Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC về việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC

 1. B CÔNG AN-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH-B TƯ PHÁP-NGÂN NAM HÀNG NHÀ NƯ C-T NG c l p - T do - H nh phúc C C NA CHÍNH ******** ******** S : 03/2001/TTLT-NHNN-BTP- Hà N i , ngày 23 tháng 4 năm 2001 BCA-BTC-TC C THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM - B TƯ PHÁP - B CÔNG AN - B TÀI CHÍNH - T NG C C NA CHÍNH S 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA- BTC-TC C NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C X LÝ TÀI S NB O M TI N VAY THU H I N CHO CÁC T CH C TÍN D NG Căn c kho n 2 i u 39 Ngh nh s 178/1999/ N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng và các quy nh pháp lu t khác có liên quan; th c hi n vi c x lý tài s n b o m nh m thu h i n cho các t ch c tin d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tư pháp, B Công an, B Tài chính và T ng c c a chính th ng nh t hư ng d n vi c x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n cho các t ch c tín d ng như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG I. M i khách hàng vay v n t i t ch c tín d ng có nghĩa v tr n khi n h n ho c tr n trư c h n theo quy nh c a pháp lu t. Bên b o lãnh cho khách hàng vay v n t i t ch c tín d ng có nghĩa v tr n thay cho khách hàng vay, n u khách hàng vay không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n . Trong trư ng h p khách hàng vay, bên b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n , thì tài s n ùng b o m nghĩa v tr n t i t ch c tín d ng (sau ây g i chung là tài s n b o m) ư c x lý thu h i n . II. Tài s n b o m ư c x lý theo phương th c ã tho thu n trong h p ng tín d ng ho c h p ng c m c , h p ng th ch p, h p ng b o lãnh (sau ây g i chung là h p ng b o m) gi a t ch c tín d ng và khách hàng vay, bên b o lãnh (sau ây g i chung là bên b o m). Trong trư ng h p các bên không x lý ư c tài s n b o m theo phương th c ã tho thu n, thì t ch c tín d ng có quy n ch ng áp d ng các phương th c x lý tài s n b o m. Tài s n b o m ư c x lý theo các phương th c sau ây: 1. Bán tài s n b o m: Bán tài s n b o m là vi c t ch c tín d ng ho c bên b o m ho c các bên ph i h p bán tài s n tr c ti p cho ngư i mua ho c u quy n cho bên th ba bán tài s n cho ngư i mua.
 2. Bên th ba ư c u quy n bán tài s n có th là Trung tâm bán u giá tài s n ho c doanh nghi p bán u giá tài s n ho c t ch c có ch c năng ư c mua tài s n bán. 2. Nh n chính tài s n b o m d thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m: Nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m là vi c t ch c tín d ng tr c ti p nh n tài s n b o m, l y giá tài s n b o m ư c nh giá khi x lý làm cơ s thanh toán n g c, lãi vay, lãi quá h n c a bên b o m sau khi tr i các chi phí khác (n u có) và ư c ti p nh n tài s n ó theo quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t. 3. Nh n các kho n ti n, tài s n mà bên th ba ph i tr ho c ph i giao cho bên b o m: Nh n các kho n ti n, tài s n mà bên th ba ph i tr ho c ph i giao cho bên b o m là vi c t ch c tín d ng tr c ti p nh n kho n ti n ho c tài s n mà bên th ba ph i tr ho c ph i giao cho bên b o m theo các th t c quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t. III. T ch c tín d ng có quy n chuy n giao quy n thu h i n ho c u quy n cho bên th ba x lý tài s n b o m. Bên th ba ph i là t ch c có tư cách pháp nhân và ư c th c hi n quy n thu h i n ho c x lý tài s n b o m theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p ư c t ch c tín d ng chuy n giao quy n thu h i n , bên th ba có quy n th c hi n các bi n pháp thu h i n ho c x lý tài s n b o m như t ch c tín d ng. Trư ng h p ư c t ch c tín d ng u quy n x lý tài s n, thì bên th ba ư c x lý tài s n b o m trong ph m vi ư c u quy n. IV. Vi c x lý tài s n b o m ph i tuân th nguyên t c công khai, th t c ơn gi n, thu n ti n, nhanh chóng, b o m quy n, l i ích c a các bên và ti t ki m chi phí. V. Trong trư ng h p ch s h u tài s n b o m b kh i t v m t hành vi ph m t i không liên quan n vi c vay v n c a t ch c tín d ng ho c không liên quan n ngu n g c hình thành tài s n b o m, thì tài s n b o m c a ngư i ó không b kê biên và ư c x lý theo quy nh t i Thông tư này, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. VI. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m t o i u ki n thu n l i, th c hi n các bi n pháp c n thi t h tr t ch c tín d ng x lý tài s n b o m theo các quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t B. M T S QUY NNH C TH V TH T C X LÝ TÀI S N B O M I. X LÝ TÀI S N B O M THEO THO THU N 1. Tài s n b o m ư c x lý theo tho thu n gi a t ch c tín d ng và bên b o m t i h p ng tín d ng ho c h p ng b o m. Các bên có th tho thu n s a i, b sung ho c tho thu n m i v vi c x lý tài s n b o m. Vi c tho thu n này ph i l p thành văn b n. 2. Trư c khi x lý tài s n b o m, t ch c tín d ng th c hi n các th t c sau ây:
 3. 2.1. T ch c tín d ng ph i thông báo b ng văn b n cho bên b o m v vi c x lý lài s n b o m và ăng ký thông báo yêu c u x lý tài s n b o m theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký giao d ch b o m (n u giao d ch b o m ó ã ư c ăng ký). a. Văn b n thông báo x lý tài s n b o m có các n i dung ch y u sau ây: - Lý do x lý tài s n b o m; - Giá tr nghĩa v ư cb o m; - Lo i tài s n x lý: c i m, ch t lư ng, s lư ng; - Phương th c x lý tài s n b o m; - Th i i m x lý tài s n b o m; - Th i h n và a i m chuy n giao tài s n b o m (n u có); b. T ch c tín d ng n nh th i i m x lý tài s n b o m trong thông báo x lý tài s n b o m, nhưng không ư c s m hơn 7 ngày i v i tài s n c m c , 15 ngày i v i tài s n th ch p, k t ngày ăng ký thông báo yêu c u x lý tài s n b o m t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. i v i giao d ch b o m không ph i ăng ký ho c chưa ăng ký do cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m chưa ho t ng, thì th i th i h n 7 ngày và 15 ngày nêu trên ư c tính t ngày t ch c tín d ng g i thông báo x lý tài s n cho bên b o m. Trong trư ng h p tài s n b o m có nguy cơ d hư h ng thì t ch c tín d ng ư c x lý tài s n ngay sau khi thông báo x lý tài s n b o m. 2.2. Bên b o m ph i h p v i t ch c tín ng th c hi n các bi n pháp chuNn b cho vi c x lý tài s n b o m như bàn giao tài s n b o m cho t ch c tín ng, bàn giao gi y t có liên quan n tài s n b o m theo yêu c u c a t ch c tín d ng (trong trư ng h p bên b o m ho c bên th ba gi gi y t , tài s n b o m), t o i u ki n cho bên mua xem tài s n và th c hi n các bi n pháp c n thi t khác x lý tài s n b o m. Trong trư ng h p bên b o m ho c bên th ba gi gi y t , tài s n b o m (sau ây g i chung là bên gi tài s n b o m), t ch c tín d ng n nh ngày giao gi y t , tài s n ó x lý trong thông báo x lý tài s n b o m; n u bên gi tài s n b o m không th c hí n, thì t ch c tín d ng có quy n yêu c u các cơ quan có thNm quy n áp d ng các bi n pháp bu c bên gi tài s n b o m ph i giao gi y t , tài s n theo qui nh t i m c XI ph n B. 3. T ch c tín d ng ti n hành l p biên b n x lý tài s n b o m. Biên b n x lý tài s n b o m ph i ghi rõ vi c bàn giao, ti p nh n tài s n b o m, phương th c x lý tài s n b o m, quy n, nghĩa v c a các bên và các tho thu n khác (n u có). Trư ng h p t ch c tín d ng áp d ng bi n pháp bu c bên gi tài s n b o m ph i giao tài s n b o m cho t ch c tín ng x lý, t ch c tín d ng l p biên b n thu gi tài s n theo quy nh t i i m 3.3 kho n 3 m c XI ph n B.
 4. 4. Sau khi th c hi n vi c thông báo x lý tài s n b o m, quy n c a t ch c tín ng, nghĩa v c a bên b o m và bên th ba gi tài s n b o m ư c quy nh như sau: 4.1. Quy n c a t ch c tín d ng a. Yêu c u bên b o m ph i h p v i t ch c tín d ng th c hi n các bi n pháp c n thi t chuNn b cho vi c x lý t i s n b o m theo quy nh t i i m 2.2 kho n 2 m c I ph n B; b. Khai thác, s d ng tài s n b o m ho c cho phép bên b o m ho c u quy n cho bên th ba khai thác, s d ng tài s n b o m theo quy nh t i m c VI ph n B; c. Yêu c u bên b o m ho c bên th ba không ư c khai thác, s d ng tài s n b o m n u vi c khai thác, s d ng ó có nguy cơ làm m t giá tr ho c làm gi m sút giá tr tài s n; d. Thanh toán n i v i hoa l i, l i t c thu ư c t vi c khai thác, s d ng tài s n b o m sau khi tr i các chi phí c n thi t cho vi c khai thác, s d ng tài s n ó; . Yêu c u bên gi tài s n ph i giao tài s n b o m n u có m t trong các hành vi sau ây: - Không giao tài s n b o m theo yêu c u c a t ch c tín d ng; - Không th c hi n ho c th c hi n không y các bi n pháp b o qu n tài s n b o m; - T ý ti n hành hành vi bán, trao i, t ng cho, cho thuê, cho mư n, góp v n liên doanh, tNu tán, làm hư h ng, m t mát tài s n b o m; - Có hành vi khác gây ra nguy cơ làm hư h ng, m t mát tài s n b o m. Trong trư ng h p bên gi tài s n không giao tài s n theo yêu c u c a t ch c tín d ng, t ch c tín d ng có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n bu c bên gi tài s n b o m ph i giao tài s n theo quy nh t i m c XI ph n B. e. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 4.2 . Nghĩa v c a bên b o m: a. Ph i h p v i t ch c tín d ng th c hi n các bi n pháp c n thi t chuNn b cho vi c x lý tài s n b o m khi có yêu c u c a t ch c tín d ng theo quy nh t i i m 2.2 kho n 2 m c I ph n B; b. Không ư c t ý bán, khai thác, s d ng, cho thuê, cho mư n tài s n b o mn u không ư c t ch c tín d ng ch p thu n; c. Không ư c hu ho i, thNu tán, trao i, t ng cho tài s n b o m, s d ng tài s n b o m góp v n liên doanh, làm hư h ng, m t mát tài s n b o m ho c có hành vi khác gây thi t h i n tài s n b o m;
 5. d. B o qu n, gi gìn tài s n b o m, giao tài s n b o m và các gi y t liên quan n tài s n b o m khi nh n ư c yêu c u c a t ch c tín d ng; . Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 4.3. Nghĩa v c a bên th ba gi tài s n b o m: Bên th ba gi tài s n b o m có nghĩa v b o qu n và giao tài s n b o m cho t ch c tín d ng như quy nh i v i bên b o m t i các ti t b, c, d và i m 4.2 kho n 4 m c I ph n B. 5. Các phương th c x lý tài s n b o m theo tho thu n. 5.1. Bán tài s n b o m. a. Vi c bán tài s n b o m th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 34 Ngh nh s 178/1999/ N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng (sau ây g i chung là Ngh nh s 178). Các bên tho thu n nh giá tài s n b o m bán theo quy nh t i m c VII ph n B. b. H p ng mua bán tài s n ư c l p thành văn b n gi a bên ư c bán tài s n b o m và bên mua tài s n b o m. Trong trư ng h p bên b o m và t ch c tín d ng không có tho thu n ho c không tho thu n ư c bên bán tài s n b o m, thì t ch c tín d ng quy t nh bên bán theo m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 34 Ngh nh s 178. 5.2. T ch c tín d ng nh n tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m. a. T ch c tín d ng và bên b o m l p biên b n nh n tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m. Biên b n ph i ghi rõ vi c bàn giao, ti p nh n, nh giá x lý tài s n b o m và thanh toán n t vi c x lý tài s n b o m theo quy nh t i Thông tư này. b. Sau khi nh n tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m, t ch c tín d ng ư c làm th t c nh n chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng tài s n b o m ho c ư c bán, chuy n như ng tài s n b o m cho bên mua, bên nh n chuy n như ng tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 5.3. T ch c tín d ng nh n các kho n ti n, tài s n mà bên th ba ph i tr ho c ph i giao cho bên b o m. a. T ch c tín d ng ho c bên b o m ph i thông báo cho bên th ba bi t vi c t ch c tín d ng ư c nh n các kho n ti n, tài s n nêu trên, ng th i yêu c u bên th ba giao các kho n ti n, tài s n dó cho t ch c tín d ng. Vi c giao các kho n ti n, tài s n cho t ch c tín d ng ph i th c hi n theo úng th i h n, a i m ư c n nh trong thông báo x lý tài s n b o m, tr trư ng h p quy nh t i i u 320 B Lu t Dân s . i v i tài s n b o m quy nh t i các i m b, c, d, và e kho n 1.1 m c II Chương II Thông tư 06/2000/TT-NHNN1 ngày 4/4/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c
 6. hư ng d n th c hi n Ngh nh s 178, t ch c tín d ng ư c ti p nh n tài s n b o m và các quy n phát sinh t tài s n ó. Bên th ba có nghĩa v giao các kho n ti n, tài s n và chuy n giao các quy n phát sinh t tài s n b o m cho t ch c tín d ng. b. T ch c tín d ng l p biên b n nh n các kho n ti n, tài s n gi a l ch c tín d ng, bên b o m và bên th ba. Biên b n nh n các kho n ti n, tài s n ph i ghi rõ vi c bàn giao, ti p nh n các kho n ti n, tài s n, vi c nh giá tài s n và thanh toán n t vi c x lý tài s n. 6. Sau khi tài s n b o m ã ư c x lý thu h i n , t ch c tín d ng ho c bên b o m ti n hành xoá ăng ký x lý tài s n, xoá ăng ký giao d ch b o m theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký giao d ch b o m. II. X LÝ TÀI S N B O M THEO QUI NNH T I KHO N 2 I U 34 NGHN NNH S 178 1. Khi x lý tài s n b o m theo các trư ng h p qui nh t i kho n 2 i u 34 Ngh nh s 178, t ch c tín d ng và bên b o m ph i th c hi n các th t c quy nh t i kho n 2, kho n 3 m c I ph n B; quy n và nghĩa v c a các bên theo quy nh t i kho n 4 m c I ph n B. 2. T ch c tín d ng có quy n ch ng th c hi n m t trong các phương th c x lý tài s n b o m sau ây: 2.1. T ch c tín d ng tr c ti p bán tài s n b o m (tr tài s n b o m là quy n s d ng t và các tài s n khác mà pháp lu t quy nh ph i ư c bán t i t ch c bán u giá chuyên trách). a. T ch c tín d ng ph i thông báo công khai v vi c bán tài sán b o m và ư c ti n hành bán tài s n b o m sau th i h n quy nh t i ti t b i m 2.1 kho n 2 m c I ph n B. b. H p ng mua bán tài s n gi a t ch c tín d ng và bên mua tài s n ư c l p thành văn b n. T ch c tín d ng quy t nh giá bán tài s n b o m theo quy nh t i m c VII ph n B. 2.2. T ch c tín d ng u quy n bán tài s n b o m cho Trung tâm bán u giá tài s n ho c doanh nghi p bán u giá tài sán (sau ây g i chung là t ch c bán u giá tài s n). a. Các trư ng h p u quy n bán u giá: - T ch c tín d ng l a ch n bán tài s n b o m theo phương th c u quy n cho t ch c bán u giá tài s n; - Tài s n b o m là quy n s d ng t theo quy nh t i m c III ph n B và các tài s n khác mà pháp lu t quy nh ph i ư c bán t i t ch c bán u giá chuyên trách.
 7. b. H p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t gi a t ch c tín d ng và t ch c bán u giá tài s n. T ch c tín d ng và bên b o m có th tho thu n bên b o m t yêu c u bán u giá tài s n b o m. c. Th t c bán u giá tài s n áp d ng theo các quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. 2.3. T ch c tín d ng u quy n ho c chuy n giao vi c x lý tài s n b o m cho t ch c có ch c năng ư c mua tài s n bán. a. T ch c có ch c năng ư c mua tài s n bán là: - Các Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a Ngân hàng Thương m i ư c thành l p theo Quy t nh s 305/2000/Q -NHNN5 ngày 15/9/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Các công ty ư c thành l p nh m qu n lý và gi i quy t các kho n n khó òi c a các t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. b. T ch c ư c t ch c tín ng u quy n ho c chuy n giao vi c x lý tài s n b o m có quy n x lý tài s n b o m theo quy nh t i m c III ph n A và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i v i quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t, t ch c ư c t ch c tín d ng u quy n ho c chuy n giao vi c x lý tài s n b o m khi th c hi n phương th c bán tài sán b o m thì ph i ưa ra bán u giá. Trình t , th t c bán u giá th c hi n theo quy nh t i m c III ph n B. 2.4. T ch c tín d ng nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m (tr tài s n b o m là quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t): Trong trư ng h p này, t ch c tín d ng không c n tho thu n l i v i bên b o m. Th t c nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m theo quy nh t i i m 5.2 kho n 5 m c I ph n B. 2.5. T ch c tín d ng nh n các kho n ti n, tài s n mà bên th ba ph i tr ho c ph i giao cho bên b o m. a. Vi c nh n các kho n ti n, tài s n mà bên th ba ph i tr ho c ph i giao cho bên b o m theo quy nh c a pháp lu t ho c theo tho thu n c a các bên t i h p ng b o m. Trình t , th t c nh n các kho n ti n, tài s n ư c th c hi n theo quy nh t i i n 5.3 kho n 5 m c I ph n B. b. Trong trư ng h p bên th ba không giao các kho n ti n, tài s n nói trên theo yêu c u c a t ch c tín d ng, thì t ch c tín d ng có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng th t c bu c bên th ba ph i giao tài s n theo quy nh t i m c XI ph n B ho c kh i ki n ra Toà án.
 8. 3. Sau khi x lý tài s n b o m, t ch c tín d ng ho c bên b o m th c hi n vi c xoá ăng ký x lý tài s n, xoá ăng ký giao ch b o m theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký giao d ch b o m. 4. Trong quá trình x lý tài s n b o m theo các phương th c quy nh t i kho n 2 i u 34 Ngh nh s 178, t ch c tín d ng và bên b o m có quy n tho thu n, tho thu n l i, tho thu n m i v phương th c x lý tài s n, quy n và nghĩa v c a các bên và các tho thu n khác phù h p v i các quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t. III. X LÝ TÀI S N B O M LÀ QUY N S D NG T, TÀI S N G N LI N V I T 1. Vi c x lý tài s n b o m là quy n s ng t, tài s n g n li n v i t ư c th c hi n theo tho thu n c a các bên trong h p ng tín d ng, h p ng b o m và ph i phù h p v i các quy nh liên quan t i m c I ph n B Thông tư này và các quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Trư ng h p tài s n b o m là quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t không x lý ư c theo tho thu n c a các bên trong h p ng, thì t ch c tín d ng ưa tài s n ra bán u giá thu h i n ho c kh i ki n t i Toà án. 3. Vi c bán u giá quy n s d ng t ư c th c hi n theo trình t sau: 3.1. T ch c tín d ng g i h sơ ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n sau ây cho phép bán u giá quy n s d ng t: a. U ban nhân dân c p huy n cho phép bán u giá quy n s d ng t ã th ch p c a h gia ình, cá nhân; b. U ban nhân dân c p t nh cho phép bán u giá quy n s d ng t ã th ch p c a các t ch c. 3.2. H sơ ngh cho phép bán u giá quy n s d ng t bao g m: a. ơn ngh cho phép bán u giá quy n s d ng t; b. B n sao h p ng tín d ng, h p ng b o m (t ch c tín d ng ký sao); c. B n sao gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ho c gi y t khác theo quy nh t i i m 7.3 kho n 7 m c này (t ch c tín ng ký sao). 3.3. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ nói trên, U ban nhân dân c p có thNm quy n có trách nhi m: a. Ra văn b n cho phép bán u giá quy n s ng t i v i trư ng h p ư c chuy n như ng quy n s ng t;
 9. b. Hư ng d n cho t ch c tín d ng làm các th t c c n thi t i v i trư ng h p h sơ chưa y , sau ó ra văn b n cho phép bán u giá quy n s d ng t; c. Tr l i b ng văn b n cho t ch c tín d ng v vi c không ư c bán u giá quy n s d ng t i v i các lo i t không ư c phép chuy n như ng theo quy nh t i i u 30 Lu t t ai. 3.4. Riêng i v i t nông nghi p tr ng cây hàng năm ư c nhà nư c giao cho h gia ình, cá nhân thì ngư i tham gia u giá quy n s d ng t ph i có các i u ki n quy nh t i i u 9 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t, th ch p và góp v n b ng giá tr quy n s d ng t (sau ây g i chung là Ngh nh s 17). 3.5. Sau khi ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n cho phép bán u giá quy n s ng t, t ch c tín d ng ti n hành các th t c quy nh t i kho n 2, kho n 3 m c I ph n B và u quy n cho Trung tâm bán u giá tài s n th c hi n vi c bán u giá quy n s d ng t. 4. Sau khi hoàn thành vi c x lý tài s n b o m là quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t, t ch c tín d ng có trách nhi m làm các th t c xoá ăng ký thông báo x lý tài s n b o m, xoá th ch p, xoá ăng ký th ch p. T ch c tín d ng ti n hành th t c chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n s h u tài s n cho bên nh n chuy n như ng, bên mua tài s n, tr trư ng h p do Trung tâm bán u giá tài s n th c hi n theo pháp lu t v bán u giá tài s n. 5. Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ư c th c hi n như sau: 5.1. Bên có trách nhi m ti n hành th t c chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n s h u tài s n cho bên nh n chuy n như ng, bên mua tài s n theo quy nh t i kho n 4 trên ây g i h sơ n cơ quan nhà nư c có thNm quy n xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho bên nh n chuy n như ng, bên mua tài s n. H sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s ng t theo quy nh t i kho n 2 m c X ph n B. 5.2. Trong th i h n 15 ngày ( i v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t) ho c 60 ngày ( i v i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ) k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m c p các gi y t nói trên cho bên nh n chuy n như ng, bên mua tài s n. 6. Nghĩa v n p thu chuy n quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t theo quy nh t i m c IX ph n B. 7. Các quy nh c a thông tư này ư c áp ng x lý tài s n b o m là quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t ã th ch p trư c ngày Ngh nh s 178 có hi u l c trong các trư ng h p sau ây:
 10. 7.1. Quy n s ng t, tài s n g n li n v i t ã có y gi y t , h sơ phù h p v i các quy nh c a pháp lu t t i th i i m th ch p ho c phù h p v i các quy nh c a pháp lu t t i th i i m Ngh nh s 178 có hi u l c; 7.2. Quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t ã có i u ki n theo quy nh t i i m 7.1 trên ây nhưng chưa x lý ư c do h p ng th ch p thi u ch ng nh n c a Công ch ng nhà nư c ho c thi u ch ng th c c a U ban nhân dân c p có thNm quy n; 7.3. Quy n s d ng t, t có tài s n g n li n mà t i th i i m th ch p, ngư i th ch p có gi y ch ng nh n quy n s ng t, ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , ho c m t trong các gi y t quy nh t i kho n 2 i u 3 Ngh nh s 17 và có quy n th ch p quy n s d ng t; 7.4. Tài s n g n li n v i t mà t i th i i m th ch p, ngư i th ch p có quy n s h u h p pháp i v i tài s n ó và có các gi y t v quy n s d ng t theo quy nh t i i m 7.3 trên ây nhưng không có quy n th ch p quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Trong trư ng h p này, t ch c tín d ng ưa tài s n g n li n v i t ra bán u giá t i Trung tâm bán u giá tài s n. Sau khi hoàn thành vi c bán u giá, Trung lâm bán u giá tài s n g i h sơ n cơ quan nhà nư c có thNm quy n ngh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá theo hình th c ư c nhà nư c gian t, cho thuê t ho c nh n chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 7.5. Khi x lý tài s n b o m là quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t theo các trư ng h p quy nh t i i m 7.1, i m 7.2, i m 7.3 trên ây, t ch c tín d ng g i h sơ hi n có n cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh t i kho n 3 m c III ph n B xin phép bán u giá quy n s d ng t. Sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép bán u giá, t ch c tín d ng ti n hành các th t c x lý tài s n b o m theo quy nh t i Thông tư này. IV. X LÝ TÀI S N I V I DOANH NGHI P KHI CHIA, TÁCH, H P NH T, SÁP NH P, CHUY N I, C PH N HOÁ 1. T ch c tín d ng có quy n x lý tài s n thu h i n trư c khi doanh nghi p chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá theo các trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 13 Ngh nh s 178. Trong trư ng h p tài s n b o m ti n vay chưa x lý ư c thu h i n mà doanh nghi p ã chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá, thì các doanh nghi p hình thành sau khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ph i nh n n và th c hi n nghĩa v tr n cho t ch c tín d ng. Trong trư ng h p doanh nghi p hình thành sau khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá không th c hi n nghĩa v tr n , t ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m theo quy nh t i m c II ph n B. 2. Trư ng h p t ch c tín d ng x lý tài s n b o m ti n vay theo quy nh t i kho n 4 i u 13 Ngh nh s 178, thì vi c x lý tài s n và th c hi n nghĩa v tr n vay căn
 11. c theo h p ng b o m ã ư c ký k t l i sau khi doanh nghi p chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá. T ch c tín d ng th c hi n vi c x lý tài s n theo các quy nh t i Thông tư này. V. X LÝ TÀI S N B O M TRONG TRƯ NG H P BÊN B O M CH T HO C V NG M T T I NƠI CƯ TRÚ VÀO TH I I M X LÝ TÀI S NB O M T ch c tín d ng ư c ti n hành x lý tài s n b o m trong trư ng h p n h n tr n ho c ph i tr n trư c h n mà bên b o m ch t ho c c ý v ng m t t i nơi cư trú vào th i i m x lý tài s n ã ư c t ch c tín d ng thông báo trư c. Ngư i gi tài s n b o m (n u có) ho c ngư i th a k tài s n c a c a bên b o m (trong trư ng h p bên b o m ch t) có nghĩa v giao tài s n cho t ch c tín d ng x lý theo thông báo c a t ch c tín d ng. Trong trư ng h p ngư i gi tài s n b o m, ngư i th a k tài s n c a bên b o m không ch u giao tài s n cho t ch c tín d ng x lý, t ch c tín d ng có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng các bi n pháp bu c bên gi tài s n b o m ph i giao tài s n b o m cho t ch c tín d ng x lý theo quy nh t i m c XI ph n B. VI. KHAI THÁC, S D NG TÀI S N B O M TRONG TH I GIAN CHƯA X LÝ 1. Trong th i gian tài s n b o m chưa ư c x lý thu h i n , t ch c tín d ng có quy n khai thác, s d ng tài s n b o m ho c cho phép bên b o m ho c u quy n cho bên th ba khai thác, s d ng tài s n b o m theo úng tính năng và công d ng c a tài s n. Vi c cho phép ho c u quy n khai thác, phương th c khai thác và vi c x lý hoa l i, l i t c t vi c khai thác, s d ng tài s n b o m ph i ư c l p thành văn b n. 2. Hoa l i, l i t c thu ư c ph i h ch toán riêng (tr trư ng h p các bên có tho thu n khác); sau khi tr i các chi phí c n thi t cho vi c khai thác, s d ng tài s n (bao g m: chi phí qu n lý, tu b , s a ch a tài s n, các lo i thu , phí khai thác tài s n và các chi phí c n thi t, h p lý khác), s ti n còn l i ư c thanh toán n cho t ch c tín d ng theo quy nh t i m c VIII ph n B. VII. NNH GIÁ TÀI S N B O M KHI X LÝ 1. T ch c tín d ng và bên b o m tho thu n v giá x lý tài s n b o m t i th i i m x lý và l p biên b n tho thu n vi c nh giá tài s n. 2. Trư ng h p các bên không tho thu n ư c v giá x lý tài s n b o m thì vi c nh giá ư c ti n hành như sau: 2.1. Trư c khi t ch c tín d ng quy t nh giá x lý tài s n b o m, t ch c tín d ng thuê t ch c tư v n, t ch c chuyên môn xác nh giá ho c tham kh o giá ã ư c t ch c tư v n, t ch c chuyên môn xác nh, giá th c t t i a phương vào th i i m x lý, giá quy nh c a nhà nư c (n u có) và các y u t khác v giá. 2.2. Trong trư ng h p bán tài s n b o m mà có s chênh l ch l n v giá gi a nh ng ngư i cùng ăng ký mua tài s n ho c khi có nhi u ngư i cùng ăng ký mua tài s n thì
 12. t ch c tín ng quy t nh giá x lý tài s n b o m trên cơ s giá tr cao nh t ho c ưa ra bán u giá thu h i n . 3. Trư ng h p u quy n cho t ch c bán u giá tài s n thì vi c xác nh giá x lý tài s n b o m ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. 4. Trư ng h p u quy n ho c chuy n giao cho bên th ba x lý tài s n b o m thì t ch c tín d ng có th xác nh giá x lý tài s n b o m ho c tho thu n bên th ba xác nh giá x lý tài s n b o m theo nguyên t c quy nh t i i m 2.1 kho n 2 trên ây. VIII. THANH TOÁN THU N T VI C X LÝ TÀI S N B O M 1. Vi c thanh toán thu n ư c ti n hành theo th t sau: 1.1. Các chi phí c n thi t x lý tài s n b o m: chi phí b o qu n, qu n lý nh giá, qu ng cáo bán tài s n, bán tài s n, ti n hoa h ng, chi phí, l phí bán u giá và các chi phí c n thi t, h p lý khác liên quan n x lý tài s n b o m. 1.2. Thu và các kho n phí n p ngân sách nhà nư c (n u có). 1.3. N g c, lãi vay, lãi quá h n tính n ngày bên b o m ho c bên gi tài s n giao tài s n cho t ch c tín d ng x lý. 2. Trư ng h p t ch c tín d ng ng trư c thanh toán các chi phí x lý tài s n ho c các kho n thu , phí n p ngân sách nhà nư c, thì t ch c tín d ng ư c thu h i l i s ti n ng trư c này trư c khi thanh loàn n g c, lãi vay, lãi quá h n, tr trư ng h p bên b o m ã thanh toán l i s ti n ng trư c cho t ch c tín d ng. 3. Trong trư ng h p s ti n thu ư c khi bán tài s n và các kho n thu t vi c khai thác, s d ng tài s n b o m trong th i gian chưa x lý (sau khi tr i các chi phí c n thi t cho vi c khai thác, s d ng tài s n) l n hơn s n ph i tr , thì ph n chênh l ch th a ư c hoàn tr l i cho bên b o m. Bên b o m có nghĩa v ti p t c tr n n u kho n ti n thu ư c không thanh toán kho n n ph i tr và nh ng chi phí liên quan n vi c x lý tài s n b o m. Trư ng h p t ch c tín d ng nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ho c nh n các kho n ti n và tài s n mà bên th ba ph i giao cho bên b o m, thì ph n chênh l ch th a gi a giá x lý tài s n b o m và các kho n thu t vi c khai thác, s d ng tài s n b o m trong th i gian chưa x lý (sau khi tr i các chi phí c n thi t cho vi c khai thác, s d ng tài s n) v i s n ph i tr ư c tr l i cho bên b o m. Bên b o m có nghĩa v ti p t c tr n n u các kho n thu trên nh hơn s n g c, lãi, lãi quá h n và các chi phí liên quan n vi c x lý tài s n b o m. 4. i v i nh ng tài s n b o m bên mua không có kh năng thanh toán ngay thu n , t ch c tín d ng ư c áp d ng phương th c thu n t ng ph n theo kh năng thanh toán c a ngư i mua. T ch c tín d ng xác nh s n g c, lãi, lãi quá h n và các chi phí ph i thu tính n ngày t ch c tín d ng ti p nh n tài s n b o m.
 13. 5. Trong trư ng h p m t tài s n ư c s d ng b o m cho nhi u nghĩa v t i m t t ch c tín d ng, n u ph i x lý tài s n th c hi n m t nghĩa v tr n n h n, thi các nghĩa v tr n khác tuy chưa n h n cũng ư c coi là n h n và t ch c tín d ng ư c x lý tài s n b o m thu n . Th t thanh toán gi a các kho n n ư c b o m b ng m t tài s n xác nh theo th t ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. 6. i v i m t tài s n b o m cho nhi u nghĩa v trong trư ng h p cho vay h p v n, n u ph i x lý tài s n th c hi n nghĩa v tr n n h n, thì các bên tham gia cho vay h p v n ư c thanh toán theo t l v n góp. 7. Trư ng h p bên b o m làm tăng giá tr tài s n b o m (như s a ch a ho c nâng c p tài s n...) trong quá trình tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n b o m, thì ph n giá tr tăng thêm c a tài s n b o m ư c coi là m t ph n trong giá tr tài s n b o m b o m th c hi n nghĩa v ban u. Khi x lý tài s n b o m, t ch c tín d ng ư c thanh toán n t c ph n giá tr tăng thêm c a tài s n b o m. 8. Trong trư ng h p tài s n b o m ã ư c mua b o hi m, thì ti n b o hi m do cơ quan b o hi m tr ư c tr tr c ti p cho t ch c tín d ng thu n . S ti n này s ư c dùng thanh toán kho n n c a bên b o m. IX. VI C TÍNH THU CHUY N QUY N S H U, QUY N S D NG TÀI S NB O M 1. Vi c tính thu chuy n quy n s h u, quy n s d ng tài s n b o m ư c th c hi n khi làm th t c chuy n quy n s h u, quy n s d ng ho c khi t ch c tín d ng nh n chính tài s n b o m thay th nghĩa v tr n và tài s n ó ư c chuy n quy n s h u, quy n s d ng cho t ch c tín d ng. 2. i v i thu chuy n quy n s ng t ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 19/2000/N -CP ngày 8/6/2000 c a Chính ph quy nh ch ti t thi hành Lu t thu chuy n quy n s d ng t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t. 3. Trong trư ng h p t ch c tín d ng nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n nghĩa v ư c b o m mà tài s n ó chưa ư c làm các th t c chuy n quy n s h u, quy n s d ng thì chưa ph i n p thu chuy n quy n s h u, quy n s d ng. X. TRÁCH NHI M PH I H P C A CÁC CƠ QUAN H U QUAN 1. Khi t ch c tín d ng ti n hành x !ý tài s n b o m theo các phương th c quy nh t i Thông tư này, cơ quan Công ch ng nhà nư c, U ban nhân dân c p có thNm quy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch ng nh n các h p ng mua bán tài s n, h p ng chuy n như ng tài s n, biên b n nh n tài s n và các gi y t liên quan n vi c chuy n quy n s h u, quy n s d ng cho bên mua, bên nh n chuy n như ng. 2. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n (U ban nhân dân c p có thNm quy n, S a chính ho c S a chính - Nhà t, Phòng c nh sát giao thông Công an t nh, thành
 14. ph , cơ quan ăng ki m phương ti n v n t i thu , Chi c c ăng ký tàu bi n và thuy n viên khu v c, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam) có trách nhi m làm các th t c chuy n quy n s h u, quy n s d ng tài s n cho bên mua, bên nh n chuy n như ng tài s n khi nh n ư c ngh c a t ch c tín d ng (ho c t ch c bán u giá tài s n) và các tài li u liên quan khác bao g m: 2.1. B n sao h p ng tín d ng; h p ông b o m (t ch c tín d ng ký sao); 2.2. Gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n, ho c gi y ch ng nh n quy n s d ng tài s n, ho c gi y ăng ký tài s n c a ch tài s n, ho c gi y t khác theo quy nh t i i m 7.3 kho n 7 m c III ph n B (tuỳ t ng trư ng h p c th ); 2.3. Biên b n x lý tài s n ho c biên b n thu gi tài s n; 2.4. H p ng mua bán tài s n, ho c h p ng chuy n như ng tài s n, ho c biên b n nh n tài s n, ho c văn b n bán d u giá tài s n (tuỳ t ng trư ng h p x lý c th ); 2.5. Gi y t xác nh n ã n p thu chuy n như ng tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Th t c chuy n quy n s h u, quy n s d ng tài s n b o m trong trư ng h p x lý tài s n b o m là tài s n thi hành án: Cơ quan nhà nư c có thNm quy n làm th t c chuy n quy n s h u, quy n s d ng tài s n b o m cho bên mua, bên nh n chuy n như ng tài s n căn c vào h sơ bao g m các gi y t sau ây: 3.1. Trích l c b n án ho c b n sao b n án ho c b n sao quy t nh c a Toà án; 3.2. Quy t nh thi hành án c a cơ quan thi hành án; 3.3. H p ng tín d ng, h p ng b o m (t ch c tín d ng ký sao); 3.4. H p ng mua bán tài s n, ho c h p ng chuy n như ng tài s n, ho c h p ng nh n tài s n, ho c văn b n bán u giá tài s n (tuỳ t ng trư ng h p x lý c th ). 4. Trong h sơ làm th t c chuyên quy n s h u, quy n s d ng tài s n b o m, không yêu c u ph i có văn b n c a ch s h u tài s n b o m v vi c ng ý cho x lý tài s n b o m (vì văn b n ng ý x lý tài s n b o m ã ư c th hi n trong h p ng tín d ng, h p ng b o m); không yêu c u ph i có h p ng mua bán tài s n gi a ch s h u tài s n ho c ngư i ph i thi hành án v i ngư i mua tài s n, tr trư ng h p ngư i x lý tài s n là ch s h u tài s n ho c ngư i ph i thi hành án. 5. Th i h n hoàn thành th t c chuy n quy n s h u, quy n s d ng tài s n cho ngư i mua, ngư i nh n chuy n như ng là 15 ngày (riêng i v i vi c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t là 60 ngày) k t ngày nh n ư c ngh c a t ch c tín d ng (ho c t ch c bán u giá tài s n) và các tài li u nói trên, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. XI. TH T C BU C BÊN GI TAI S N B O M PH I GIAO TÀI S N B O M CHO T CH C TÍN D NG
 15. Theo i u 35 Ngh nh s 178, th t c bu c bên gi tài sán b o m ph i giao tài s n b o m cho t ch c tín ng như sau: 1. Bên gi tài s n b o m có trách nhi m giao tài s n b o m cho t ch c tín d ng x lý theo thông báo c a t ch c tín d ng. N u h t th i h n n nh trong thông báo mà bên gi tài s n b o m không giao tài s n b o m, t ch c tín ng ra văn b n thông báo vi c áp d ng bi n pháp bu c bên gi tài s n b o m ph i giao tài s n cho t ch c tín ng. Văn b n thông báo ph i ghi rõ lý o áp d ng, th i h n bàn giao tài s n b o m, bi n pháp th c hi n, quy n và nghĩa v c a các bên. 2. T ch c tín d ng ư c áp d ng các bi n pháp sau ây: 2.1. T ch c tín d ng yêu c u bên gi tài s n b o m giao tài s n b o m ang qu n lý cho t ch c tín d ng. 2.2. Sau khi ã áp d ng bi n pháp trên mà bên gi tài s n b o m v n không giao tài s n b o m, t ch c tín d ng g i văn b n t i U ban nhân dân và cơ quan Công an nơi cư trú c a bên b o m ho c nơi có tài s n b o m ngh ph i h p, h tr t ch c tín d ng thu h i tài s n b o m. Trong trư ng h p bên th ba gi tài s n b o m, t ch c tín d ng thông báo cho bên b o m ph i h p v i t ch c tín d ng bu c bên gi tài s n b o m ph i giao tài s n b o m cho t ch c tín d ng. 2.3. Sau khi h t th i h n n nh trong thông báo áp d ng bi n pháp bu c giao tài s n mà bên gi tài s n b o m không giao tài s n cho t ch c tín d ng x lý, t ch c tín ng ti n hành thu gi tài s n b o m cùng v i s h tr c a U ban nhân dân và cơ quan Công an. 3. Trách nhi m ph i h p c a U ban nhân dân và cơ quan Công an trong vi c h tr t ch c tín d ng thu h i tài s n b o m như sau: 3.1. Sau khi nh n ư c ngh c a t ch c tín d ng theo quy nh t i i m 2.2 kho n 2 trên ây, U ban nhân dân áp d ng bi n pháp giáo d c, thuy t ph c bên gi tài s n giao tài s n b o m ang qu n lý cho t ch c tín d ng. U ban nhân dân quy nh th i h n bên gi tài s n b o m ph i giao tài s n b o m cho t ch c tín d ng x lý, nhưng không quá 10 ngày k t ngày U ban nhân dân áp d ng bi n pháp giáo d c 3.2. N u h t th i h n trên, bên gi tài s n b o m v n không giao tài s n b o m theo ngh c a t ch c tín d ng, U ban nhân dân ch o các ban, ngành ch c năng tham gia ph i h p v i t ch c tín d ng và ti n hành các th t c c n thi t bu c bên gi tài s n b o m giao tài s n b o m cho t ch c tín d ng. a. i v i tài s n b o m là phương ti n giao thông, căn c vào văn b n ngh c a t ch c tín d ng (có ghi rõ a ch liên h , s Fax, s i n tho i): - Cơ quan C nh sát giao thông qua công tác ăng ký phương ti n, n u phát hi n th y các trư ng h p mà t ch c tín d ng ngh thì không cho sang tên, chuy n d ch s h u và yêu c u ch phương ti n ho c ngư i ư c u quy n c a ch phương ti n ph i
 16. xin ý ki n c a t ch c tín d ng trư c khi làm các th t c sang tên, chuy n d ch s h u. - Trư ng h p thông qua công tác tu n tra, ki m soát, cơ quan C nh sát giao thông phát hi n th y ngư i i u khi n phương ti n s d ng b n sao gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n theo quy nh t i kho n 2 i u 12 Ngh nh s 178 ã h t th i. h n lưu hành, thì cơ quan C nh sát giao thông l p biên bán t m gi phương ti n và có văn bán thông báo (g i tr c ti p, fax ho c qua các phương ti n thông tin liên l c khác) cho t ch c tín d ng bi t nh n bàn giao phương ti n t m gi . Trong th i h n 15 ngày k t khi nh n ư c thông báo, t ch c tín d ng ph i c ngư i n nh n tài s n. Vi c bàn giao tài s n gi a cơ quan C nh sát giao thông và t ch c tín d ng ph i l p thành biên b n giao nh n. T ch c tín d ng ph i thông báo vi c giao, nh n tài s n này cho ch phương ti n, ngư i i u khi n phương ti n bi t. N u quá th i h n này mà t ch c tín d ng không n nh n tài s n, cơ quan C nh sát giao thông s tr l i phương ti n cho ngư i i u khi n phương ti n b t m gi . T ch c tín d ng ph i thanh toán chi phí thông báo, t m gi phương ti n và các chi phí h p lý khác (n u có) khi n nh n phương ti n b t m gi . S ti n này ư c tính vào chi phí x lý tài s n theo quy nh t i m c VIII ph n B. Trư ng h p t ch c tín d ng không n nh n phương ti n theo thông báo c a cơ quan C nh sát giao thông, thì t ch c tín d ng ph i ch u trách nhi m thanh toán các chi phí nói trên t kho n ti n c a mình. b. i v i tài s n b o m là kho tàng, nhà và các công trình xây d ng khác, t ch c tín d ng cho chuy n c, tài s n không thu c tài s n b o m n cơ quan g i gi tài s n và ti p nh n tài s n b o m x lý. Chi phí g i gi tài s n o bên có tài s n thanh toán. c. i v i tài s n b o m là máy móc, thi t b , nguyên li u, nhiên li u v t li u hàng tiêu dùng, kim khí quý, á quý và tài s n b o m khác, t ch c tín d ng ti n hành thu gi . 3.3. Vi c thu gi tài s n b o m ph i ư c l p thành biên b n thu gi tài s n, có s ch ng ki n c a i di n U ban nhân dân a phương nơi cư trú c a bên gi tài s n ho c nơi có tài s n b o m và các cơ quan liên quan. 3.4. Trong quá trình t ch c tín d ng ti n hành thu gi tài s n b o m x lý, n u bên gi tài s n b o m có hành vi ch ng i, c n tr cán b thi hành nhi m v , ho c có các hành vi khác nh m l y l i tài s n, ho c xâm ph m tính m ng, s c kho c a cán b thi hành nhi m v , gây r i tr t t , an ninh thì cơ quan Công an có trách nhi m áp ng các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t ngăn ch n và x lý k p th i; U ban nhân dân có trách nhi m t o các i u ki n h tr t ch c tín d ng, c ngư i tham gia và gi i quy t theo thNm quy n các vư ng m c phát sinh trong quá trình t ch c tín d ng ti n hành thu gi tài s n b o m x lý. C. T CH C TH C HI N VÀ HI U L C THI HÀNH I. Thông tư này ư c áp d ng x lý tài s n b o m, thu h i n cho các lo i hình t ch c tín d ng quy nh t i i u 12 Lu t các t ch c tín d ng. Vi c x lý tài s n b o m thu h i n cho cá nhân, pháp nhân trong nư c; cá nhân, pháp nhân nư c ngoài
 17. không ph i là t ch c tín d ng áp d ng theo các quy nh c a Ngh nh s 165/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v giao d ch b o m. II. Các h p ng tín d ng ã quá h n tr n trư c ngày Thông tư này có hi u l c nhưng tài s n b o m chưa ư c x lý thì ư c áp d ng nh ng quy nh t i Thòng tư này x lý. III. Trong trư ng h p t ch c tín d ng c p tín d ng dư i các hình th c khác, n u các bên có tho thu n v bi n pháp b o m thì ư c áp d ng các quy nh t i Thông tư này x lý. IV. i v i các tài s n b o m là v t ch ng trong v án hình s thì áp d ng các quy nh t i Thông tư liên t ch s 06/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP ngày 4/10/1998 c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Tư pháp, B Tài chính hư ng d n m t s v n v b o qu n và x Iý tài s n là v t ch ng, tài s n b kê biên trong quá trình i u tra, truy t , xét x v án hình s . V. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ngành báo cáo liên ngành gi i thích, b sung, s a i k p th i. M i s a i, b sung Thông tư này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, B trư ng B Tư pháp, B trư ng B Công an, B trư ng B Tài chính và T ng c c trư ng T ng c c a chính quy t nh. Bùi Xuân Sơn Lê c Thuý Lê Minh Hương ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) Nguy n ình L c Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản