Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
122
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ

  1. T h«ng t liªn tÞch bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi Bé Néi vô sè 02/2005/TTlt-bl®tbxh-bnv ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn ban kiÓm so¸t vµ viªn chøc gióp viÖc héi ®ång qu¶n trÞ trong c¸c c«ng ty nhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc, liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi, Bé Néi vô híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông: Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo kho¶n 1 §iÒu 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ® îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Ph¹m vi ¸p dông lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, bao gåm: a. Tæng c«ng ty nhµ níc: - Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; - Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con); - Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc. b- C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty. 2. §èi tîng ¸p dông, bao gåm: a. Thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ (kh«ng kÓ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc); b. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t vµ viªn chøc gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ. II. Nguyªn t¾c chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi 1. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ph¶i theo c«ng viÖc hiÖn ®îc giao, theo chøc vô ®ang ®¶m nhËn.
  2. C¨n cø ®Ó chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ lµ h¹ng c«ng ty hiÖn xÕp; ®èi víi thµnh viªn Ban kiÓm so¸t vµ viªn chøc gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ lµ tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng¹ch viªn chøc. 2. C¨n cø vµo ng¹ch, bËc, hÖ sè l¬ng hiÖn hëng ®Ó chuyÓn xÕp sang bËc l¬ng chøc vô hoÆc ng¹ch, bËc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô cña b¶ng l- ¬ng míi. 3. Khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kh«ng kÕt hîp n©ng ng¹ch viªn chøc, kh«ng kÕt hîp n©ng bËc l¬ng, kh«ng xÕp l¬ng vµo h¹ng cao h¬n h¹ng cña c«ng ty. 4. Ph¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng míi ph¶i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh tríc khi thùc hiÖn. III. ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi. 1. §èi víi Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: C¨n cø vµo h¹ng c«ng ty hiÖn xÕp ®Ó chuyÓn xÕp l¬ng cò vµo b¶ng l- ¬ng míi cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ theo h¹ng t¬ng øng nh sau: a. Trêng hîp ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t Tæng c«ng ty nhµ n íc vµ doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp quy m« lín (sau ®©y viÕt t¾t lµ QuyÕt ®Þnh 83/1998/Q§- TTg); - NÕu hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hiÖn hëng nhá h¬n hÖ sè l¬ng bËc 2 cò cña Gi¸m ®èc c«ng ty cïng h¹ng th× chuyÓn xÕp vµo bËc 1 míi cña chøc danh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ th«i hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg, thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau tÝnh tõ ngµy ®îc tÝnh hëng l¬ng míi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. - NÕu hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hiÖn hëng b»ng hoÆc lín h¬n hÖ sè l¬ng bËc 2 cò cña Gi¸m ®èc c«ng ty cïng h¹ng th× chuyÓn xÕp vµo bËc 2 míi cña chøc danh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. VÝ dô 1. ¤ng NguyÔn V¨n A, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt, hiÖn xÕp l¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp hµnh chÝnh, bËc 5, hÖ sè l¬ng cò 6,26 vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 1,1; hÖ sè l¬ng theo ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o lµ 7,36 (6,26 + 1,1), lín h¬n hÖ sè l¬ng bËc 2 cò cña Gi¸m ®èc c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt (7,06). V× vËy, «ng A ®îc chuyÓn xÕp l¬ng míi vµo bËc 2, hÖ sè l¬ng 8,5 cña chøc danh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt.
  3. b. Trêng hîp cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg th× ph¶i xÕp l ¬ng vµ phô cÊp chøc vô theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg, sau ®ã chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc III Th«ng t nµy. c. Trêng hîp ®· chuyÓn xÕp vµo bËc 2 míi theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, tiÕt b ®iÓm 1, môc III Th«ng t nµy mµ hÖ sè l¬ng bËc 2 míi thÊp h¬n hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hiÖn hëng th× ®îc hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu trong thêi gian lµ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. 2. §èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ (kÓ c¶ Tr ëng ban kiÓm so¸t): C¨n cø vµo h¹ng c«ng ty hiÖn xÕp ®Ó chuyÓn xÕp l¬ng cò vµo b¶ng l- ¬ng míi cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ theo h¹ng t¬ng øng nh sau: a. Trêng hîp ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng theo ng¹ch bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg: - NÕu hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hiÖn hëng nhá h¬n hÖ sè l¬ng bËc 2 cò cña Phã Gi¸m ®èc c«ng ty cïng h¹ng vµ cã thêi gian lµ thµnh viªn chuyªn tr¸ch díi 3 n¨m (36 th¸ng) th× chuyÓn xÕp vµo bËc 1 míi cña chøc danh thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ th«i hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg, thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau tÝnh tõ ngµy ®îc tÝnh hëng l¬ng míi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. - NÕu hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hiÖn hëng nhá h¬n hÖ sè l¬ng bËc 2 cò cña Phã Gi¸m ®èc c«ng ty cïng h¹ng vµ cã thêi gian lµ thµnh viªn chuyªn tr¸ch tõ 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) trë lªn hoÆc nÕu cã hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hiÖn hëng b»ng hoÆc lín h¬n hÖ sè l¬ng bËc 2 cò cña Phã Gi¸m ®èc c«ng ty cïng h¹ng, th× chuyÓn xÕp vµo bËc 2 míi cña chøc danh thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ. VÝ dô 2. ¤ng NguyÔn Quèc B, thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt tõ th¸ng 5 n¨m 2000, hiÖn xÕp l ¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp hµnh chÝnh, bËc 2, hÖ sè l¬ng cò 5,23 vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 0,8; hÖ sè l¬ng theo ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o lµ 6,03 (5,23 + 0,8), nhá h¬n hÖ sè l¬ng bËc 2 cò cña Phã Gi¸m ®èc c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt (6,34) nhng cã thêi gian lµ thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ trªn 3 n¨m. V× vËy, «ng B ® îc chuyÓn xÕp vµo bËc 2 míi, hÖ sè l¬ng 7,66 cña chøc danh thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt. b) Trêng hîp cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg, sau ®ã chuyÓn xÕp sang l- ¬ng míi theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 2, môc III Th«ng t nµy. c) Trêng hîp ®· chuyÓn xÕp vµo bËc 2 míi theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, tiÕt b ®iÓm 2, môc III Th«ng t nµy mµ hÖ sè l¬ng bËc 2 míi thÊp h¬n hÖ sè l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
  4. hiÖn hëng th× ®îc hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu trong thêi gian lµ thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ. VÝ dô 3. ¤ng Hoµng TiÕn C, thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt, hiÖn xÕp l¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp hµnh chÝnh, bËc 7, hÖ sè l¬ng cò 7,1 vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 0,8; hÖ sè l¬ng theo l¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o lµ 7,9 (7,1 + 0,8) lín h¬n hÖ sè l¬ng bËc 2 cò cña Phã Gi¸m ®èc c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt (6,34). V× vËy, «ng C ®îc chuyÓn xÕp l¬ng míi vµo bËc 2, hÖ sè l¬ng 7,66 cña chøc danh thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt vµ hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,24 (7,9-7,66) trong thêi gian lµ thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ. 3. §èi víi thµnh viªn Ban kiÓm so¸t (kh«ng kÓ Trëng ban kiÓm so¸t) vµ viªn chøc gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ: C¨n cø vµo ng¹ch, bËc l¬ng hiªn xÕp theo b¶ng l¬ng hµnh chÝnh ®Ó chuyÓn ngang vµo ng¹ch, bËc l¬ng míi theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô ë c¸c c«ng ty nhµ níc, thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau tÝnh tõ ngµy xÕp hÖ sè l¬ng cò. Trêng hîp sè bËc l¬ng cña ng¹ch l¬ng hiÖn xÕp nhiÒu h¬n sè bËc l¬ng cña ng¹ch l¬ng míi th× bËc l¬ng hiÖn xÕp cao h¬n chuyÓn xÕp vµo bËc l¬ng cuèi cïng cña ng¹ch l¬ng míi. NÕu hÖ sè l¬ng míi thÊp h¬n hÖ sè l¬ng hiÖn xÕp th× ®îc hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu trong thêi gian lµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm: - LËp ph¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ theo mÉu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy göi Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ (®èi víi c«ng ty thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ qu¶n lý) hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (®èi víi c«ng ty thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý) ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi; - QuyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn Ban kiÓm so¸t (kh«ng kÓ Trëng ban kiÓm so¸t) vµ viªn chøc gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ; - C«ng khai trong c«ng ty viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ sau khi ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 2. Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ (sau ®©y viÕt t¾t lµ Bé, ngµnh), Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: - QuyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, c«ng ty do Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng bæ nhiÖm;
  5. - §Ò nghÞ Bé Néi vô quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt do Thñ t íng chÝnh phñ bæ nhiÖm; - B¸o c¸o Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Néi vô danh s¸ch vµ kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn t¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt do Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng bæ nhiÖm theo mÉu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ®Ó liªn Bé tæng hîp, kiÓm tra. 3. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô cã tr¸ch nhiÖm: - Xö lý nh÷ng víng m¾c theo thÈm quyÒn trong qu¸ tr×nh chuyÓn xÕp l- ¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t vµ viªn chøc gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ theo ®Ò nghÞ cña Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c«ng ty; - Tæng hîp vµ kiÓm tra kÕt qu¶ xÕp l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt b¸o c¸o Thñ t - íng ChÝnh phñ. V. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá Th«ng t sè 06/1998/TTLT-TCCP-BL§TBXH-BTC ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 1998 cña Liªn Bé Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ (nay lµ Bé Néi vô) Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t Tæng c«ng ty nhµ níc vµ doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp quy m« lín. 2. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trêng hîp sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cã sù thay ®èi hÖ sè l¬ng cò th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: - Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn thêi ®iÓm thay ®æi hÖ sè l ¬ng cò, ®îc chuyÓn xÕp hÖ sè l¬ng cò tríc khi thay ®æi sang hÖ sè l¬ng míi theo h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó lµm c¨n cø truy nép b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn thêi ®iÓm thay ®æi hÖ sè l¬ng cò; - Tõ thêi ®iÓm thay ®æi hÖ sè l ¬ng cò cho ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l ¬ng cò sang l¬ng míi, ®îc chuyÓn xÕp theo hÖ sè l¬ng cò ®· thay ®æi (hÖ sè l- ¬ng hiÖn gi÷) sang hÖ sè l¬ng míi vµ ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy thay ®æi hÖ sè l¬ng cò. 3. §èi víi Quü hç trî ph¸t triÓn, B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam, ®ang ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng nh ®èi víi c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh
  6. sè 17/2000/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2000, QuyÕt ®Þnh sè 88/2001/Q§- TTg ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ¸p dông chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, trong ®ã Trëng ban kiÓm so¸t Quü Hç trî ph¸t triÓn chuyÓn xÕp l¬ng míi theo chøc danh thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ. 4. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nÕu ¸p dông b¶ng l¬ng nh ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty nhµ níc do ChÝnh phñ quy ®Þnh th× ®îc vËn dông quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c«ng ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
  7. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Bé, ngµnh, UBND tØnh, thµnh phè.... TCty, c«ng ty........ ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Ngµy, Chøc vô Ngµy, L¬ng hiÖn xÕp: ChuyÓn xÕp l¬ng míi: STT Hä vµ tªn thµnh, ®ang th¸ng, Ghi chó Phô cÊp HÖ sè chªnh Ngµy th¸ng BËc HÖ HÖ sè chªnh n¨m sinh ®¶m n¨m ®îc Ng¹ch BËc HÖ chøc vô lÖch b¶o lu n¨m ®îc sè lÖch b¶o lu nhËn bæ sè (nÕu cã) xÕp l¬ng (nÕu cã) nhiÖm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Tæng c«ng ty, c«ng ty... (h¹ng...) 1 2 3 ... II Tæng c«ng ty, c«ng ty..... (h¹ng...) 1 2 3 ... ..., ngµy..... th¸ng..... n¨m 2005 Thñ trëng Bé, ngµnh, chñ tÞch UBND, Chñ tÞch H§QT (ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: * MÉu nµy ®îc sö dông chung ®Ó ®Ò nghÞ chuyÓn xÕp l ¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi thµnh viªn chuyªn tr¸ch H§QT vµ tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ chuyªn xÕp víi Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Néi vô * Cét 2: Ghi cô thÓ hä tªn cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ theo tõng tæng c«ng ty, c«ng ty vµ h¹ng cña tæng c«ng ty, c«ng ty hiÖn xÕp. * Cét 5: Ghi ngµy th¸ng n¨m ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô ®ang ®¶m nhËn.
  8. 8 * Cét 11: Ghi ngµy th¸ng n¨m quyÕt ®Þnh xÕp bËc l¬ng hiÖn gi÷.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản