Thông tư liên tịch 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
130
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Bộ Công An; Bộ Tư pháp; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

 1. B CÔNG AN-B TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁP-TÒA ÁN NHÂN c l p - T do - H nh phúc DÂN T I CAO-VI N ******** KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO ******** S : 02/2001/TANDTC- Hà N i , ngày 25 tháng 12 năm 2001 VKSNDTC-BCA-BTP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO, VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO, B CÔNG AN, B TƯ PHÁP S 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001V VI C HƯ NG D N ÁP NG M T S QUY NNH T I CHƯƠNG XIV "CÁC T I XÂM PH M S H U" C A B LU T HÌNH S NĂM 1999 áp d ng úng và th ng nh t các quy nh t i Chương XIV "Các t i xâm ph m s h u" c a B lu t hình s năm 1999 (sau ây vi t t t là BLHS), Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Tư pháp th ng nh t hư ng d n m t s i m như sau: I. V M T S TÌNH TI T LÀ Y U T NNH T I HO C NNH KHUNG HÌNH PH T 1. Khi áp d ng tình ti t " ã b x ph t hành chính v hành vi chi m o t" quy nh t i kho n 1 c a các i u 137, 138, 139 và 140 BLHS c n chú ý: 1.1. B coi là " ã b x ph t hành chính v hành vi chi m o t", n u trư c ó ã b x lý b ng m t trong các hình th c sau ây v hành vi chi m o t, nhưng chưa h t th i h n ư c coi là chưa b x lý mà l i th c hi n m t trong các hành vi công nhiên chi m o t tài s n, tr m c p tài s n, l a o chi m o t tài s n, l m d ng tín nhi m chi m o t tài s n: a) ã b x ph t vi ph m hành chính theo úng quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính; b) ã b x lý k lu t theo úng quy nh c a i u l nh, i u l c a l c lư ng vũ trang nhân dân; c) ã b x lý k lu t theo úng quy nh c a cơ quan có thNm quy n (Ví d 1: M t sinh viên tr m c p c a b n 150.000 ng và b phát hi n. H i ng k lu t c a Nhà trư ng ã xét và ngư i có thNm quy n ã ra quy t nh c nh cáo toàn trư ng ho c u i h c. Ví d 2: M t cán b (công ch c) tr m c p tài s n c a cơ quan và b phát hi n. H i ng k lu t c a cơ quan ã xét và ngư i có thNm quy n ã ra quy t nh k lu t h m t b c lương theo quy nh c a Pháp l nh cán b , công ch c...).
 2. 1.2. H t th i h n ư c coi là chưa b x lý là h t th i h n do pháp lu t, i u l nh ho c i u l quy nh (Theo quy nh t i i u 10 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính, trong trư ng h p "cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, n u quá m t năm, k t ngày thi hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m, thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính"). i v i các trư ng h p b x lý mà chưa có quy nh v th i h n h t th i h n ó, ngư i b x lý ư c coi là chưa b x lý, thì th i h n ó là m t năm, k t ngày b x lý. 1.3. B coi là " ã b x ph t hành chính v hành vi chi m o t" n u trư c ó ã b x ph t hành chính v m t trong các hành vi sau ây: a) Hành vi cư p tài s n; b) Hành vi b t cóc nh m chi m o t tài s n; c) Hành vi cư ng o t tài s n; d) Hành vi cư p gi t tài s n; ) Hành vi công nhiên chi m o t tài s n: e) Hành vi tr m c p tài s n: g) Hành vi l a o chi m o t tài s n; . h) Hành vi l m d ng tín nhi m chi m o t tài s n; i) Hành vi tham ô tài s n; k) Hành vi l m d ng ch c v , quy n h n chi m o t tài s n. 2. B coi là " ã b k t án v t i chi m o t tài s n" n u trư c ó ã b k t án v m t trong các t i sau dây: a) T i cư p tài s n ( i u 133 BLHS); b) T i b t cóc nh m chi m o t tài s n ( i u 134 BLHS); c) T i cư ng o t tài s n ( i u 135 BLHS); d) T i cư p gi t tài s n ( i u 136 BLHS); ) T i công nhiên chi m o t tài s n ( i u 137 BLHS); e) T i tr m c p tài s n ( i u 138 BLHS); g) T i l a o chi m o t tài s n ( i u 139 BLHS); h) T i l m ng tín nhi m chi m o t tài s n ( i u 140 BLHS);
 3. i) T i tham ô tài s n ( i u 278 BLHS); k) T i l m d ng ch c v , quy n h n chi m o t tài s n ( i u 280 BLHS); i v i các trư ng h p b k t án nhưng chưa ư c xoá án v m t trong các t i ph m khác có tính ch t chi m o t tài s n (như t i chi m o t v t li u n ( i u 232 BLHS); t i chi m o t vũ khí thô sơ ho c công c h tr ( i u 233 BLHS)...) có b coi là tình ti t nh t i hay không s ư c hư ng d n sau. 3. Khi áp d ng các tình ti t "gây h u qu nghiêm tr ng", "gây h u qu r t nghiêm tr ng", "gây h u qu c bi t nghiêm tr ng" (t i u 133 n i u 140, i u 142 và i u 143 BLHS) c n chú ý: 3.1. H u qu ph i do hành vi ph m t i gây ra (có m i quan h nhân qu gi a hành vi ph m t i và h u qu ). H u qu ó có th là thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n ho c h u qu phi v t ch t (gây nh hư ng x u n vi c th c hi n ư ng l i c a ng, chính sách c a Nhà nư c; gây nh hư ng x u v an ninh, tr t t , an toàn xã h i). 3.2. i v i các t i quy nh t i các i u 133, 134 và 136 thì thi t h i v s c kho , tính m ng ã ư c quy nh thành tình ti t nh khung riêng bi t, cho nên không xem xét các thi t h i này m t l n n a ánh giá h u qu do hành vi ph m t i gây ra ư c hư ng d n t i ti u m c 3.4 M c 3 này. 3.3. i v i các t i có quy nh giá tr tài s n b chi m o t, giá tr tài s n b s d ng trái phép, giá tr tài s n b hu ho i ho c b làm hư h ng, thì vi c xác nh h u qu thi t h i v tài s n không ph i căn c vào giá tr tài s n b chi m o t, giá tr tài s n b s d ng trái phép, giá tr tài s n b hu ho i ho c b làm hư h ng, vì giá tr tài s n này ã ư c quy nh thành tình ti t nh khung riêng bi t. H u qu ph i là thi t h i v tài s n xNy ra ngoài giá tr tài s n b chi m o t, giá tr tài s n b s d ng trái phép, giá tr tài s n b hu ho i ho c b hư h ng. Ví d : A tr m c p m t lô thu c ch a b nh cho gia súc tr giá 40 tri u ng. Do thu c ch a b nh cho gia súc b tr m c p nên không có thu c k p th i ch a b nh, d n n àn gia súc tr giá 100 tri u ng b ch t. Trong trư ng h p này giá tr tài s n b chi m o t là 40 tri u ng và h u qu thi t h i v tài s n là 100 tri u ng. 3.4. xem xét trong trư ng h p nào hành vi ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng, trong trư ng h p nào hành vi ph m t i gây h u qu r t nghiêm tr ng và trong trư ng h p nào hành vi ph m t i gây h u qu c bi t nghiêm tr ng v nguyên t c chung ph i ánh giá m t cách toàn di n, y các h u qu (thi t h i v tài s n, thi t h i v tính m ng, s c kho và các thi t h i phi v t ch t). N u gây thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n thì ư c xác nh như sau: a) N u thu c m t trong các trư ng h p sau ây là gây h u qu nghiêm tr ng: a.1) Làm ch t m t ngư i; a.2) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a m t n hai ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 61% tr lên;
 4. a.3) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ba n b n ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% n 60%; a.4) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a nhi u ngư i v i t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 61% n 100%, n u không thu c các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m a.2 và a.3 trên ây; a.5) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a nhi u ngư i v i t ng t l thương t t t 31 % n 60% và còn gây thi t h i v tài s n có giá tr t 30 tri u ng n dư i 50 tri u ng; a.6) Gây thi t h i v tài s n có giá tr t 50 tri u ng n dư i 500 tri u ng. b) N u thu c m t trong các trư ng h p sau ây là gây h u qu r t nghiêm tr ng: b.1) Làm ch t hai ngư i; b.2) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ba n b n ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 61 % tr lên; b.3) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a năm n b y ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% n 60%; b.4) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a nhi u ngư i v i t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 101% n 200%, n u không thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m b.2 và b.3 trên ây; b.5) Gây thi t h i v tài s n có giá tr t 500 tri u ng n dư i m t t năm trăm tri u ng; b.6) Gây thi t h i v tính m ng, s c kho và tài s n mà h u qu thu c hai n ba i m t i m a.1 n i m a.6 ti u m c 3.4 này. c) N u thu c m t trong các trư ng h p sau ây là gây h u qu c bi t nghiêm tr ng: c.1) Làm ch t ba ngư i tr lên; c.2) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a năm ngư i tr lên v i t l thương t t c a m i ngư i t 61% tr lên; c.3) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a tám ngư i tr lên v i t l thương t t c a m i ngư i t 31 % n 60% ; c.4) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a nhi u ngư i v i t ng t l thương t t c a t t c nh ng ngư i này t 201% tr lên, n u không thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng n t i các i m c.2 và c.3 trên ây; c.5) Gây thi t h i v tài s n có giá tr t m t t năm trăm tri u ng tr lên;
 5. c.6) Gây thi t h i v tính m ng, s c kho và tài s n mà h u qu thu c b n i m tr lên t i m a.1 n i m a.6 ti u m c 3.4 này; c.7) Gây thi t h i v tính m ng, s c kho và tài s n mà h u qu thu c hai i m tr lên t i m b.1 n i m b.6 ti u m c 3.4 này. Ngoài các thi t h i v tính m ng, s c kho và tài s n, thì th c ti n cho th y có th còn có h u qu phi v t ch t, như nh hư ng x u n vi c th c hi n ư ng l i c a ng, chính sách c a Nhà nư c, gây nh hư ng v an ninh, tr t t , an toàn xã h i... Trong các trư ng h p này ph i tuỳ vào t ng trư ng h p c th ánh giá m c c ah u qu do t i ph m gây ra là nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng. 4. Trong trư ng h p tài s n b chi m o t dư i 500 nghìn ng ( i u 137, i u 138, i u 139 BLHS) ho c dư i m t tri u ng ( i u 140 BLHS), cũng như trong trư ng h p tài s n b hu ho i ho c b làm hư h ng có giá tr dư i 500 nghìn ng ( i u 143 BLHS) n u gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng, thì cũng ch b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 c a i u lu t tương ng, n u không có tình ti t nh khung hình ph t khác. 5. V tình ti t "s d ng th o n nguy hi m khác" ho c "dùng th o n nguy hi m". 5.1. "Th o n nguy hi m khác" quy nh t i i m d kho n 2 i u 133 BLHS là ngoài các trư ng h p s d ng vũ khí, phương ti n nguy hi m th c hi n vi c cư p tài s n, ngư i ph m t i có th dùng th o n khác nguy hi m i v i ngư i b t n công ho c nh ng ngư i khác như s d ng thu c ng , thu c mê v i li u lư ng có th nguy hi m n tính m ng, s c kho c a n n nhân; u c n n nhân; nh t n n nhân vào nơi nguy hi m n tính m ng, s c kho ; dùng dây chăng qua ư ng làm cho n n nhân i mô tô, xe máy v p ngã cư p tài s n... 5.2. "Th o n nguy hi m khác" quy nh t i i m d kho n 2 i u 134 BLHS là ngoài các trư ng h p s d ng vũ khí, phương ti n nguy hi m th c hi n vi c b t cóc ngư i khác làm con tin nh m chi m o t tài s n, ngư i ph m t i có th dùng th o n khác nguy hi m i v i ngư i b b t làm con tin ho c nh ng ngư i khác như s d ng thu c ng , thu c mê v i li u lư ng có th nguy hi m n tính m ng, s c kho c a n n nhân ho c u c ngư i b b t làm con tin vi c th c hi n b t cóc ư c d dàng; nh t ngư i b b t làm con tin vào nơi nguy hi m n tính m ng, s c kho ..., cũng có th u c nh ng ngư i khác h không th c n tr ư c vi c b t làm con tin... 5.3. "Dùng th o n nguy hi m" quy nh t i i m d kho n 2 i u 136 BLHS là dùng th o n cư p gi t tài s n mà nguy hi m n tính m ng, s c kho c a ngư i b h i ho c c a ngư i khác như dùng xe mô tô, xe máy th c hi n vi c cư p gi t tài s n; cư p gi t c a ngư i ang i mô tô, xe máy... C n chú ý là trong trư ng h p dùng th o n nguy hi m cư p gi t tài s n mà gây ra h u qu nghiêm tr ng, thì ph i áp d ng c hai tình ti t nh khung hình ph t quy nh t i các i m d và h kho n 2 i u 136 BLHS. 6. Khi áp ng tình ti t "hành hung tNu thoát" ( i m kho n 2 i u 136; i m a kho n 2 i u 137; i m kho n 2 i u 138 BLHS) c n chú ý:
 6. 6.1. Ph m t i thu c trư ng h p "hành hung tNu thoát" là trư ng h p mà ngư i ph m t i chưa chi m o t ư c tài s n ho c ã chi m o t ư c tài s n, nhưng b phát hi n và b b t gi ho c b bao vây b t gi thì ã có nh ng hành vi ch ng tr l i ngư i b t gi ho c ngư i bao vây b t gi như ánh, chém, b n, xô ngã... nh m tNu thoát. 6.2. N u ngư i ph m t i chưa chi m o t ư c tài s n ho c ã chi m o t ư c tài s n, nhưng ã b ngư i b h i ho c ngư i khác giành l i, mà ngư i ph m t i ti p t c dùng vũ l c, e do dùng vũ l c ngay t c kh c t n công ngư i b h i ho c ngư i khác nh m chi m o t cho ư c tài s n, thì trư ng h p này không ph i là "hành hung tNu thoát" mà ã có y các d u hi u c u thành t i cư p tài s n. II. V VI C XÁC NNH GIÁ TRN TÀI S N BN CHI M O T, BN CHI M GI TRÁI PHÉP, BN S D NG TRÁI PHÉP, BN HU HO I HO C BN LÀM HƯ H NG i v i các hành vi xâm ph m s h u nói chung vi c xác nh úng giá tr tài s n b chi m o t, b chi m gi trái phép, b s d ng trái phép, b hu ho i ho c b làm hư h ng có ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c xác nh trư ng h p nào b truy c u trách nhi m hình s , trư ng h p nào chưa n m c b truy c u trách nhi m hình s , cũng như vi c áp d ng úng khung hình ph t; do ó, c n chú ý m t s i m sau ây trong vi c xác nh giá tr tài s n i v i các t i xâm ph m s h u: 1. Giá tr tài s n b chi m o t, b chi m gi trái phép, b s d ng trái phép, b hu ho i ho c b làm hư h ng ư c xác nh theo giá th trư ng c a tài s n ó t i a phương vào th i i m tài s n b chi m o t, b chi m gi trái phép, b s d ng trái phép, b hu ho i ho c b làm hư h ng. 2. Trong trư ng h p có y c n c ch ng minh r ng ngư i có hành vi xâm ph m s h u có ý nh xâm ph m n tài s n có giá tr c th theo ý th c ch quan c a h , thì l y giá tr tài s n ó xem xét vi c truy c u trách nhi m hình s i v i ngư i có hành vi xâm ph m. Ví d 1: A th y m t ngư i v a nh n kho b c 100 tri u ng b vào m t chi c túi xách trư c gi xe máy nên có ý nh cư p gi t 100 tri u ng này. A l y xe máy i theo ngư i v a nh n ti n và ã cư p gi t ư c chi c túi xách này, nhưng trong chi c túi xách này ch còn có 200 nghìn ng, b i vì 100 tri u ng ngư i nh n ti n ã b vào c p xe máy. Trong trư ng h p này ph i truy c u trách nhi m hình s iv iA theo các i m d và g kho n 2 i u 136 BLHS. Ví d 2: B th y C eo m t chi c nh n m u vàng. Qua các ngu n tin B tư ng ây là nh n b ng vàng 9,999, có tr ng lư ng 2 ch , nên ã dùng th o n gian d i và ã chi m o t ư c chi c nh n này. Trong trư ng h p này ph i l y tr giá c a m t chi c nh n b ng vàng 9,999 v i tr ng lư ng 2 ch theo th i giá t i a phương vào th i i m chi m o t xem xét vi c truy c u trách nhi m hình s i v i B v t i "L a o chi m o t tài s n". 3. Trong trư ng h p có y căn c ch ng minh r ng ngư i có hành vi xâm ph m s h u có ý nh xâm ph m n tài s n, nhưng không quan tâm n giá tr tài s n b xâm ph m (tr giá bao nhiêu cũng ư c), thì l y giá th trư ng c a tài s n b xâm
 7. ph m t i a phương vào th i i m tài s n b xâm ph m xem xét vi c truy c u trách nhi m hình s i v i ngư i có hành vi xâm ph m. Ví d : M th y m t chi c xe máy d ng trư c c a c a m t gia ình nên ã vào l y tr m không quan tâm ó là xe Trung Qu c hay xe Nh t B n. Trong trư ng h p này n u là xe Trung Qu c thì xác nh giá tr tài s n b chi m o t theo giá tr xe Trung Qu c; n u là xe Nh t B n thì xác nh giá tr tài s n b chi m o t theo giá tr xe Nh t B n. 4. xác nh úng giá tr tài s n b xâm ph m trong trư ng h p tài s n b xâm ph m không còn n a, cơ quan i u tra c n l y l i khai c a nh ng ngư i bi t v tài s n này xác nh ó là tài s n gì; nhãn, mác c a tài s n ó như th nào; giá tr tài s n ó theo th i giá th c t t i a phương vào th i i m tài s n b xâm ph m là bao nhiêu; tài s n ó còn kho ng bao nhiêu ph n trăm... trên cơ s ó có k t lu n cu i cùng v giá tr tài s n b xâm ph m. 5. Trong trư ng h p m t ngư i th c hi n nhi u l n cùng lo i hành vi xâm ph m s h u, nhưng m i l n giá tr tài s n b xâm ph m dư i m c t i thi u truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a BLHS và không thu c m t trong các trư ng h p khác truy c u trách nhi m hình s (gây h u qu nghiêm tr ng; ã b x ph t hành chính; ã b k t án nhưng chưa ư c xoá án tích...), ng th i trong các hành vi xâm ph m ó chưa có l n nào b x ph t hành chính và chưa h t th i hi u x ph t hành chính, n u t ng giá tr tài s n c a các l n b xâm ph m b ng ho c trên m c t i thi u truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a BLHS, thì ngư i th c hi n nhi u l n cùng lo i hành vi xâm ph m s h u ph i b truy c u trách nhi m hình s v t i ph m tương úng theo t ng giá tr tài s n c a các l n b xâm ph m, n u: a) Các hành vi xâm ph m s h u ư c th c hi n m t cách liên t c, k ti p nhau v m t th i gian. Ví d : T i ngày 12/11/2001 Nguy n Văn A mang theo m t bao t i v i m c ích i tr m c p tài s n. L n th nh t A vào m t gia ình và l y ư c 1 chi c ài cát sét tr giá 200 ngàn ng b vào bao t i em d u m t b i cây. L n th hai A vào m t gia ình khác l y ư c m t b qu n áo tr giá 250 ngàn ng và b ti p vào bao t i. Khi i ngang qua th y m t chi c xe p tr giá 300 ngàn ng d ng sân c a m t gia ình khác, A phá khoá và d t xe p ra b bao t i tài s n v a tr m c p ư c lên xe p. Khi A p xe i ư c m t o n thì b phát hi n và b b t gi . Trong trư ng h p này t ng giá tr tài s n b chi m o t là 750 ngàn ng; do ó, A ph i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 138 BLHS. b) Vi c th c hi n các hành vi xâm ph m s h u có tính ch t chuyên nghi p, l y tài s n do vi c xâm ph m s h u mà có làm ngu n s ng chính. Ví d : Nguy n Văn B không có ngh nghi p b nhà i lang thang v i m c ích tr m c p tài s n. Ngày 15-3-2001 B tr m c p ư c m t chi c xe p tr giá 300 ngàn ng em bán l y ti n tiêu xài. Ngày 16-4-2001 B ra b n xe và móc túi ư c 150 ngàn ng. Ngày 17-5-2001, B phá khoá c a c a m t gia ình vào tr m c p ư c m t s tài s n tr giá 200 ngàn ng và b b t gi . Trong trư ng h p này t ng giá tr tài s n b chi m o t là 650 ngàn ng; do ó, B ph i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 138 BLHS.
 8. c) V i m c ích xâm ph m s h u, nhưng do i u ki n hoàn c nh khách quan nên vi c xâm ph m s h u ph i ư c th c hi n nhi u l n cho nên giá tr tài s n b xâm ph m m i l n dư i 500 ngàn ng. Ví d : Th y trong kho X c a Nhà máy Z có r t nhi u tài s n, nhưng s b o v phát hi n, nên l i d ng nh ng lúc sơ h , M vào kho tr m c p tài s n và d u vào ngư i. M i l n tr m c p giá tr tài s n b chi m o t t 100 ngàn n 150 ngàn ng. M th c hi n n l n th 6 thì b phát hi n và b b t gi . Trong trư ng h p này t ng giá tr tài s n b chi m o t là 700 ngàn ng; do ó, M ph i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 138 BLHS. C n chú ý là trong các trư ng h p trên ây n u ch căn c vào các hành vi xâm ph m cùng lo i này thì không áp d ng tình ti t tăng n ng "ph m t i nhi u l n" ( i m g kho n 1 i u 48 BLHS) và cũng không áp d ng tình ti t nh khung hình ph t "có tính ch t chuyên nghi p" quy nh t i kho n 2 c a i u lu t tương ng quy nh v t i ph m tương ng ó. Trong trư ng h p có tình ti t khác nh khung hình ph t thì áp d ng kho n tương ng c a i u lu t tương ng có quy nh tình ti t nh khung hình ph t ó. III. V VI C TRUY C U TRÁCH NHI M HÌNH S TRONG M T S TRƯ NG H P C TH Trong trư ng h p m t ngư i th c hi n nhi u hành vi ph m t i cùng lo i ( u là tr m c p tài s n; u là l a o chi m o t tài s n...) nhưng tài s n b xâm ph m là tài s n xã h i ch nghĩa và tài s n c a công dân, thì vi c truy c u trách nhi m hình s ư c th c hi n như sau: 1. N u t t c các hành vi ph m t i này u ư c th c hi n t ngày 1-7-2000 tr i, thì ngư i ph m t i ph i b truy c u trách nhi m hình s v t i ph m tương ng theo quy nh c a BLHS. Ví d : Ngày 5-7-2000, A tr m c p tài s n c a B tr giá 10 tri u ng. Ngày 15-8-2000, A tr m c p tài s n c a S X tr giá 20 tri u ng. Trong trư ng h p này n u căn c vào giá tr tài s n b chi m o t là 30 tri u ng, thì A ph i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 i u 138 BLHS. N u t ng giá tr tài s n b chi m o t là t 50 tri u ng n dư i hai trăm tri u ng ho c t ng giá tr tài s n b chi m o t v n là 30 tri u ng, nhưng có m t trong nh ng tình ti t khác nh khung hình ph t quy nh t i kho n 2 i u 138 BLHS, thì A ph i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 2 i u 138 BLHS. 2. N u trong các hành vi ph m t i này, có hành vi ph m t i ư c th c hi n trư c ngày 1-7-2000, có hành vi ph m t i ư c th c hi n t ngày 1-7-2000 tr i, thì ngư i ph m t i ph i b truy c u trách nhi m hình s v t i ph m tương ng theo quy nh c a BLHS. Tuy nhiên, khi xét x các Toà án c n xem xét n quy nh c a B lu t hình s năm 1985 (sau ây vi t t t là BLHS 1985) v t i ph m tương ng n u theo quy nh c a i u 7 BLHS mà BLHS 1985 có quy nh khác có l i hơn cho ngư i ph m t i thì áp d ng tinh th n quy nh ó khi quy t nh hình ph t i v i ngư i ph m t i.
 9. 3. N u t t c các hành vi ph m t i này u ư c th c hi n trư c ngày 1-7-2000, thì vi c truy c u trách nhi m hình s ư c th c hi n như sau: 3.1. Theo kho n 1 c a i u lu t tương ng c a BLHS, n u t ng giá tr tài s n b chi m o t thu c kho n 1 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u và theo BLHS 1985 thì ngư i ph m t i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và theo kho n 1 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u c a công dân. Ví d : Tháng 6-1999 Q ph m t i tr m c p tài s n xã h i ch nghĩa tr giá 5 tri u ng thu c kho n 1 i u 132 BLHS 1985. Tháng 10-1999 Q ph m t i tr m c p tài s n c a công dân tr giá 10 tri u ng thu c kho n 1 i u 155 BLHS 1985. Trong trư ng h p này t ng giá tr tài s n b chi m o t là 15 tri u ng thu c kho n 1 i u 138 BLHS; do ó, theo quy nh t i kho n 3 i u 7 BLHS, thì ch truy c u trách nhi m hình s i v i Q v t i tr m c p tài s n theo kho n 1 i u 138 BLHS. 3.2. Theo kho n 1 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và theo kho n 1 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u c a công dân c a BLHS 1985, n u t ng giá tr tài s n b chi m o t thu c kho n 2 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u. Tuy nhiên, khi quy t nh hình ph t i v i t ng t i c n chú ý khi t ng h p hình ph t thì hình ph t chung không ư c vư t quá m c cao nh t c a khung hình ph t quy nh t i kho n 2 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u. . Ví d : Tháng 10-1999 C ph m t i l a o chi m o t tài s n xã h i ch nghĩa tr giá 40 tri u ng thu c kho n 1 i u 134 BLHS 1985. Tháng 2-2000, C ph m t i l a o chi m o t tài s n c a công dân tr giá 40 tri u ng thu c kho n 1 i u 157 BLHS 1985. Trong trư ng h p này t ng giá tr tài s n b chi m o t là 80 tri u ng thu c i m e kho n 2 i u 139 BLHS; do ó, theo quy nh t i kho n 2 i u 7 BLHS, thì v n truy c u trách nhi m hình s i v i C theo kho n 1 i u 134 và theo kho n 1 i u 157 BLHS 1985 . 3.3. Theo kho n 2 c a i u lu t tương ng c a BLHS, n u t ng giá tr tài s n b chi m o t thu c kho n 2 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u và theo BLHS 1985 thì ngư i ph m t i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 2 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và theo kho n 2 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u c a công dân. Ví d : Tháng 5-1999 H ph m t i tr m c p tài s n xã h i ch nghĩa tr giá 80 tri u ng thu c kho n 2 i u 132 BLHS 1985. Tháng 8-1999 H l i ph m t i tr m c p tài s n c a công dân tr giá 100 tri u ng thu c kho n 2 i u 155 BLHS 1985. Trong trư ng h p này t ng giá tr tài s n b chi m o t là 180 tri u ng thu c kho n 2 i u 138 BLHS; do ó, theo quy nh t i kho n 3 i u 7 BLHS, thì ch truy c u trách nhi m hình s i v i H v t i tr m c p tài s n theo kho n 2 i u 138 BLHS. 3.4. Theo kho n 2 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và theo kho n 2 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u c a công dân c a BLHS 1985, n u t ng giá tr tài s n b chi m o t thu c kho n 3
 10. c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u. Tuy nhiên, khi quy t nh hình ph t i v i t ng t i, c n chú ý khi t ng h p hình ph t thì hình ph t chung không vư t quá m c cao nh t c a khung hình ph t quy nh t i kho n 3 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u. Ví d : Tháng 3-1999, T ph m t i l a o chi m o t tài s n xã h i ch nghĩa tr giá 120 tri u ng thu c kho n 2 i u 134 BLHS 1985. Tháng 7-1999, T l i ph m t i l a o chi m o t tài s n c a công dân tr giá 100 tri u ng thu c kho n 2 i u 157 BLHS 1985. Trong trư ng h p này, t ng giá tr tài s n b chi m o t là 220 tri u ng thu c i m a kho n 3 i u 139 BLHS; do ó, theo quy nh t i kho n 2 i u 7 BLHS, thì v n truy c u trách nhi m hình s i v i T theo kho n 2 i u 134 và theo kho n 2 i u 157 BLHS 1985. 3.5. Theo kho n 2 c a i u lu t tương ng c a BLHS, n u tính t ng giá tr tài s n chi m o t thu c kho n 2 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u và theo BLHS 1985 thì ngư i ph m t i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 1 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và theo kho n 2 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u c a công dân ho c ngư c l i. Ví d : Tháng 1-1999, D tr m c p tài s n xã h i ch nghĩa tr giá 10 tri u ng thu c kho n 1 i u 132 BLHS 1985. Tháng 9-1999, D l i tr m c p tài s n c a công dân tr giá 90 tri u ng thu c kho n 2 i u 155 BLHS 1985. Trong trư ng h p này t ng giá tr tài s n b chi m o t là 100 tri u ng thu c i m e kho n 2 i u 138 BLHS; do ó, theo quy nh t i kho n 3 i u 7 BLHS, thì ch truy c u trách nhi m hình s i v i D v t i tr m c p tài s n theo kho n 2 i u 138 BLHS. 3.6. Theo kho n 1 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và theo kho n 2 c a i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u c a công dân c a BLHS 1985 (ho c ngư c l i) n u t ng giá tr tài s n chi m o t thu c kho n 3 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u. Tuy nhiên, khi quy t nh hình ph t i v i t ng t i, c n chú ý khi t ng h p hình ph t thì hình ph t chung không vư t quá m c cao nh t c a khung hình ph t quy nh t i kho n 3 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u. Ví d : Tháng 12- 1998 V ph m t i tr m c p tài s n xã h i ch nghĩa tr giá 30 tri u ng thu c kho n 1 i u 132 BLHS 1985. Tháng 3-1999 V l i ph m t i tr m c p tài s n c a công dân tr giá 220 tri u ng. Trong trư ng h p này t ng giá tr tài s n b chi m o t là 250 tri u ng thu c i m a kho n 3 i u 138 BLHS; do ó, theo quy nh t i kho n 2 i u 7 BLHS thì v n truy c u trách nhi m hình s i v i V theo kho n 1 i u 132 và kho n 2 i u 155 BLHS 1985. 3.7. Theo kho n 4 c a i u lu t tương ng c a BLHS quy nh v t i xâm ph m s h u trong trư ng h p các hành vi ph m t i theo quy nh c a BLHS 1985 thì ngư i ph m t i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 2 và kho n 3 ho c kho n 1 và kho n 3 c a hai i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và t i xâm ph m s h u c a công dân, n u không thu c trư ng h p ư c hư ng d n t i ti u m c 3.8 M c 3 này. Trong trư ng h p này khi quy t nh hình ph t c n chú ý:
 11. a) Ch x ph t ngư i ph m t i m c án tù có th i h n n u truy c u trách nhi m hình s v hai t i c a hai i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và t i xâm ph m s h u c a công dân, thì theo giá tr tài s n b chi m o t ch có th x ph t ngư i ph m t i m c án cao nh t là tù có th i h n, nhưng n u truy c u trách nhi m hình s v t i xâm ph m s h u theo kho n 4 c a i u lu t tương ng c a BLHS, thì theo t ng giá tr tài s n b chi m o t ph i x ph t ngư i ph m t i m c án tù chung thân. b) Ch x ph t ngư i ph m t i m c án tù chung thân n u truy c u trách nhi m hình s v hai t i c a hai i u lu t tương ng quy nh v t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và t i xâm ph m s h u c a công dân, thì theo giá tr tài s n b chi m o t ch có th x ph t ngư i ph m t i m c án cao nh t là tù chung thân, nhưng n u truy c u trách nhi m hình s v t i xâm ph m s h u theo kho n 4 c a i u lu t tương ng c a BLHS, thì theo t ng giá tr tài s n b chi m o t ph i x ph t ngư i ph m t i m c án t hình. 3.8. Trư ng h p các hành vi ph m t i mà theo quy nh c a BLHS 1985 thì ngư i ph m t i b truy c u trách nhi m hình s theo kho n 2 và kho n 3 ho c kho n 1 và kho n 3 c a hai i u lu t tương ng quy nh v t i l a o chi m o t tài s n xã h i ch nghĩa và t i l i d ng ch c v , quy n h n l a o chi m o t tài s n xã h i ch nghĩa, thì vi c truy c u trách nhi m hình s i v i ngư i ph m t i ư c th c hi n tương t như hư ng d n t i các ti u m c 3.5 và 3.6 M c 3 này. IV. HI U L C THI HÀNH C A THÔNG TƯ 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 01 năm 2002 và thay th các văn b n trư c ây c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an hư ng d n thi hành các quy nh c a BLHS 1985 v các t i xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa và xâm ph m s h u c a công dân. 2. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ho c chưa ư c hư ng d n, c n ph i gi i thích ho c hư ng d n b sung, thì ngh ph n ánh cho Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Tư pháp, B Công an có s gi i thích ho c hư ng d n b sung k p th i. ng Quang Phương Lê Th Ti m ( ã ký) ( ã ký) Ph m Sĩ Chi n Uông Chu Lưu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản