Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
73
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA hướng dẫn về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA

 1. t H¤NG T ¦   L i ª N   T Þ C H   b é   k Õ   h o ¹ c h   v µ   ® Ç u   t   ­   B é   t   p h ¸ p   ­   b é   n g o ¹ i   g i a o  ­ bé c«ng an sè 02/2005/TTLT/BKH­BTP­BNG­BCA  ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ híng dÉn viÖc ngêi  ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi  thêng tró t¹i ViÖt Nam ®Çu t theo NghÞ ®Þnh  sè 51/1999/N§­CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t  trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10  C¨n cø LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè   03/1998/QHl0 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  51/1999/N§­CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m   1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn   khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH 10 (díi ®©y   gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 51), C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  36/2003/Q§­TTg ngµy 11 th¸ng 3   n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ gãp vèn,   mua   cæ   phÇn   cña   ngêi   níc   ngoµi   trong   c¸c   doanh   nghiÖp   ViÖt Nam (díi ®©y gäi t¾t lµ QuyÕt ®Þnh sè 36). Liªn   Bé  KÕ   ho¹ch   vµ  §Çu   t  ­  T  ph¸p   ­  Ngo¹i   giao   ­   C«ng an híng dÉn viÖc ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi,   ngêi níc ngoµi thêng tró   ë  ViÖt Nam  ®Çu t theo NghÞ   ®Þnh   sè 51 nh sau: I. B¶O §¶M, Hç Trî vµ U §∙i §Çu T 1. §èi tîng ¸p dông  1.1.  Ngêi ViÖt Narn ®Þnh c ë níc ngoµi, bao gåm: a­ Ngêi cã quèc tÞch ViÖt Nam c tró, lµm ¨n sinh sèng  l©u dµi ë níc ngoµi; b­ Ngêi cã  gèc ViÖt Nam c  tró, lµm ¨n sinh sèng l©u  dµi ë níc ngoµi; c­ Ngêi cã  cha  ®Î, mÑ   ®Î, hoÆc «ng néi, bµ  néi, «ng  ngo¹i,   bµ   ngo¹i   hiÖn   nay   cã   hoÆc   ®∙   tõng   cã   quèc   tÞch  ViÖt Nam. 1.2. Ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam, bao gåm: a­  C«ng d©n  níc  ngoµi  c  tró, lµm  ¨n, sinh  sèng  l©u  dµi t¹i ViÖt Nam  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn ViÖt Nam  cÊp thΠthêng tró;
 2. 2 b­ Ngêi kh«ng quèc tÞch c tró, lµm ¨n, sinh sèng l©u   dµi t¹i ViÖt Nam  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn ViÖt Nam  cÊp ThΠthêng tró. 1.3.  §èi tîng nªu t¹i  ®iÓm 1.1 vµ  1.2 cã  dù  ¸n  ®Çu t   theo NghÞ ®Þnh sè 51, díi ®©y gäi t¾t lµ nhµ ®Çu t. 1.4. Th«ng t  nµy kh«ng ¸p dông  ®èi víi  nhµ   ®Çu t  lµ  ngêi níc ngoµi kh«ng thêng tró t¹i ViÖt Nam. 2. Thµnh lËp doanh nghiÖp vµ  mua cæ phÇn, gãp vèn vµo  c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. 2.1.  §Ó  thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t theo quy  ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh sè  51, nhµ   ®Çu t cã  thÓ  nh©n danh c¸ nh©n trùc tiÕp   ®Çu t  vèn thµnh lËp doanh nghiÖp hoÆc cïng víi c«ng d©n  ViÖt Nam  ®Çu t  th«ng qua h×nh thøc mua cæ phÇn, gãp vèn  thµnh lËp doanh nghiÖp theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Hîp  t¸c x∙. 2.2. Nhµ ®Çu t  ®îc mua cæ phÇn, ®îc gãp vèn trong c¸c  doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Danh môc do Thñ tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t,  theo quy ®Þnh nh sau:  a­  §îc mua  cæ phÇn  ph¸t hµnh  lÇn  ®Çu cña  c¸c doanh  nghiÖp  nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn hãa;  mua  cæ phÇn  ph¸t  hµnh thªm  cña  doanh  nghiÖp  nhµ  níc  ®∙ cæ phÇn hãa hoÆc  mua l¹i cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng trong doanh nghiÖp nhµ n­ íc ®∙ cæ phÇn hãa. b­ §îc gãp vèn vµo doanh nghiÖp, mua l¹i phÇn vèn gãp   cña   c¸c   thµnh   viªn   ®Ó   trë   thµnh   thµnh   viªn   cña   doanh   nghiÖp. c­ Tæng gi¸ trÞ  cæ phÇn, vèn gãp cña c¸c nhµ   ®Çu t  theo c¸c h×nh thøc trªn kh«ng ®îc qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ cña  doanh   nghiÖp   nhµ   níc   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   hãa   hoÆc   ®∙   cæ  phÇn hãa. d­ ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh b¸n cæ phÇn, nhËn vèn gãp,   h×nh thøc gi¸ trÞ  gãp vèn hoÆc mua cæ phÇn cña nhµ   ®Çu t   ®îc thùc hiÖn theo §iÒu 6 vµ  §iÒu 7 cña Quy chÕ  gãp vèn,   mua   cæ   phÇn   cña   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   trong   c¸c   doanh  nghiÖp ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 36. 2.3. Nhµ ®Çu t  ®îc mua cæ phÇn hoÆc gãp vèn kh«ng h¹n  chÕ  tû  lÖ  vµ  cã  quyÒn tham gia qu¶n lý,  ®iÒu hµnh trong  c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh  cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. ViÖc nhµ ®Çu t mua cæ phÇn  hoÆc   gãp   vèn   b»ng   ngo¹i   tÖ,   m¸y   mãc   thiÕt   bÞ,   nguyªn   liÖu, hµng hãa, chuyÓn giao c«ng nghÖ, quyÒn së  h÷u trÝ  tuÖ, chøng  kho¸n cã  gi¸ hoÆc c¸c tµi s¶n kh¸c   ®îc thùc  hiÖn theo hîp  ®ång ký  kÕt gi÷a nhµ  dÇu t vµ  doanh nghiÖp  cã liªn quan.
 3. 3 2.4.   QuyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô   cña   doanh   nghiÖp   vµ   nhµ  ®Çu t trong viÖc mua cæ phÇn, gãp vèn: a­ Doanh nghiÖp b¸n cæ phÇn, nhËn vèn gãp ph¶i th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh  cæ   phÇn   hãa   doanh  nghiÖp,  c¬   quan  quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   hoÆc   c¬   quan   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký  kinh   doanh   cho   doanh   nghiÖp   chËm   nhÊt   15   ngµy   sau   khi  thùc hiÖn viÖc nhËn vèn gãp hoÆc b¸n cæ phÇn cho nhµ   ®Çu  t. b­   Nhµ   ®Çu   t  mua   cæ   phÇn,   gãp   vèn   trong   c¸c   doanh  nghiÖp ho¹t ®éng theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam ® ­ îc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  theo quy  ®Þnh t¹i  c¸c §iÒu 15 vµ 16 cña QuyÕt ®Þnh sè 36. 3. ChuyÓn tªn chñ ®Çu t, thay ®æi thµnh viªn gãp vèn Nhµ   ®Çu t  tríc  ®©y  ®∙ chuyÓn   giao vèn,  tµi  s¶n cña  m×nh cho c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc cho c¬  së  s¶n xuÊt, kinh  doanh ViÖt Nam vµ mîn danh nghÜa cña c¸ nh©n hoÆc tæ chøc  ®ã   ®Ó  ®Çu t, kinh doanh t¹i ViÖt Nam, nÕu cã  nhu cÇu vµ   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   th×   ®îc   lµm   thñ   tôc   chuyÓn   tªn   chñ   ®Çu   t  hoÆc thay ®æi thµnh viªn gãp vèn theo híng dÉn t¹i PhÇn V  Th«ng t nµy. 4. Ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc vµ   ®Þa bµn khuyÕn khÝch  ®Çu  t  4.1.   Nhµ   ®Çu   t  ®îc   ®Çu   t,   kinh   doanh   ë  tÊt   c¶   c¸c  ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc vµ   ®Þa bµn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt ViÖt Nam, trõ nh÷ng ngµnh, nghÒ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1   §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 03/2000/N§­CP ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 2000   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè  §iÒu cña  LuËt   Doanh   nghiÖp,   Kho¶n   2,   3   §iÒu   2   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  14/2001/N§­CP   ngµy   25/4/2001   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý  ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ vµ Kho¶n 2 §iÒu 1 cña   NghÞ   ®Þnh sè  125/2004/N§­CP ngµy 19/5/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 03/2000/ N§­CP ngay 03/02/2000 quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè  §iÒu cña LuËt Doanh nghiÖp. 4.2. Nhµ ®Çu t  ®îc khuyÕn khÝch ®Çu t, kinh doanh vµo  ngµnh, nghÒ lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i Danh môc A ban hµnh kÌm  theo NghÞ   ®Þnh sè  35/2002/N§­CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002  cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Danh môc A, B vµ C  ban hµnh t¹i phô  lôc kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  51 (díi  ®©y  gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh sè  35) vµ  NghÞ   ®Þnh sè  164/2003/N§­ CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi  tiÕt   thi   hµnh  LuËt   ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp  (d íi   ®©y  gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 164). 4.3. Nhµ ®Çu t  ®îc khuyÕn khÝch ®Çu t, kinh doanh t¹i  ®Þa bµn cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi khã  kh¨n quy  ®Þnh 
 4. 4 t¹i Danh môc B vµ   ®Þa bµn cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi  ®Æc biÖt khã  kh¨n quy  ®Þnh t¹i Danh môc C ban hµnh kÌm  theo NghÞ ®Þnh sè 35 vµ NghÞ ®Þnh sè 164. 5. Hç trî mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh 5.1.  Nhµ   ®Çu t  cã  dù  ¸n  ®Çu t  theo NghÞ   ®Þnh sè  51,  nÕu cã  nhu cÇu thuª  ®Êt lµm mÆt b»ng thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu   t th×   ®îc t¹o  ®iÒu kiÖn cho thuª  ®Êt. C¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho thuª  ®Êt c¨n cø vµo môc  ®Ých sö  dông  ®Êt  ®îc lËp trong dù  ¸n kh¶ thi, c¨n cø vµo quy ho¹ch ph¸t  triÓn kinh tÕ  x∙ héi cña  ®Þa ph¬ng  ®Ó  gi¶i quyÕt  ®èi víi  tõng dù ¸n. 5.2. Thêi gian miÔn nép tiÒn thuª  ®Êt cho dù  ¸n  ®Çu  t  thuéc   ngµnh,   nghÒ,   lÜnh   vùc   quy   ®Þnh   t¹i   Danh   môc   A  hoÆc dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B hoÆc  Danh môc C cña NghÞ   ®Þnh sè  35  ®îc thùc hiÖn nh  ®èi víi  doanh   nghiÖp   trong   níc   cïng   lo¹i   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   18  NghÞ ®Þnh sè 51. 6. QuyÒn ®èi víi ®Êt thuª, nhµ ë g¾n víi quyÒn sö dông  ®Êt 6.1.  Nhµ ®Çu t  ®îc Nhµ níc cho thuª hoÆc ®îc giao ®Êt  cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt  §Êt  ®ai söa  ®æi (2003)  ®îc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ  nghÜa  vô  theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­ CP ngµy 29  th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. 6.2. Nhµ ®Çu t lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë  níc ngoµi vÒ  ®Çu t l©u dµi t¹i ViÖt Nam  ®îc mua nhµ   ®Ó   ë  g¾n liÒn víi  quyÒn sö  dông  ®Êt  ë  t¹i ViÖt Nam theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè  81/2001/N§­CP ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2001 cña ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi mua nhµ   ë  t¹i ViÖt Nam. 7. Vay vèn tõ Quü hç trî ph¸t triÓn Nhµ   ®Çu t  cã  dù  ¸n  ®Çu t  thuéc Danh môc A hoÆc thùc  hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  t¹i  ®Þa bµn thuéc Danh môc B hoÆc Danh  môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  35  ®îc Quü  hç  trî  ph¸t triÓn xem xÐt hç  trî   ®Çu t  th«ng qua c¸c h×nh thøc  cho vay  ®Çu t, b¶o L∙nh tÝn dông  ®Çu t  hoÆc hç  trî  l∙i  suÊt   sau   ®Çu   t  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  l06/2004/N§­CP ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. 8. MiÔn, gi¶m thuÕ 8.1.  Nhµ   ®Çu t  cã  dù  ¸n  ®Çu t  ®¸p øng  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh   t¹i   Kho¶n   2   §iÒu   33   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   164,   dù   ¸n   thuéc Danh môc A hoÆc thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  t¹i  ®Þa bµn  thuéc Danh môc B hoÆc Danh môc C ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh sè  164  ®îc ¸p dông c¸c møc  u  ®∙i vÒ  thuÕ  suÊt thuÕ 
 5. 5 thu nhËp doanh nghiÖp, thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ  thu nhËp  doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 35, §iÒu 36, §iÒu   37 vµ §iÒu 38 cña NghÞ ®Þnh sè 164;  8.2. Nhµ ®Çu t kinh doanh hµng xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i   Môc III Phô  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  164 ngoµi  viÖc  ®îc hëng  u  ®∙i thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 36, §iÒu 37, §iÒu 38 cña NghÞ   ®Þnh sè  164  cßn ®îc gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i   §iÒu 39 cña NghÞ ®Þnh sè 164; 8.3.   Nhµ   ®Çu   t  cã   dù   ¸n   ®îc   hëng  u   ®∙i   ®Çu   t  theo  NghÞ ®Þnh sè 51 ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc  t¹o tµi s¶n cè   ®Þnh nh  ®èi víi dù  ¸n cña nhµ   ®Çu t trong  níc cïng lo¹i quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh sè 51. 8.4.   MiÔn   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   cho   nhµ   ®Çu   t gãp   vèn   díi   c¸c   h×nh   thøc:   b»ng   s¸ng   chÕ,   bÝ   quyÕt   kü  thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ, dÞch vô kü thuËt. 9. Thùc hiÖn nguyªn t¾c mét gi¸ 9.1.  Dù  ¸n cña nhµ   ®Çu t  nãi t¹i Th«ng t  nµy  ®Çu t  theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  51  ®îc hëng cïng møc gi¸  ®Çu vµo nh  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  trong níc cïng lo¹i  ®èi víi  ®Êt ®ai, hµng hãa, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, vËt   t vµ dÞch vô do Nhµ níc ®Þnh gi¸, chÞu cïng mét møc thuÕ. 9.2. Nhµ   ®Çu t cã  dù  ¸n  ®Çu t theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  1 NghÞ ®Þnh sè 51 ®îc ¸p dông gi¸ dÞch vô vÒ nhµ ë, kh¸ch  s¹n,  ®iÖn, níc, dÞch vô  y tÕ, cíc phÝ   ®i l¹i trong níc  b»ng   ®êng   thñy,   ®êng   bé,   ®êng   hµng   kh«ng,   cíc   phÝ   bu  chÝnh viÔn th«ng, phÝ  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o nh ¸p  ®ông  ®èi  víi c«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc. 9.3. C¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc, c¸c c¬ së s¶n  xuÊt, kinh doanh ho¹t  ®éng theo ph¸p luËt ViÖt Nam thèng  nhÊt thùc hiÖn quy ®Þnh nµy. II. THñ tôc X¸C NHËn Cã GèC viÖt NAM 10. §èi víi ngêi mang hé chiÕu ViÖt Nam Ngêi mang hé chiÕu ViÖt Nam hîp lÖ ®ang c tró, lµm ¨n  sinh sèng  ë  níc ngoµi  ®¬ng nhiªn thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh  t¹i §iÓm 1.1.a Th«ng t nµy vµ  kh«ng cÇn cã  giÊy x¸c nhËn  nªu t¹i §iÓm 1.1 cña Th«ng t nµy. 11. §èi víi ngêi mang hé chiÕu níc ngoµi 11.1. Ngêi mang hé chiÕu níc ngoµi thuéc ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i §iÓm 1.1.  Th«ng t nµy, nÕu cã mét trong c¸c giÊy  tê sau ®©y:
 6. 6 ­ GiÊy chøng nhËn cã quèc tÞch ViÖt Nam; ­ GiÊy x¸c nhËn mÊt quèc tÞch ViÖt Nam; ­ GiÊy x¸c nhËn ®¨ng ký c«ng d©n; ­ GiÊy x¸c nhËn cã gèc ViÖt Nam. 11.2. ViÖc cÊp GiÊy chøng nhËn cã  quèc tÞch ViÖt Nam  ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu   17,   18   vµ   19  NghÞ ®Þnh sè l04/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1998 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt  Quèc tÞch ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 104). 11.3. ViÖc cÊp GiÊy x¸c nhËn mÊt quèc tÞch ViÖt Nam   ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 25 vµ  §iÒu 26  NghÞ ®Þnh sè 104. 11.4.   ViÖc   cÊp   GiÊy   x¸c   nhËn   ®¨ng   ký   c«ng   d©n   ®îc  thùc   hiÖn  theo   QuyÕt   ®Þnh  sè   713/NG­Q§   ngµy   17   th¸ng   5   n¨m 1997 cña Bé  Ngo¹i giao quy  ®Þnh t¹m thêi vÒ  thñ  tôc  ®¨ng ký c«ng d©n ViÖt Nam ë níc ngoµi. 11.5. GiÊy x¸c nhËn cã gèc ViÖt Nam (MÉu giÊy ® îc ban  hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy) do mét trong c¸c c¬  quan cã  thÈm quyÒn sau ®©y cÊp:  a­ C¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë níc ngoµi; b­ Uû ban vÒ ngêi ViÖt Nam ë  níc ngoµi thuéc Bé Ngo¹i  giao. c­   Uû   ban   nh©n   tØnh/thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  n¬i cha  ®Î, mÑ   ®Î, hoÆc «ng néi, bµ  néi, «ng ngo¹i, bµ  ngo¹i   cña   ngêi   xin   x¸c   nhËn   ®∙   sinh   ra   ë  ®ã;   hoÆc  tØnh/thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i ngêi xin x¸c nhËn  ®∙ tõng sinh sèng. Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh/thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   cã   thÓ   uû   quyÒn   cho   Së  chuyªn   ngµnh   xem   xÐt  quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy x¸c nhËn cã gèc ViÖt  Nam. 11.6. Ngêi  ®Ò  nghÞ  cÊp GiÊy x¸c nhËn cã  gèc ViÖt Nam  t¹i c¸c c¬  quan quy  ®Þnh t¹i §iÓm 11.5. Th«ng t  nµy cÇn  cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  (MÉu §¬n ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy vµ  hé  chiÕu níc ngoµi hîp lÖ  hoÆc giÊy tê  hîp lÖ  cã  gi¸ trÞ   thay   thÕ   hé   chiÕu   níc   ngoµi.   KÌm   theo   ®¬n   ph¶i   cã   mét  trong c¸c giÊy tê  sau  ®©y (kÓ  c¶ giÊy do chÝnh quyÒn cò  cÊp tríc ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1975): a­ GiÊy tê  chøng minh quèc tÞch ViÖt Nam cña cha  ®Î,  mÑ   ®Î, «ng néi, bµ  néi, «ng ngo¹i  hoÆc  bµ  ngo¹i;  trong  trêng  hîp  nh÷ng  ngêi nµy  ®∙ mÊt quèc tÞch  ViÖt  Nam th×  ph¶i cã GiÊy x¸c nhËn mÊt quèc tÞch ViÖt Nam.
 7. 7 b­  GiÊy tê   chøng  minh ngêi  lµm  ®¬n  lµ  con  ®Î,  ch¸u  néi hoÆc ch¸u ngo¹i cña nh÷ng ngêi thuéc ®èi tîng nãi t¹i  §iÓm 11.6.a Th«ng t nµy 11.7.  GiÊy  x¸c  nhËn cã   gèc ViÖt  Nam do  c¬  quan  ®¹i  diÖn cña ViÖt Nam  ®∙ cÊp cho ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc  ngoµi theo híng dÉn t¹i Th«ng t liªn bé sè 11/BKH­NG ngµy  31 th¸ng 12 n¨m 1996 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Ngo¹i  giao; GiÊy x¸c nhËn cã quan hÖ huyÕt thèng ViÖt Nam ®∙ ®­ îc   cÊp   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  10/2000/TTLT/BKH­BTP­BNG­BCA ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2000 cña  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, T  ph¸p, Ngo¹i giao vµ  Bé  C«ng an  vÉn cã gi¸ trÞ sö dông ®Ó lµm thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh. 12. §èi víi ngêi kh«ng cßn gi÷  giÊy tê  liªn quan  ®Õn  gèc ViÖt Nam  12.1. GiÊy x¸c nhËn cã  gèc ViÖt Nam  ® îc cÊp cho ngêi  kh«ng  cßn  gi÷  giÊy  tê  liªn  quan  ®Õn gèc ViÖt Nam trong  c¸c trêng hîp sau ®©y:  a­  §èi víi  trêng  hîp xin  GiÊy  x¸c nhËn  cã  gèc  ViÖt  Nam t¹i c¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë  níc ngoµi cÇn  ph¶i cã: ­ B¶n lý  lÞch tù  thuËt cña ngêi  ®Ò  nghÞ  cÊp giÊy x¸c  nhËn tõ  thêi gian tríc cho  ®Õn thêi  ®iÓm xin x¸c nhËn cã  gèc ViÖt Nam. ­ GiÊy cña tËp thÓ  céng  ®ång ngêi ViÖt Nam  ë  ®Þa ph­ ¬ng n¬i ngêi ®ã sinh sèng x¸c nhËn cã quan hÖ huyÕt thèng  víi ngêi ®ang cã hoÆc ®∙ cã quèc tÞch ViÖt Nam (cã thÓ lµ   Héi ngêi ViÖt Nam cã quan hÖ víi c¸c tæ chøc, c¬ quan hîp   ph¸p trong níc hoÆc c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ®ã) . b­  §èi víi  trêng  hîp xin  GiÊy  x¸c nhËn  cã  gèc  ViÖt  Nam t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam ë trong níc ®­ îc quy  ®Þnh t¹i §iÓm 11.5.b hoÆc 11.5.c Th«ng t nµy, cÇn  ph¶i cã: ­ B¶n lý  lÞch tù  thuËt cña ngêi  ®Ò  nghÞ  cÊp giÊy x¸c  nhËn tõ  thêi gian tríc cho  ®Õn thêi  ®iÓm xin x¸c nhËn cã  gèc ViÖt Nam. ­ V¨n b¶n cña Ýt nhÊt hai c«ng d©n ViÖt Nam thêng tró  ë trong níc cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ x¸c nhËn cã  quan hÖ  huyÕt thèng víi ngêi cã  quèc tÞch ViÖt Nam hoÆc  víi ngêi ®∙ tõng cã quèc tÞch ViÖt Nam. GiÊy x¸c nhËn ghi  râ  hä  tªn,  ®Þa chØ cña ngêi  ®îc x¸c nhËn vµ  nh÷ng ngêi  lµm giÊy x¸c nhËn;  viÖc ký  giÊy x¸c nhËn  ®îc thùc  hiÖn  t¹i c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vµ   ® îc c¬  quan  ®ã  x¸c nhËn ch÷ ký cña ngêi lµm chøng. 13. Thêi h¹n xÐt, cÊp GiÊy x¸c nhËn cã gèc ViÖt Nam
 8. 8 Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå s¬ hîp lÖ, c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam xem xÐt,   cÊp GiÊy x¸c nhËn cã gèc ViÖt Nam; trêng hîp tõ chèi ph¶i  tr¶ lêi ®¬ng sù b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do. I I I .   V I Ö C   N H Ë P   C ¶ N H ,   X U Ê T   C ¶ N H ,   C ¦   T R ó   C ñ A   N H µ   § Ç U  T¦  14. NhËp c¶nh, xuÊt c¶nh cña nhµ ®Çu t 14. 1. Nhµ ®Çu t cã Hé  chiÕu ViÖt Nam hoÆc giÊy tê cã  gi¸   trÞ   thay   thÕ   hé   chiÕu   ®îc   nhËp   xuÊt   c¶nh   ViÖt   Nam  kh«ng cÇn thÞ thùc. 14.2. Nhµ   ®Çu t mang hé  chiÕu níc ngoµi hoÆc giÊy tê  cã  gi¸ trÞ  thay thÕ  hé  chiÕu  ®îc xÐt cÊp thÞ  thùc ViÖt  Nam cã gi¸ trÞ nhiÒu lÇn hoÆc ®îc xÐt cÊp thΠt¹m tró phï  hîp víi thêi gian  chuÈn  bÞ  vµ  ho¹t  déng theo giÊy  phÐp  kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp. 15. C  tró, cÊp,  ®æi, thay  ®æi néi dung, thu håi ThΠ thêng tró  15.1.  ViÖc c  tró  cña nhµ   ®Çu t  lµ   ®èi tîng nªu t¹i  §iÓm 1.1.a, 1.1.b vµ  1.2. Th«ng t nµy  ®îc thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 11, 12 Ph¸p lÖnh nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh,  c  tró  cña ngêi níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ban hµnh ngµy 28  th¸ng 4 n¨m 2000. 15.2. ViÖc cÊp,  ®æi, thay  ®æi néi dung hoÆc thu håi   ThÎ   thêng   tró   cña   nhµ   ®Çu   t  ®îc   thùc   hiÖn   t¹i   c¬   quan  qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh thuéc Bé C«ng an theo quy ®Þnh t¹i  c¸c §iÒu 13 vµ  14 Ph¸p lÖnh nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c  tró  cña ngêi níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2000. IV. THñ TôC §¨NG ký KINH DOANH Vµ  CÊP CHøNG NHËN u §∙I §ÇU T¦ 16. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh 16.1.   Ngoµi   hå   s¬   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt ¸p dông  ®èi víi nhµ   ®Çu t  lµ  c«ng d©n ViÖt  Nam vµ  giÊy tê, chøng chØ liªn quan  ®Õn tr×nh  ®é  chuyªn  m«n cña ngêi ®iÒu hµnh ®èi víi mét sè ngµnh, nghÒ mµ Ph¸p  luËt ViÖt Nam quy  ®Þnh ph¶i cã, nhµ   ®Çu t  lµ  ngêi ViÖt  Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ph¶i nép mét trong c¸c giÊy tê sau   ®©y:  ­ B¶n sao Hé chiÕu hîp lÖ cña ViÖt Nam;
 9. 9 ­ GiÊy cã gi¸ trÞ thay thÕ Hé chiÕu cña ViÖt Nam; ­ GiÊy chøng nhËn cã quèc tÞch ViÖt Nam; ­ GiÊy x¸c nhËn mÊt quèc tÞch ViÖt Nam; ­ GiÊy x¸c nhËn ®¨ng ký c«ng d©n; ­ GiÊy x¸c nhËn gèc ViÖt Nam; ­ GiÊy x¸c nhËn cã gèc ViÖt Nam ®îc cÊp theo híng dÉn  cña Th«ng  l  liªn  bé  sè  11­BKH/BNG  ngµy 31 th¸ng 12 n¨m  1996 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Ngo¹i giao; ­ GiÊy x¸c nhËn cã  quan hÖ  huyÕt thèng ViÖt Nam  ®îc  cÊp   theo   híng   dÉn   cña   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  10/2000/TTLT/BKH­BTP­BNG­BCA. 16.2.   Ngoµi   hå   s¬   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt ¸p dông  ®èi víi nhµ   ®Çu t  lµ  c«ng d©n ViÖt  Nam vµ  giÊy tê, chøng chØ liªn quan  ®Õn tr×nh  ®é  chuyªn  m«n cña ngêi ®iÒu hµnh ®èi víi mét sè ngµnh, nghÒ mµ ph¸p  luËt   ViÖt   Nam   quy   ®Þnh   ph¶i   cã   nhµ   ®Çu   t  lµ   ngêi   níc  ngoµi  thêng   tró   t¹i   ViÖt   Nam   ph¶i  xuÊt   tr×nh   ThÎ   th êng  tró do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp. 16.3.   GiÊy   tê,   chøng   chØ,   chøng   nhËn,   chøng   thùc,  b»ng cÊp liªn quan  ®Õn tr×nh  ®é  chuyªn m«n cña nhµ   ®Çu t  do c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña níc ngoµi cÊp ph¶i  ®îc dÞch  ra   tiÕng   ViÖt   vµ   b¶n   dÞch   ph¶i   ®îc   c¬   quan   c«ng   chøng  ViÖt Nam c«ng chøng. 17. Tr×nh tù, thêi h¹n xem xÐt viÖc ®¨ng ký kinh doanh 17.1.  Nhµ   ®Çu t  ®¨ng ký  kinh doanh trùc tiÕp hoÆc uû   quyÒn cho ngêi kh¸c  ®Õn Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc trung ¬ng n¬i  ®Æt trô  së  giao dÞch  ®Ó  nép  hå  s¬. Khi nép hå  s¬, nhµ   ®Çu t  (hoÆc ngêi  ®îc uû  quyÒn)  ph¶i xuÊt tr×nh Hé chiÕu hoÆc ThΠthêng tró cña m×nh, b¶n  gèc giÊy tê  cã  gi¸ trÞ  thay thÕ  hé  chiÕu ViÖt Nam vµ  b¶n   gèc c¸c giÊy tê  cÇn thiÕt  ®Ó  kiÓm ra,  ®èi chiÕu. Së  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t tiÕp nhËn hå s¬, kiÓm tra Hé chiÕu vµ tÝnh   hîp lÖ  cña hå  s¬,  ®ång thêi viÕt phiÕu hÑn tr¶ lêi cho  nhµ ®Çu t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 17.2.   Trong   thêi   h¹n   15   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy  nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã tr¸ch nhiÖm  xem xÐt thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký kinh doanh cho nhµ ®Çu t. 18. Thñ  tôc  ®Ò  nghÞ   ®îc hëng  u  ®∙i  ®Çu t  vµ  nghÜa vô  b¸o c¸o thùc hiÖn u ®∙i ®Çu t 18.1.  §Ó   ®îc hëng  u  ®∙i  ®Çu t  theo NghÞ   ®Þnh sè  51,  nhµ   ®Çu t  cã  dù  ¸n  ®Çu t  thuéc ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc  u  ®∙i  ®Çu t  quy  ®Þnh t¹i Danh môc A hoÆc thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  t¹i  ®Þa bµn quy  ®Þnh  ë  Danh môc B hoÆc Danh môc C  ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  35 ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ 
 10. 10 tôc cÇn thiÕt quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/1999/TT­BKH ngµy  24   th¸ng   9   n¨m   1999   cña   Bé   KÕ  ho¹ch   vµ   §Çu   t  híng  dÉn  tr×nh tù, thñ tôc cÊp u ®∙i ®Çu t theo NghÞ ®Þnh sè 51. 18.2.  §Þnh  kú  6 th¸ng  mét  lÇn (vµo  cuèi  th¸ng  6 vµ  th¸ng 12 hµng n¨m) doanh nghiÖp  ®îc hëng  u  ®∙i  ®Çu t  cã  tr¸ch   nhiÖm   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn  ph¸p u  ®∙i  ®∙ vµ   ®ang  ®îc hëng t¹i doanh nghiÖp vÒ  Së  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 18.3. Trong trêng hîp doanh nghiÖp hoÆc nhµ   ®Çu t vi  ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam, kh«ng thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c  ®Çu  kiÖn ®Ó hëng u ®∙i ®Çu t, nhµ ®Çu t lµ ngêi níc ngoµi th­ êng tró  t¹i ViÖt Nam  ®i  ®Þnh c  ë  níc kh¸c, hoÆc vi ph¹m  vµo c¸c quy  ®Þnh  ®îc nªu t¹i kho¶n 3 §iÒu 121 LuËt doanh  nghiÖp, §iÓm 18.2 Th«ng t  nµy, th×  Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  kiÕn nghÞ Uû ban nh©n tØnh/thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  ®iÒu chØnh mét phÇn hoÆc rót bá toµn bé u ®∙i ®∙ ®îc chÊp  thuËn, hoÆc thu håi GiÊy chøng nhËn u  ®∙i  ®Çu t theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. V. THñ TôC CHUYÓN T£N CHñ §ÇU T, THAY §æI  T H µ N H   v i ª n   G ã P   V è N ,   C H U Y Ó N   V è N   § Ç U   T ¦   t r í c   § ¢ Y  TRONG DOANh NGHIÖP THµNH VèN GãP CñA Nhµ §ÇU T¦  19. §iÒu kiÖn  ®Ó  chuyÓn tªn chñ   ®Çu t, thay  ®æi thµnh  viªn cña doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng. 19. 1.  Nhµ   ®Çu t quy  ®Þnh t¹i §iÓm 3 Th«ng t nµy khi  lµm thñ tôc chuyÓn tªn chñ ®Çu t, thay ®æi thµnh viªn gãp  vèn cÇn cã c¸c giÊy tê sau ®©y:  a­ V¨n b¶n  ®ång  ý  trao tr¶ l¹i cho nhµ   ®Çu t  tµi s¶n  vµ   vèn   cña   doanh   nghiÖp   mµ   ngêi   (hoÆc   nh÷ng   ngêi)   ®øng  danh nghÜa cho nhµ ®Çu t ®ang qu¶n lý; b­ V¨n b¶n cña ngêi (hoÆc nh÷ng ngêi) ®øng danh nghÜa  cho   nhµ   ®Çu   t  tù   nguyÖn   chuyÓn   vèn   hoÆc   chuyÓn   vèn   vµ  quyÒn qu¶n lý doanh nghiÖp cho nhµ ®Çu t. c­ V¨n b¶n nhÊt trÝ cña c¸c s¸ng lËp viªn, thµnh viªn   gãp vèn cña doanh nghiÖp vÒ viÖc chÊp nhËn chuyÓn ®æi chñ   ®Çu t, thay ®æi thµnh viªn gãp vèn, chuyÓn vèn ®Çu t. d­ §¬n cña nhµ   ®Çu t  ®Ò  nghÞ   ®îc chuyÓn chñ   ®Çu t,  thay  ®æi thµnh viªn gãp vèn, chuyÓn vèn  ®Çu t  trong  ®¨ng  ký kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®ã cã cam kÕt thùc hiÖn ®iÒu lÖ doanh nghiÖp vµ   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   doanh   nghiÖp.
 11. 11 l9.2. Chñ   ®Çu t míi, thµnh viªn gãp vèn míi cã  tr¸ch   nhiÖm  tiÕn  hµnh lµm thñ  tôc hîp thøc hãa quyÒn  së  h÷u,  quyÒn  sö  dông  hoÆc  c¸c quyÒn kh¸c  cã  liªn  quan   ®Õn tµi  s¶n nhËn l¹i theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt  Nam. 20. §iÒu kiÖn  ®Ó  chuyÓn vèn  ®∙  ®Çu t vµo doanh nghiÖp  trong níc tríc  ®©y díi danh nghÜa c«ng d©n ViÖt Nam thµnh  phÇn vèn gãp cña nhµ ®Çu t Nhµ   ®Çu t  quy  ®Þnh t¹i §iÓm 3 Th«ng t  nµy  ®∙ chuyÓn  giao vèn, tµi s¶n cña m×nh cho c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc cho  c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ViÖt Nam vµ mîn danh nghÜa cña  c¸   nh©n   hoÆc   tæ   chøc   ®ã   ®Ó   ®Çu   t,   kinh   doanh   t¹i   ViÖt  Nam, khi lµm thñ  tôc  ®Ó   ®øng tªn phÇn vèn gãp cña m×nh  trong doanh nghiÖp cÇn cã  v¨n b¶n cña c«ng d©n ViÖt Nam  hoÆc cña c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®ång ý tr¶ l¹i cho nhµ   ®Çu t  phÇn tµi s¶n, vèn mµ  c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc c¬  së  s¶n xuÊt kinh doanh ®ang qu¶n lý vµ sö dông. 21. Tr×nh tù, thñ  tôc, thêi h¹n xem xÐt viÖc  ®æi tªn  nhµ ®Çu t  21.1.  Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t gióp Chñ  tÞch Uû  ban Nh©n  d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng gi¶i quyÕt viÖc  ®æi   tªn   chñ   ®Çu   t,   thay   ®æi   thµnh   viªn   gãp   vèn,   Së   kÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tiÕp nhËn, xem xÐt hå  s¬  vµ  híng dÉn nhµ  ®Çu t bæ sung ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê cÇn thiÕt. 21.2. §Ó ®æi tªn chñ cña doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng,   thay  ®æi thµnh viªn gãp vèn, nhµ   ®Çu t  göi hå  s¬   ®Õn Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t n¬i  ®∙ cÊp §¨ng ký  kinh doanh tríc  ®©y  cña doanh nghiÖp, hå  s¬  gåm c¸c giÊy tê  nh  quy  ®Þnh t¹i  §iÓm 16. 1 vµ  c¸c giÊy tê  quy  ®Þnh t¹i §iÓm 19.1 Th«ng t   nµy. 21.3. Trong thêi h¹n 20 ngµy, kÓ tõ ngµy nép ®ñ hå s¬  hîp lÖ, chñ   ®Çu t  ph¶i th«ng b¸o  Ýt nhÊt lµ  5 lÇn trªn  c¸c   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin   ®¹i   chóng   cña   ®Þa   ph¬ng   n¬i  doanh nghiÖp ho¹t  ®éng vÒ  viÖc  ®æi tªn chñ   ®Çu t. Trong  thêi gian nµy, c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã  quyÒn vµ  lîi  Ých  trong   doanh   nghiÖp   ph¶i   ®Õn   doanh   nghiÖp   ®Ó   gi¶i   quyÕt  quyÒn lîi hîp ph¸p cña m×nh. 21.4. Sau 20 ngµy, kÓ tõ ngµy th«ng b¸o, nÕu kh«ng cã   tranh chÊp, khiÕu n¹i ®èi víi doanh nghiÖp ®Ò nghÞ chuyÓn   tªn chñ   ®Çu t, thay  ®æi thµnh viªn gãp vèn, Së  KÕ  ho¹ch  vµ §Çu t thùc hiÖn thñ tôc chuyÓn ®æi tªn chñ ®Çu t , thay  ®æi   thµnh   viªn   gãp   vèn   tr×nh   Chñ   tÞch   Uû   ban   Nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng quyÕt ®Þnh. 22. C¸c quy  ®Þnh kh¸c liªn quan  ®Õn viÖc  ®æi tªn chñ  ®Çu t, thay næi thµnh viªn gãp vèn
 12. 12 22.1.  ViÖc ®æi tªn chñ ®Çu t, thay ®æi thµnh viªn gãp  vèn chØ  ®îc thùc hiÖn  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã  tranh chÊp, khiÕu kiÖn. 22.2. Kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  viÖc  ®Çu t kh«ng ®øng tªn tríc ®©y cña nhµ ®Çu t. VI. Tæ chøc thùc hiÖn 23. HiÖu lùc thi hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn 23.1.   Th«ng   t  nµy   thay   thÕ   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  10/2000/TTLT/BKH­BTP­BNG­BCA ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2000 cña  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé T ph¸p, Bé Ngo¹i giao vµ Bé C«ng  an vµ  cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. 23.2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t  nµy, c¸c c¬  quan qu¶n lý nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp nÕu cã khã kh¨n v­ íng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi b»ng v¨n b¶n  ®Õn Bé  KÕ   ho¹ch vµ  §Çu t. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t cã  tr¸ch nhiÖm phèi  hîp víi Bé  T  ph¸p, Bé  Ngo¹i giao, Bé  C«ng an gi¶i quyÕt  c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh.
 13. 13 Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc (n¬i   viÕt   ®¬n),   ngµy....  th¸ng.... n¨m..... §¬n ®Ò nghÞ x¸c nhËn cã gèc viÖt nam KÝnh göi: (Ghi tªn c¬ quan mµ nhµ ®Çu t ®Ò nghÞ cÊp giÊy   x¸c nhËn) ­ T«i lµ (tªn ViÖt Nam viÕt ch÷ in hoa, ®ñ dÊu): ­ Hä  vµ  tªn trong hé  chiÕu/giÊy cã  gi¸ trÞ  thay thÕ  (viÕt ch÷ in hoa ®ñ dÊu): ­   Sinh   ngµy.......   th¸ng.........  n¨m.....................   Sinh  t¹i:..................................... ­   §Þa   chØ   thêng   tró   ë   níc  ngoµi:................................................... ................... ­ §Þa  chØ thêng tró  hoÆc  t¹m tró   t¹i ViÖt  Nam (nÕu  cã):................................... ­   Sè   ®iÖn   tho¹i   t¹i   ViÖt   Nam   (nÕu  cã)...................................  fax:....................... ­   Quèc   tÞch   hiÖn  nay:..................................................... ...................................... ­   Sè   hé   chiÕu/giÊy   cã   gi¸   trÞ   thay  thÕ:.........................   Ngµy   cÊp..............   Cã  gi¸   trÞ   ®Õn   ngµy:................   th¸ng................  n¨m...................... ­   Níc   cÊp   hé   chiÕu/giÊy   cã   gi¸   trÞ   thay  thÕ:..................................................... . ­   NghÒ  nghiÖp:.................................................. ................................................... §Ò nghÞ:............ (ghi tªn c¬ quan mµ nhµ ®Çu t  ®Ò  nghÞ  cÊp giÊy x¸c nhËn) x¸c nhËn cho t«i lµ  ngêi cã  gèc  ViÖt Nam  ®Ó  hoµn thµnh hå  s¬   ®¨ng ký   ®Çu t  t¹i ViÖt Nam  theo   LuËt   KhuyÕn   khÝch   ®Çu   t  trong   níc   (söa   ®æi)   sè  03/1998/QH10
 14. 14 T«i xin cam ®oan toµn bé nh÷ng lêi khai trong ®¬n nµy   lµ   ®óng sù  thËt vµ  t«i hoµn toµn chÞu  tr¸ch  nhiÖm  tríc  ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ nh÷ng ®iÒu ®∙ khai Ngêi viÕt ®¬n (ký vµ ghi râ hä, tªn) GiÊy tê kÌm theo: 1. 2. 3.
 15. 15 (Tªn c¬ quan  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam x¸c nhËn) §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè........../.. (®Þa ®iÓm x¸c nhËn), ngµy..... th¸ng....  .......... n¨m GiÊy x¸c nhËn cã gèc viÖt nam ¤ng/Bµ:.............................................. ......................................................... ......... Sinh   ngµy............   th¸ng.........  n¨m..............;   sinh  t¹i:........................................ §Þa   chØ   thêng   tró   hiÖn  nay:..................................................... ........................... Quèc  tÞch:.................................................... ........................................................ Mang hé  chiÕu sè:................................. N­ íc cÊp:............................................. Ngµy  cÊp:.............................................. Cã  gi¸  trÞ ®Õn ngµy:.............................. lµ  ngêi cã  gèc ViÖt Nam  ®ang  ®Þnh c  t¹i (ghi râ  níc  ®Þnh c) GiÊy nµy  ®îc sö  dông  ®Ó  hoµn thµnh hå  s¬   ®¨ng ký   ®Çu  t  t¹i   ViÖt   Nam   theo   LuËt   KhuyÕn   khÝch   ®Çu   t  trong   níc  (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 Tªn c¬ quan x¸c nhËn Chøc vô ngêi ký x¸c nhËn (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản