1,52 1,61 1,70 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,60 2,70
cò: 16.136
- Dîc t¸ 16.138
- Kü thuËt viªn dîc
b/ Nhãm 2 (C2)
- Nh©n viªn nhµ x¸c 16.131
HÖ sè l¬ng míi: 2,00 2,18 2,36 2,54 2,72 2,90 3,08 3,26 3,44 3,62 3,80 3,98 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò: 1,70 1,79 1,88 1,97 2,06 2,15 2,24 2,33 2,42 2,51 2,60 2,69 2,78 2,87 2,96 3,06
c/ Nhãm 3 (C3)
- Y c«ng 16.129
HÖ sè l¬ng míi: 1,50 1,68 1,86 2,04 2,22 2,40 2,58 2,76 2,94 3,12 3,30 3,48 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò: 1,28 1,37 1,46 1,55 1,64 1,73 1,82 1,91 2,00 2,09 2,18 2,27 2,36 2,45 2,54 2,64
39III. §èi víi nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc (¸p dông b¶ng 4):

Sè Nhãm ng¹ch M· sè BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc BËc BËc VK VK VK VK
TT ng¹ch 10 11 12
1 L¸i xe c¬ quan 01.010
Kü thuËt viªn ®¸nh m¸y 01.005
HÖ sè l¬ng míi: 2,05 2,23 2,41 2,59 2,77 2,95 3,13 3,31 3,49 3,67 3,85 4,03 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò:
- L¸i xe c¬ quan, 1,70 1,81 1,92 2,03 2,14 2,25 2,36 2,47 2,58 2,69 2,80 2,91 3,02 3,13 3,24 3,35
- Kü thuËt viªn ®¸nh m¸y 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,55 2,68 2,81 2,94 3,07 3,20 3,33
2 Nh©n viªn kü thuËt 01.007
HÖ sè l¬ng míi: 1,65 1,83 2,01 2,19 2,37 2,55 2,73 2,91 3,09 3,27 3,45 3,63 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò: 1,40 1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12 2,24 2,36 2,49 2,62 2,75 2,88 3,01 3,14 3,27
3 Nh©n viªn ®¸nh m¸y 01.006
Nh©n viªn b¶o vÖ 01.011
HÖ sè l¬ng míi: 1,50 1,68 1,86 2,04 2,22 2,40 2,58 2,76 2,94 3,12 3,30 3,48 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò: 1,35 1,44 1,53 1,62 1,71 1,80 1,89 1,98 2,07 2,16 2,25 2,34 2,43 2,52 2,61 2,71
4 Nh©n viªn v¨n th 01.008
HÖ sè l¬ng míi: 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 2,25 2,43 2,61 2,79 2,97 3,15 3,33 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò: 1,22 1,31 1,40 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,30 2,39 2,48 2,58
5 Nh©n viªn phôc vô 01.009
HÖ sè l¬ng míi: 1,00 1,18 1,36 1,54 1,72 1,90 2,08 2,26 2,44 2,62 2,80 2,98 VK5% VK7% VK9% VK11%
HÖ sè l¬ng cò: 1,00 1,09 1,18 1,27 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,90 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


B¶ng chuyÓn xÕp sè 6:

B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi
®èi víi Uû viªn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc

Trung ¬ng (cÊp tØnh), huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (cÊp
huyÖn)
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC
ngµy 05/01/2005)

1. Trêng hîp t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cã tæng hÖ sè l -
¬ng cò (l¬ng ng¹ch, bËc, chøc vô, cÊp hµm céng víi phô cÊp chøc vô l·nh
®¹o, nÕu cã) thÊp h¬n hÖ sè l¬ng quy ®Þnh ë cét 2 b¶ng 6a díi ®©y, th× ®îc
truy lÜnh tiÒn l¬ng vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi phÇn chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l -
¬ng quy ®Þnh ë cét 2 cña b¶ng 6a nµy so víi tæng hÖ sè l ¬ng cò tõ ngµy gi÷
chøc vô Uû viªn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n ®Õn tríc ngµy 01 th¸ng 10
n¨m 2004.
Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi nh sau:

B¶ng 6aHÖ sè l¬ng míi vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
HÖ sè l-
HÖ sè l¬ng míi + hÖ sè phô
¬ng cò
cÊp chøc vô
dïng ®Ó
Chøc danh
BËc HÖ sè
chuyÓn
Tæng hÖ
Ng¹ch (m· sè) trong HÖ sè phô
xÕp sang
sè l¬ng vµ
ng¹ch l¬ng cÊp
l¬ng míi
phô cÊp
míi chøc
chøc vô

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 = 5 + 6)
1. Uû viªn thêng trùc Héi
®ång nh©n d©n cÊp tØnh
a. §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Hµ 6,10 Chuyªn viªn BËc 7 6,44 1,10 7,54
Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ chÝnh
Minh (01.002)
b. §« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh vµ 5,50 Chuyªn viªn BËc 6 6,10 1,00 7,10
thµnh phè trùc thuéc Trung - chÝnh
¬ng cßn l¹i (01.002)
2. Uû viªn thêng trùc Héi
®ång nh©n d©n cÊp huyÖn:
a. Thµnh phè thuéc tØnh lµ 4,20 Chuyªn viªn BËc 9 4,98 0,55 5,53
®« thÞ lo¹i II (01.003)
b. Thµnh phè thuéc tØnh lµ 3,80 Chuyªn viªn BËc 8 4,65 0,50 5,15
®« thÞ lo¹i III, quËn thuéc Hµ (01.003)
Néi vµ quËn thuéc thµnh phè
Hå ChÝ Minh
c. HuyÖn, thÞ x· vµ c¸c quËn 3,50 Chuyªn viªn BËc 7 4,32 0,45 4,77
cßn l¹i (01.003)

Thêi ®iÓm n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh thèng nhÊt kÓ tõ ngµy gi÷
chøc vô Uû viªn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n.
41


2. Trêng hîp t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cã tæng hÖ sè l -
¬ng cò (l¬ng ng¹ch, bËc, chøc vô, cÊp hµm céng víi phô cÊp chøc vô l·nh
®¹o, nÕu cã) lín h¬n hÖ sè l¬ng quy ®Þnh ë cét 2 b¶ng 6a nªu trªn, th× gi÷
nguyªn tæng hÖ sè l¬ng cò ®Ó lµm c¨n cø chuyÓn xÕp sang l¬ng míi tõ ngµy
01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau:
a. NÕu ®ang xÕp l¬ng cò theo chøc danh do bÇu cö (tõ cÊp huyÖn trë
lªn) th× thùc hiÖn nguyªn t¾c vµ c¸ch chuyÓn l¬ng cò sang l¬ng míi vµo
ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II Th«ng t
nµy (xÕp l¬ng míi theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 3).
b. NÕu ®ang xÕp l¬ng cò theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh th×
chuyÓn xÕp sang l¬ng míi nh ®èi víi c«ng chøc hµnh chÝnh; nÕu ®ang xÕp
l¬ng cò theo ng¹ch, bËc c«ng chøc kh¸c th× c¨n cø vµo hÖ sè l ¬ng cò chuyÓn
vµo hÖ sè l¬ng cò cao h¬n gÇn nhÊt trong ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh t ¬ng
®¬ng víi ng¹ch hiÖn gi÷, sau ®ã chuyÓn xÕp l¬ng míi nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm
5 môc II Th«ng t nµy (xÕp l¬ng míi theo b¶ng chuyÓn xÕp sè 5).
c. NÕu ®ang xÕp l¬ng cò theo chøc danh Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc,
Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng c«ng ty nhµ níc hoÆc theo
cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n, sÜ quan c«ng an nh©n
d©n, th× chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh
chÝnh theo b¶ng 6b díi ®©y:

B¶ng 6b:


HÖ sè l¬ng cò HÖ sè l¬ng míi
Ng¹ch c«ng BËc trong HÖ sè l-
chøc hµnh ng¹ch ¬ng míi
chÝnh
(1) (2) (3) (4)
1. C¸c hÖ sè l¬ng cò cña Gi¸m ®èc, Phã
gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng c«ng ty nhµ níc:
3,66 01.003 7 4,32
3,94 01.003 8 4,65
4,32 01.002 2 4,74
4,60 01.002 3 5,08
4,98 01.002 4 5,42
5,26 01.002 5 5,76
5,72 01.002 6 6,10
6,03 01.002 7 6,44
6,34 01.001 2 6,56
6,72 01.001 3 6,92
7,06 01.001 4 7,28
2. C¸c hÖ sè l¬ng cò cña sÜ quan:
3,80 01.003 4 3,33
4,15 01.003 6 3,99
4,80 01.002 2 4,74
5,30 01.002 4 5,42
5,90 01.001 1 6,20
6,50 01.001 3 6,92

Ghi chó b¶ng 6b:
42


1. Ngoµi hÖ sè l¬ng míi theo b¶ng 6b nµy, Uû viªn thêng trùc Héi ®ång
nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn ®îc hëng hÖ sè phô cÊp chøc vô quy ®Þnh
t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña
Uû ban thêng vô Quèc héi.
2. Thêi ®iÓm n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy xÕp hÖ sè l-
¬ng cò (cét 1).
3. B¶ng chuyÓn xÕp 6b nµy chØ cã gi¸ trÞ dïng ®Ó chuyÓn xÕp l ¬ng
cò sang l¬ng míi t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®èi víi Uû viªn th -
êng trùc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn. C¸c tr êng hîp sau ngµy
chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi lµ sÜ quan, h¹ sÜ quan hëng l¬ng vµ c¸c
®èi tîng thuéc c«ng ty nhµ níc chuyÓn vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ n-
íc (bao gåm c¶ trêng hîp gi÷ chøc vô Uû viªn thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n
cÊp tØnh, cÊp huyÖn) vµ trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc thùc hiÖn
xÕp l¬ng theo híng dÉn cña Bé Néi vô.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản