Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
87
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. T h«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BYT-BL§TBXH-BTC ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 182/2004/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®Ó hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn. Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 182/2004/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®Ó hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé y tÕ x·, ph êng, thÞ trÊn, Liªn tÞch: Bé Y tÕ, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng ¸p dông 1. §èi tîng ®îc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®Ó hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi lµ c¸n bé y tÕ lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ x·, ph êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·), ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n theo ch¬ng tr×nh thèng nhÊt cña ngµnh y tÕ vµ cã b»ng cÊp (b¸c sÜ, y sÜ, y t¸, n÷ hé sinh, d îc sü, dîc t¸, l¬ng y), ®îc hëng sinh ho¹t phÝ theo QuyÕt ®Þnh sè 123/H§BT ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1987 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) nhng cha ®îc tuyÓn dông vµo biªn chÕ Nhµ níc, liÒn sau ®ã ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ký hîp ®ång lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ cÊp x· theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vµ b Kho¶n 1, §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi y tÕ c¬ së. 2. §èi tîng ®îc truy nép b¶o hiÓm x· héi lµ c¸n bé y tÕ cÊp x· ®îc hëng l- ¬ng theo QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 131/TTg ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi mét sè ®iÓm trong QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi y tÕ c¬ së. 3. Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp sau: a. C¸n bé y tÕ do Uû ban nh©n d©n cÊp x· ký hîp ®ång vµ tù t¹o nguån thu ®Ó tr¶ thï lao theo c«ng viÖc. b. C¸n bé y tÕ cÊp x· nghØ viÖc ®· nhËn trî cÊp th«i viÖc hoÆc trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn. II. §iÒu kiÖn ¸p dông 1. C¸n bé y tÕ cÊp x· ®îc tÝnh thêi gian c«ng t¸c ®Ó hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi khi cã ®ñ c¶ 2 ®iÒu kiÖn sau:
  2. a. §· lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ cÊp x· trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 vµ ®îc hëng sinh ho¹t phÝ theo QuyÕt ®Þnh sè 123/H§BT ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1987 cña Héi ®ång Bé tr ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ viÖc söa ®æi chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn. b. Cã tªn trong danh s¸ch c¸n bé cña tr¹m y tÕ cÊp x· ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 1994, liÒn sau ®ã ®îc ký hîp ®ång lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ cÊp x· vµ ®îc h- ëng tiÒn l¬ng theo ng¹ch, bËc l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang. 2. C¸n bé y tÕ lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ cÊp x· trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 ® îc hëng tiÒn l- ¬ng theo ng¹ch, bËc l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 131/TTg ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, nÕu cha ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× ®îc truy nép b¶o hiÓm x· héi. III. C¸ch tÝnh thêi gian c«ng t¸c vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi 1. TÝnh thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 ®Ó hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi: a. C¸n bé y tÕ cÊp x· cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc II cña Th«ng t nµy th× trong kho¶ng thêi gian lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ cÊp x· tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 ®îc tÝnh lµ thêi gian cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 1: Y t¸ NguyÔn ThÞ A c«ng t¸c liªn tôc t¹i tr¹m y tÕ x· tõ th¸ng 10 n¨m 1982, tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®îc hëng sinh ho¹t phÝ theo QuyÕt ®Þnh sè 123/H§BT ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1987, tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 y t¸ NguyÔn ThÞ A ®îc ký hîp ®ång lµm viÖc ®Ó tiÕp tôc lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ x·. Thêi gian c«ng t¸c cña y t¸ NguyÔn ThÞ A tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 ®îc céng víi thêi gian c«ng t¸c t¹i tr¹m y tÕ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 trë ®i cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh hëng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 2: Y sÜ NguyÔn V¨n B c«ng t¸c liªn tôc t¹i tr¹m y tÕ x· tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1990 vµ ®îc hëng sinh ho¹t phÝ theo QuyÕt ®Þnh sè 123/H§BT ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1987, tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 y sÜ NguyÔn V¨n B ®îc ký hîp ®ång lµm viÖc ®Ó tiÕp tôc lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ x·. Thêi gian c«ng t¸c cña y sÜ NguyÔn V¨n B tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1990 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 ®îc céng víi thêi gian c«ng t¸c t¹i tr¹m y tÕ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 trë ®i cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lµm c¬ së tÝnh h ëng b¶o hiÓm x· héi. b. Trêng hîp c¸n bé y tÕ cÊp x· cã thêi gian c«ng t¸c bÞ gi¸n ®o¹n do ® îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cö ®i häc chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®i lµm nghÜa vô
  3. qu©n sù hoÆc bÞ èm ®au ph¶i ®i ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng, liÒn sau ®ã tiÕp tôc lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ cÊp x· th× ®îc tÝnh lµ thêi gian c«ng t¸c liªn tôc ®Ó hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. 2. Truy nép b¶o hiÓm x· héi ®Ó ®îc tÝnh thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi: a. C¸n bé y tÕ cÊp x· cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc II cña Th«ng t nµy, nÕu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 mµ cha ®ãng b¶o hiÓm x· héi, th× ®îc truy nép mét lÇn vµo quü b¶o hiÓm x· héi cho thêi gian trªn ®Ó ®îc tÝnh hëng b¶o hiÓm x· héi. b. Møc ®ãng b¶o hiÓm x· héi b»ng 15% tiÒn l ¬ng th¸ng theo hîp ®ång lµm viÖc. Trong ®ã, ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®ãng víi møc 10%, b¶n th©n c¸n bé y tÕ x· ®ãng víi møc 05% tiÒn l¬ng th¸ng theo hîp ®ång lµm viÖc vµo quü b¶o hiÓm x· héi ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh. c. TiÒn l¬ng lµm c¬ së truy nép b¶o hiÓm x· héi lµ møc tiÒn l ¬ng th¸ng theo hîp ®ång lµm viÖc ®îc hëng theo hÖ sè cña b¶ng l¬ng y tÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vµ phô cÊp khu vùc (nÕu cã), tÝnh theo møc tiÒn l ¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm truy nép cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 3: Y sÜ NguyÔn V¨n B cã thêi gian c«ng t¸c t¹i tr¹m y tÕ x· nhng cha ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1999. DiÔn biÕn l¬ng cña y sÜ B nh sau: tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1996 cã hÖ sè l¬ng lµ 1,69; tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1997 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1998 n©ng bËc lªn 1,81; tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 n©ng bËc l ¬ng lªn 2,05. Møc b¶o hiÓm x· héi y sÜ B ph¶i truy nép cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi lµ: - Thêi gian y sÜ B cha tham gia b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1999 = 60 th¸ng. - TiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm y sÜ B truy nép b¶o hiÓm x· héi cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi vµo th¸ng 01 n¨m 2005 lµ 290.000 ®ång. Tæng sè tiÒn truy nép b¶o hiÓm x· héi cña y sÜ B ® îc tÝnh nh sau: {(1,69 x 290.000 ®ång x 24 th¸ng) + (1,81 x 290.000 ®ång x 24 th¸ng) + (2,05 x 290.000 ®ång x 12 th¸ng)} x 15% = (11.762.400 ®ång + 12.597.600 ®ång + 7.134.000 ®ång) x 15% = 4.724.100 ®ång. - Tæng sè tiÒn truy nép b¶o hiÓm x· héi lµ 4.724.100 ®ång. Trong ®ã: + Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®ãng 10% = 3.149.400 ®ång; + Y sÜ NguyÔn V¨n B ®ãng 5% = 1.574.700 ®ång. IV. tæ chøc thùc hiÖn:
  4. 1. Bé Y tÕ phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh híng dÉn, kiÓm tra gi¶i quyÕt víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngµnh m×nh qu¶n lý. 2. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè thùc hiÖn tÝnh thêi gian c«ng t¸c, truy thu b¶o hiÓm x· héi vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi c¸n bé y tÕ cÊp x· theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Së Y tÕ, Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Së Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn mét sè néi dung cô thÓ nh sau: a. Së Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm: - Híng dÉn Trung t©m Y tÕ quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn) lËp danh s¸ch, hå s¬ c¸n bé y tÕ cÊp x· thuéc ®èi tîng tÝnh thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 vµ ®èi tîng ®îc truy nép b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002. - Tæng hîp danh s¸ch c¸n bé y tÕ cÊp x· thuéc ®èi tîng ®îc tÝnh thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 vµ ®èi tîng ®îc truy nép b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002; LËp dù to¸n kinh phÝ truy nép b¶o hiÓm x· héi cho tæng sè c¸n bé y tÕ cÊp x· ®îc truy nép b¶o hiÓm x· héi göi Së Tµi chÝnh tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh duyÖt cÊp. Danh s¸ch tæng hîp vµ dù to¸n kinh phÝ göi B¶o hiÓm x· héi cÊp tØnh ®Ó theo dâi gi¶i quyÕt. - ChØ ®¹o viÖc lËp hå s¬ cho c¸n bé y tÕ cÊp x· theo quy ®Þnh sau: + Hå s¬ tÝnh thêi gian c«ng t¸c tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1987 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 bao gåm: * Danh s¸ch c¸n bé y tÕ cÊp x· do Uû ban nh©n d©n cÊp x· lËp ®îc Uû ban cÊp huyÖn duyÖt vµo lµm viÖc t¹i c¸c tr¹m y tÕ cÊp x· khi thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 123/H§BT ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1987 theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 26/TT-LB ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1987 cña Liªn Bé Y tÕ - Tµi chÝnh h íng dÉn vÒ chÕ ®é sinh ho¹t phÝ vµ phô cÊp ®èi víi c¸n bé y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn; * C¸c giÊy tê cã liªn quan ®Ó chøng minh thêi gian c«ng t¸c liªn tôc tõ khi vµo lµm viÖc ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994. Trêng hîp c¸n bé y tÕ cÊp x· kh«ng ®ñ c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh trªn do thiªn tai, ho¶ ho¹n hoÆc bÞ mÊt th× Uû ban nh©n d©n cÊp x· cã tr¸ch nhiÖm su tËp c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn thêi gian c«ng t¸c cña c¸n bé y tÕ cÊp x· nh lý lÞch ®oµn viªn, lý lÞch ®¶ng viªn (nÕu cã) hoÆc c¸c lo¹i giÊy tê kh¸c ®Ó xem xÐt, x¸c nhËn vµ lËp biªn b¶n vÒ qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i tr¹m y tÕ cÊp x·, qua Trung t©m Y tÕ cÊp huyÖn x¸c nhËn tõng trêng hîp cô thÓ. + Hå s¬ truy nép b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 bao gåm: * QuyÕt ®Þnh hoÆc hîp ®ång lµm viÖc cña cÊp cã thÈm quyÒn; * QuyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng cña tõng thêi kú.
  5. b. Së Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm: C¨n cø thùc tÕ ph©n cÊp chi sù nghiÖp y tÕ cÊp x· ë ®Þa ph¬ng chñ tr× vµ phèi hîp víi Së Y tÕ, Së Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt vµ bè trÝ nguån kinh phÝ tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó truy nép b¶o hiÓm x· héi cho sè c¸n bé y tÕ cÊp cÊp x· cha tham gia b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002. c. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm: Phèi hîp híng dÉn, kiÓm tra, tËp hîp víng m¾c vÒ chÝnh s¸ch ®Ò nghÞ Liªn Bé xem xÐt, gi¶i quyÕt. 4. §èi víi sè c¸n bé y tÕ cÊp x· nghØ viÖc do hÕt tuæi lao ®éng tõ n¨m 2000 ®Õn tríc ngµy ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 182/2004/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2004 nhng cha gi¶i quyÕt chÕ ®é ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vÒ tÝnh thêi gian c«ng t¸c vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o Së Y tÕ phèi hîp Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi vµ Së Tµi chÝnh tËp hîp danh s¸ch (theo mÉu ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy) tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt vµ chuyÓn hå s¬ ®Õn B¶o hiÓm x· héi cÊp tØnh gi¶i quyÕt døt ®iÓm trong n¨m 2005. Thêi gian ® îc h- ëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ ngµy B¶o hiÓm x· héi cÊp tØnh nhËn ®ñ thñ tôc hå s¬ cña c¸n bé y tÕ cÊp x· theo quy ®Þnh.
  6. V. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Kh«ng gi¶i quyÕt l¹i ®èi víi c¸n bé y tÕ cÊp x· ®· nghØ viÖc h ëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi tríc ngµy ban hµnh Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  7. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA danh s¸ch c¸n bé y tÕ c¬ së hÕt tuæi lao ®éng nghØ viÖc Tõ n¨m 2000 ®Õn 10/2004 (kÌm theo C«ng v¨n sè .......... ngµy ...../ ...../200...) Sè N¨m Quª Tr×nh ®é Thêi gian Sè n¨m Sè n¨m Th¸ng, Tæng sè n¨m HÖ sè l¬ng thø tù Hä vµ tªn sinh qu¸n chuyªn c«ng t¸c t¹i c«ng t¸c tõ c«ng t¸c ®· n¨m nghØ c«ng t¸c ®îc hëng (khi nghØ m«n TYT x· 9/87-12/94 ®ãng viÖc chÕ ®é BHXH viÖc) BHXH Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 200... Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh Gi¸m ®èc Së L§TBXH Gi¸m ®èc Së Y tÕ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
  8. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản