Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
72
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT về việc hướng dẫn về trình tự đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG-B TƯ PHÁP NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT Hà N i , ngày 04 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TƯ PHÁP - B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 03/2003/TTLT/BTP- BTNMT NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯ NG D N V TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ VÀ CUNG C P THÔNG TIN V TH CH P, B O LÃNH B NG QUY N S D NG T, TÀI S N G N LI N V I T Căn c Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký giao d ch b o m; Căn c Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; Căn c Ngh nh s 79/2001/N -CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; Nh m m b o tính th ng nh t trong vi c thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng ăng ký, cung c p thông tin trong lĩnh v c này, B Tư pháp, B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v trình t , th t c ăng ký và cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t như sau: I. NH NG V N CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n chi ti t các v n sau ây: 1.1. ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t c a h gia ình, cá nhân trong nư c; c a t ch c kinh t , k c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; c a t ch c, cá nhân nư c ngoài mà theo quy nh c a pháp lu t các ch th này ư c quy n th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t (sau ây g i chung là ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh); 1.2. Trách nhi m, nhi m v , quy n h n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n trong vi c ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh;
 2. 1.3. Trình t , th t c ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh. ư2. Các trư ng h p ăng ký th ch p, b o lãnh 2.1. Các trư ng h p th ch p, b o lãnh sau ây ph i ăng ký: a. Vi c th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t ho c b ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t; b. Vi c th ch p, b o lãnh b ng tài s n g n li n v i t mà pháp lu t quy nh tài s n ó ph i ăng ký quy n s h u; c. Vi c th ch p tài s n g n li n v i t không thu c trư ng h p quy nh t i ti t b i m này, nhưng các bên tho thu n bên th ch p ho c ngư i th ba gi tài s n ó; d. Vi c th ch p tài s n g n li n v i t b o m th c hi n nhi u nghĩa v ; . Văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh. 2.2. Các trư ng h p ăng ký theo yêu c u: Khi m t ho c các bên tham gia h p ng b o lãnh b ng tài s n g n li n v i t không thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i m 2.1 kho n này có yêu c u, thì vi c b o lãnh ó cũng ư c ăng ký. 2.3. Tài s n g n li n v i t quy nh t i Thông tư này là tài s n không di, d i ư c, bao g m: a. Nhà , công trình xây d ng khác g n li n v i t ai; b. Tài s n g n li n v i nhà , công trình xây d ng khác quy nh t i ti t a i m này trong trư ng h p vi c th ch p, b o lãnh bao g m nhà , công trình xây d ng khác và tài s n ó; c. Vư n cây lâu năm, r ng cây; d. Các tài s n khác g n li n v i t ai. 3. Trách nhi m c a các bên tham gia h p ng th ch p, b o lãnh trong vi c ăng ký Các bên tham gia h p ng th ch p, b o lãnh ph i t ch u trách nhi m v tính xác th c c a n i dung kê khai trong ơn yêu c u ăng ký, v h sơ ăng ký và tính h p pháp c a h p ng th ch p, b o lãnh; n u ghi vào ơn yêu c u ăng ký nh ng n i dung không úng s th t, không úng tho thu n trong h p ng th ch p, trong h p ng b o lãnh ho c các bên có hành vi gi m o h sơ, thì ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký th ch p, b o lãnh
 3. Cơ quan ăng ký th ch p, b o lãnh quy nh t i kho n 1 m c II c a Thông tư này có trách nhi m như sau: 4.1. ăng ký chính xác theo úng n i dung ơn h p l mà ngư i yêu c u ăng ký ã kê khai theo quy nh c a Thông tư này; n u ăng ký không chính xác mà gây ra thi t h i, thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t; 4.2. Th c hi n vi c ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh theo úng trình t , th t c và th i h n quy nh t i Thông tư này; 4.3. Không ư c yêu c u các bên tham gia h p ng th ch p, b o lãnh n p thêm b t kỳ lo i gi y t nào khác ngoài các lo i gi y t quy nh t i Thông tư này. 5. Ngư i yêu c u ăng ký Ngư i yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh trong Thông tư này là nh ng ngư i sau ây: 5.1. Bên th ch p, bên nh n th ch p; 5.2. Bên b o lãnh, bên nh n b o lãnh; 5.3. Bên th ch p m i, bên b o lãnh m i ho c bên nh n th ch p m i, bên nh n b o lãnh m i trong trư ng h p thay i m t trong các bên quy nh t i i m 5.1 và i m 5.2 kho n này; 5.4. Ngư i ư c m t trong các bên tham gia h p ng th ch p, b o lãnh ho c các bên ó u quy n. 6. Ngư i kê khai ơn yêu c u ăng ký Bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh ho c ngư i ư c bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh u quy n th c hi n vi c kê khai vào ơn yêu c u ăng ký. 7. Giá tr pháp lý c a vi c ăng ký th ch p, b o lãnh 7.1. H p ng th ch p, b o lãnh ã ư c ăng ký có giá tr pháp lý i v i ngư i th ba k t th i i m ăng ký cho n ngày xoá ăng ký. Trư ng h p các bên ký k t h p ng chuy n như ng quy n s d ng t, mua bán tài s n g n li n v i t ang ư c dùng th ch p ho c b o lãnh và ã ư c ăng ký, thì bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh v n có quy n x lý tài s n ó thanh toán nghĩa v khi n h n mà bên th ch p, bên ư c b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v . Quy nh này không áp d ng i v i tài s n th ch p, b o lãnh là hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t, kinh doanh theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 17 c a Ngh nh s 165/1999/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao d ch b o m. Trư c khi tham gia ký k t h p ng chuy n như ng quy n s d ng t, mua nhà ho c tham gia các giao d ch khác liên quan n quy n s d ng t, tài s n g n li n v i
 4. t, các bên c n yêu c u cơ quan ăng ký nơi có t, tài s n g n li n v i t, cung c p thông tin v tài s n ó theo quy nh t i m c IX c a Thông tư này. 7.2. Th i i m ăng ký là th i i m cơ quan ăng ký nh n h sơ ăng ký h p l . Trư ng h p ăng ký b sung tài s n th ch p, b o lãnh, thì th i i m ăng ký i v i ph n tài s n này là th i i m cơ quan ăng ký nh n ư c h sơ ăng ký b sung h p l . Trư ng h p tài s n ang dùng th ch p, b o lãnh ư c thay th b ng quy n s d ng t ho c quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t, thì các bên yêu c u xóa ăng ký cũ và yêu c u ăng ký m i (coi như ăng ký l n u). Trong trư ng h p này th i i m ăng ký là th i i m cơ quan ăng ký nh n ư c h sơ ăng ký m i h p l . H sơ h p l khi có y các lo i gi y t c n thi t i v i t ng trư ng h p quy nh t i kho n 2 m c III, i m 2.1 kho n 2 m c IV, kho n 1 m c V, kho n 1 m c VI, kho n 1 m c VII và kho n 1 m c IX c a Thông tư này. ơn yêu c u ăng ký, cung c p thông tin h p l là ơn ư c kê khai y các n i dung ph i kê khai theo hư ng d n t i m u ơn. 7.3. Th i i m ăng ký th ch p, b o lãnh là căn c xác nh th t ưu tiên thanh toán gi a nh ng ngư i cùng nh n th ch p, nh n b o lãnh b ng m t tài s n. 8. L phí ăng ký, phí cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh 8.1. Ngư i yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh; ngư i yêu c u ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký; ngư i yêu c u s a ch a sai sót trong n i dung ơn yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh ph i n p l phí ăng ký. 8.2. T ch c, cá nhân yêu c u cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh ph i n p phí cung c p thông tin. 8.3. M c l phí, phí và các n i dung liên quan n l phí ăng ký, phí cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngày 12 tháng 4 năm 2002 gi a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí ăng ký và phí cung c p thông tin v giao d ch b o m và tài s n cho thuê tài chính. 9. Bi u m u ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh Ngư i yêu c u ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh ph i s d ng các lo i ơn yêu c u ăng ký, cung c p thông tin; cơ quan ăng ký ph i s d ng s ti p nh n h sơ ăng ký giao d ch b o m, s ăng ký giao d ch b o m, các gi y t khác theo m u ư c ban hành kèm theo Thông tư này. B Tư pháp có trách nhi m qu n lý th ng nh t và hư ng d n vi c s d ng các lo i bi u m u ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh.
 5. II. CƠ QUAN ĂNG KÝ TH CH P, B O LÃNH B NG QUY N S D NG T, TÀI S N G N LI N V I T 1. Cơ quan ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t 1.1. S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có t, tài s n g n li n v i t có thNm quy n ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh trong trư ng h p bên th ch p, bên b o lãnh là t ch c. 1.2. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t, tài s n g n li n v i t có thNm quy n ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh trong trư ng h p bên th ch p, bên b o lãnh là h gia ình, cá nhân. 2. Nhi m v , quy n h n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n trong vi c ăng ký th ch p, b o lãnh 2.1. ăng ký th ch p, b o lãnh trong các trư ng h p quy nh t i kho n 2 m c I c a Thông tư này; 2.2. ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký; 2.3. C p b n chính ơn yêu c u ăng ký ã có ch ng nh n c a cơ quan ăng ký có thNm quy n cho ngư i có ơn yêu c u ăng ký. C p b n sao ơn yêu c u ăng ký ã có ch ng nh n c a cơ quan ăng ký có thNm quy n cho các bên tham gia h p ng th ch p, b o lãnh theo yêu c u c a các bên; 2.4. Xoá ăng ký th ch p, b o lãnh; 2.5. ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh; 2.6. Quy t nh hu b vi c ăng ký th ch p, b o lãnh theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; 2.7. S a ch a sai sót trong n i dung ăng ký th ch p, b o lãnh; 2.8. Thu l phí ăng ký th ch p, b o lãnh; 2.9. T ch i ăng ký th ch p, b o lãnh trong các trư ng h p sau ây: a. Không thu c thNm quy n ăng ký th ch p, b o lãnh; b. H sơ ăng ký th ch p, b o lãnh không y ; gi y t không h p l ; c. ơn yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh không kê khai y các n i dung ph i kê khai theo m u ư c ban hành kèm theo Thông tư này; d. Ngư i yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh không n p l phí ăng ký;
 6. . Không i u ki n th ch p ho c b o lãnh b ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 2.10. Lưu tr , b o qu n h sơ, tài li u và các thông tin ã ư c ăng ký. 3. Nhi m v , quy n h n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n trong vi c cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh 3.1. Cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh ã ăng ký theo yêu c u c a t ch c, cá nhân; 3.2. Thu phí cung c p thông tin; 3.3. T ch i cung c p thông tin trong các trư ng h p sau ây: a. ơn yêu c u cung c p thông tin không kê khai y ho c kê khai không úng quy nh t i các n i dung ph i kê khai theo m u ư c ban hành kèm theo Thông tư này; b. Ngư i yêu c u cung c p thông tin không n p phí cung c p thông tin. III. TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ TH CH P, B O LÃNH B NG QUY N S D NG T, TÀI S N G N LI N V I T 1. Trư c khi yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t, h p ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t ư c công ch ng, n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh h p ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t ó ph i công ch ng. 2. H sơ ăng ký th ch p, b o lãnh n p t i cơ quan ăng ký th ch p, b o lãnh theo quy nh sau ây: 2.1. Trư ng h p ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t ho c ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t, thì h sơ ăng ký bao g m: a. ơn yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t (03 b n); văn b n u quy n i v i trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký là ngư i ư c u quy n; b. H p ng th ch p quy n s d ng t ho c quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t (02 b n), h p ng b o lãnh b ng quy n s d ng t ho c b ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t (03 b n); c. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t i v i trư ng h p th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t , nhà t i ô th ; d. Trích l c b n a chính ( i v i nơi ã có b n a chính) ho c trích o a chính ( i v i nơi chưa có b n a chính) i v i trư ng h p trên gi y ch ng nh n
 7. quy n s d ng t, gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t chưa th hi n sơ th a t; . Ch ng t n p ti n thuê t (trư ng h p ư c Nhà nư c cho thuê t). 2.2. Trư ng h p ăng ký th ch p, b o lãnh b ng tài s n g n li n v i t, thì h sơ ăng ký bao g m: a) ơn yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh (03 b n); văn b n u quy n i v i trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký là ngư i ư c u quy n; b) Gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n g n li n v i t i v i trư ng h p pháp lu t quy nh tài s n ó ph i ăng ký quy n s h u. 3. Khi ti p nh n h sơ ăng ký th ch p, b o lãnh, cán b ăng ký ph i ki m tra ơn có thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan mình hay không; ki m tra tính y và h p l c a h sơ ăng ký. N u vi c ăng ký th ch p, b o lãnh úng thNm quy n và h sơ h p l , thì cán b ăng ký yêu c u ngư i n p h sơ n p l phí ăng ký; ghi th i i m nh n h sơ (gi , phút, ngày, tháng, năm) vào ơn yêu c u ăng ký; vào s ti p nh n h sơ ăng ký và c p cho ngư i yêu c u ăng ký phi u h n tr k t qu ăng ký trong trư ng h p tr tr c ti p. Trư ng h p có m t trong các căn c t ch i ăng ký theo quy nh t i i m 2.9 kho n 2 m c II c a Thông tư này, thì cán b ăng ký t ch i vi c ăng ký và hư ng d n ngư i yêu c u ăng ký th c hi n úng quy nh. 4. Trong th i h n b y ngày (7 ngày) làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan ăng ký ph i th c hi n các công vi c sau ây: 4.1. ThNm tra gi y t s d ng t, i u ki n th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. N u i u ki n th ch p, b o lãnh, thì ch ng th c k t qu thNm tra vào h p ng th ch p ho c h p ng b o lãnh; n u không i u ki n th ch p, b o lãnh, thì ph i thông báo cho ngư i yêu c u ăng ký bi t; 4.2. Vào s ăng ký giao d ch b o m i v i trư ng h p i u ki n ăng ký th ch p, b o lãnh. Trư ng h p th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t ho c th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t, thì ng th i v i vi c vào s ăng ký giao d ch b o m ph i vào s a chính và s theo dõi bi n ng t ai theo hư ng d n ghi trên các s này; 4.3. Ch ng nh n vi c ăng ký th ch p, b o lãnh vào ơn yêu c u ăng ký; 4.4. Lưu gi ơn yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh m t (01) b n, g i m t (01) b n v C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m; b n còn l i tr tr c ti p ho c g i qua ư ng bưu i n có b o m cho ngư i yêu c u ăng ký cùng v i h p ng và các gi y t khác quy nh t i kho n 2 c a m c này.
 8. IV. ĂNG KÝ THAY I N I DUNG TH CH P, B O LÃNH Ã ĂNG KÝ 1. Các trư ng h p ph i ăng ký khi thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký 1.1. Thay i m t trong các bên ký k t h p ng th ch p, b o lãnh, tr trư ng h p thay i bên th ch p, bên b o lãnh b ng quy n s d ng t quy nh t i ti t b i m 3.1 kho n 3 m c này; thay i tên, a ch , s ch ng minh nhân dân ho c h chi u, s ăng ký kinh doanh, s gi y phép thành l p ho c s gi y phép u tư c a m t ho c các bên ký k t h p ng th ch p, b o lãnh; 1.2. Rút b t tài s n th ch p, b o lãnh là quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t; 1.3. Thay th , b sung tài s n th ch p, b o lãnh là tài s n g n li n v i t; 1.4. Thay i th t ưu tiên thanh toán khi x lý tài s n th ch p, b o lãnh; 1.5. Khi công trình xây d ng ã hoàn thành, vư n cây lâu năm, r ng cây ã tr ng m i xong, thu c s h u c a bên th ch p, bên b o lãnh (trư ng h p th ch p, b o lãnh b ng tài s n hình thành trong tương lai). 2. Trình t , th t c ăng ký khi thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký 2.1. Ngư i yêu c u ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký n p h sơ ăng ký t i cơ quan ã ăng ký th ch p, b o lãnh ó. H sơ ăng ký g m: a. ơn yêu c u ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký (03 b n); văn b n u quy n i v i trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký là ngư i ư c u quy n; b. Gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n n u pháp lu t quy nh tài s n ó ph i ăng ký quy n s h u i v i trư ng h p quy nh t i i m 1.3 và i m 1.5 kho n 1 m c này. 2.2. Vi c ti p nh n h sơ ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 m c III c a Thông tư này. 2.3. Trong th i h n b y ngày (7 ngày) làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan ăng ký ph i th c hi n các công vi c sau ây: a. ThNm tra gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n, n i dung ơn yêu c u ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký, i chi u v i h sơ ăng ký lưu gi t i cơ quan ăng ký. N u i u ki n ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh, thì vào s ăng ký giao d ch b o m và ch ng nh n vào ơn yêu c u ăng ký; n u không i u ki n ăng ký, thì ph i thông báo cho ngư i yêu c u ăng ký bi t. Trư ng h p ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký làm thay i n i dung ghi trong s a chính, s theo dõi bi n ng t ai, thì ng th i v i vi c vào s ăng ký giao d ch b o m ph i vào s a chính và s theo dõi bi n ng t ai theo hư ng d n ghi trên các s này;
 9. b. Lưu gi ơn yêu c u ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký m t (01) b n, g i m t (01) b n v C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m; b n còn l i tr tr c ti p ho c g i qua ư ng bưu i n có b o m cho ngư i yêu c u ăng ký cùng v i gi y t quy nh t i ti t b i m 2.1 kho n 2 m c này. 3. Nh ng trư ng h p thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký ph i ăng ký m i 3.1. Các trư ng h p ph i ăng ký m i: a. Thay th , b sung tài s n th ch p, b o lãnh là quy n s d ng t; b. Thay i bên th ch p, bên b o lãnh b ng quy n s d ng t. 3.2. Các trư ng h p quy nh t i i m 3.1 kho n này ph i xoá ăng ký theo quy nh t i m c V c a Thông tư này trư c khi ăng ký m i. Vi c ăng ký m i th c hi n theo trình t , th t c quy nh t i m c III c a Thông tư này. V. TRÌNH T , TH T C XOÁ ĂNG KÝ TH CH P, B O LÃNH B NG QUY N S D NG T, TÀI S N G N LI N V I T 1. Ngư i yêu c u xoá ăng ký th ch p, b o lãnh ph i n p ơn yêu c u xoá ăng ký th ch p, b o lãnh (03 b n) t i cơ quan nơi ã ăng ký th ch p, b o lãnh. Trư ng h p ngư i yêu c u xoá ăng ký là ngư i ư c u quy n, thì ph i có văn b n u quy n. 2. Vi c ti p nh n h sơ ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 m c III c a Thông tư này. 3. Trong th i h n ba ngày (03 ngày) làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan ăng ký ph i th c hi n vi c xoá ăng ký th ch p ho c xoá ăng ký b o lãnh trong s ăng ký giao d ch b o m. Trư ng h p tài s n b o m là quy n s d ng t ho c quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t, thì cơ quan ăng ký ng th i v i vi c xoá ăng ký th ch p ho c b o lãnh trong s ăng ký giao d ch b o m, ph i xoá ăng ký th ch p, xoá ăng ký b o lãnh trong s a chính và s theo dõi bi n ng t ai. Ch ng nh n vi c xoá ăng ký th ch p ho c xoá ăng ký b o lãnh vào ơn yêu c u xoá ăng ký th ch p ho c ơn yêu c u xoá ăng ký b o lãnh. 4. Vi c lưu gi h sơ và tr k t qu xoá ăng ký th ch p, b o lãnh th c hi n theo quy nh t i i m 4.4 kho n 4 m c III c a Thông tư này. Trư ng h p ngư i yêu c u xoá ăng ký là bên th ch p, bên b o lãnh, thì cơ quan ăng ký g i b n sao (01 b n) ơn yêu c u xoá ăng ký th ch p ho c xoá ăng ký b o lãnh cho bên nh n th ch p ho c bên nh n b o lãnh; i v i nh ng cơ quan ăng ký không có i u ki n sao ơn, thì ph i g i văn b n thông báo v vi c xoá ăng ký cho bên nh n th ch p, bên nh n b o lãnh. VI. TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ VĂN B N THÔNG BÁO V VI C X LÝ TÀI S N TH CH P, B O LÃNH B NG QUY N S D NG T, TÀI S N G N LI N V I T
 10. 1. Trư ng h p ph i x lý tài s n th ch p ho c b o lãnh ã ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký, thì ch m nh t mư i lăm ngày (15 ngày) trư c khi ti n hành x lý tài s n th ch p, b o lãnh, bên nh n th ch p ho c bên nh n b o lãnh ph i n p ơn yêu c u ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh (03 b n) t i cơ quan ã ăng ký th ch p, b o lãnh. Trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký là ngư i ư c u quy n, thì ph i có văn b n u quy n. 2. Vi c ti p nh n ơn yêu c u ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh th c hi n theo quy nh t i kho n 3 m c III c a Thông tư này. 3. Trong th i h n ba ngày (03 ngày) làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan ăng ký th c hi n các công vi c sau ây: 3.1. ThNm tra h sơ, vào s ăng ký giao d ch b o m, ch ng nh n vào ơn yêu c u ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh; 3.2. Thông báo b ng văn b n v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh cho các bên cùng nh n th ch p, b o lãnh trong trư ng h p quy n s d ng t ho c tài s n g n li n v i t ư c dùng th ch p, b o lãnh nh m b o m th c hi n nhi u nghĩa v . 3.3. Vi c lưu gi h sơ và tr k t qu ăng ký ư c th c hi n theo quy nh t i i m 4.4 kho n 4 m c III c a Thông tư này. 4. Khi k t thúc vi c x lý toàn b tài s n th ch p, b o lãnh, ngư i ã yêu c u ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh ph i g i ơn yêu c u xoá ăng ký th ch p, b o lãnh n cơ quan ã ăng ký văn b n thông báo x lý tài s n th ch p, b o lãnh cơ quan ăng ký th c hi n vi c xoá ăng ký ó theo quy nh t i m c V c a Thông tư này. Trư ng h p ch x lý m t ph n tài s n th ch p, b o lãnh, thì sau khi k t thúc vi c x lý, ngư i ã có ơn yêu c u ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh ph i g i ơn yêu c u ăng ký thay i n i dung ã ăng ký (rút b t tài s n th ch p, b o lãnh) n cơ quan ã ăng ký văn b n thông báo x lý tài s n th ch p, b o lãnh, cơ quan ăng ký th c hi n vi c ăng ký thay i n i dung ã ăng ký ó theo quy nh t i m c IV c a Thông tư này. VII. TH C HI N S A CH A SAI SÓT TRONG N I DUNG ĂNG KÝ TH CH P, B O LÃNH 1. Khi m t trong các bên ho c các bên tham gia h p ng th ch p, b o lãnh phát hi n trong n i dung các lo i ơn yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh có sai sót, thì ph i n p ơn yêu c u s a ch a sai sót (03 b n) t i cơ quan ã ăng ký th ch p, b o lãnh. Trư ng h p ngư i yêu c u s a ch a sai sót là ngư i ư c u quy n, thì ph i có văn b n u quy n. 2. Cán b ăng ký ghi th i i m nh n ơn (gi , phút, ngày, tháng, năm) vào ơn yêu c u s a ch a sai sót. Trư ng h p s a ch a sai sót v ph n kê khai c a ngư i yêu c u ăng ký, thì th i i m ăng ký là th i i m cơ quan ăng ký nh n ơn yêu c u s a ch a sai sót h p l ; n u s a ch a sai sót v ph n ch ng nh n c a cơ quan ăng ký, thì th i i m ăng ký là th i i m cơ quan ăng ký nh n ơn yêu c u ăng ký l n u.
 11. 3. Trong th i h n ba ngày (03 ngày) làm vi c k t ngày nh n ơn yêu c u s a ch a sai sót h p l , cơ quan ăng ký ph i s a ch a sai sót và ch ng nh n vào ơn yêu c u s a ch a sai sót. 4. Vi c lưu gi h sơ và tr k t qu s a ch a sai sót ư c th c hi n theo qui nh t i i m 4.4 kho n 4 m c III c a Thông tư này. VIII. HU K T QU ĂNG KÝ TH CH P, B O LÃNH Trư ng h p vi c th ch p, b o lãnh ã ư c ăng ký mà cơ quan ăng ký phát hi n th y n i dung kê khai trong ơn yêu c u ăng ký không úng s th t, không úng tho thu n c a các bên và các bên không yêu c u s a ch a sai sót, thì cơ quan ăng ký ra văn b n hu b vi c ăng ký th ch p, b o lãnh ó và xoá ăng ký theo quy nh t i kho n 3 m c V c a Thông tư này. Văn b n hu b vi c ăng ký th ch p, b o lãnh ph i g i cho ngư i yêu c u ăng ký th ch p, b o lãnh và C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m. IX. CUNG C P THÔNG TIN V VI C TH CH P, B O LÃNH B NG QUY N S D NG T, TÀI S N G N LI N V I T 1. M i t ch c, cá nhân mu n tìm hi u thông tin v th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t u có quy n n p ơn yêu c u cung c p thông tin t i các cơ quan nhà nư c sau ây: 1.1. S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có t, tài s n g n li n v i t trong trư ng h p tìm hi u thông tin v th ch p, b o lãnh mà bên th ch p, bên b o lãnh là t ch c; 1.2. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t, tài s n g n li n v i t trong trư ng h p tìm hi u thông tin v th ch p, b o lãnh mà bên th ch p, bên b o lãnh là h gia ình, cá nhân; 1.3. C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m ho c các Chi nhánh c a C c tìm hi u thông tin v th ch p, b o lãnh c a t ch c, h gia ình, cá nhân trong c nư c khi h th ng d li u qu c gia các giao d ch b o m chính th c ho t ng. 2. Ngư i yêu c u cung c p thông tin ph i n p phí cung c p thông tin khi n p ơn yêu c u cung c p thông tin. 3. Khi nh n ơn yêu c u cung c p thông tin, cán b ăng ký ph i ki m tra ơn, tra c u thông tin trong s ăng ký giao d ch b o m và ki m tra vi c n p phí; cung c p thông tin hi n có v vi c th ch p, b o lãnh theo tên c a bên th ch p, bên b o lãnh ã ư c lưu gi trong s ăng ký giao d ch b o m. Trong th i h n ba ngày (03 ngày) làm vi c k t ngày nh n ơn yêu c u cung c p thông tin h p l , cơ quan ăng ký c p tr c ti p ho c g i qua ư ng bưu i n có b o m văn b n cung c p thông tin cho ngư i yêu c u. X. T CH C TH C HI N
 12. 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. Các h p ng th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t ký k t trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, mà v n còn th i h n th c hi n, thì cũng ph i ăng ký theo quy nh c a Thông tư này. 3. Ban hành kèm theo Thông tư này các bi u m u v ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh ư c th c hi n t i S Tài nguyên và Môi trư ng, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thay th các bi u m u ã ư c ban hành trư c ây. 4. N i dung hư ng d n v ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t t i các văn b n sau ây b bãi b : 4.1.Kho n 1 và kho n 3 m c c a VI c a Thông tư 1417/1999/TT-TC C ngày 18/9/1999 c a T ng c c a chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t; 4.2. Kho n 3 m c II c a Thông tư s 1883/2001/TT-TC C ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a T ng c c a chính hư ng d n các m u h p ng th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t; m u h p ng th ch p b ng giá tr quy n s d ng t và h p ng b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t ban hành kèm theo Thông tư s 1883/2001/TT-TC C ngày 12 tháng 11 năm 2001. 5. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c qu n lý nhà nư c v ăng ký giao d ch b o m b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t Ngoài các nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i i u 7 c a Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v ăng ký giao d ch b o m, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c v ăng ký giao d ch b o m b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t t i a phương mình còn có nhi m v , quy n h n c th sau ây: 5.1. B trí cán b th c hi n vi c ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t t i các cơ quan ăng ký thu c a phương mình; 5.2 m b o cơ s v t ch t, k thu t các cơ quan ăng ký t ch c ăng ký và cung c p thông tin theo thNm quy n; 5.3. Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tư pháp trong vi c b i dư ng nghi p v , chuyên môn cho cán b làm công tác ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t. 6. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có khó khăn, vư ng m c thì ph n ánh k p th i v B Tư pháp, B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, gi i quy t. Mai Ái Tr c Uông Chu Lưu
 13. ( ã ký) ( ã ký) DANH M C BI U M U (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2003 c a B Tư pháp và B Tài nguyên và Môi trư ng) M u s 01 - ơn yêu c u ăng ký th ch p quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t M u s 02 - ơn yêu c u ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t M u s 03 - ơn yêu c u ăng ký thay i n i dung th ch p, b o lãnh ã ăng ký M u s 04 - ơn yêu c u xóa ăng ký th ch p quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t. M u s 05 - ơn yêu c u xóa ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t. M u s 06 - ơn yêu c u ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n th ch p, b o lãnh. M u s 07 - ơn yêu c u s a ch a sai sót. M u s 08 - ơn yêu c u cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t. M u s 09 - Trang b sung v các bên tham gia h p ng th ch p, b o lãnh M u s 10 - Trang b sung. M u s 11 - S ăng ký giao d ch b o m M u s 12 - S ti p nh n h sơ ăng ký giao d ch b o m. M u s 13 - Phi u h n tr k t qu ăng ký. M u s 14 - H p ng th ch p quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t. M u s 15 - H p ng b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t M u s 16 - Mã t nh, thành ph tr c thu c trung ương. M US 01
 14. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày........ tháng...... năm........ ƠN YÊU C U ĂNG KÝ TH CH P PH N GHI C A QUY N S D NG T, TÀI S N G N LI N V I CÁN B TI P NH N T ƠN (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch Th i i m nh n ơn:... gi ..... phút, s 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2003 ngày...../...../..... c a B Tư pháp và B Tài nguyên và môi trư ng) S ti p nh n h sơ: quy n s ..... s th Kính g i................................................................................. t ....... trang..... ................................................................................................ Cán b (Ký và ghi rõ h tên) PH N KÊ KHAI C A CÁC BÊN ( c k hư ng d n t i ph n cu i ơn này trư c khi kê khai; không g ch, xóa, s a ch a nh ng n i dung ã kê khai trên ơn) I. CÁC BÊN THAM GIA H P NG TH CH P 1. Bên th ch p 1.1. Tên y (Vi t ch IN HOA).............................................................................. 1.2. a ch .................................................................................................................... 1.3. Gi y t liên quan: ............ s ................. cơ quan c p........ ngày... tháng.... năm... 1.4. S i n tho i:.............................. Fax:....... .......................................................... 2. Bên nh n th ch p 2.1. Tên y : (vi t ch IN HOA) .......................................................................... 2.2. a ch .................................................................................................................... 2.3. Gi y t liên quan: ............ s ................. cơ quan c p........ ngày... tháng.... năm...
 15. 2.4. S i n tho i:.............................. Fax:....... .......................................................... II. TÀI S N TH CH P 3. Quy n s d ng t Tài s n g n li n v i t Quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t 4. Mô t tài s n th ch p 4.1. Quy n s d ng t: 4.1.1. a ch nơi có t: ............................................................................. 4.1.2. Di n tích t th ch p:...................... m2 (b ng ch ........................ m2) 4.1.3. Th a t s : .................... T b n s :....... Lo i t:..................... 4.1.4. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t: s phát hành..... cơ quan c p.... ngày... tháng... năm... 4.2. Tài s n g n li n v i t 4.2.1 Lo i tài s n: Nhà Công trình xây d ng:............. Vư n cây lâu năm, r ng cây Tài s n khác g n li n v i t ai:.... 4.2.2. Mô t tài s n: - a ch nơi có tài s n - Di n tích - Gi y ch ng nh n quy n s h u........ s ........ cơ quan c p.... ngày.... tháng... năm... III. NGHĨA V Ư CB O M 5. Quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t kê khai t i m c II b o m th c hi n nghia v theo h p ng................ s .................... ký ngày.... tháng.... năm..... IV. PHƯƠNG TH C NH N K T QU ĂNG KÝ 6. Nh n tr c ti p Qua ư ng bưu i n t i a ch sau:.................... V. L I CAM OAN 7. Các bên cam oan nh ng thông tin ư c kê khai trên ơn yêu c u ăng ký này là trung th c, y , phù h p v i th a thu n c a các bên t i h p ng th ch p s ...... ngày.... tháng..... năm..... và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai.
 16. BÊN TH CH P BÊN NH N TH CH P (HO C NGƯ I Ư C BÊN TH (HO C NGƯ I Ư C BÊN NH N CH P Y QUY N) TH CH P Y QUY N) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u, n u có) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u, n u có) PH N CH NG NH N ĂNG KÝ TH CH P S Tài nguyên và Môi trư ng (ho c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n)................ Ch ng nh n v vi c th ch p............................................................................ ã ư c ăng ký theo nh ng n i dung kê khai t i ơn này. Th i i m ăng ký: ...... gi ....... phút, ngày............ tháng.......... năm............ S ăng ký giao d ch b o m: quy n s :...........; s ăng ký........; s th t ghi s :........ .................., ngày........... tháng....... năm.......... TH TRƯ NG CƠ QUAN ĂNG KÝ (Ghi rõ ch c danh, h tên, ký và óng d u) HƯ NG D N KÊ KHAI 1. Ph n "Kính g i": ghi rõ tên UBND xã (phư ng, th tr n) nơi có t, tài s n g n li n v i t, huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh), t nh (thành ph tr c thu c trung ương), n u bên th ch p là h gia ình, cá nhân; ghi rõ tên S Tài nguyên và Môi trư ng t nh (thành ph tr c thu c trung ương) nơi có t, tài s n g n li n v i t, n u bên th ch p là t ch c. 2. M c I: a. i m 1.1, 2.1: ghi tên y , phù h p v i gi y t t i i m 1.3, 2.3. Trong trư ng h p bên tham gia h p ng th ch p là h gia ình, thì ghi tên c a ch h và tên c a v (ho c ch ng) c a ch h , n u có. b. i m 1.2, 2.2: ghi rõ nơi có tr s c a t ch c ho c nơi cư trú c a h gia ình, cá nhân. c. i m 1.3, 2.3 kê khai gi y t liên quan c a các bên tham gia h p ng th ch p bao g m: * Ch ng minh nhân dân i v i ngư i Vi t Nam; * H chi u i v i ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài;
 17. * Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i t ch c kinh t trong nư c; * Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư i v i t ch c kinh t có v n u tư nư c ngoài; d. i m 2.4, 3.4: ghi s i n tho i, s Fax c a các bên tham gia h p ng th ch p, n u có. . Trư ng h p c n kê khai thêm v các bên tham gia h p ng th ch p thì s d ng M u s 09. 3. M c II: a. i m 3: ánh d u vào ô vuông phù h p v i lo i tài s n th ch p; b. i m 4: * 4.1.1: Ghi a ch nơi có t theo ơn v hành chính; * 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4: Ghi các thông tin khác phù h p v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th ; * 4.2.1: ánh d u vào ô vuông phù h p v i lo i tài s n gán li n v i t ư c dùng th ch p; 4.2.2: Ghi di n tích, a ch nơi có tài s n th ch p, gi y ch ng nh n quy n s h u lo i tài s n th ch p ó (nhà , công trình, vư n cây...); + Nhà , nhà xư ng, nhà kho,...: Ghi di n tích s d ng; công trình xây d ng, k t c u h t ng khác; ghi di n tích m t b ng t; vư n cây lâu năm, r ng cây; ghi di n tích t tr ng cây; + Trư ng h p tài s n th ch p có cùng a ch v i nơi có t t i i m 4.1, thì không ph i ghi a ch nơi có tài s n ó; c. Trư ng h p tài s n th ch p là quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t thì kê khai c hai i m 4.1 và 4.2; d. Trư ng h p c n kê khai ti p v tài s n th ch p, thì s d ng M u s 10. 4. M c III: Kê khai v h p ng là căn c pháp lý xác l p nghĩa v ư c b o m (nghĩa v tr n , nghĩa v thanh toán, v.v....), ví d : h p ng vay, h p ng mua bán, thuê tài s n, d ch v . 5. M c IV: ánh d u vào m t trong hai ô vuông t i i m 6. M US 02 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 18. c l p - T do - H nh phúc ....., ngày........ tháng...... năm........ ƠN YÊU C U ĂNG KÝ B O LÃNH PH N GHI C A CÁN B B NG QUY N S D NG T, TÀI S N G N TI P NH N ƠN LI N V I T Th i i m nh n ơn:... gi ..... (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch phút, ngày...../...../..... s 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2003 S ti p nh n h sơ: quy n c a B Tư pháp và B Tài nguyên và môi trư ng) s ......... s th t ....... trang..... Kính g i.................................................................... Cán b .................................................................................. (Ký và ghi rõ h tên) PH N KÊ KHAI C A CÁC BÊN ( c k hư ng d n t i ph n cu i ơn này trư c khi kê khai; không g ch, xóa, s a ch a nh ng n i dung ã kê khai trên ơn) I. CÁC BÊN THAM GIA H P NG B O LÃNH 1. Bên b o lãnh 1.1. Tên y (Vi t ch IN HOA).............................................................................. 1.2. a ch .................................................................................................................... 1.3. Gi y t liên quan: ............ s ................. cơ quan c p........ ngày... tháng.... năm... 1.4. S i n tho i:.............................. Fax:....... .......................................................... 2. Bên nh n b o lãnh 2.1. Tên y : (vi t ch IN HOA) .......................................................................... 2.2. a ch .................................................................................................................... 2.3. Gi y t liên quan: ............ s ................. cơ quan c p........ ngày... tháng.... năm... 2.4. S i n tho i:.............................. Fax:....... .......................................................... II. TÀI S N B O LÃNH 3. Quy n s d ng t Tài s n g n li n v i t Quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t
 19. 4. Mô t tài s n b o lãnh 4.1. Quy n s d ng t: 4.1.1. a ch nơi có t: 4.1.2. Di n tích t b olãnh:...................... m2 (b ng ch ........................ m2) 4.1.3. Th a t s : .................... T b n s :....... Lo i t:..................... 4.1.4. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t: s phát hành..... cơ quan c p.... ngày... tháng... năm... 4.2. Tài s n g n li n v i t 4.2.1 Lo i tài s n: Nhà Công trình xây d ng:............. Vư n cây lâu năm, r ng cây Tài s n khác g n li n v i t.... 4.2.2. Mô t tài s n: - a ch nơi có tài s n - Di n tích - Gi y ch ng nh n quy n s h u........ s ........ cơ quan c p.... ngày.... tháng... năm... III. NGHĨA V Ư CB O M 5. Quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t kê khai t i m c II b o m th c hi n nghia v theo h p ng................ s .................... ký ngày.... tháng.... năm..... IV. PHƯƠNG TH C NH N K T QU ĂNG KÝ 6. Nh n tr c ti p Qua ư ng bưu i n t i a ch sau:.................... V. L I CAM OAN 7. Các bên cam oan nh ng thông tin ư c kê khai trên ơn yêu c u ăng ký này là trung th c, y , phù h p v i th a thu n c a các bên t i h p ng b o lãnh s ...... ngày.... tháng..... năm..... và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin ã kê khai. BÊN B O LÃNH BÊN NH N B O LÃNH (HO C NGƯ I Ư C BÊN B O LÃNH Y QUY N) (HO C NGƯ I Ư C BÊN NH N B O LÃNH Y QUY N) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u, n u có) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u, n u có)
 20. PH N CH NG NH N ĂNG KÝ B O LÃNH S Tài nguyên và Môi trư ng (ho c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n)............... Ch ng nh n v vi c b o lãnh............................................................................ ã ư c ăng ký theo nh ng n i dung kê khai t i ơn này. Th i i m ăng ký: ...... gi ....... phút, ngày............ tháng.......... năm............ S ăng ký giao d ch b o m: quy n s :.......; s ăng ký........; s th t ghi s :....... ................., ngày........... tháng....... năm.......... TH TRƯ NG CƠ QUAN ĂNG KÝ (Ghi rõ ch c danh, h tên, ký và óng d u) HƯ NG D N KÊ KHAI 1. Ph n "Kính g i": ghi rõ tên UBND xã (phư ng, th tr n) nơi có t, tài s n g n li n v i t, huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh), t nh (thành ph tr c thu c trung ương), n u bên b o lãnh là h gia ình, cá nhân ghi rõ tên S Tài nguyên và Môi trư ng t nh (thành ph tr c thu c trung ương) nơi có t, tài s n g n liên v i t, n u bên b o lãnh là t ch c. 2. M c I: a. i m 1.1, 2.1: ghi tên y , phù h p v i gi y t t i i m 1.3, 2.3. Trong trư ng h p bên tham gia h p ng b o lãnh là h gia ình, thì ghi tên c a ch h và tên c a v (ho c ch ng) c a ch h , n u có. b. i m 1.2, 2.2: ghi rõ nơi có tr s c a t ch c ho c nơi cư trú c a h gia ình, cá nhân. c. i m 1.3, 2.3 kê khai gi y t liên quan c a các bên tham gia h p ng b o lãnh bao g m: * Ch ng minh nhân dân i v i ngư i Vi t Nam; * H chi u i v i ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; * Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i t ch c kinh t trong nư c; * Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư i v i t ch c kinh t có v n u tư nư c ngoài; d. i m 2.4, 3.4: ghi s i n tho i, s Fax c a các bên tham gia h p ng b o lãnh, n u có.
Đồng bộ tài khoản