Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV

  1. B BƯU CHÍNH, VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG-B N I V c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 02/2004/TTLT-BBCVT- Hà N i , ngày 27 tháng 5 năm 2004 BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG - B N I V S 02/2004/TTLT-BBCVT- BNV NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S BƯU CHÍNH, VI N THÔNG THU C U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 101/2004/N -CP ngày 25 tháng 2 năm 2004 c a Chính ph v thành l p S Bưu chính, Vi n thông thu c u ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Liên b B Bưu chính, Vi n thông và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Bưu chính, Vi n thông giúp u ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin t i a phương như sau: I. VN TRÍ, CH C NĂNG S Bưu chính, Vi n thông là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh); tham mưu, giúp U ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trên a bàn t nh v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, i n t , Internet, truy n d n phát sóng, t n s vô tuy n i n và cơ s h t ng thông tin (g i chung là bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin); qu n lý các d ch v công v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trên a bàn t nh; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s u quy n c a U ban nhân dân t nh và theo quy nh c a pháp lu t. S Bưu chính, Vi n thông ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a U ban nhân dân t nh, ng th i ch u s ch o, ki m tra v nghi p v chuyên môn c a B Bưu chính, Vi n thông. II. NHI M V , QUY N H N 1. Trình U ban nhân dân t nh ban hành các quy t nh, ch th v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S và ch u trách nhi m v n i dung các văn b n ã trình;
  2. 2. Trình U ban nhân dân t nh quy ho ch, k ho ch phát tri n, chương trình, d án v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trên a bàn t nh phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i a phương và quy ho ch phát tri n bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin c a Qu c gia; 3. T ch c, ch o, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n, các chương trình, d án, tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin ã ư c phê duy t; thông tin tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S ; 4. V bưu chính: 4.1. Trình U ban nhân dân t nh các gi i pháp c th tri n khai các ho t ng công ích v bưu chính trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; ch u trách nhi m tri n khai, ki m tra th c hi n sau khi ư c phê duy t; 4.2. Hư ng d n, ki m tra, t ch c vi c th c hi n công tác b o v an toàn m ng bưu chính, an toàn và an ninh thông tin trong ho t ng bưu chính trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; 4.3. Ph i h p v i cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n quy nh v áp d ng các tiêu chuNn, ch t lư ng trong lĩnh v c bưu chính trên a bàn t nh; 5. V vi n thông, Internet, truy n d n phát sóng: 5.1. Trình U ban nhân dân t nh các gi i pháp c th tri n khai các ho t ng công ích v vi n thông và Internet trên a bàn t nh; ch u trách nhi m tri n khai, ki m tra th c hi n sau khi ư c phê duy t; 5.2. Hư ng d n, ki m tra, t ch c vi c th c hi n công tác b o v an toàn m ng vi n thông, an toàn và an ninh thông tin trong ho t ng vi n thông, Internet trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; 5.3. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch phân b kênh t n s i v i các ài phát thanh, truy n hình ho t ng trên a bàn t nh; 5.4. Ph i h p v i cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n quy nh v áp d ng các tiêu chuNn, ch t lư ng trong lĩnh v c vi n thông, Internet trên a bàn t nh; 6. V i n t , công ngh thông tin: 6.1. Trình U ban nhân dân t nh các án phát tri n công nghi p công ngh thông tin bao g m công nghi p ph n c ng, công nghi p ph n m m, công nghi p i n t trên a bàn t nh phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a qu c gia và t ch c tri n khai th c hi n sau khi ư c phê duy t; 6.2. Trình U ban nhân dân t nh chương trình, k ho ch ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trên a bàn t nh và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t;
  3. 6.3. Trình U ban nhân dân t nh các cơ ch , chính sách nh m thúc Ny vi c ng d ng công ngh thông tin phù h p v i c thù c a a phương và phù h p v i quy ho ch phát tri n công ngh thông tin c a Qu c gia; 6.4. Trình U ban nhân dân t nh k ho ch b i dư ng, phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin trên a bàn t nh; ch u trách nhi m t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 6.5. Ch u trách nhi m tri n khai các chương trình xã h i hoá công ngh thông tin c a Chính ph , c a B Bưu chính, Vi n thông trên a bàn t nh theo s phân công c a U ban nhân dân t nh; 6.6. ThNm nh các chưương trình, d án ng d ng công ngh thông tin trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; t ch c th c hi n các d án u tư v công ngh thông tin do U ban nhân dân t nh giao; 6.7. Trình U ban nhân dân t nh ban hành quy nh v an toàn công ngh thông tin theo thNm quy n; ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n vi c th c hi n sau khi ư c ban hành; 7. Giúp U ban nhân dân t nh qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; 8. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các ho t ng d ch v công v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; giúp U ban nhân dân t nh trong vi c t ch c công tác thông tin liên l c ph c v các cơ quan ng, Nhà nư c, ph c v qu c phòng, an ninh, i ngo i; thông tin phòng ch ng l t, bão; thông tin v an toàn c u n n, c u h và các thông tin khNn c p khác trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; 9. Tham gia thNm nh ho c thNm nh và ch u trách nhi m v n i dung thNm nh i v i các d án v u tư chuyên ngành bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin thu c a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; 10. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin, hư ng d n th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v áp d ng tiêu chuNn k thu t, công b ch t lư ng s n phNm, d ch v iv i các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trên a bàn t nh; 11. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a U ban nhân dân t nh và c a B Bưu chính, Vi n thông; tham gia th c hi n i u tra th ng kê theo hư ng d n c a B Bưu chính, Vi n thông; 12. Th c hi n công tác h p tác qu c t v lĩnh v c bưưu chính, vi n thông và công ngh thông tin do U ban nhân dân t nh giao và theo quy nh c a pháp lu t; 13. Giúp U ban nhân dân t nh qu n lý nhà nư c các ho t ng c a H i, các t ch c phi chính ph thu c lĩnh v c bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t;
  4. 14. Thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t v bưưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trong ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; 15. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý; t ch c ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t; 16. Ch o và t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S sau khi ư c U ban nhân dân t nh phê duy t; 17. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a U ban nhân dân t nh; 18. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a U ban nhân dân t nh và u quy n c a B Bưu chính, Vi n thông. III. T CH C, BIÊN CH 1. Lãnh oS : S Bưu chính, Vi n thông có Giám c và không quá ba Phó Giám c. Giám c S ch u trách nhi m và báo cáo công tác trư c U ban nhân dân t nh, B Bưu chính, Vi n thông và báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân t nh khi ư c yêu c u. Giám c S ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S và th c hi n nhi m v ư c giao. Các Phó Giám c giúp Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh vi c b nhi m Giám c và Phó Giám c S theo tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do B trư ng B Bưu chính, Vi n thông ban hành và theo các quy nh c a ng, Nhà nư c v công tác cán b ; vi c mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c và Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u, t ch c c a S , g m: - Văn phòng (T ch c, Hành chính, Qu n tr , Tài chính); - Các phòng chuyên môn, nghi p v ; - Thanh tra; - T ch c s nghi p. Vi c thành l p phòng chuyên môn, nghi p v d a trên nguyên t c b o m bao quát y các lĩnh v c công tác c a S ; ch c năng, nhi m v c a t ng phòng ph i rõ
  5. ràng, không ch ng chéo v i ch c năng, nhi m v c a phòng và t ch c khác thu c S ; phù h p v i c i m và kh i lư ng công vi c th c t a phương; b o m ơn gi n v th t c hành chính và thu n l i trong vi c gi i quy t các ngh c a t ch c và công dân. S lư ng phòng chuyên môn, nghi p v c a các S không quá 3 phòng. i v i thành ph tr c thu c Trung ương không quá 4 phòng. S lư ng, tên g i các phòng chuyên môn, nghi p v c a S do Giám c S Bưu chính, Vi n thông và Giám c S N i v trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh. Giám c S Bưu chính, Vi n thông ph i h p v i Giám c S N i v trình U ban nhân dân t nh quy t nh vi c thành l p t ch c s nghi p tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t, quy nh ch c năng, nhi m v c a Thanh tra S và phê duy t quy ch làm vi c c a S . Giám c S Bưu chính, Vi n thông quy nh c th nhi m v , quy n h n c a Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghi p v , các t ch c s nghi p thu c S và quy nh thNm quy n, trách nhi m c a ngư i ng u các t ch c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 3. Biên ch : Biên ch Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghi p v là biên ch qu n lý nhà nư c do U ban nhân dân t nh quy t nh theo ngh c a Giám c S Bưu chính, Vi n thông và Giám c S N i v . Giám c S Bưu chính, Vi n thông b trí, s d ng cán b , công ch c, viên ch c c a S phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c th c hi n sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh và hư ng d n trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Căn c Thông tư này, giao Giám c S Bưu chính, Vi n thông ph i h p v i Giám c S N i v trình U ban nhân dân t nh quy nh nhi m v qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin c a U ban nhân dân c p huy n theo hư ng d n c a B Bưu chính, Vi n thông. 3. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có khó khăn, vư ng m c ho c ngh b sung, s a i, các a phương ph n nh v B Bưu chính, Vi n thông và B N i v nghiên c u gi i quy t. Quang Trung Trung Tá ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản