Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: dangngoclan

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

THÔNG TƯ
LIÊN TỊCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ -
BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC
NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 HƯ ỚNG DẪN THỰ C HIỆN
QUYẾT ĐỊNH SỐ 244/2005/QĐ-TTg NGÀY 06/10/2005 CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI
NHÀ GIÁO ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG CÁC
CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP


Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ
và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:


I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc

biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ

quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục

công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân

sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc

biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách

đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công

lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.
2. Điều kiện áp dụng
a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt
là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào
tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp
ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không
nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;
b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp
ưu đãi trong các thời gian sau:
2

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền
lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;
- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên
tục trên 3 tháng;
- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều
lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;
- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.


II. MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH
1. Mức phụ cấp
a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong
các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở
Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy
môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);
b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong
các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp -
hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng,
thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm
bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong
các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung
học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp,
trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng
sâu, vùng xa;
d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong
các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ
quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung
học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;
đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn
khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;
e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong
các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địa bàn hải
đảo theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương do
Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ.
2. Cách tính
Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương
theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy
theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.
3

III. PHƯƠNG THỨC VÀ NGUỒN CHI TRẢ
1. Phương thức chi trả
Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và
không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2. Nguồn chi trả
Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi được sử dụng từ nguồn thu sự
nghiệp của cơ sở giáo dục theo quy định và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước
cấp theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và
phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ đối tượng, mức hưởng phụ cấp ưu đãi
hướng dẫn tại Thông tư này lập dự toán chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước
ngày 01/6 hàng năm để xét duyệt theo phân cấp hiện hành.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính kiểm tra việc thực
hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ
đối với các Bộ, ngành, địa phương.


V. HIỆU LỰC THI HÀNH
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ch ế đ ộ ph ụ c ấ p ư u đãi quy đ ị nh t ạ i Thông t ư này đ ượ c tính h ưởng t ừ
n gày 01/10/2004. Tr ường h ợp có tháng nhà giáo đã t ạ m h ưởng ph ụ cấ p ư u
đ ãi v ớ i m ứ c bằ ng s ố ti ề n đã th ự c lĩnh nh ư tr ước ngày 01/10/2004 mà s ố ti ền
t uy ệ t đ ố i t ạ m h ưở ng nhi ề u h ơ n s ố tiề n tuy ệ t đ ố i tính theo Thông tư này thì
k hông phả i b ồi hoàn.
Bãi bỏ Thông tư số 147/1998/TT-LT-TCCP-TC-LĐTBXH-GDĐT ngày
05/3/1998 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực
tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước và điểm 4.9 khoản 4
Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 29/8/2003 của Liên Bộ
Giáo dục và Đào tạo – Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg
ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số biện pháp nâng cao chất
lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung
học chuyên nghiệp và dạy nghề”.
2. Cơ sở giáo dục ngoài công lập được vận dụng thực hiện chế độ phụ cấp
ưu đãi đối với nhà giáo từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa
phương gửi văn bản về Liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.


KT.BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH B Ộ N ỘI V Ụ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
4

THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Trần Văn Tá Nguyễn Trọng Điều Nguyễn Văn Vọng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản