Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
65
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân được huy động phục vụ quốc phòng theo Nghị định 19/2002/NĐ-CP ngày 19/2/2002 về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước phục vụ quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

  1. T h«ng t liªn tÞch bé quèc phßng - Bé tµi chÝnh sè 01/2005/TTLT-BQP-BTC ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ®îc huy ®éng phôc vô quèc phßng theo NghÞ ®Þnh sè 19/2002/N§-CP ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ huy ®éng tiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Nhµ níc phôc vô quèc phßng Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 19/2002/N§-CP ngµy 19/02/2002 cña ChÝnh phñ vÒ huy ®éng tiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Nhµ níc phôc vô quèc phßng; sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ (t¹i C«ng v¨n sè 1555/BKHCN-TCCB ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2004), Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (t¹i C«ng v¨n sè 5452/KHTC ngµy -1 th¸ng 7 n¨m 2004), Bé Y tÕ (t¹i C«ng v¨n sè 4766/YT-KHTC ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004), Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ x· héi (t¹i C«ng v¨n sè 2992/L§TBXH-TL ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2004), liªn tÞch Bé Quèc phßng, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®îc huy ®éng phôc vô quèc phßng nh sau: I. §èi tîng ¸p dông, ph¹m vi vµ thêi gian huy ®éng 1. §èi tîng ¸p dông 1.1. C¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc; c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ kh«ng thuéc khèi Nhµ níc nhng tù nguyÖn phôc vô quèc phßng theo §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2002/N§-CP ngµy 19/02/2002 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi chung lµ c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ). 1.2. C¸c c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc; c¸c c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc (NSNN) (kÓ c¶ c¸ nh©n ho¹t ®éng trong c¸c tæ chøc khoa häc c«ng nghÖ vµ doanh nghiÖp Nhµ níc tù h¹ch to¸n) nhng tù nguyÖn phôc vô quèc phßng theo §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2002/N§-CP ngµy 19/02/2002 cña ChÝnh phñ. 2. Ph¹m vi vµ thêi gian huy ®éng 2.1. Huy ®éng c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo phôc vô trong ®¬n vÞ quèc phßng, gåm huy ®éng dµi h¹n vµ huy ®éng ng¾n h¹n: - Huy ®éng dµi h¹n lµ huy ®éng víi thêi gian trªn 24 th¸ng; - Huy ®éng ng¾n h¹n lµ huy ®éng víi thêi gian tõ 24 th¸ng trë xuèng. 2.2. Huy ®éng t¹i chç lµ huy ®éng c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, c¸c c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ phôc vô quèc phßng ngay t¹i c¬ së lµm viÖc cña ®¬n vÞ m×nh.
  2. 2 II. ChÕ ®é, chÝnh s¸ch trong thêi gian huy ®éng 1. §èi víi tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ 1.1. ChÝnh s¸ch thuÕ ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi quèc phßng - an ninh. 1.2. ChÝnh s¸ch tÝn dông, chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 1.3. VÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ; theo kÕ ho¹ch, ®îc cö ngêi cña tæ chøc m×nh tham gia vµo c¸c kho¸ ®µo t¹o phôc vô cho nhiÖm vô huy ®éng do Bé Quèc phßng chñ tr×. Kinh phÝ ®µo t¹o do ®¬n vÞ quèc phßng huy ®éng chi tr¶ vµ ® îc quyÕt to¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 19/2002/N§-CP ngµy 19/02/2002 cña ChÝnh phñ. 1.4. ChÕ ®é khen thëng: h»ng n¨m vµ ®ét xuÊt, c¸c tæ chøc cã c«ng tr×nh khoa häc vµ c«ng nghÖ xuÊt s¾c, ®îc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ thuéc Bé Quèc phßng xÐt, ®Ò nghÞ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn khen thëng theo quy ®Þnh, t¬ng tù nh c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ thuéc Bé Quèc phßng. 2. §èi víi c¸ nh©n 2.1. §èi víi c¸ nh©n hëng l¬ng tõ NSNN. a. Huy ®éng dµi h¹n. Trong thêi gian ®îc huy ®éng, c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®îc hëng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch sau: - C¸c chÕ ®é tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi (èm ®au, thai s¶n; chÕ ®é båi thêng vµ trî cÊp ®èi víi ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng, bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp; hu trÝ, tö tuÊt) vµ c¸c chÕ ®é trî cÊp kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nh tríc khi ®îc huy ®éng, do c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vµ lao ®éng chi tr¶. - §îc hëng thªm kho¶n trî cÊp u ®·i ®Æc biÖt hµng th¸ng b»ng 80% møc tiÒn l¬ng c¬ b¶n céng víi phô cÊp (nÕu cã) tríc khi ®îc huy ®éng vµ c¸c chÕ ®é trî cÊp kh¸c (nÕu cã); do ®¬n vÞ quèc phßng huy ®éng chi tr¶ vµ ® îc quyÕt to¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 19/2002/N§-CP ngµy 19/02/2002 cña ChÝnh phñ. b. Huy ®éng ng¾n h¹n Trong thêi gian ®îc huy ®éng, c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®îc huy ®éng ®îc hëng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch sau: - C¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch nh khi ®ang lµm viÖc t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ, do c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vµ lao ®éng chi tr¶. - §îc hëng thªm kho¶n trî cÊp u ®·i ®Æc biÖt hµng th¸ng b»ng 50% møc tiÒn l¬ng c¬ b¶n, céng víi phô cÊp chøc vô (nÕu cã) tríc khi ®îc huy ®éng vµ c¸c chÕ ®é trî cÊp kh¸c (nÕu cã); do ®¬n vÞ quèc phßng huy ®éng chi tr¶ vµ
  3. 3 ®îc quyÕt to¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 19/2002/N§-CP ngµy 19/02/2002 cña ChÝnh phñ. - NÕu do yªu cÇu nhiÖm vô, ph¶i kÐo dµi thêi gian huy ®éng trªn 24 th¸ng th× thêi gian kÐo dµi trªn 24 th¸ng ®îc hëng c¸c chÕ ®é nh c¸ nh©n ®îc huy ®éng dµi h¹n. c. Huy ®éng t¹i chç - §îc hëng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch nh khi ®ang phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n cña ®¬n vÞ, do c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vµ lao ®éng chi tr¶. - §îc hëng thªm kho¶n trî cÊp u ®·i ®Æc biÖt hµng th¸ng b»ng 30% møc tiÒn l¬ng c¬ b¶n, céng víi phô cÊp phôc vô (nÕu cã) tr íc khi ®îc huy ®éng vµ c¸c chÕ ®é trî cÊp kh¸c (nÕu cã); do c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vµ lao ®éng chi tr¶. Kinh phÝ ®îc quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch Nhµ n íc cÊp cho Bé, ngµnh UBND cÊp tØnh chi cho c«ng t¸c quèc phßng - an ninh. - ChÕ ®é trî cÊp u ®·i ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c nªu trªn kh«ng dïng lµm c¨n cø ®ãng vµ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi. 2.2. §èi víi c¸ nh©n kh«ng hëng l¬ng tõ NSNN. §èi víi c¸ nh©n kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc, nÕu tù nguyÖn tham gia lµm nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ phôc vô quèc phßng th× ®¬n vÞ huy ®éng thùc hiÖn ký hîp ®ång lao ®éng víi c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng. Ngêi lao ®éng ®îc hëng l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång lao ®éng, ®îc hëng c¸c quyÒn lîi vÒ b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n íc. Kinh phÝ do ®¬n vÞ huy ®éng chi tr¶ vµ ®îc quyÕt to¸n vµo kinh phÝ b¶o ®¶m cho nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ cÇn huy ®éng. 2.3. C¸c chÕ ®é kh¸c (¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy) - C¸ nh©n ®îc huy ®éng phôc vô quèc phßng ®îc tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o phôc vô cho nhiÖm vô huy ®éng theo kÕ ho¹ch do Bé Quèc phßng chñ tr× vµ c¸c kho¸ ®µo t¹o cña Nhµ níc nh»m phôc vô môc ®Ých quèc phßng. Kinh phÝ ®µo t¹o do ®¬n vÞ quèc phßng huy ®éng chi tr¶ vµ ® îc quyÕt to¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 19/2002/N§-CP ngµy 19/02/2002 cña ChÝnh phñ. - §îc b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ theo §iÒu 26 cña LuËt Khoa häc vµ C«ng nghÖ. - §îc ®¨ng ký xÐt vµ ®Ò nghÞ tÆng c¸c gi¶i thëng vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Bé Quèc phßng vµ cña Nhµ níc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc vµ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ cã gi¸ trÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, t¬ng tù c¸ nh©n thuéc Bé Quèc phßng. - §îc tÝnh thµnh tÝch ®Ó xÐt phong chøc danh gi¸o s, phã gi¸o s theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 20/2001/N§-CP ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2001 cña
  4. 4 ChÝnh phñ vÒ tiªu chuÈn, thñ tôc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸c chøc danh gi¸o s, phã gi¸o s; - §îc Bé Quèc phßng cÊp giÊy chøng nhËn phôc vô quèc phßng. Thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn do Bé Quèc phßng quy ®Þnh. - Sau khi hÕt h¹n huy ®éng, c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vµ lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt quyÒn lîi kh¸c cho ngêi ®îc huy ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé trëng c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ ®îc huy ®éng phôc vô quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ liªn bé ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản