Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
119
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về trình tự đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. T H¤ N G   ¦  T Liªn t Þ ch B é  T  p h¸p ­ b é  t µi g u yªn v µ   «i tr n g    n m ê S è  03/2003/TTLT/BT P­ B T N M T  n g µ y 04  th¸ng 7 n¨ m  2003  h í ng d É n  v Ò  tr× nh t ù, th ñ t ô c ® ¨n g  k ý   µ  c u n g  c Ê p     v th«ng tin v Ò   Õ   h Ê p, b ¶ o  l∙nh b » n g   u y Ò n   th c q s ö  d ô n g  ® Ê t, t µi s¶n g ¾ n  li Ò n víi ® Ê t   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 08/2000/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 10    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  ph v ® k giao dÞch    b¶o  ¶m; ® C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ñ  ôc  ph v th t chuyÓn  æi,  ® chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹    i , thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  k quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t; ®Ê C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 79/2001/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 01    n¨m  2001  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP   µy  th¸ng  n¨m   ng 29  3  1999  ña  Ýnh   ñ   Ò   ñ  ôc  c Ch ph v th t chuyÓn  æi,  ® chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ   , sd ®Ê v th chÊp,gãp  èn    v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t; gi¸tr   sd ®Ê Nh»m   ¶m   ® b¶o  Ýnh  èng  Êt  t th nh trong  Öc    µnh    vi thih c¸c v¨n b¶n    quy ph¹m  ph¸p  ËtvÒ   ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    lu   ® k th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t,tµi quy sd ®Ê     s¶n  ¾n   Òn  íi®Êt, t¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho  ¹t®éng  ¨ng  ý, cung  g li v      ki thu l   i ho   ® k  cÊp th«ng    tintronglÜnh  ùc  µy,Bé      v n   T ph¸p,Bé  µinguyªn vµ    T    M«i  êng  íng  tr h dÉn  Ò   ×nh tù,thñ tôc®¨ng  ý  µ  v tr         k v cung  Êp  c th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o    tinv th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t    quy s d ®Ê     g li    ®Ê nh sau:  I. h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  c h u n g  N 1.Ph¹m    iÒu    vi® chØnh  Th«ng   µy  íng dÉn    Õtc¸cvÊn    tn h   chiti     ®Ò sau  y: ®© 1.1.§¨ng  ý,cung  Êp    k  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    tinv th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  quy s dông  t,tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  ña  é    nh, c¸ nh©n  ®Ê     g li     c h gia ®×    trong níc;cña     tæ chøc  kinh tÕ, kÓ   doanh      c¶  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµit¹  Öt Nam;  c v ®Ç t n    i Vi   cña  chøc,c¸ nh©n  ícngoµim µ   tæ     n    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtc¸cchñ  Ó       th nµy  îc quyÒn  Õ  Êp, b¶o    ®  th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t, tµis¶n  ¾n   quy sd ®Ê     g liÒn víi t     ®Ê (sau  y  äichung  µ®¨ng  ý,cung  Êp  ®© g   l  k  c th«ng    Ò   Õ  Êp, tinv th ch   b¶o l∙nh); 1.2.Tr¸ch nhiÖm,  Öm   ô, quyÒn  ¹n  ña  ë   µi nguyªn  µ      nhi v  h c ST  v M«i  ­ tr êng, Uû     ban  ©n  ©n     êng, thÞ  Ên  nh d x∙,ph   tr trong  Öc  ¨ng  ý, cung  Êp  vi ® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o  tinv th ch   l∙nh; 1.3.Tr×nh  ù,thñ  ôc ®¨ng  ý, cung  Êp    t  t  k  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o  tinv th ch   l∙nh.   2.C¸c  êng  îp ®¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o      tr h  k th ch   l∙nh 2.1.C¸c  êng  îp thÕ  Êp,b¶o      tr h  ch   l∙nhsau  y  ®© ph¶i®¨ng  ý:   k
 2. a.ViÖc  Õ  Êp,b¶o      th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê hoÆc   b»ng  Òn  quy sö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n  Òn víi t; d ®Ê v t   g li     ®Ê b. ViÖc  Õ  Êp, b¶o      th ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  µ   t  g li     m ph¸p  Ët lu   quy  nh  µis¶n    ®Þ t  ®ã ph¶i®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u;   k quy s h c. ViÖc  Õ  Êp  µis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt    th ch t  g li v   kh«ng  éc  êng  îp    thu tr h quy ®Þnh  ¹  Õtb  iÓ m   µy, nhng    ti   ® ti n  c¸c bªn tho¶  Ën    thu ®Ó bªn  Õ  Êp  th ch hoÆc   ngêithø  gi÷tµi   ba      s¶n  ; ®ã d.ViÖc  Õ  Êp  µis¶n  ¾n  Òn víi t      th ch t   g li     ®Ê ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Òu  ® th   nhi nghÜa  ô; v ®.  V¨n  b¶n  th«ng    Ò   Öc  ö  ýtµi b¸o v vi x l     s¶n  Õ  Êp,b¶o  th ch   l∙nh. 2.2.C¸c  êng  îp ®¨ng  ý    tr h  k theo yªu cÇu:    Khim ét    hoÆc     tham    îp ®ång  c¸cbªn  giah   b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  ¾n  Òn t  g li   víi t   ®Ê kh«ng  éc m ét  thu   trong c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ ®iÓ m        ê h   ®Þ t i 2.1 kho¶n  µy  n cã    Çu, th× viÖc  yªu c     b¶o      òng  îc®¨ng  ý. l∙nh®ã c ®  k  2.3.Tµi s¶n  ¾n   Òn víi®Êt     g li     quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy  µtµis¶n  tn l     kh«ng  di,dêi® îc,bao  å m:      g a.Nhµ   ,c«ng  ×nh x©y  ùng    ë  tr   d kh¸cg ¾n  Òn víi t  ai;   li     ®Ê ® b. Tµi s¶n  ¾n   Òn  íinhµ  , c«ng  ×nh  ©y  ùng     g li v   ë  tr x d kh¸c quy  nh  ¹   ®Þ t i tiÕta  iÓ m   µy   ® n trong  êng  îp  Öc  Õ  Êp,  tr h vi th ch b¶o    l∙nh bao  å m   µ  , g nh ë   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d kh¸cvµ  µis¶n  ;   t  ®ã c.V ên  ©y  ©u    c l n¨m, rõng  ©y;   c d.C¸c  µis¶n    t  kh¸cg ¾n  Òn víi t  ai.   li     ®Ê ® 3. Tr¸ch nhiÖ m   ña        c c¸c bªn  tham    îp ®ång  Õ  Êp, b¶o    gia h   th ch   l∙nhtrong  viÖc  ¨ng  ý  ® k C¸c  bªn tham    îp ®ång  Õ  Êp, b¶o    gia h   th ch   l∙nhph¶itù chÞu     tr¸chnhiÖ m     vÒ   Ýnh    ùc cña  éidung    t x¸c th   n  kª khaitrong ®¬n  cÇu  ¨ng  ý,vÒ   å  ¬      yªu  ® k  hs ®¨ng  ý  µ  Ýnh  îp ph¸p cña  îp ®ång  Õ  Êp, b¶o  kvt h    h  th ch   l∙nh; Õu    µo  n     n ghiv ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  ÷ng  éi dung  c ® k nh n  kh«ng  ng  ù  Ët,kh«ng  ng  ®ó s th   ®ó tho¶  thuËn  trong  îp  ng  Õ  Êp, trong  îp  ng  h ®å th ch   h ®å b¶o    l∙nh hoÆc     c¸c bªn  ã  c hµnh      ¹o  å  ¬,th× ph¶ibåith ng  vigi¶m h s         ê cho  êibÞ  Öth¹itheo quy  nh   ng   thi       ®Þ cña ph¸p luËt.     4.Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o  ® k th ch   l∙nh C¬  quan  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    ® k th ch   l∙nh quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  m ôc    ña  1  IIc Th«ng   µy  ã  tn c tr¸chnhiÖm      nh sau: 4.1.§¨ng  ý  Ýnh      k ch x¸c theo  ng  éidung  n  îp lÖ  µ   êiyªu cÇu  ®ó n   ®¬ h   m ng     ®¨ng  ý  ∙  khai theo  k ® kª    quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   nµy; n Õu   ¨ng  ý  t   ® k kh«ng  chÝnh    µ   ©y    Öth¹i, × ph¶ibåith ng  Öth¹itheo  x¸cm g ra thi       th     ê thi     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   4.2.Thùc  Ön  Öc  ¨ng  ý,cung  Êp    hi vi ® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    tinv th ch   l∙nh theo ®óng  ×nh tù,thñ tôcvµ  êih¹n quy  nh  ¹ Th«ng   µy;   tr         th     ®Þ t  i tn   4.3.Kh«ng  îc yªu  Çu      ®  c c¸c bªn tham    îp  ng  Õ  Êp, b¶o    gia h ®å th ch   l∙nh nép thªm  Êt kú  ¹ giÊy tênµo  b   lo i      kh¸cngoµic¸clo¹ giÊy têquy  nh  ¹ Th«ng        i    ®Þ t  i tnµy.    
 3. 5.Ng êiyªu cÇu  ¨ng  ý      ® k Ng êiyªu cÇu  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o       ® k th ch   l∙nhtrong Th«ng   µy  µnh÷ng  ­   tn l   ng êisau  y:    ®© 5.1.Bªn  Õ  Êp,bªn  Ën  Õ  Êp;   th ch   nh th ch 5.2.Bªn    b¶o  l∙nh,   nhËn  bªn  b¶o  l∙nh; 5.3.Bªn  Õ  Êp  íi,bªn    th ch m   b¶o    íi hoÆc   l∙nh m   bªn  Ën  Õ  Êp  íi, nh th ch m   bªn  Ën  nh b¶o    íitrong tr ng  îp thay ® æi  ét  l∙nhm    ê h     m trong c¸cbªn      quy  nh  ¹ ®Þ ti   ®iÓ m     µ  iÓ m     5.1 v ® 5.2 kho¶n  µy; n 5.4.Ng êi ® îc m ét       trong c¸c bªn     tham    îp  ng  Õ  Êp, b¶o    gia h ®å th ch   l∙nh hoÆc     ®ã   û  Òn. c¸cbªn  u quy   6.Ng êikª khai®¬n    Çu  ¨ng  ý        yªu c ® k Bªn  Ën  Õ  Êp, bªn  Ën  nh th ch   nh b¶o    l∙nh hoÆc   êi ® îc bªn  Ën  Õ  ng     nh th chÊp, bªn  Ën    nh b¶o    û  Òn  ùc hiÖn  Öc    l∙nhu quy th   vi kª khaivµo  n    ®¬ yªu  Çu  c ®¨ng  ý.  k  7.Gi¸trÞph¸p lýcña  Öc  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o           vi ® k th ch   l∙nh 7.1.Hîp  ng  Õ  Êp, b¶o    ∙  îc ®¨ng  ý  ã    Þ ph¸p  ý®èi   ®å th ch   l∙nh® ®   k c gi¸tr   l    víi êithø  kÓ   õthêi®iÓ m   ¨ng  ý   ng   ba  t     ® k cho  n   µy    ¨ng  ý. ®Õ ng xo¸® k  Trêng  îp    h c¸c bªn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t, nh quy sd ®Ê   mua  tµis¶n  ¾n  Òn víi t  ang  îcdïng    Õ  Êp  b¸n    g li     ®Ê ® ®  ®Ó th ch hoÆc   b¶o    l∙nh vµ  ∙  îc®¨ng  ý,th×  ®®  k   bªn  Ën  Õ  Êp, bªn  Ën  nh th ch   nh b¶o    Én  ã  Òn  l∙nhv c quy xö  ýtµis¶n      l    ®ã ®Ó thanh    Üa  ô    n   ¹n  µ   to¸nngh v khi®Õ h m bªn  Õ  Êp, bªn  th ch   ® îc b¶o      l∙nh kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  ng  Üa  ô. Quy   ®ó ngh v  ®Þnh  µy  n kh«ng    ông  i víitµis¶n  Õ  Êp, b¶o    µhµng    ©n  ¸p d ®è       th ch   l∙nhl   ho¸ lu chuyÓn  trong  qu¸  ×nh  tr s¶n  Êt, kinh  xu   doanh theo quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® b kho¶n  §iÒu  cña  1  17  NghÞ   nh  è  ®Þ s 165/1999/N§­   µy  th¸ng 11    CP ng 19    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao dÞch    b¶o  ¶m. ® Tríc khi tham    ý  Õt  îp  ng     gia k k h ®å chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t, nh quy sd ®Ê   mua  µ    nh ë hoÆc   tham      gia c¸c giao dÞch    kh¸c li     ªnquan  n   Òn  ö  ông  ®Õ quy sd ®Êt, tµis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt, c¸c bªn  Çn     g li v      c yªu  Çu  ¬  c c quan  ¨ng  ý  ¬i cã  ® kn  ®Êt, tµis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt, cung  Êp     g li v     c th«ng    Ò   µis¶n    tinv t   ®ã theo    quy ®Þnh  ¹ m ôc  cña  t i IX  Th«ng   µy. tn 7.2.Thêi®iÓ m   ¨ng  ý  µthêi®iÓ m   ¬      ® k l    c quan  ¨ng  ý  Ën  å  ¬  ¨ng  ® k nh h s ® ký  îp lÖ. h  Trêng  îp  ¨ng  ý    h® k bæ sung  µis¶n  Õ  Êp, b¶o  t  th ch   l∙nh,th×  êi®iÓ m     th   ®¨ng  ý  i víiphÇn  µis¶n  µy  µ thêi®iÓ m   ¬  k ®è     t  n l    c quan  ¨ng  ý  Ën  îchå  ® k nh ®   s¬  ¨ng  ý    ® k bæ sung  îp lÖ. h   Trêng  îp  µis¶n  ang  ïng    Õ  Êp, b¶o    îc thay thÕ  h t  ® d ®Ó th ch   l∙nh®     b»ng  quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt, quy sd ®Ê v t   g li v     th×    c¸c bªn yªu  Çu  ãa  ¨ng  ý  ò  µ  c x® k c v yªu  Çu  ¨ng  ý  íi (coinh  ¨ng  ý  c ® km    ® k lÇn  u).Trong  êng  îp nµy  êi®iÓ m   ¨ng  ý  µthêi®iÓ m   ¬  ®Ç   tr h  th   ® k l    c quan  ¨ng  ® ký  Ën  îchå  ¬  ¨ng  ý  íihîp lÖ. nh ®   s ® km    Hå   ¬  îp lÖ    ã  y       ¹  Êy  ê cÇn  Õt®èi víitõng  êng  s h   khic ®Ç ®ñ c¸c lo i gi t   thi       tr hîp quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  m ôc  I®iÓ m     2  II   , 2.1 kho¶n  m ôc    2  IV,kho¶n  m ôc    1  V, kho¶n  m ôc    1  VI,kho¶n  m ôc    µ  1  VIIv kho¶n  m ôc  cña  1  IX  Th«ng   µy. tn  
 4. §¬n  cÇu  ¨ng  ý,cung  Êp  yªu  ® k  c th«ng    îp lÖ  µ®¬n  îckª khai®Çy   tinh   l   ®      ®ñ     éidung  c¸cn   ph¶ikª khaitheo híng dÉn  ¹ m É u   n.          t  i ®¬ 7.3.Thêi ®iÓ m   ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    µ c¨n  ®Ó     nh        ® k th ch   l∙nhl   cø  x¸c ®Þ thø tù u      tiªnthanh    ÷a nh÷ng  êicïng nhËn  Õ  Êp, nhËn  to¸ngi   ng     th ch   b¶o    l∙nhb»ng  m ét  µis¶n. t    8.L Ö   Ý  ¨ng  ý,phÝ    ph ® k  cung  Êp  c th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o  tinv th ch   l∙nh 8.1.Ng êi yªu  Çu  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o      c ® k th ch   l∙nh;ngêi yªu  Çu  ¨ng  ý      c ® k thay ® æi  éidung  Õ  Êp, b¶o    ∙  ¨ng  ý;ngêiyªu  Çu  öa  ÷a      n  th ch   l∙nh® ® k    c s ch sai sãttrong néidung  n  cÇu  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o         ®¬ yªu  ® k th ch   l∙nhph¶inép  Ö  Ý     l ph ®¨ng  ý. k  8.2.Tæ     chøc, c¸ nh©n     yªu  Çu  c cung  Êp  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o  tinv th ch   l∙nhph¶inép  Ý      ph cung  Êp  c th«ng  tin. 8.3.Møc   Ö  Ý,  Ý   µ    éi dung  ªnquan  n   Ö  Ý   ¨ng  ý,   l ph ph v c¸c n   li   ®Õ l ph ® k  phÝ  cung  Êp  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    îcthùc hiÖn  tinv th ch   l∙nh®     theo quy  nh   ®Þ t¹  iTh«ng   li   Þch  è  t ªnt s 33/2002/TTLT/BTC­BTP   µy  th¸ng 4  ng 12    n¨m  2002  gi÷a  é   µi chÝnh  µ  é    ph¸p  íng  Én  Õ       ép  µ  BT  vBT h d ch ®é thu,n v qu¶n  ý sö  l  dông  Ö  Ý   ¨ng  ý  µ  Ý   l ph ® k v ph cung  Êp c th«ng    Ò   tinv giao  Þch  d b¶o  ¶m   µ  ® v tµis¶n    cho    µichÝnh. thuªt   9.BiÓu  É u   ¨ng  ý,cung  Êp    m ® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o  tinv th ch   l∙nh Ng êiyªu cÇu  ¨ng  ý,cung  Êp     ® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o    tinv th ch   l∙nhph¶isö    dông    ¹  n    Çu  ¨ng  ý,cung  Êp  c¸c lo i ®¬ yªu c ® k  c th«ng    ¬  tin; quan  ¨ng  ý  c ® k ph¶i  sö  ông    Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  d sæ ti nh hs® k giao  Þch  d b¶o  ¶m,    ¨ng  ý  ® sæ ® k giao  dÞch  b¶o  ¶m,    Êy  ê kh¸c theo  É u   îc ban  µnh  Ìm  ® c¸c gi t     m ®  h k theo  Th«ng    t nµy. Bé     T ph¸p  ã  c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýthèng  Êt vµ  íng dÉn  Öc  ö  ông  l  nh   h   vi s d c¸clo¹ biÓu  É u   ¨ng  ý,cung  Êp     i m ® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o  tinv th ch   l∙nh. II. ¬  q u a n  ® ¨n g k ý  th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh b » n g  q u y Ò n    c s ö  d ô n g  ® Ê t, T µ i s ¶ n g ¾ n  li Ò n v íi ® Ê t   1. C¬     quan  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    ® k th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t, tµi quy sd ®Ê     s¶n  ¾n  Òn víi t g li     ®Ê 1.1.Së   µi nguyªn vµ    T    M«i  êng  ¬icã  t,tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  ã  tr n   ®Ê     g li     c thÈm  Òn  ¨ng  ý,cung  Êp  quy ® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    tinv th ch   l∙nhtrong tr ng   ê hîp bªn  Õ  Êp,bªn    th ch   b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc. 1.2.Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên n¬icã  t,tµis¶n  ¾n   Òn nh d x∙,ph   tr     ®Ê     g li   víi®Êt  ã  Èm   Òn  ¨ng  ý, cung  Êp    c th quy ® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    tinv th ch   l∙nh trongtr ng  îp bªn  Õ  Êp,bªn    ê h   th ch   b¶o    µhé    nh, c¸nh©n. l∙nhl   gia®×     2. NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  ë   µi nguyªn vµ    v  h c ST    M«i  êng, Uû   tr   ban  ©n  nh d©n    êng,thÞ  Ên trongviÖc  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o  x∙,ph   tr     ® k th ch   l∙nh 2.1.§¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o      k th ch   l∙nhtrong c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n       ê h   ®Þ ti   2 m ôc   ña  Ic Th«ng   µy; tn   2.2.§¨ng  ý    k thay ® æi  éidung  Õ  Êp,b¶o    ∙  ¨ng  ý;   n  th ch   l∙nh® ® k 
 5. 2.3.C Êp     b¶n  Ýnh  n   ch ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  ∙  ã  c ® k ® c chøng  Ën  ña  ¬  nh cc quan  ¨ng  ý  ã  Èm   Òn  ® k c th quy cho  êi cã  n  ng   ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý. C Êp     c ® k  b¶n sao  n  ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  ∙  ã  c ® k ® c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ¨ng  ý  ã  Èm   ® k c th quyÒn  cho    c¸c bªn tham    îp  ng  Õ  Êp, b¶o    gia h ®å th ch   l∙nhtheo yªu  Çu  ña  c c c¸cbªn;    2.4.Xo¸  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o    ® k th ch   l∙nh; 2.5.§¨ng  ý      k v¨n b¶n  th«ng  vÒ   Öc  ö  ýtµis¶n  Õ  Êp,b¶o  b¸o  vi x l     th ch   l∙nh; 2.6. Quy Õt  nh   û  á   Öc  ¨ng  ý  Õ   Êp,    ®Þ hu b vi ® k th ch b¶o    l∙nh theo    quy ®Þnh  ¹ m ôc    ña  t i VIIIc Th«ng   µy; tn 2.7.Söa  ÷a    ãttrong néidung  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o    ch sais      ® k th ch   l∙nh; 2.8.Thu  Ö  Ý  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o    l ph ® k th ch   l∙nh; 2.9.Tõ  èi®¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o      ch   k th ch   l∙nhtrongc¸ctr ng  îp sau  y:     ê h   ®© a.Kh«ng  éc thÈm  Òn  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o    thu   quy ® k th ch   l∙nh; b. Hå   ¬  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o      s® k th ch   l∙nhkh«ng  y   ;  Êy  ê kh«ng  îp ®Ç ®ñ gi t   h  lÖ; c.§¬n    Çu  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o      yªu c ® k th ch   l∙nhkh«ng    kª khai®Çy      éi   ®ñ c¸cn   dung  ph¶ikª khaitheo m É u   îcban  µnh  Ìm         ®  h k theo Th«ng   µy;   tn d.Ng êiyªu cÇu  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o         ® k th ch   l∙nhkh«ng  ép  Ö  Ý  ¨ng  ý; n l ph ® k ®. Kh«ng    iÒu  Ön  Õ  Êp  ®ñ ® ki th ch hoÆc  b¶o    l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.10.Lu  ÷,   tr   b¶o  qu¶n  å  ¬,tµiliÖu vµ    h s       c¸cth«ng    ∙  îc®¨ng  ý. tin® ®   k 3. NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  ë   µi nguyªn vµ    v  h c ST    M«i  êng, Uû   tr   ban  ©n  nh d©n    êng,thÞ  Ên trongviÖc  x∙,ph   tr     cung  Êp  c th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o  tinv th ch   l∙nh 3.1.Cung  Êp    c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    ∙  ¨ng  ý  tinv th ch   l∙nh® ® k theo  cÇu   yªu  cña  chøc,c¸nh©n; tæ     3.2.Thu  Ý    ph cung  Êp  c th«ng  tin; 3.3.Tõ  èicung  Êp    ch   c th«ng    tintrong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a. §¬n  cÇu    yªu  cung  Êp  c th«ng    tinkh«ng    kª khai®Çy      ®ñ hoÆc     kª khai   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ¹    éi dung  ®Þ ti n   c¸c ph¶ikª    khaitheo  É u   îc ban  µnh    m ®  h kÌm  theo Th«ng   µy;   tn b.Ng êiyªu cÇu       cung  Êp  c th«ng    tinkh«ng  ép  Ý  n ph cung  Êp  c th«ng  tin. III.tr × nh t ù, ñ t ô c ® ¨ n g k ý  th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh b » n g  q u y Ò n  s ö     th d ô n g  ® Ê t, T µ i s ¶ n g ¾ n  li Ò n v íi ® Ê t   1.  íc khi yªu  Çu  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    Tr     c ® k th ch   l∙nh b»ng  quyÒn  ö  ông  sd ®Êt, tµis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt, hîp  ng  Õ  Êp, b¶o       g li v     ®å th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  quy s dông  t, tµis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt  îc c«ng  ®Ê     g li v   ®  chøng, n Õu     c¸c bªn  ã  c tho¶  thuËn hoÆc  ph¸p luËtcã      quy  nh  îp ®ång  Õ  Êp,b¶o    ®Þ h  th ch   l∙nhb»ng  Òn   quy sö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t    d ®Ê     g li     ®Ê ®ã ph¶ic«ng    chøng.
 6. 2. Hå   ¬  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    ép  ¹ c¬    s® k th ch   l∙nhn t i quan  ¨ng  ý  Õ  Êp,   ® k th ch   b¶o    l∙nhtheo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 2.1.Trêng  îp  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o      h® k th ch   l∙nh b»ng quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    ® k th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   quy sd ®Ê v t   g liÒn víi t,th× hå  ¬  ¨ng  ý     ®Ê     s ® k bao  å m:  g a.§¬n    Çu  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o      yªu c ® k th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t,tµi quy sd ®Ê     s¶n  ¾n   Òn  íi®Êt  g li v   (03 b¶n);v¨n    b¶n  û  Òn  i  íitr ng  îp  êi yªu u quy ®è v   ê h ng     cÇu  ¨ng  ý  µngêi® îcuû  Òn; ® k l      quy   b.Hîp  ng  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t    ®å th ch quy s d ®Ê hoÆc   Òn  ö  ông  t  µ  quy sd ®Ê v tµis¶n  ¾n  Òn víi t  b¶n),hîp ®ång    g li     ®Ê (02     b¶o    l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê hoÆc  b»ng  Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n  Òn víi t    quy s d ®Ê v t   g li     ®Ê (03 b¶n);   c.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê hoÆc   Êy chøng  Ën  Òn   gi   nh quy së  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    i  íitr ng  îp  Õ  Êp, b¶o    h nh ë v quy sd ®Ê ë ®è v   ê h th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t  ,nhµ    ¹ ®«  Þ; quy s d ®Ê ë   ë t   th   i d. TrÝch  ôc b¶n    a   Ýnh  ®èivíin¬i ®∙  ã    l  ®å ®Þ ch (       c b¶n    a   Ýnh)  ®å ®Þ ch hoÆc   Ých ®o  a  Ýnh  ®èivíi ¬icha  ã  tr   ®Þ ch (     n c b¶n    a  Ýnh) ®èi víi ­ ®å ®Þ ch      tr êng  îp    Êy  h trªngi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,giÊy  nh quy sd ®Ê   chøng  Ën  Òn   nh quy së  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    a  Ó  Ön  ¬    öa ®Êt; h nh ë v quy sd ®Ê ë ch th hi s ®å th   ®.  Chøng  õnép  Òn thuª®Êt  êng  îp ® îcNhµ   íccho    t). t  ti     (tr h     n  thuª®Ê 2.2.Trêng  îp ®¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o      h  k th ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ¾n  Òn víi t, t  g li     ®Ê   th× hå  ¬  ¨ng  ý    s® k bao  å m: g a) §¬n  cÇu  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    b¶n);v¨n b¶n  û  Òn     yªu  ® k th ch   l∙nh(03     u quy ®èi víi êng  îp ngêiyªu cÇu  ¨ng  ý  µngêi® îcuû  Òn;    tr h     ® k l      quy b) GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n  ¾n  Òn víi t  i víi êng  nh quy s h t  g li     ®Ê ®è    tr hîp ph¸p luËtquy  nh  µis¶n         ®Þ t  ®ã ph¶i®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u.   k quy s h 3. Khi tiÕp nhËn  å  ¬  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o       hs® k th ch   l∙nh,c¸n bé  ¨ng  ý    ® k ph¶i   kiÓm    n  ã  éc thÈm  Òn    Õt  ña  ¬  tra®¬ c thu   quy gi¶iquy c c quan  × nh  m hay kh«ng;  kiÓm    Ýnh  y    µ  îp lÖ  ña  å  ¬  ¨ng  ý. trat ®Ç ®ñ v h   c h s ® k  N Õ u   Öc  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    ng  Èm   Òn  µ  å  ¬  îp vi ® k th ch   l∙nh®ó th quy vhsh  lÖ,th×  bé  ¨ng  ý    c¸n  ® k yªu  Çu  êi nép  å  ¬  ép  Ö  Ý   ¨ng  ý;ghithêi c ng   h s n l ph ® k      ®iÓ m   Ën  å  ¬  ê, ót,ngµy,th¸ng,n¨m)  µo  n    Çu  ¨ng  ý;vµo  nh h s (gi   ph       v ®¬ yªu c ® k  sæ   Õp nhËn  å  ¬  ¨ng  ý  µ  Êp  ti   hs® k v c cho  êiyªu  Çu  ¨ng  ý  Õu  Ñn    ng   c ® k phi h tr¶ kÕt qu¶  ¨ng  ý  ® k trongtr ng  îp tr¶trùctiÕp.  ê h         Trêng  îp  ã  ét  h cm trong    c¸c c¨n  tõ chèi ®¨ng  ý  cø      k theo quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m  2.9 kho¶n  m ôc    ña  2  IIc Th«ng   µy, th×  bé  ¨ng  ý  õ chèiviÖc  tn   c¸n  ® k t    ®¨ng  ý  µ  íng dÉn  êiyªu cÇu  ¨ng  ý  ùc hiÖn  ng  kvh   ng     ® k th   ®ó quy  nh. ®Þ 4.Trong  êih¹n b¶y  µy    µy)lµm  Öc  Ó   õngµy  Ën  å  ¬  îp   th     ng (7 ng   vi k t   nh h s h   lÖ,c¬    quan  ¨ng  ý  ® k ph¶ithùc hiÖn        c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© 4.1.ThÈ m     Êy  ê sö  ông  t,®iÒu  Ön  Õ  Êp, b¶o      tragi t   d ®Ê   ki th ch   l∙nhb»ng  quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.N Õ u     iÒu  Ön  Õ  lu   ®ñ ® ki th chÊp, b¶o l∙nh,th×    chøng  ùc  Õt  th k qu¶  Èm     µo  îp  ng  Õ  Êp  th tra v h ®å th ch hoÆc   îp  ng  h ®å b¶o l∙nh;n Õu    kh«ng    iÒu  Ön  Õ  Êp, b¶o  ®ñ ® ki th ch   l∙nh,th×    ph¶ith«ng      b¸o cho  êiyªu cÇu  ¨ng  ý  Õt; ng     ® k bi 4.2.Vµo    ¨ng  ý    sæ ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   i víi êng  îp ®ñ   iÒu  Ön  ® ®è     tr h  ® ki ®¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o  k th ch   l∙nh.Trêng  îp  Õ  Êp, b¶o      h th ch   l∙nh b»ng quyÒn  ö  s
 7. dông  t  ®Ê hoÆc   Õ  Êp, b¶o    th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   quy sd ®Ê v t   g liÒn víi®Êt,th×  ng  êivíiviÖc  µo    ¨ng  ý       ®å th     v sæ ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   ® ph¶i   vµo    a  Ýnh  µ    sæ ®Þ ch v sæ theo  âibiÕn  ng  t  ai theo híng dÉn      d  ®é ®Ê ®       ghitrªn c¸csæ   µy;  n  4.3.Chøng  Ën  Öc  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o  ∙nhvµo  n  cÇu  ¨ng    nh vi ® k th ch   l  ®¬ yªu  ® ký;   4.4.Lu  ÷ ®¬n    gi   yªu  Çu  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    ét  c ® k th ch   l∙nhm (01) b¶n, göi      m ét (01) b¶n  Ò   ôc    vC §¨ng  ý  èc    k qu gia giao  Þch  d b¶o  ¶m;  ® b¶n cßn  ¹ tr¶ li     trùctiÕp hoÆc   öiqua  êng  u  iÖn  ã      g  ® b® c b¶o  ¶m   ® cho  êiyªu cÇu  ¨ng  ý  ng     ® k cïng víi îp ®ång  µ    Êy têkh¸cquy  nh  ¹ kho¶n  cña  ôc  µy.     h v c¸cgi       ®Þ t i 2  m n  IV. §¨ng k ý  thay ® æ i  n é i d u n g  th Õ  c h Ê p,  b ¶ o  l∙nh ® ∙ ® ¨n g k ý 1. C¸c  êng  îp ph¶i®¨ng  ý      tr h    k khithay ® æi  éidung  Õ  Êp, b¶o      n  th ch   l∙nh ®∙  ¨ng  ý ® k 1.1.Thay  æi  ét    ® m trong c¸cbªn  ý  Õt  îp ®ång  Õ  Êp,b¶o      kk h  th ch   l∙nh, õ    tr tr ng  îp thay ® æi  ê h    bªn  Õ  Êp, bªn  th ch   b¶o    l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t    quy sd ®Ê quy ®Þnh  ¹ tiÕtb  iÓ m     ti   ®   3.1 kho¶n  m ôc  µy;thay ® æi    a  3  n    tªn,®Þ chØ,  è  s chøng  minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu,sè  ¨ng  ý  h chi   ® k kinh doanh,sè  Êy  Ðp  µnh      gi ph th lËp hoÆc   è  Êy  Ðp  u    ña  ét  s gi ph ®Ç t c m hoÆc     c¸c bªn  ý  Õt  îp  ng  Õ  k k h ®å th chÊp,b¶o    l∙nh; 1.2.Rót  íttµis¶n  Õ  Êp, b¶o    µ quyÒn  ö  ông  t, tµis¶n    b    th ch   l∙nh l   sd ®Ê     g ¾n  Òn víi t; li     ®Ê 1.3.Thay  Õ, bæ     th   sung  µis¶n  Õ  Êp, b¶o    µ tµis¶n  ¾n   Òn t  th ch   l∙nhl     g li   víi t;  ®Ê   1.4.Thay  æi    ® thø  ù  tiªnthanh  t u    to¸n khi xö  ý tµis¶n  Õ  Êp, b¶o      l    th ch   l∙nh; 1.5.Khi    c«ng  ×nh  ©y  ùng  ∙  µn  µnh, vên  ©y  ©u  tr x d ® ho th   c l n¨m,  õng  r c©y  ∙  ång  íi xong, thuéc  ë  ÷u  ña  ® tr m    s h c bªn  Õ  Êp, bªn  th ch   b¶o    êng  l∙nh (tr hîp thÕ  Êp,b¶o      ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ×nh  µnh  t  h th trong t ng  .  ¬ lai) 2.Tr×nh  ù,thñ tôc®¨ng  ý      t      k khithay ® æi  éidung  Õ  Êp,b¶o    ∙    n  th ch   l∙nh® ®¨ng  ý  k 2.1. Ng êi yªu  Çu  ¨ng  ý      c ® k thay  æi  éi dung  Õ  Êp,  ® n  th ch b¶o    ∙  l∙nh ® ®¨ng  ý  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ c¬  kn hs® k t i quan  ∙  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    .  å     ®® k th ch   l∙nh®ã H s¬  ¨ng  ý  å m: ® kg a. §¬n    yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k thay ® æi  éidung  Õ  Êp, b¶o    ∙  ¨ng    n  th ch   l∙nh® ® ký  b¶n);v¨n b¶n  û  Òn  i víi êng  îp ngêiyªu  Çu  ¨ng  ý  µngêi (03     u quy ®è     tr h   c ® k l    ® îcuû  Òn;   quy b. GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n  Õu  nh quy s h t  n ph¸p  Ëtquy  nh  µi lu   ®Þ t  s¶n    ®ã ph¶i®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  i  íitr ng  îp    k quy s h ®è v   ê h quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® 1.3 vµ  iÓ m     ® 1.5 kho¶n  m ôc  µy. 1  n 2.2.ViÖc  Õp nhËn  å  ¬  îcthùc hiÖn    ti   hs®    theo quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc     ®Þ t  i 3  II  ña  I c Th«ng   µy. tn
 8. 2.3.Trong  êih¹n    th   b¶y  µy    µy) lµm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  å  ¬  ng (7 ng   vi k t   nh h s hîp lÖ,c¬      quan  ¨ng  ý  ® k ph¶ithùc hiÖn        c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© a. ThÈ m     Êy    tragi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n,néidung  n    nh quy s h t     ®¬ yªu cÇu  ¨ng  ý  ® k thay ® æi  éidung  Õ  Êp, b¶o    ∙  ¨ng  ý,®èi chiÕu  íi   n  th ch   l∙nh® ® k    v  hå  ¬  ¨ng  ý u  ÷ t¹  ¬  s® k l gi   i quan  ¨ng  ý. N Õ u     iÒu  Ön  ¨ng  ý  c ® k  ®ñ ® ki ® k thay   ® æi  éidung  Õ  Êp,b¶o  n  th ch   l∙nh, × vµo    ¨ng  ý     th sæ ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   µ  ® v chøng  Ën  µo  n  nh v ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý; n Õu  c ® k  kh«ng    iÒu  Ön  ¨ng  ý, ®ñ ® ki ® k  th× ph¶ith«ng        b¸o cho  êiyªu cÇu  ¨ng  ý  Õt. ng     ® k bi Trêng  îp ®¨ng  ý  h  k thay ® æi  éidung  Õ  Êp,b¶o    ∙  ¨ng  ý  µm    n  th ch   l∙nh® ® kl thay ® æi  éidung      n  ghitrong sæ   a  Ýnh,sæ     ®Þ ch   theo  âibiÕn  ng  t  ai, d  ®é ®Ê ®   th× ®ång  êivíi Öc  µo    ¨ng  ý    th    vi v sæ ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   ® ph¶ivµo    a     sæ ®Þ chÝnh  µ    v sæ theo dâibiÕn  ng  t  ai theo híng dÉn          µy;    ®é ®Ê ®       ghitrªnc¸csæ n b. Lu  ÷ ®¬n  cÇu  ¨ng  ý    gi   yªu  ® k thay ® æi  éidung  Õ  Êp,b¶o    ∙    n  th ch   l∙nh® ®¨ng  ý  ét  k m (01)b¶n, göi m ét       (01)b¶n  Ò   ôc    vC §¨ng  ý  èc    k qu gia giao  Þch  d b¶o  ¶m;  ® b¶n cßn  ¹ tr¶trùctiÕp  l      i hoÆc   öiqua  êng  u  iÖn  ã  g  ® b® c b¶o  ¶m   ® cho  êiyªu  Çu  ¨ng  ý  ïng víi Êy tê quy  nh  ¹ tiÕtb  iÓ m     ng   c ® kc    gi     ®Þ ti   ®   2.1 kho¶n  2  ôc  µy. m n  3. Nh÷ng  êng  îp    tr h thay  æi  éi dung  Õ  Êp, b¶o    ∙  ¨ng  ý  ® n  th ch   l∙nh ® ® k ph¶i®¨ng  ý  íi   km 3.1.C¸c  êng  îp ph¶i®¨ng  ý  íi:   tr h    km   a.Thay  Õ,bæ     th   sung  µi t  s¶n  Õ  Êp,b¶o    µquyÒn  ö  ông  t; th ch   l∙nhl   sd ®Ê b.Thay  æi  thÕ  Êp,bªn    ® bªn  ch   b¶o    l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t. quy s d ®Ê 3.2.C¸c  êng  îp    tr h quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 3.1 kho¶n  µy  n ph¶i xo¸ ®¨ng  ý     k theo quy  nh  ¹  ôc  cña  ®Þ tim V  Th«ng   µy  íc khi®¨ng  ý  íi.ViÖc  ¨ng  ý  t n tr     km   ® k míithùc hiÖn      theo tr×nh tù,thñ tôcquy  nh  ¹ m ôc  I ña          ®Þ t i II c Th«ng   µy.   tn V. Tr × n h t ù, ñ t ô c X o¸ ® ¨ n g k ý  th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh b » n g   th q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t, t µi ¶ n g ¾ n  li Ò n v íi ® Ê t  s   1. Ng êi yªu  Çu    ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o        c xo¸ ® k th ch   l∙nhph¶inép  n    ®¬ yªu  Çu  c xo¸ ®¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o    b¶n) t¹ c¬    k th ch   l∙nh(03    i quan  ¬i®∙  ¨ng  ý  Õ  Êp,   n  ® k th ch   b¶o  l∙nh.Trêng  îp ngêiyªu  Çu    ¨ng  ý  µ ngêi® îcuû  Òn, th×    h   c xo¸ ® k l      quy   ph¶i   cã    v¨n b¶n  û  Òn. u quy   2. ViÖc  Õp  Ën  å  ¬  îc thùc hiÖn    ti nh hs®    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  m ôc   3  II  ña  I c Th«ng   µy. tn   3.Trong  êih¹n ba  µy  ngµy)lµm  Öc  Ó   õngµy  Ën  å  ¬  îp   th     ng (03    vi k t   nh h s h   lÖ, c¬    quan  ¨ng  ý  ® k ph¶i thùc  Ön  Öc    ¨ng  ý  Õ  Êp    hi vi xo¸ ® k th ch hoÆc     xo¸ ®¨ng  ý  k b¶o    l∙nhtrong sæ   ¨ng  ý   ® k giao dÞch    b¶o  ¶m.  êng  îp tµis¶n    ® Tr h   b¶o ®¶m   µquyÒn  ö  ông  t  l  sd ®Ê hoÆc   Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n  Òn víi quy sd ®Ê v t   g li     ®Êt,th× c¬      quan  ¨ng  ý  ng  êivíi Öc    ¨ng  ý  Õ  Êp  ® k ®å th     vi xo¸ ® k th ch hoÆc     b¶o l∙nh trong sæ   ¨ng  ý      ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m,  ® ph¶i xo¸ ®¨ng  ý  Õ  Êp, xo¸    k th ch     ®¨ng  ý  k b¶o   l∙nh trong sæ   a   Ýnh  µ      ®Þ ch v sæ theo  âi biÕn  ng  t  ai. d  ®é ®Ê ®   Chøng  Ën  Öc    ¨ng  ý  Õ  Êp  nh vi xo¸ ® k th ch hoÆc     ¨ng  ý  xo¸ ® k b¶o    µo  n   l∙nhv ®¬ yªu cÇu    ¨ng  ý  Õ  Êp    xo¸® k th ch hoÆc   n    Çu    ¨ng  ý  ®¬ yªu c xo¸® k b¶o  l∙nh. 4. ViÖc u  ÷ hå  ¬  µ    Õt    l gi   s v tr¶k qu¶    ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    ùc xo¸ ® k th ch   l∙nhth   hiÖn  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t  i 4.4 kho¶n  m ôc  I ña  4  II c Th«ng   µy.   tn  
 9. Trêng  îp  êi yªu  Çu    ¨ng  ý  µ bªn  Õ  Êp, bªn  h ng   c xo¸ ® k l  th ch   b¶o l∙nh,th×    c¬ quan  ¨ng  ý  öi b¶n  ® kg  sao (01  b¶n) ®¬n    yªu  Çu    ¨ng  ý  Õ  Êp  c xo¸ ® k th ch hoÆc     ¨ng  ý  xo¸ ® k b¶o    l∙nhcho  bªn  Ën  Õ  Êp  nh th ch hoÆc   bªn  Ën  nh b¶o  l∙nh;   ®èi víi ÷ng  ¬     nh c quan  ¨ng  ý  ® k kh«ng  ã  iÒu  Ön  c® ki sao  n, th× ph¶igöiv¨n ®¬         b¶n th«ng  b¸o  Ò   Öc    ¨ng  ý  v vi xo¸ ® k cho  bªn  Ën  Õ  Êp, bªn  Ën    nh th ch   nh b¶o l∙nh. VI. × nh t ù, ñ t ô c §¨ng k ý  v¨n b ¶ n  th«ng b¸o   tr  th v Ò  vi Ö c x ö  l ý t µi ¶ n th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh b » n g    s q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t, t µi ¶ n g ¾ n  li Ò n v íi ® Ê t   s   1. Trêng  îp ph¶ixö  ýtµis¶n  Õ  Êp    h    l    th ch hoÆc   b¶o    ∙  îc®¨ng  ý  l∙nh® ®   k t¹ c¬    i quan  ¨ng  ý,th× chË m   Êt m êil¨m  µy  ngµy) tr ckhitiÕn hµnh  ® k    nh     ng (15    í      xö  ýtµis¶n  Õ  Êp, b¶o  l    th ch   l∙nh,bªn  Ën  Õ  Êp    nh th ch hoÆc   nhËn  bªn  b¶o    l∙nh ph¶inép  n    ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  b¶n  c ® k v¨n  th«ng b¸o  Ò   Öc  ö  ýtµis¶n  Õ  v vi x l     th chÊp, b¶o    b¶n) t¹  ¬    l∙nh(03    i quan  ∙  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o  c ®® k th ch   l∙nh.Trêng  îp   h  ngêiyªu cÇu  ¨ng  ý  µngêi® îcuû  Òn, th× ph¶icã       ® k l      quy       v¨n b¶n  û  Òn. u quy   2.ViÖc  Õp nhËn  n    Çu  ¨ng  ý      ti   ®¬ yªu c ® k v¨n b¶n  th«ng    Ò   Öc  ö  ý b¸o v vi x l   tµis¶n  Õ  Êp, b¶o    ùc hiÖn    th ch   l∙nhth   theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  m ôc  I ña  3  II c Th«ng   µy. tn 3.Trong  êih¹n ba  µy  ngµy)lµm  Öc  Ó   õngµy  Ën  å  ¬  îp   th     ng (03    vi k t   nh h s h   lÖ,c¬    quan  ¨ng  ý  ùc hiÖn    ® k th   c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© 3.1.ThÈ m     å  ¬, vµo    ¨ng  ý    trah s   sæ ® k giao dÞch    b¶o  ¶m,  ® chøng  Ën  nh vµo  n  cÇu  ¨ng  ý    ®¬ yªu  ® k v¨n b¶n  th«ng  vÒ   Öc  ö  ýtµis¶n  Õ  Êp, b¸o  vi x l     th ch   b¶o  l∙nh; 3.2.Th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n  Ò   Öc  ö  ýtµis¶n  Õ  Êp, b¶o    v vi x l     th ch   l∙nh cho    cïng nhËn  Õ  Êp,b¶o    c¸cbªn    th ch   l∙nhtrong tr ng  îp quyÒn  ö  ông  t   ê h   sd ®Ê hoÆc   µis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt  îc dïng    Õ  Êp, b¶o    t  g li v   ®  ®Ó th ch   l∙nh nh»m     b¶o ®¶m   ùc hiÖn  Òu  Üa  ô. th   nhi ngh v 3.3.ViÖc u  ÷ hå  ¬  µ    Õt    l gi   s v tr¶ k qu¶  ¨ng  ý  îc thùc  Ön  ® k®  hi theo    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     t i 4.4 kho¶n  m ôc  I ña  4  II c Th«ng   µy.   tn 4.KhikÕt  óc viÖc  ö  ýtoµn  é  µis¶n  Õ  Êp,b¶o     th   x l  b t  th ch   l∙nh, êi®∙     ng   yªu cÇu  ¨ng  ý    ® k v¨n b¶n th«ng  vÒ   Öc  ö  ýtµis¶n  Õ  Êp, b¶o    b¸o  vi x l     th ch   l∙nhph¶i  göi®¬n    Çu    ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o    n   ¬    yªu c xo¸ ® k th ch   l∙nh®Õ c quan  ∙  ¨ng  ý    ®® k v¨n b¶n th«ng    ö  ýtµis¶n  Õ  Êp,b¶o      ¬  b¸o x l     th ch   l∙nh®Ó c quan  ¨ng  ý  ùc hiÖn  ® k th   viÖc    ¨ng  ý    xo¸® k ®ã theo quy  nh  ¹ m ôc  cña    ®Þ t i V  Th«ng   µy. tn   Trêng  îp  h chØ   ö  ým ét  Çn  µis¶n  Õ  Êp, b¶o  x l  ph t  th ch   l∙nh,th×    sau    khi kÕt  óc  Öc  ö  ý,ngêi ®∙  ã  n  th vi x l     c ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k v¨n  b¶n  th«ng b¸o  Ò   v viÖc  ö  ýtµis¶n  Õ  Êp, b¶o    x l    th ch   l∙nhph¶igöi®¬n  cÇu  ¨ng  ý     yªu  ® k thay ® æi    néidung  ∙  ¨ng  ý  ótbíttµis¶n  Õ  Êp,b¶o    ®® k (r       th ch   l∙nh)®Õ n   ¬    c quan  ∙  ¨ng  ®® ký  b¶n  v¨n  th«ng b¸o  ö  ýtµis¶n  Õ  Êp, b¶o  x l    th ch   l∙nh,®Ó   ¬    c quan  ¨ng  ý  ® k thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý    vi ® k thay ® æi  éidung  ∙  ¨ng  ý      n  ®® k ®ã theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti  m ôc  cña  IV  Th«ng   µy. tn
 10. V II. ù c hi Ö n  S ö a  c h ÷ a s ai s ã t trong n é i d u n g    th ® ¨n g k ý  th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh  1. Khim ét     trong c¸cbªn      hoÆc     tham    îp ®ång  Õ  Êp,b¶o  c¸cbªn  gia h   th ch   l∙nhph¸thiÖn     trong néidung    ¹ ®¬n    Çu  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o       c¸clo i   yªu c ® k th ch   l∙nh cã    ãt,th× ph¶inép  n  cÇu  öa  ÷a    ãt(03  sais       ®¬ yªu  s ch sais   b¶n) t¹ c¬    i quan  ∙    ® ®¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o  k th ch   l∙nh.Trêng  îp ngêiyªu  Çu  öa  ÷a    ãtlµ ngêi   h   c s ch sais       ® îcuû  Òn, th× ph¶icã      quy      v¨n b¶n  û  Òn. u quy   2. C¸n  é  ¨ng  ý    êi®iÓ m   Ën  n  ê, ót,ngµy,th¸ng,n¨m)    b® k ghith   nh ®¬ (gi   ph       vµo  n  ®¬ yªu  Çu  öa  ÷a    ãt.Trêng  îp  öa  ÷a    ãt vÒ   Çn    c s ch sais   h s ch sais   ph kª khaicña  êiyªu  Çu  ¨ng  ý,th×  êi®iÓ m   ¨ng  ý  µ thêi®iÓ m   ¬    ng   c ® k   th   ® k l    c quan  ®¨ng  ý  Ën  n  cÇu  öa  ÷a    ãthîp lÖ;n Õu  öa  ÷a    ãtvÒ   k nh ®¬ yªu  s ch sais       s ch sais   phÇn  chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ¨ng  ý,th×  êi®iÓ m   ¨ng  ý  µthêi®iÓ m   ® k   th   ® k l    c¬  quan  ¨ng  ý  Ën  n    Çu  ¨ng  ý  Çn  u.  ® k nh ®¬ yªu c ® k l ®Ç 3. Trong  êih¹n  ngµy  ngµy) lµm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  n      th   ba  (03    vi k t   nh ®¬ yªu cÇu  öa  ÷a    ãthîp lÖ,c¬  s ch sais       quan  ¨ng  ý  ® k ph¶isöa  ÷a    ãtvµ    ch sais   chøng  nhËn  µo  n    Çu  öa  ÷a    ãt. v ®¬ yªu c s ch sais   4. ViÖc u  ÷ hå  ¬  µ    Õt    l gi   s v tr¶k qu¶  öa  ÷a    ãt® îcthùc hiÖn  s ch sais       theo  qui®Þnh  ¹ ®iÓ m       t  i 4.4 kho¶n  m ôc  I ña  4  II  c Th«ng   µy. tn   VIII. u û  k Õ t q u ¶  ® ¨ n g k ý  th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh  h Trêng  îp viÖc  Õ  Êp, b¶o    ∙  îc®¨ng  ý  µ   ¬  h  th ch   l∙nh® ®   k m c quan  ¨ng  ý  ® k ph¸thiÖn  Êy  éi dung  khaitrong ®¬n    th n   kª      yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k kh«ng  ng  ù  ®ó s thËt,kh«ng  ng    ®ó tho¶  Ën  ña    thu c c¸c bªn  µ    v c¸c bªn  kh«ng  cÇu  öa  ÷a  yªu  s ch saisãt,th×  ¬      c quan  ¨ng  ý  v¨n b¶n  û  á  Öc  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o  ® k ra    hu b vi ® k th ch   l∙nh®ã   µ    ¨ng  ý    v xo¸® k theo quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc  cña    ®Þ t i 3  V  Th«ng   µy. tn V¨n b¶n  û  á  Öc  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    hu b vi ® k th ch   l∙nhph¶igöi cho  êi yªu    ng     cÇu  ¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o    µ  ôc  ® k th ch   l∙nhv C §¨ng  ý  èc    k qu giagiao dÞch    b¶o  ¶m.  ® IX. u n g  c Ê p  th«ng tin v Ò  vi Ö c th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh b » n g  q u y Ò n    c s ö  d ô n g  ® Ê t, t µi ¶ n g ¾ n  li Ò n v íi ® Ê t  s   1.M äi  chøc,c¸nh©n  èn  ×m  Óu    tæ     mu t hi th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o    tinv th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  u   ã  Òn  ép  n   quy sd ®Ê     g li     ®Ò c quy n ®¬ yªu cÇu    cung  Êp  c th«ng    ¹ c¸cc¬  tint     quan  µ  ícsau  y: i nh n   ®© 1.1.Së   µi nguyªn  µ    T  v M«i  êng  ¬i cã  t, tµis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt  tr n   ®Ê     g li v   trong tr ng  îp  ×m  Óu    ê h t hi th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    µ   tinv th ch   l∙nhm bªn  Õ  Êp, th ch   bªn b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc; 1.2.Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên n¬icã  t,tµis¶n  ¾n   Òn nh d x∙,ph   tr     ®Ê     g li   víi®Êt    trong tr ng  îp t×m  Óu   ê h   hi th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    µ   tinv th ch   l∙nhm bªn  Õ  th chÊp,bªn    b¶o    µhé    nh, c¸nh©n; l∙nhl   gia®×    
 11. 1.3.Côc    §¨ng  ý  èc    k qu gia giao dÞch    b¶o  ¶m   ® hoÆc       c¸c Chi nh¸nh  ña  c Côc    ×m  Óu  ®Ó t hi th«ng    Ò   Õ  Êp,b¶o    ña  chøc,hé    nh, tinv th ch   l∙nhc tæ    gia ®×   c¸ nh©n    trong c¶  íc khih Ö   èng  ÷  Öu quèc        n     th d li   gia c¸c giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® chÝnh thøc ho¹t®éng.    2. Ng êiyªu cÇu       cung  Êp  c th«ng   tinph¶inép  Ý    ph cung  Êp  c th«ng      tinkhi nép  n    Çu  ®¬ yªu c cung  Êp c th«ng    tin. 3. Khi nhËn  n  cÇu     ®¬ yªu  cung  Êp  c th«ng      é  ¨ng  ý  tin, b ® c¸n k ph¶ikiÓm     tra®¬n,      tracøu th«ng    tintrong sæ   ¨ng  ý   ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   µ  Óm     ® v ki tra viÖc  ép  Ý;  n ph cung  Êp  c th«ng    Ön  ã  Ò   Öc  Õ  Êp, b¶o    tinhi c v vi th ch   l∙nhtheo  tªncña    bªn  Õ  Êp, bªn  th ch   b¶o    ∙  îcl gi÷ trong sæ   ¨ng  ý  l∙nh® ®  u     ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® Trong  êih¹n  ngµy  th   ba  (03  µy) lµm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  n    ng   vi k t   nh ®¬ yªu cÇu cung  Êp  c th«ng    îp lÖ,c¬  tinh     quan  ¨ng  ý  Êp  ùctiÕp  ® k c tr   hoÆc   öiqua  g  ® êng  u  iÖn  ã  b® c b¶o  ¶m     ® v¨n b¶n cung  Êp  c th«ng    tincho  êiyªu cÇu. ng     x. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng    tn c hi l   15  k t  ® c«ng    b¸o. 2. C¸c  îp  ng  Õ  Êp, b¶o      h ®å th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t, tµis¶n  quy sd ®Ê     g ¾n   Òn víi®Êt  ý  Õt  íc ngµy  li     k k tr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh, m µ   Én  t n c hi l      v cßn  êih¹n  ùc  Ön, th×  òng  th   th hi   c ph¶i ®¨ng  ý    k theo quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng    t nµy.  3. Ban  µnh  Ìm    h k theo  Th«ng   µy    Óu  É u   Ò   ¨ng  ý,cung  Êp  tn c¸c bi m v® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    îcthùc hiÖn  ¹ Së   µinguyªn vµ  tinv th ch   l∙nh®     ti T       M«i  êng, tr   Uû  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  nh d x∙,ph   tr thay  Õ    Óu  É u   ∙  îc ban  th c¸c bi m ®®  hµnh  íc®©y.  tr   4. Néi    dung  íng  Én  Ò   ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    h d v® k th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  quy s dông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t  ¹ c¸cv¨n b¶n  ®Ê     g li    ®Ê t       i sau  y  Þ    á: ®© b b∙i b 4.1.Kho¶n  vµ  1  kho¶n  m ôc  ña  cña  3  c VI  Th«ng   t 1417/1999/TT­TC§C   ngµy 18/9/1999  ña  c Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn    µnh  c§ ch h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999  ña  Ýnh   ñ   Ò   ñ  ôc  c Ch ph v th t chuyÓn  æi, ®   chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  , sd ®Ê v th chÊp,gãp  èn    v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t; gi¸tr   sd ®Ê   4.2.Kho¶n  m ôc    ña    3  IIc Th«ng   è  ts 1883/2001/TT­ TC§C   µy  th¸ng ng 12    11 n¨m 2001  ña  c Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn    É u   îp ®ång    ùc c § ch h  c¸c m h  ®Ó th   hiÖn    Òn  ña  êisö  ông  t;m É u   îp ®ång  Õ  Êp  c¸c quy c ng   d ®Ê   h  th ch b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  µ  îp  ng  sd ®Ê v h ®å b¶o    l∙nh b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   sè  t 1883/2001/TT­TC§C   µy  th¸ng  n¨m  ng 12  11  2001. 5.Tr¸chnhiÖ m  ña  û       c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng trong viÖc    qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¨ng  ý  l  n  ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   ® b»ng  Òn  quy sö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t d ®Ê     g li    ®Ê Ngoµi c¸c  Öm   ô, quyÒn   ¹n  îc quy  nh   ¹  Òu  cña  nhi v  h®  ®Þ t i§i 7  NghÞ   ®Þnh  è  s 08/2000/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 10    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¨ng  c Ch ph v ® ký  giao dÞch    b¶o  ¶m,  y  ® ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­
 12. ¬ng  ùc hiÖn  th   qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   ¨ng  ý  l  n  ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® b»ng  Òn  quy sö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh  d ®Ê     g li     ®Ê t i  ph m cßn  ã  Ö m   ô, c nhi v  quyÒn  ¹n cô  Ó  h   th sau  y:®© 5.1.Bè   Ý c¸n bé    ùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o      tr     ®Ó th   vi ® k th ch   l∙nhb»ng  quyÒn  ö  ông  t, tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  ¹    ¬  sd ®Ê     g li     t i c quan  ¨ng  ý  éc c¸c ® k thu   ®Þa  ¬ng  ×nh; ph m   5.2 §¶m     b¶o  ¬  ë  Ët chÊt,kü  Ët®Ó     ¬  csv    thu   c¸c c quan  ¨ng  ý  chøc  ® k tæ  ®¨ng  ý  µ  k v cung  Êp  c th«ng   tintheo thÈm  Òn;   quy 5.3.Phèihîp víi é  µinguyªn vµ         T B   M«i  êng,Bé    tr   T ph¸p trong viÖc  åid­     b  ìng nghiÖp  ô, chuyªn  v  m«n  cho  bé  µm  c¸n  l c«ng    ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o  t¸c® k th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t.   quy s d ®Ê     g li     ®Ê 6. Trong    ×nh thùc hiÖn    qu¸ tr     Th«ng   µy, n Õu  ã  ã  tn   c kh kh¨n,víng  ¾ c     m th× ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é     k th   B T ph¸p,Bé   µi nguyªn  µ    T  v M«i  êng    tr ®Ó nghiªn   cøu,gi¶i     Õt. quy
 13. D a n h  m ô c  bi Ó u  m É u (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   ªntÞch  è    tli   s 03/2003/TTLT/BTP­BTNMT ngµy  th¸ng7  04    n¨m  2003  ña  é    c B T ph¸p vµ  é  µinguyªn vµ   BT    M«i  êng) tr M É u   è  ­ §¬n  cÇu  ¨ng  ý  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  s 01    yªu  ® k th ch quy sd ®Ê     g ¾n  Òn víi t  li     ®Ê M É u   è  ­ §¬n  cÇu  ¨ng  ý  s 02    yªu  ® k b¶o    l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t,tµi quy sd ®Ê     s¶n  ¾n  Òn víi t g li    ®Ê M É u   è  ­ §¬n  cÇu  ¨ng  ý  s 03    yªu  ® k thay ® æi  éidung  Õ  Êp,b¶o      n  th ch   l∙nh ®∙  ¨ng  ý ® k M É u   è  ­ §¬n  cÇu  ãa  ¨ng  ý  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t,tµi s 04    yªu  x® k th ch quy sd ®Ê     s¶n  ¾n  Òn víi t. g li    ®Ê M É u   è  ­  ¬n  s 05  § yªu  Çu  ãa  ¨ng  ý  c x® k b¶o    l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt,tµis¶n  ¾n  Òn víi t.    g li     ®Ê M É u   è  ­ §¬n  s 06    yªu  Çu  ¨ng  ý  b¶n  c ® k v¨n  th«ng b¸o  Ò   Öc  ö  ýtµi v vi x l     s¶n  Õ  Êp,b¶o  th ch   l∙nh. M É u   è  ­§¬n    Çu  öa  ÷a    ãt. s 07   yªu c s ch sais M É u   è  ­  ¬n  s 08  § yªu  Çu  c cung  Êp  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    tinv th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t. quy s d ®Ê     g li     ®Ê M É u   è  ­ Trang    s 09    bæ sung  Ò     v c¸c bªn tham    îp  ng  Õ  Êp, gia h ®å th ch   b¶o  l∙nh M É u   è  ­Trang    s 10   bæ sung. M É u   è  ­Sæ   ¨ng  ý  s 11   ® k giao dÞch    b¶o  ¶m ® M É u   è  ­Sæ   Õp nhËn  å  ¬  ¨ng  ý  s 12   ti   hs® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® M É u   è  ­PhiÕu  Ñn    Õt  s 13   h tr¶k qu¶  ¨ng  ý. ® k M É u   è  ­ Hîp  ng  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   Òn s 14    ®å th ch quy sd ®Ê     g li   víi t.  ®Ê M É u   è  ­ Hîp  ng  s 15    ®å b¶o    l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   quy sd ®Ê     g liÒn víi t    ®Ê M É u   è  ­M∙  s 16   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung¬ng.   ph tr      
 14. M É u  s è  0 1 C é n g  h ß a  x∙ h é i ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .  µy.. . .. .., ng . ..  th¸ng.. .  ... n¨m... . . . .. P h Ç n  g hi  ñ a c¸n b é  c § ¬ n  yªu c Ç u  ® ¨ n g k ý  th Õ  c h Ê p ti Õ p n h Ë n  ® ¬ n q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t, t µi ¶ n g ¾ n  li Ò n v íi  s   Thêi ®iÓ m   Ën  n:..  ê.. .   nh ®¬ .gi .  . ® Êt phót,ngµy.. . / ../..   . . ...... (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   i   Þch   tl ªnt Sæ  tiÕp nhËn  hå  s¬: quyÓn   sè  03/2003/TTLT/BTP­BTNMT   µy  th¸ng7  ng 04    n¨m 2003 sè.. .sè  tù.. . . .  thø  . .  . . trang.. . .. cña  é    B T ph¸p vµ  é  µinguyªn vµ   BT    m«i  êng) tr C¸n  é b KÝnh  (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) göi. . . ...................................... . . ...................................... .. . . ........................................... . . ........................................... .. . . P h Ç n  kª k h ai c ñ a c¸c bªn (§äc kü  íng dÉn  ¹ phÇn  èi®¬n  µy  íckhikª khai;  h   ti   cu   n tr        kh«ng  ¹ch,xãa,söa  ÷a  ÷ng  g     ch nh néidung  ∙      ® kª khaitrªn®¬n)    I.  C¸c bªn tha m  gia h î p ® å n g   Õ   h Ê p th c 1.Bªn  Õ  Êp   th ch 1.1.Tªn  y    Õtch÷  HOA)... . ....................................   ®Ç ®ñ (Vi   IN  . . .................................... 1.2.§Þa    chØ... . ....................................................... . . ....................................................... 1.3.GiÊy  êl ªnquan:.. . . ...è.. . . ....  ¬    t  i     . . ...  s . . .....c quan  Êp... . . µy..  .. c . .  . ng .th¸ng..  .n¨m... . 1.4.Sè  iÖn  ¹ : . .............Fax:.. . . . . ..........................  ® tho i . .............  .. . .  . . .......................... . .. 2.Bªn  Ën  Õ  Êp   nh th ch 2.1.Tªn  y  :  Õtch÷  HOA)  . . ..................................   ®Ç ®ñ (vi   IN  .. . . .................................. 2.2.§Þa    chØ... . ....................................................... . . ....................................................... 2.3.GiÊy  êl ªnquan:.. . . ...è.. . . ....  ¬    t  i     . . ...  s . . .....c quan  Êp... . . µy..  .. c . .  . ng .th¸ng..  .n¨m... . 2.4.Sè  iÖn  ¹ : . .............Fax:.. . . . . ..........................  ® tho i . .............  .. . .  . . .......................... . .. II. µ i s¶n th Õ  c h Ê p  T 3.    Quy Òn  ö  ông  t   Tµis¶n  ¾n  iÒn víi t    sd ®Ê       g l    ®Ê   Quy Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   sd ®Ê v t   g l Òn víi t i   ®Ê 4.M«     µis¶n  Õ  Êp   t¶ t   th ch 4.1.Quy Ò n   ö  ông  t:   sd ®Ê 4.1.1.§Þa    chØ  ¬icã  t:.. . . ................................... n   ®Ê   . . .................................... 4.1.2.DiÖn  Ých  t  Õ  Êp:.. . ........m2     t ®Ê th ch . . .......  (b»ng  ÷.. . . ........m2) . . ch . . ........  . . 4.1.3.Thöa  t  è:.. . . ......Tê    ®Ê s   . . ......  b¶n    è:. . .  ¹i®Êt:. . . ........ .. ®å s . . .   . Lo . . ........ 4.1.4.GiÊy    chøng  Ën  nh quyÒn   ö  ông  t:  è  sd ®Ê s ph¸t hµnh.. . c¬     .   quan  Êp...  µy..  . c .ng . th¸ng.   .n¨m... . 4.2.Tµi s¶n  ¾ n   Òn  íi®Êt    g li v   4.2.1Lo¹itµis¶n:   µ                        C«ng  ×nh x©y  ùng:.. . ....        Nh ë                       tr   d . . ....                 V ên  ©y  ©u                   c l n¨m, rõng  ©y    µis¶n    c   T   kh¸cg ¾n  iÒn víi t  ai:. .   l    ®Ê ® .. 4.2.2.M«     µis¶n:   t¶t   ­§Þa    chØ  ¬icã  µis¶n n   t  ­DiÖn  Ých    t ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u... . . è.. . .  ¬  nh quy sh . . . . . . quan  Êp... ngµy..   s . c c   . .th¸ng..n¨m... .   .
 15. III.N g h Ü a  v ô  ® îc b ¶ o  ® ¶ m   5. Quy Òn   ö  ông  t, tµis¶n  ¾n   iÒn víi®Êt      sd ®Ê     g l    kª khait¹  ôc       i m II®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ® th   nghiavô    theo hîp ®ång... . ....  è.. . . ......  ý  µy..      . . ....s . . ...... k ng .. .. .th¸ng..  . .n¨m... . . . IV. h ¬ n g  thøc n h Ë n   Õ t q u ¶  ® ¨n g  k ý  P k 6.        Ën  ùctiÕp        Qua  êng  u  iÖn  ¹ ®Þa         Nh tr            ® b® ti   chØ  sau:. . . ....... . . ........ V. L êi ca m  ® o a n 7. C¸c    bªn cam   oan  ÷ng  ® nh th«ng    îc kª  tin®   khai trªn®¬n      yªu  Çu  ¨ng  ý  µy  µ trung c ® k n l    thùc, ®Çy   ,  ï hîp  íitháa  Ën  ña    ®ñ ph   v  thu c c¸c  bªn  ¹  îp  ng  Õ  Êp  è.. .  µy.. . t ih ®å th ch s . .ng . .  th¸ng. .  . .n¨m...   µ  µn  µn  Þu  . .v ho to ch tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ     .   tr       c¸cth«ng    ∙    tin® kª khai. Bªn  Õ   h Ê p th c Bªn  h Ë n  th Õ  ch Ê p n (Ho Æ c  n g êi ® îc bªn th Õ  c h Ê p  ñ y  (Ho Æ c  n g êi ® îc bªn n h Ë n  th Õ  q u y Ò n) c h Ê p  ñ y  q u y Ò n) (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu, nÕu  ã)       tªnv ®ã d   c (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu, nÕu  ã)       tªnv ®ã d   c P h Ç n  ch ø n g  n h Ë n   ¨n g  k ý  th Õ  c h Ê p ® Së  µinguyªn vµ  T    M«i  êng  tr (hoÆc  û   U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên). . . ..... nh d x∙,ph   tr . . ...... Chøng  nhËn vÒ  viÖc thÕ  chÊp... . ...................................®∙ ® îc . . ...................................     ®¨ng  ý  k theo nh÷ng  éidung      n  kª khait¹ ®¬n  µy.  i  n Thêi®iÓ m   ¨ng  ý:.. .  ê.. . . ót,ngµy.. . . ...   ® k   . .gi . .  . . ph   . . ...  th¸ng.. . ... . . ..  n¨m... . ... . . ... Sæ  ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m: quyÓn  sè:. . . ... è  ®¨ng ký.. . . . è  thø tù ghi . . ... s ; . . . s ;   sæ:.. . . . . .. .. . ......  µy.. . ..  . . ......ng . , . . ..th¸ng.. . . . . . ..  n¨m... . .. . . .. T h ñ  tr n g  c ¬  q u a n  ® ¨n g  k ý ë (Ghirâ chøc     danh,hä    ý  µ  ng  Êu)   tªn, v ®ã d k H í ng d É n  kª k h ai 1. Ph Ç n   Ýnh   öi":ghi râ      "K g     tªn UBND     êng, thÞ  Çn) n¬i cã  t, tµis¶n  ¾n   x∙ (ph   tr     ®Ê     g l Òn víi®Êt,huyÖn  Ën,thÞ    µnh  è  éc tØnh),tØnh  µnh  è  ùcthuéc trung ­ i     (qu   x∙,th ph thu     (th ph tr       ¬ng),nÕu  thÕ  Êp  µhé    nh, c¸nh©n; ghirâ tªnSë  µinguyªn vµ    bªn  ch l   gia ®×           T     M«i  êng  tr tØnh  (thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   trung  ng) n¬i cã  t, tµis¶n  ¾n   iÒn víi®Êt, nÕu  ¬     ®Ê     g l      bªn  Õ  Êp  µ th ch l   tæ chøc. 2.M ôc     I: a. §iÓm           y   ,  ï hîp víigiÊy  ê t¹  iÓ m         1.1,2.1:ghitªn®Ç ®ñ ph       t  i ® 1.3,2.3.Trong  êng  îp tr h  bªn  tham    îp ®ång  Õ  Êp  µhé    nh, th×      ña  ñ  é  µ    ña  î(hoÆc   gia h   th ch l   gia ®×   ghitªnc ch h v tªnc v   chång)cña  ñ  é,nÕu  ã.   ch h   c b. §iÓm         â n¬icã  ôsë  ña  chøc    1.2,2.2:ghir     tr   c tæ  hoÆc   ¬ic  ócña  é    nh, c¸ n   tr   h gia ®×    nh©n. c.§iÓm           1.3,2.3 kª khaigiÊy  ê l ªnquan  ña      t  i   c c¸c bªn tham    îp ®ång  Õ  Êp    gia h   th ch bao gåm: * Chøng    minh  ©n  ©n  i víi êiViÖt Nam; nh d ®è     ng     * Hé   Õu  i víi êinícngoµi,ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi;   chi ®è     ng           ®Þ cën   * GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  i víi chøc    ®è     tæ  kinh tÕ    trong níc;  
 16. * GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    hoÆc   Êy phÐp  u    i víi chøc  gi   ®Ç t®è     tæ  kinhtÕ    cã  èn  u    ícngoµi; v ®Ç tn   d. §iÓm         è  iÖn  ¹ , è    2.4,3.4:ghis ® tho i s Fax  ña      c c¸c bªn tham    îp  ng  Õ  Êp, gia h ®å th ch   nÕu  ã. c ®.  êng  îp  Çn  khaithªm  Ò     Tr hc kª    v c¸c bªn tham    îp  ng  Õ  Êp  ×  ö  ông  gia h ®å th ch th s d M É u   è  s 09. 3.M ôc     II: a.§iÓm       3:§¸nh  Êu  µo  vu«ng  ïhîp víi ¹ tµis¶n  Õ  Êp; d v «  ph       i   lo   th ch b.§iÓm       4: * 4.1.1:Ghi ®Þa       chØ  ¬icã  t  n   ®Ê theo ®¬n  Þ  µnh  Ýnh;   vh ch * 4.1.2,4.1.3,4.1.4:Ghi            c¸c th«ng    tinkh¸c phïhîp víigiÊy         chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹ ®«  Þ; nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë t i th   * 4.2.1:§¸nh  Êu  µo  vu«ng  ï hîp víilo¹  µis¶n  l Òn víi®Êt  îc dïng    Õ    d v «  ph       i   t g¸n  i     ®  ®Ó th chÊp; 4.2.2:Ghi  Ön  Ých,®Þa     di t   chØ   ¬i cã  µis¶n  Õ  Êp, giÊy  n   t  th ch   chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  ¹   µis¶n  Õ  Êp    µ  ,c«ng  ×nh,vên  ©y... ; lo  t   i th ch ®ã (nh ë   tr   c ) +  µ   , nhµ  ëng,nhµ  Nh ë   x   kho,. .Ghi  Ön  Ých  ö  ông;c«ng  ×nh x©y  ùng,kÕt  Êu  . : di t sd   tr   d   c h¹  Çng  t kh¸c;ghidiÖn  Ých  Æt      t m b»ng  t; vên  ©y  ©u  ®Ê   c l n¨m,  õng  ©y; ghidiÖn  Ých  t  r c    t ®Ê trång c©y;   +  êng  îp tµis¶n  Õ  Êp  ã  ïng ®Þa   Tr h   th ch c c   chØ  íin¬i cã  t  ¹  iÓ m     ×  v     ®Ê t i ® 4.1,th kh«ng  ph¶ighi®Þa     chØ  ¬icã  µis¶n  ; n   t  ®ã c.Trêng  îp tµis¶n  Õ  Êp  µquyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n  iÒn víi t  ×      h   th ch l   sd ®Ê v t   g l    ®Ê th kª khaic¶    iÓ m     µ    hai® 4.1 v 4.2; d.Trêng  îp cÇn      h  kª khaitiÕp vÒ   µis¶n  Õ  Êp,th×  ö  ông  É u   è      t  th ch   s d M s 10. 4.  ôc   I Kª  M II   khai vÒ   îp  ng  µ c¨n  ph¸p  ý x¸c  Ëp  :   h ®å l  cø  l  l nghÜa  ô  îc b¶o  ¶m   v®  ® (nghÜa  ô    î,nghÜa  ô  v tr¶n   v thanh  to¸n,v.v.. .  Ý  ô: hîp ®ång    . )v d     , vay,hîp ®ång     mua      b¸n,thuª tµis¶n,dÞch  ô.     v 5.M ôc       IV:§¸nh  Êu  µo  ét  d v m trong hai«      vu«ng  ¹ ®iÓ m   ti   6.
 17. M É u  s è  0 2 C é n g  h ß a  x∙ h é i ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .  µy.. . .. .., ng . ..  th¸ng.. .  ... n¨m... . . . .. P h Ç n  g hi  ñ a c¸n b é  c § ¬ n  yªu c Ç u  ® ¨ n g k ý  b ¶ o  l∙nh ti Õ p n h Ë n  ® ¬ n b » n g  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t, t µi ¶ n g ¾ n    s Thêi ®iÓ m  nhËn  ®¬n:.. giê.. . . . . li Ò n v íi ® Ê t   phót,ngµy.. . / ../..   . . ...... (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   i   Þch   tl ªnt Sæ  tiÕp nhËn  hå  s¬: quyÓn  sè  03/2003/TTLT/BTP­ BTNMT   µy  th¸ng7    ng 04    n¨m sè.. . . . è  tù.. . . . . .. thø  . .   s . trang.. . .. 2003  cña  é    B T ph¸p vµ  é  µinguyªn vµ   BT    m«i  êng) tr C¸n  é b (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) KÝnh  göi. . . ............................... . . ................................ .. . . ................................... . . .................................... .. . .. P h Ç n  kª k hai  ñ a c¸c bªn c (§äc kü  íng dÉn  ¹ phÇn  èi®¬n  µy  íckhikª khai;  h   ti   cu   n tr        kh«ng  ¹ch,xãa,söa  ÷a  ÷ng  g     ch nh néidung  ∙      ® kª khaitrªn®¬n)    I.  C¸c bªn tha m  gia h î p ® å n g   ¶ o  l∙nh b 1.Bªn    b¶o  l∙nh 1.1.Tªn  y    Õtch÷  HOA)... . ....................................   ®Ç ®ñ (Vi   IN  . . .................................... 1.2.§Þa    chØ... . ....................................................... . . ....................................................... 1.3.GiÊy  êl ªnquan:.. . . ...è.. . . ....  ¬    t  i     . . ...  s . . .....c quan  Êp... . . µy..  . . c . . . ng .th¸ng..  .n¨m... . 1.4.Sè  iÖn  ¹ : . .............Fax:.. . . . . ..........................  ® tho i . .............  .. . .  . . .......................... . .. 2.Bªn  Ën    nh b¶o  l∙nh 2.1.Tªn  y  :  Õtch÷  HOA)  . . ..................................   ®Ç ®ñ (vi   IN  .. . . .................................. 2.2.§Þa    chØ... . ....................................................... . . ....................................................... 2.3.GiÊy  êl ªnquan:.. . . ...è.. . . ....  ¬    t  i     . . ...  s . . .....c quan  Êp... . . µy..  . . c . . . ng .th¸ng..  .n¨m... . 2.4.Sè  iÖn  ¹ : . .............Fax:.. . . . . ..........................  ® tho i . .............  .. . .  . . .......................... . .. II. µ i s¶n b ¶ o  l∙nh  T 3.    Quy Òn   ö  ông  t    Tµis¶n  ¾n  iÒn víi®Êt   Quy Òn   ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   sd ®Ê       g l       sd ®Ê v t   g l Òn víi t i   ®Ê 4.M«     µis¶n    t¶t   b¶o  l∙nh 4.1.Quy Òn  ö  ông  t:   sd ®Ê 4.1.1.§Þa    chØ  ¬icã  t: n   ®Ê   4.1.2.DiÖn  Ých  t    t ®Ê b¶ol∙nh: . . ........m2   . . ........  (b»ng  ÷.. . . ........m2) . . ch . . ........  . . 4.1.3.Thöa  t  è:.. . . ......Tê    ®Ê s   . . ......  b¶n    è:. . .  ¹i®Êt:. . . ........ . . ®å s . . .   . Lo . . ........
 18. 4.1.4.GiÊy    chøng  Ën  nh quyÒn   ö  ông  t:  è  sd ®Ê s ph¸t hµnh.. . c¬     .   quan  Êp...  µy..  . c .ng . th¸ng.   .n¨m... . 4.2.Tµis¶n  ¾n  iÒn víi t    g l    ®Ê 4.2.1Lo¹itµis¶n:  µ                              Nh ë                    C«ng  ×nh x©y  ùng:.. . .... tr   d . . ....                  ên  ©y  ©u                 V c l n¨m, rõng  ©y  Tµis¶n    c      kh¸cg ¾n  iÒn víi t.. .   l    ®Ê . 4.2.2.M«     µis¶n:   t¶t   ­§Þa    chØ  ¬icã  µis¶n n   t  ­DiÖn  Ých    t ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u... . . è.. . .  ¬  nh quy sh . . . . . . quan  Êp... ngµy..   s . c c   . .th¸ng..n¨m... .   . III.N g h Ü a  v ô  ® îc b ¶ o  ® ¶ m   5. Quy Òn   ö  ông  t, tµis¶n  ¾n   iÒn víi®Êt      sd ®Ê     g l    kª khait¹  ôc       i m II®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ® th   nghiavô    theo hîp ®ång... . ....  è.. . . ......  ý  µy..      . . ....s . . ...... k ng .. .. .th¸ng..  . .n¨m... . . . IV. h ¬ n g  thøc n h Ë n   Õ t q u ¶  ® ¨n g  k ý  P k 6.  Ën  ùctiÕp      Nh tr      Qua  êng  u  iÖn  ¹ ®Þa  ® b® ti   chØ  sau:. . . ....... . . ........ V. L êi ca m  ® o a n 7. C¸c    bªn cam   oan  ÷ng  ® nh th«ng    îc kª  tin®   khai trªn®¬n      yªu  Çu  ¨ng  ý  µy  µ trung c ® k n l    thùc, ®Çy   ,  ï  îp  íitháa  Ën  ña    ®ñ ph h v   thu c c¸c  bªn  ¹  îp  ng  t ih ®å b¶o    è.. .  µy..   l∙nh s . . ng . .. th¸ng. .  . .n¨m...   µ  µn  µn  Þu  . .v ho to ch tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ     .   tr       c¸cth«ng    ∙    tin® kª khai. Bª n B ¶ o  l∙nh Bª n n h Ë n  b ¶ o  l∙nh (Ho Æ c  n g êi ® îc bªn b ¶ o  l∙nh ñ y  (Ho Æ c  n g êi ® îc bªn n h Ë n  b ¶ o  l∙nh  q u y Ò n) ñ y  q u y Ò n) (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu, n Õu         tªnv ®ã d   (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu, n Õu         tªnv ®ã d   cã) cã) P h Ç n  c h ø n g  n h Ë n  ® ¨n g k ý  b ¶ o  l∙nh Së  µinguyªn vµ  T    M«i  êng  tr (hoÆc  û   U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên). . . ..... nh d x∙,ph   tr . . ..... Chøng  nhËn  vÒ  viÖc b¶o l∙nh. . . ...................................®∙ ® îc . . ...................................  .   ®¨ng  ý  k theo nh÷ng  éidung      n  kª khait¹ ®¬n  µy.  i   n Thêi®iÓ m   ¨ng  ý:.. .  ê.. . . ót,ngµy.. . . ...   ® k   . .gi . .  . . ph   . . ...  th¸ng.. . ... . . ..  n¨m... . ... . . ... Sæ   ¨ng  ý  ® k giao dÞch    b¶o  ¶m:  Ón  è:. . . . è  ¨ng  ý.. . .. è  tùghisæ:.. . . ® quy s . . .; ® s k . . .; thø       s . ..   .. . . .....ngµy.. . . .. . . ..... . , . . ...   th¸ng.. . . . . . n¨m... . .. . . .. Thñ   ëng  ¬  tr c quan  ¨ng  ý ® k (Ghirâ chøc     danh,hä    ý  µ  ng  Êu)   tªn,k v ®ã d H í ng d É n  kª k h ai 1. Ph Ç n   Ýnh   öi":ghi râ      "K g     tªn UBND     êng, thÞ  Çn) n¬i cã  t, tµis¶n  ¾n   x∙ (ph   tr     ®Ê     g l Òn víi®Êt,huyÖn  Ën,thÞ    µnh  è  éc tØnh),tØnh  µnh  è  ùcthuéc trung ­ i     (qu   x∙,th ph thu     (th ph tr       ¬ng),nÕu    bªn  b¶o    µ hé    nh,    ©n    â tªnSë   µi nguyªn  µ  l∙nhl   gia ®× c¸ nh ghir     T   v M«i  êng  tr tØnh 
 19. (thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng) n¬icã  t,tµis¶n  ¾n  i   íi®Êt,nÕu  ph tr           ®Ê     g l ªnv     bªn  b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc. 2.M ôc     I: a. §iÓm           y   ,  ï hîp víigiÊy  ê t¹  iÓ m         1.1,2.1:ghitªn®Ç ®ñ ph       t  i ® 1.3,2.3.Trong  êng  îp tr h  bªn tham    îp  ng  gia h ®å b¶o    µ hé    nh,  ×      ña  ñ  é  µ    ña  î (hoÆc   l∙nhl   gia ®× th ghitªn c ch h v tªn c v   chång)cña  ñ  é,nÕu  ã.   ch h   c b. §iÓm         â n¬icã  ôsë  ña  chøc    1.2,2.2:ghir     tr   c tæ  hoÆc   ¬ic  ócña  é    nh, c¸ n   tr   h gia ®×    nh©n. c. §iÓm       khaigiÊy  ê l ªnquan  ña      1.3,2.3 kª    t  i   c c¸c bªn tham    îp ®ång  gia h   b¶o      l∙nhbao gåm: * Chøng    minh  ©n  ©n  i víi êiViÖt Nam; nh d ®è     ng     * Hé   Õu  i víi êinícngoµi,ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi;   chi ®è     ng           ®Þ cën   * GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  i víi chøc    ®è     tæ  kinh tÕ    trong níc;   * GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    hoÆc   Êy phÐp  u    i víi chøc  gi   ®Ç t®è     tæ  kinhtÕ    cã  èn  u    ícngoµi; v ®Ç tn   d. §iÓm         è  iÖn  ¹i sè    2.4,3.4:ghi s ® tho , Fax  ña      c c¸c bªn tham    îp  ng  gia h ®å b¶o l∙nh,   nÕu  ã. c ®.  êng  îp cÇn    Tr h  kª khaithªm  Ò     tham    îp ®ång    v c¸cbªn  giah   b¶o    ×  ö  ông  É u   l∙nhth s d M sè  09. 3.M ôc     II: a.§iÓm       3:§¸nh  Êu  µo  vu«ng  ïhîp víi ¹ tµis¶n  d v «  ph       i   lo   b¶o  l∙nh; b.§iÓm       4: * 4.1.1:Ghi ®Þa       chØ  ¬icã  t  n   ®Ê theo ®¬n  Þ  µnh  Ýnh;   vh ch * 4.1.2,4.1.3,4.1.4:Ghi            c¸c th«ng    tinkh¸c phïhîp víigiÊy         chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹ ®«  Þ; nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë t i th   * 4.2.1:§¸nh  Êu  µo  vu«ng  ï hîp víilo¹  µis¶n  l Òn víi®Êt  îc dïng        d v «  ph       i   t g¸n  i     ®  ®Ó b¶o l∙nh; 4.2.2:Ghi  Ön  Ých,®Þa    di t   chØ  ¬icã  µis¶n  n   t  b¶o l∙nh,giÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy sh lo¹   µis¶n    it   b¶o      µ  ,c«ng  ×nh,vên  ©y... ; l∙nh®ã (nh ë   tr   c ) +  µ   , nhµ  ëng,nhµ  Nh ë   x   kho,. .Ghi  Ön  Ých  ö  ông;c«ng  ×nh x©y  ùng,kÕt  Êu  . : di t sd   tr   d   c h¹  Çng  t kh¸c:ghidiÖn  Ých  Æt      t m b»ng  t; vên  ©y  ©u  ®Ê   c l n¨m,  õng  ©y: ghidiÖn  Ých  t  r c    t ®Ê trång c©y;   +  êng  îp  µis¶n  Tr h t  b¶o    ã  ïng  a   l∙nhc c ®Þ chØ   íin¬i cã  t  ¹  iÓ m     ×  v     ®Ê t i ® 4.1,th kh«ng  ph¶ighi®Þa     chØ  ¬icã  µis¶n  ; n   t  ®ã c. Trêng  îp tµis¶n    h   b¶o    µquyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n  iÒn víi®Êt  ×    l∙nhl   sd ®Ê v t   g l    th kª khaic¶    iÓ m     µ    hai® 4.1 v 4.2; d.Trêng  îp cÇn      h  kª khaitiÕp vÒ   µis¶n      t  b¶o  l∙nh,th×  ö  ông  É u   è    sd M s 10. 4.  ôc   I Kª  M II   khai vÒ   îp  ng  µ c¨n  ph¸p  ý x¸c  Ëp  :   h ®å l  cø  l  l nghÜa  ô  îc b¶o  ¶m   v®  ® (nghÜa  ô    î,nghÜa  ô  v tr¶n   v thanh  to¸n,v.v.. .  Ý  ô: hîp ®ång    . )v d     , vay,hîp ®ång     mua      b¸n,thuª tµis¶n,dÞch  ô.     v 5.M ôc       IV:§¸nh  Êu  µo  ét  d v m trong hai«      vu«ng  ¹ ®iÓ m   ti   6.
 20. M É u  s è  0 3 C é n g  h ß a  x∙ h é i ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .  µy.. . .. .., ng . ..  th¸ng.. .  ... n¨m... . . . .. P h Ç n  g hi  ñ a c¸n b é  c § ¬ n  yªu c Ç u  ® ¨ n g k ý  thay ® æ i ti Õ p n h Ë n  ® ¬ n n é i d u n g  th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh  Thêi ®iÓ m  nhËn  ®¬n:.. giê.. . . . . ® ∙ ® ¨ n g k ý phót,ngµy.. . / ../..   . . ...... (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   i   Þch   tl ªnt Sæ  tiÕp nhËn  hå  s¬: quyÓn  sè  03/2003/TTLT/BTP­ BTNMT   µy  th¸ng7    ng 04    n¨m sè.. . . . è  tù.. . . . . .. thø  . .   s . trang.. . .. 2003  cña  é    B T ph¸p vµ  é  µinguyªn vµ   BT    m«i  êng) tr C¸n  é b (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) KÝnh  göi. . . ............................... . . ................................ .. . . ................................... . . .................................... .. . .. P h Ç n  kª k hai  ñ a c¸c bªn c (§äc kü  íng dÉn  ¹ phÇn  èi®¬n  µy  íckhikª khai;  h   ti   cu   n tr        kh«ng  ¹ch,xãa, g     söa  ÷a  ÷ng  éidung  ∙    ch nh n  ® kª khaitrªn®¬n)    I. g êi yªu  Ç u  ® ¨n g   ý  thay ® æ i  N c k 1     Bªn  Õ  Êp   Bªn  Ën  Õ  Êp   Bªn  th ch     nh th ch    b¶o     l∙nh Bªn  Ën  nh b¶o        êi® îcñy  l∙nh   Ng     quyÒn 1.1.   Tªn   ®Çy   ®ñ:   (viÕt   ch÷   IN  HOA)... . .............................................. . . .............................................. 1..2.   §Þa  chØ... . ................................................................. . . ................................................................ . II.H î p  å n g  ® ∙ ® ¨n g  k ý   ® 2.   îp ®ång  Õ  Êp             Hîp  ng    H   th ch               ®å b¶o    l∙nh Thêi®iÓ m   ¨ng  ý:. .  ê..  ót,ngµy.. . . ..   ® k . .gi .ph   . . . . ..  th¸ng. . .n¨m... . .... . . . . . .... Vµo    ¨ng  ý  sæ ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m:  Ón  è:. .      ¨ng  ý:. . ..Sè   ® quy s . .; sæ ® . k . . .  thø  ù     ; t ghi sæ:.. . . .. III.Yªu c Ç u     thay ® æ i 3       3.1. Thay  æi  thÕ  Êp/b¶o    ® bªn  ch l∙nhb»ng  µis¶n  ¾n  iÒn víi t t  g l    ®Ê       Thay  æi  nhËn  Õ  Êp/nhËn    3.2.   ® bªn  th ch b¶o  l∙nh           Thay  æi      3.3.    ® th«ng    Ò     tinv c¸c bªn tham    gia giao dÞch    b¶o  ¶m   ® (tªn,®Þa     chØ,  è  s chøng  minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu, sè  ¨ng  ýkinh doanh  h chi   ® l    hoÆc   è  Êy  Ðp  µnh  s gi ph th lËp hoÆc   è  Êy  Ðp  u  )   s gi ph ®Ç t           Rót  ítm ét  Çn  µis¶n     3.4.    b  ph t  (quyÒn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n  iÒn víi®Êt) ®∙  ¨ng  sd ®Ê     g l     ®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản