Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
59
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô sè 03/2003/TTLT- BL§TBXH-BTC-BNV ngµy 13 th¸ng 02 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµ phôc vô c«ng t¸c ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam -Trung Quèc Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 166/2002/Q§-TTg ngµy 22/11/2002 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÕ ®é ¸p dông ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµ phôc vô c«ng t¸c ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam - Trung Quèc, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Liªn tÞch Bé Lao ®éng -Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Bé Néi vô h íng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng 1/ §èi tîng ¸p dông: a) Nh÷ng ngêi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cö vµo c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi, bao gåm: C¸n bé, c«ng chøc nhµ n íc; Kü s, kü thuËt viªn, c«ng nh©n kü thuËt trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc; SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sü quan, chiÕn sÜ trong lùc lîng vò trang; b) Nh÷ng ngêi lµm viÖc t¹i Ban ChØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi cña c¸c tØnh biªn giíi (Lai Ch©u, Lµo Cai, Hµ Giang, Cao B»ng, L¹ng S¬n, Qu¶ng Ninh), bao gåm: C¸n bé, c«ng chøc nhµ n íc; Kü s, kü thuËt viªn, c«ng nh©n kü thuËt trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc; SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sü quan, chiÕn sÜ lùc lîng vò trang (kÓ c¶ nh÷ng ngêi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cö vµo lµm viÖc kh«ng th êng xuyªn t¹i c¸c Ban chØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi c¸c tØnh biªn giíi); c) Nh÷ng ngêi lµm viÖc t¹i Ban ChØ ®¹o cña ChÝnh phñ vµ nh÷ng ngêi ®ang c«ng t¸c ë c¸c c¬ quan, c¸c Bé, ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®îc huy ®éng ®i phôc vô cho c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi. d) Ngêi lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng ®îc huy ®éng phôc vô cho c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi. 2/ §èi tîng kh«ng ¸p dông: a) Sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sü quan, chiÕn sü vµ nh÷ng ngêi hëng l¬ng trong lùc lîng vò trang rµ ph¸ bom, m×n, vËt c¶n chiÕn tranh trªn tuyÕn biªn giíi ViÖt Nam -Trung Quèc theo dù ¸n riªng cña Bé Quèc phßng; b) Sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sü quan, chiÕn sü vµ nh÷ng ngêi hëng l¬ng trong lùc lîng vò trang lµm nhiÖm vô ph¸t ®êng, tuÇn tra trªn tuyÕn biªn giíi do kinh phÝ qu¶n lý biªn giíi cña ®Þa ph¬ng chi tr¶.
  2. 2 c) C«ng chøc, viªn chøc vµ ngêi lao ®éng thùc hiÖn viÖc thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, vËn chuyÓn mèc giíi ®Õn c¸c tØnh biªn giíi theo dù ¸n riªng cña Bé X©y dùng. II. C¸c chÕ ®é ¸p dông: 1/ §èi víi c¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, Môc I nãi trªn ®îc hëng c¸c chÕ ®é sau: a) TiÒn l¬ng: §îc hëng nguyªn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, qu©n hµm vµ phô cÊp (nÕu cã) theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 25/CP vµ NghÞ ®Þnh 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, lùc lîng vò trang vµ trong c¸c doanh nghiÖp. §îc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng, n©ng ng¹ch, n©ng l¬ng qu©n hµm theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. b) Møc sinh ho¹t phÝ: - Nh÷ng ngµy lµm viÖc trªn thùc ®Þa ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi (gäi lµ ngµy lµm viÖc ngo¹i nghiÖp) ë nh÷ng vïng cã møc phô cÊp khu vùc cã hÖ sè tõ 0,7 trë lªn so víi møc l¬ng tèi thiÓu ®îc hëng 120.000 ®ång/ngµy; 100.000 ®ång/ngµy ë nh÷ng vïng cã møc phô cÊp khu vùc cã hÖ sè díi 0,7 so víi møc l¬ng tèi thiÓu qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/TTLT-BL§TBXH-BTC- UBDTMN ngµy 18/01/2000 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói; - Nh÷ng ngµy lµm viÖc trong nhµ, lÒu, l¸n, tr¹i ®ãng t¹i hiÖn trêng biªn giíi (kh«ng lµm viÖc ngoµi thùc ®Þa gäi lµ ngµy lµm viÖc néi nghiÖp), ® îc h- ëng 70.000 ®ång/ngµy. Khi ¸p dông c¸c møc sinh ho¹t phÝ trªn th× kh«ng ®îc hëng chÕ ®é tr¶ l- ¬ng lµm thªm giê, tiÒn ngñ rõng, tiÒn ¨n gi÷a ca, tiÒn c«ng t¸c phÝ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. c) Ngoµi tiÒn l¬ng, tiÒn sinh ho¹t phÝ qui ®Þnh t¹i ®iÓm a, b nãi trªn, nh÷ng ngêi ®îc giao lµm Trëng nhãm, Phã Trëng nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi ®îc hëng trî cÊp nh sau: - Møc 150.000 ®ång/th¸ng, ¸p dông ®èi víi Trëng nhãm; - Møc 100.000 ®«ng/th¸ng, ¸p dông ®èi víi Phã Trëng nhãm. d) §îc trang cÊp c¸c trang bÞ b¶o hé lao ®éng, thuèc mem y tÕ vµ ph - ¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, trang cÊp lÒu b¹t, vâng ®Ó ®¶m b¶o sinh ho¹t b×nh thêng h»ng ngµy; ®îc nghØ phÐp hµng n¨m vµ ®îc thanh to¸n tiÒn tµu, xe ®i phÐp theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ®) Nh÷ng ngêi trùc tiÕp ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi, nÕu bÞ chÕt hoÆc bÞ th¬ng theo mét trong nh÷ng tr êng hîp qui ®Þnh t¹i §iÒu 11 vµ §iÒu 25, NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29/4/1995 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh u ®·i ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng th× ®îc xem xÐt, x¸c nhËn lµ liÖt sÜ hoÆc th¬ng binh. ViÖc lËp hå s¬, xem xÐt, x¸c nhËn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 16/1998/TTLT-BL§TBXH-
  3. 3 BQP-BCA ngµy 25/11/1998 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Quèc phßng - Bé C«ng an. 2/ §èi víi c¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1, môc I nãi trªn ®îc hëng chÕ ®é sau: a) §îc hëng nguyªn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, qu©n hµm, phô cÊp (nÕu cã), chÕ ®é n©ng bËc l¬ng, n©ng ng¹ch, n©ng l¬ng qu©n hµm qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP vµ NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, lùc lîng vò trang vµ trong c¸c doanh nghiÖp. b) §îc hëng trî cÊp theo th¸ng: - Møc 200.000 ®ång/th¸ng, ¸p dông ®èi víi Tr ëng ban chØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi cña tØnh; - Møc 150.000 ®ång/th¸ng, ¸p dông ®èi víi Phã Trëng ban chØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi cña tØnh; - Møc 100.000 ®ång/th¸ng, ¸p dông ®èi víi chuyªn viªn chuyªn tr¸ch gióp viÖc Ban chØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi cña tØnh; c) Nh÷ng ngµy trùc tiÕp lµm viÖc trªn hiÖn trêng biªn giíi th× ®îc hëng c¸c møc sinh ho¹t phÝ nh nh÷ng ngêi trùc tiÕp ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi qui ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1 nªu trªn. Khi h ëng c¸c møc sinh ho¹t phÝ nµy th× kh«ng hëng chÕ ®é tr¶ l¬ng lµm thªm giê, tiÒn ngñ rõng, tiÒn ¨n gi÷a ca, tiÒn c«ng t¸c phÝ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. d) §îc sö dông trang bÞ b¶o hé lao ®éng, ®îc cÊp thuèc men y tÕ vµ trang bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n trong nh÷ng ngµy lµm viÖc trªn hiÖn trêng biªn giíi. 3/ §èi víi c¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 1, môc I nãi trªn ® îc hëng c¸c chÕ ®é sau: a) Nh÷ng ngµy trùc tiÕp lµm viÖc trªn hiÖn trêng biªn giíi th× ®îc hëng møc sinh ho¹t phÝ nh nh÷ng ngêi trùc tiÕp ph©n giíi, c¾m mèc qui ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1 nªu trªn. Khi hëng c¸c møc sinh ho¹t phÝ nµy th× kh«ng ®îc h- ëng chÕ ®é tr¶ l¬ng lµm thªm giêi, tiÒn ngñ rõng, tiÒn ¨n gi÷a ca, tiÒn c«ng t¸c phÝ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. b) §îc sö dông trang bÞ b¶o hé lao ®éng, ®îc cÊp thuèc men y tÕ vµ trang bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n trong nh÷ng ngµy lµm viÖc trªn hiÖn trêng biªn giíi. 4/ §èi víi c¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i tiÕt d, ®iÓm 1, môc I nãi trªn ®îc hëng c¸c chÕ ®é sau: Khi cã nhu cÇu huy ®éng lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng phôc vô c¸c nhãm phÇn giíi, c¾m mèc th× Ban ChØ ®¹o hoÆc nhãm ph©n giíi, c¾m mèc ph¶i thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng víi tõng ngêi lao ®éng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. C¸c chÕ ®é tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng bao gåm: a) Gi¸ tiÒn c«ng lao ®éng theo lo¹i c«ng viÖc thùc tÕ t¹i ®Þa ph ¬ng do Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ quy ®Þnh (trong gi¸ tiÒn c«ng lao ®éng bao gåm c¶ tiÒn b¶o hiÓm x· héi b»ng 15% gi¸ tiÒn c«ng).
  4. 4 b) Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng, ngêi lao ®éng nghØ èm ®au ®îc hëng trî cÊp b»ng 75% møc tiÒn c«ng ghi trong hîp ®ång lao ®éng. Thêi gian nghØ èm ®îc hëng trî cÊp tèi ®a kh«ng qu¸ 12 ngµy/th¸ng. c) §îc sö dông trong bÞ b¶o hé lao ®éng vµ trang bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. d) Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng trong khi thùc hiÖn c«ng viÖc theo hîp ®ång hoÆc trªn ®êng ®i vµ vÒ tõ n¬i ë ®Õn n¬i lµm viÖc th× ®îc bªn thuª thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vÒ y tÕ vµ 100% tiÒn c«ng trong thêi gian ®iÒu trÞ t¹i c¬ së y tÕ. Sau khi æn ®Þnh th¬ng tËt, ®îc giíi thiÖu ®i gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng t¹i Héi ®ång Gi¸m ®Þnh y khoa cña Bé Y tÕ. NÕu møc suy gi¶m tõ 5% ®Õn 10% th× ® îc trî cÊp mét lÇn b»ng 06 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm chi tr¶; tõ trªn 10% trªn 20% th× ®îc hëng trî cÊp mét lÇn b»ng 09 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu; tõ trªn 20% ®Õn 30% th× ®îc trë cÊp mét lÇn b»ng 12 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu; tõ trªn 30% th× cø t¨ng thªm 1%, ®îc c«ng thªm 0,5 th¸ng l¬ng tèi thiÓu. Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ chÕt do tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp trong thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc theo hîp ®ång th× th©n nh©n lo mai t¸ng ®îc trî cÊp tiÒn mai t¸ng b»ng 8 th¸ng l¬ng tèi thiÓu vµ ®îc trî cÊp mét lÇn b»ng 5 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh; ®) Ngoµi viÖc gi¶i quyÕt quyÒn lîi khi bÞ tai n¹n lao ®éng, nÕu ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng bÞ khuyÕt tËt th× tuú theo møc ®é bÞ khuyÕt tËt lµm suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng, ®îc hëng c¸c chÕ ®é theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi ngêi tµn tËt. III. LËp dù to¸n, chi tr¶ vµ quyÕt to¸n c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng 1/ C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô ph©n giíi, c¾m mèc ph¶i thùc hiÖn viÖc lËp dù to¸n, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n c¸c chÕ ®é nÕu t¹i phÇn II, Th«ng t nµy theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 2/ ViÖc chi tr¶ tiÒn l¬ng, phô cÊp (nÕu cã), trî cÊp, sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng trùc tiÕp tham gia vµ phôc vô c«ng t¸c ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi ®îc thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi c¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc I: - TiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, qu©n hµm vµ phô cÊp (nÕu cã) do c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý tríc khi ®îc cö vµo c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi tr¶ theo qui ®Þnh chung. - TiÒn sinh ho¹t phÝ, trî cÊp ®èi víi thµnh viªn c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi vµ trî cÊp ®èi víi Tr ëng, Phã trëng nhãm do Ban chØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi c¸c tØnh biªn giíi chi tr¶ theo sè ngµy c«ng lµm viÖc ngo¹i nghiÖp hoÆc néi nghiÖp thùc tÕ trªn hiÖn trêng biªn giíi (®èi víi ngêi h- ëng sinh ho¹t phÝ) vµ theo th¸ng (®èi víi Trëng, Phã trëng nhãm hëng trî cÊp). b) §èi víi c¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i tiÕt b, tiÕt c, ®iÓm 1, môc I:
  5. 5 - TiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, qu©n hµm vµ phô cÊp (nÕu cã) do c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cö ngêi tham gia hoÆc gióp viÖc Ban ChØ ®¹o chi tr¶ theo qui ®Þnh chung. - TiÒn sinh ho¹t phÝ, trî cÊp ®èi víi Tr ëng, Phã trëng ban vµ chuyªn viªn gióp viÖc Ban ChØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc cña tØnh; tiÒn sinh ho¹t phÝ cña nh÷ng ngêi lµm viÖc t¹i Ban ChØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc cña ChÝnh phñ vµ nh÷ng ngêi ®ang c«ng t¸c ë c¸c c¬ quan, c¸c bé, ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®îc huy ®éng ®i phôc vô cho c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi do c¸c Ban chØ ®¹o tr¶ theo sè ngµy thùc tÕ trªn hiÖn trêng biªn giíi (®èi v¬Ý ngêi hëng sinh ho¹t phÝ) vµ theo th¸ng (®èi víi ng êi hëng trî cÊp). c) §èi víi nh÷ng ®èi tîng t¹i ®Þa ph¬ng ®îc huy ®éng ®i phôc vô c«ng t¸c ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi: tiÒn c«ng vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c ® îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång vµ qui ®Þnh cña Th«ng t nµy do c¸c Ban chØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi c¸c tØnh biªn giíi tr¶. Khi tr¶ tiÒn sinh ho¹t phÝ t¹i ®iÓm a, b vµ tr¶ tiÒn c«ng cho lao ®éng ® - îc huy ®éng ®i phôc vô c«ng t¸c ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi t¹i ®iÓm c nªu trªn, nÕu cã sè ngµy c«ng lÎ th× lµm trßn theo nguyªn t¾c: 1/2 ngµy trë xuèng lµm trßn lµ 1/2 c«ng, trªn 1/2 ngµy lµm trßn thµnh 1 c«ng. 3/ C¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc I ® îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cö vµo c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi tr íc khi QuyÕt ®Þnh sè 166/2002/Q§-TTg ngµy 22/11/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh ®Ó lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ th× nh÷ng ngµy lµm viÖc thùc tÕ còng ®îc hëng møc sinh ho¹t phÝ 70.000 ®ång/ngµy (ngµy lµm viÖc néi nghiÖp). Ngêi lao ®éng nÕu ®· t¹m øng hoÆc thanh to¸n víi møc thÊp h¬n th× ®îc thanh to¸n bï cho b»ng møc sinh ho¹t phÝ nªu trªn. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng qu¶n lý ngêi lao ®éng trùc tiÕp ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr¶ vµ quyÕt to¸n tõ nguån kinh phÝ ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi cÊp qua Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng kho¶n tiÒn thanh to¸n chªnh lÖch, trªn c¬ së x¸c nhËn cña Ban ChØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi c¸c tØnh vÒ sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ cña ngêi lao ®éng t¹i c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi ®Õn ngµy 31/11/2002. 4/ C¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc I khi nghØ phÐp, nÕu c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ kh«ng bè trÝ ®îc ph¬ng tiÖn, ®a, ®ãn th× ®îc thanh to¸n tiÒn tµu, xe ®i phÐp. Kho¶n kinh phÝ nµy do Ban ChØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi c¸c tØnh biªn giíi tr¶ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 5/ Ban ChØ ®¹o ph©n giíi, c¾m mèc c¸c tØnh biªn giíi lËp dù to¸n, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn, cÊp hiÖn vËt hoÆc cÊp kinh phÝ mua vµ trang cÊp c¸c trang bÞ b¶o hé lao ®éng, trang bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n, thuèc men y tÕ cho c¸c ®èi t îng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh; lËp dù to¸n kinh phÝ thuª lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng phôc vô c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi vµ tr¶ tiÒn c«ng cho ngêi lao ®éng theo ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ hoÆc c«ng viÖc thùc tÕ thùc hiÖn, sau khi cã qui ®Þnh vÒ møc gi¸ tiÒn c«ng theo lo¹i c«ng viÖc cña Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ x¸c nhËn cña c¸c nhãm ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi.
  6. 6 IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1/ C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã c¸c ®èi tîng lµm c«ng t¸c ph©n giíi, c¾m mèc biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam - Trung Quèc cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña Th«ng t nµy. 2/ Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t sè 07/TTLT-BL§TBXH-BTC-BTCCBCP ngµy 27/5/2002 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ (nay lµ Bé Néi vô) vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/12/2002. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản