Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
214
lượt xem
21
download

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ

 1. BO THONG TIN VA TRUYEN THONG - CONG HOA XA H0I CHU NGHIA VI$T NAM BO N0I VV £ )§ C | §p . Tu- do - Hanh phuc S6: 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngay 30 thdng 6 nam 2008 Ha m T HONG TU" LIEN TICH H iring dan chirc nang, nhiem vu, quyen han va co- cau to chirc ciia So* T hong tin va Truyen thong thuQC Uy ban nhan dan cap tinh, Phong Van hoa va Thong tin thuoc Uy ban nhan dan cap huyen Can cu Nghi dinh s6 13/2008/ND-CP ngay 04 thang 02 nam 2008 ciia Chinh phii quy dinh t6 chuc cac ca quan chuyen mon thupc Uy ban nhan dan tinh, thanh pho true thuoc Trung uong; Can cu Nghi dinh s6 14/2008/NB-CP ngay 04 thang 02 nam 2008 ciia Chinh phii quy dinh to chuc cac ca quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh; Can cu Nghi dinh s6 178/2007/ND-CP ngay 03 thang 12 nam 2007 cua Chinh phii quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau to chuc ciia Bo va c a quan ngang B Q; Can cu Nghi dinh s6 187/2007/ND-CP ngay 25 thang 12 nam 2007 ciia Chinh phii quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau to chuc ciia Bo Thong tin va Truyen thong; Can cur Nghj djnh s6 48/2008/NB-CP ngay 17 thang 4 nam 2008 cua Chinh phii quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau to chuc ciia Bo Noi vy; Lien BQ Thong tin va Truyen thong, BQ Noi vu huong din chiic nang, nhiem vu, quyen han va ca cau to chuc ciia Sa Thong tin va Truyen thong thuoc Uy ban nhan dan cap tinh, Phong Van hoa va Thong tin UIUQC Uy ban nhan dan cap huyen nhu sau: P hanI S O THONG TIN VA TRUYEN THONG I. VI TRI VA CHtTC NANG 1. Sa Thong tin va Truyen thong la ca quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan tinh, thanh pho true thuoc Trung uong (sau day goi chung la Uy ban nhan dan cap tinh) co chiic nang tham muu, giiip Uy ban nhan dan cip tinh thuc hi?n quan ly nha nuac ve: bao chi; xuat ban; buu chinh va chuyen phat; vien thong va internet; truyen dan phat song; din so vo tuy6n dien; cong nghe thong tin, dien tii; phat thanh va truyen hinh; ca sa ha ting thong tin truySn thong;
 2. 2 quang cao tren bao chi, mang thong tin may tinh va xuat ban pham (sau day goi tat la thong tin va truyen thong); cac dich vy cong thuoc pham vi quan ly ciia So; thuc hien mot so nhiem vu, quyen han theo sir phan cap, uy quyen ciia Uy ban nhan dan cap tinh va theo quy dinh ciia phap luat. 2. So Thong tin va Truyen thong co tu each phap nhan, co con dau va tai khoan rieng; chju sir chi dao, quan ly ve to chuc, bien che va cong tac ciia Uy ban nhan dan cap tinh, dong thai chju sir chi dao, kiem tra, hucrng dan ve chuyen mon, nghi?p vu ciia Bo Thong tin va Truyen thong. I I. N HI$M VV VA QUYfcN HAN 1. Trinh Uy ban nhan dan cap tinh: a) Du thao quy hoach, ke hoach phat trien dai han, 05 nam va hang nam, chuong trinh, de an, du an ve thong tin va truyen thong; chuong trinh, bien phap to chuc thuc hi§n nhiem vu cai each hanh chinh nha nuac, phan cap quan ly, xa h6i hoa ve" cac linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuac duac giao; b) Du thao quyet dinh, chi thi thuoc tham quyen ban hanh ciia Uy ban nhan dan cap tinh ve cac linh vuc thong tin va truyen thong; c) Du thao quy dinh ve tieu chuan chuc danh doi vai Truang, Pho cac to chuc thuoc Sa; Truang phong, Pho Truang phong Phong Van hoa va Thong tin thuoc Uy ban nhan dan cap huyen, sau khi phoi hop va thong nhat vai Sa VSn hoa, The thao va Du lich. 2. Trinh Chii tich Uy ban nhan dan cap tinh: a) Du thao quyet dinh, chi thi thuQC tham quyen ban hanh ciia Qui tich Uy ban nhan dan cap tinh v£ linh vuc thong tin va truyen th6ng; b) Dy thao quyet dinh thanh lap, sap nhap, giai the cac dan vi thuoc Sa theo quy dinh ciia phap luat. 3 . Huong dan, ki^m tra va to chuc thuc hien cac van ban quy pham phap luat, quy hoach, ke hoach phat trien, cac chuong trinh, de an, du an, tieu chuan quoc gia, dinh muc kinh te - ky thuat ve thong tin va truyen thong da duac phe duyet; to chuc thuc hien cong tic thong tin tuyen truyen, pho bien, giao due phap luat ve cac lTnh vuc thuoc pham vi quan ly ciia So. 4. Ve bao chi (bao gom bao in, bao noi, bao hinh, bao dien tu tren mang Internet): a) Huong dan va to chuc thuc hien cac quy djnh ciia phap luat vk hoat dpng bao chi tren dja ban; b) To chuc kiem tra bao chi luu chieu va quan ly bao chi luu chieu ciia dia phuang; c) Cip, thu h6i gi4y ph^p hoat dong ban tin cho cac ca quan, to chiic tren dia ban;
 3. 3 d) Tra lai v6 dS nghi to chuc hop bao doi vai cac ca quan, to chuc ciia dia phuong; d) Ti6p nhan, tham dinh ho so va de nghi cac cap co tham quyen cap the nha bao, cap phep hoat dong bao chi, giay phep xuat ban cac an pham bao chi, an p him thong tin khac theo quy dinh ciia phap luat cho cac co quan bao chi va cac c a quan, to chuc khac ciia dia phuong; e) Xem xet cho phep cac ca quan bao chi ciia dia phuong khac dat van phong dai dien, van phong lien lac, ca quan thuong trii tren dia ban ciia dia phuong minh; g) To chuc trien khai thuc hien ke hoach phat triln sir nghiep phat thanh, truyen hinh cua dia phuong sau khi duac phe duyet; h) Quan ly viec sur dung thiet bi thu tin hieu phat thanh truyen hinh true tie^ tu ve tinh cho cac don vi, to chuc, ca nhan tren dia ban dia phuong theo quy dinh ciia phap luat. 5. Ve xuat ban: a) Tham dinh h6 so xin phep thanh lap nha xuat ban ciia cac to chuc, co quan thuoc tinh de Uy ban nhan dan cap tinh de nghi Bo Thong tin va Truyen thong cap phep thanh lap nha xuat ban theo quy dinh ciia phap luat; b) Cap, thu hoi giay phep xuat ban tai lieu khong kinh doanh cho co quan, to chuc ciia dia phuong, chi nhanh, van phong dai dien, don vi true thuoc co quan, to chuc ciia trung uong tai dia phuong; cap, thu hoi giay phep nhap khau xuat ban pham khong nhSm muc dich kinh doanh cho co quan, to chuc, ca nhan ciia dia phuong; cap, thu hoi giay phep hoat dong in xuat ban pham va giay phep in gia cong xuat ban pham cho nude ngoai doi vai cac ca so in xuat ban pham thuoc dia phuong theo quy dinh ciia phap luat ve xuat ban; c) Cap, thu hoi giay phep trien lam, hoi cho xuat ban pham; tarn dinh chi viec to chuc trien lam, hoi cho xuat ban pham cua co quan, t6 chuc, ca nhan do dia phuong cap phep; d) Quan ly viec luu chi6u xu£t ban pham va to chuc doc xudt ban phim luu chieu do dia phuong cap phep; kiem tra va xu ly theo thSm quySn khi phat hien xuat ban pham luu chieu co ddu hieu vi pham phap luat; d) Thanh tra, kiem tra viec chap hanh phap luat v6 xuit ban; giai quyet khieu nai, to cao va xii ly vi pham trong hoat dong xuit ban tai dia phuong theo tham quyen; e) Tarn dinh chi hoat dong in xuat ban pham hoac dinh chi viec in xudt ban pham dang in tai dia phuong neu phat hien noi dung xudt ban phim vi pham Luat Xuat ban va bao cao Bo truong Bo Thong tin va Truy6n thong, Chii tich Uy ban nhan dan cap tinh; tarn dinh chi viec phat hanh xudt ban phani co noi dung vi pham Luat Xuat ban ciia co so phat hanh xuat ban phim tai dia phuong;
 4. 4 g) Thirc hien vi?c tieu hiiy xuat ban pham vi pham phap luat theo quyet dinh ciia cap co tham quyen. 6. Ve buu chinh va chuyen phat: a) Huang dan, kiem tra, to chiic vi?c thirc hien cong tac dam bao an toan, an ninh trong hoat dOng biru chinh va chuyen phat tren dia ban tinh theo quy djnh ciia phap luat; b) Phoi hop vai ca quan lien quan kiem tra viec thirc hien cac quy djnh ve ap dung tieu chuan, chat lirong dich vu, an toan, an ninh thong tin trong buu chinh va chuyen phat tren dia ban tinh; c) Xac nhan thong bao hoat dong kinh doanh dich vu chuyen phat bang van ban cho doanh nghiep kinh doanh dich vu chuyen phat trong pham vi noi tinh; d) Cap, sua doi, bo sung, thu hoi giay phep kinh doanh dich vu chuyen phat thu theo tham quyen; d) Phoi hop trien khai cong tic quan ly nha nuac ve tern buu chinh tren dia ban. 7. Ve vien thong, Internet: a) Huong dan, kiem tra, chi dao cac doanh nghiep vien thong, Internet trien khai cong tic bao dam an toan va an ninh thong tin tren dia ban theo quy djnh ciia phap luat; b) Phoi hop vai ca quan lien quan thanh tra, kiem tra viec thuc hien cac quy dinh ve gia cuac, tieu chuan, chat luong trong lTnh vuc vien thong va Internet tren dia ban tinh theo quy dinh cua phap luat; c) Chii tri viec thanh tra, kiem tra hoat dpng va xu ly vi pham ciia doanh nghi?p, dai ly cung cap dich vu vien thong, Internet va nguoi sii dung tren dia ban tinh theo quy dinh ciia phap luat va theo uy quyen ciia Bo 'ITiong tin va Truyen thong; d) Ho trg cac doanh nghiep vien thong tren dia ban hoan thien cac thu tuc xay dung ca ban de xay dung cac cong trinh vien thong theo giay phep da duac Bo Thong tin va Truyen thong cap cho doanh nghiep, phu hop vai quy hoach phat trien ciia dia phuong va theo quy dinh ciia phap luat; d) Phoi hop vai cac don vi. chuc nang ciia Bo Thong tin va Truy6n thong tham gia mpt so cong doan trong qua trinh cap phep, giai quyet tranh chap \k ket noi va su dung chung ca sa ha ting; e) Chi dao cac Phong Van hoa va Thong tin viec thanh tra, kiem tra hoat dpng va xu ly vi pham ciia dai ly va ngudi su dung dich vu viln thong, Internet tren dia ban theo quy dinh ciia phap luat. 8. Ve cong ngh? thong tin, dien tii:
 5. 5 a) To chirc thirc hien cac chuong trinh, de an, ke hoach ve ung dung va phat trien cong nghe thong tin; ca che, chinh sach phat trien cong nghiep phan cung, cong nghiep phan meni, cong nghiep dien tu, cong nghiep noi dung so va djch vu cong nghe thong tin; ve xay dung va quan ly khu cong nghe thong tin tap trung; ve danh muc va quy che khai thac ca sa du lieu quoc gia, quy che quan ly dau tu ling dung va phat trien cong nghe thong tin tren dia ban tinh sau khi duac phe duyet; b) T6 chuc thirc hien, bao cao dinh ky, danh gia tong ket viec thirc hien cac ke hoach ve Omg dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua cac ca quan nha nuac cua tinh; c) Xay dung quy che, quy dinh ve hoat dong ung dung cong nghe thong tin ciia dja phuong; d) Xay dung ke hoach dao tao, boi duong, phat trien nguon nhan lire cong nghe thong tin tren dia ban tinh va to chuc thirc hien sau khi dugc phe duyet; d) To chuc, huong dan thirc hien cac quy dinh ve an toan cong nghe thong tin theo tham quyen; e) To chirc, huong dan thirc hien cac dir an ung dung cong nghe thong tin phuc vu thu thap, luu gift, xu ly thong tin so phuc vu sir chi dao, dieu hanh cua Lanh dao cap tinh; g) Xay dung quy che quan ly, van hanh, dam bao ky thuat, an toan thong tin; huong dan sir dung ca sa ha ting thong tin phuc vu hoat dong chi dao, dieu hanh, tic nghiep cua Uy ban nhan dan cap tinh; h) Xay dung moi ho§c duy tri, nang cap, dam bao ky thuat, an toan thong tin cho hoat dpng trang thong tin dien tii (website, cong thong tin) ciia Uy ban nhan dan cap tinh; huong dan cac dan vi trong tinh thong nhat k6t n6i, cung cap npi dung thong tin va cac dich vu hanh chinh cong tren dja ban tinh theo sir phan cong cua Uy ban nhan dan cap tinh; i) Khao sat, dieu tra, thong ke ve tinh hinh irng dung va phat trien cong nghiep cong nghe thong tin; xay dung ca sa du lieu ve san pham, doanh nghiep tai dia phuong phuc vu cong tic bao cao dinh ky theo quy dinh; k) Thirc hien cac nhiem vu cua don vi chuyen trach v6 cong nghe thong tin cua tinh. 9. Ve quang cao tren bao chi, mang thong tin may tinh va tren xuat ban pham: a) Huong dan viec thirc hien quang cao tren bao chi, tren mang thong tin may tinh va tren xuat ban pham tren dia ban theo tham quy&n; b) Thanh tra, kiem tra, xu ly theo tham quyen cac vi pham ciia cac ca quan, to chuc, ca nhan hoat dOng quang cao tren bao chi tren mang thong tin may tinh va tren xuat ban pham tren dia ban.
 6. 6 10. Ve truyen dan phat song, tan so vo tuyen dien: a) Huong dan, kiem tra vi?c thuc hien quy hoach phan bo kenh tan so doi voi phat thanh, truyen hinh tren dia ban tinh; cac quy djnh ve dieu kien, ky thuat, dieu kien khai thac cac thiet bi vo tuyen dien dupe su dung co dieu kien; b) Thuc hien thanh tra, kiem tra hang n3m doi vai cac to chuc, ca nhan sir dung tAn so va thiet bi phat song vo tuyen dien thuoc mang thong tin vo tuyen dung rieng, dai phat thanh, phat hinh co pham vi hoat dong han che trong dja ban tinh; phoi hop voi to chuc Tan so vo tuyen dien khu vuc thanh tra, kiem tra theo ke hoach va dQt xuat doi voi cac mang, dai khac; c) Xu phat theo tha^n quyln ve" vi pham hanh chinh doi vai cac to chuc, ca nhan vi pham quy dinh ve sur dung thiet bj phat song va tan so vo tuyen dien tren dia ban tinh. 11. Ve quyen tac gia, ban quyen va so huu tri tu?: a) To chuc thuc hien cac quy dinh ciia phap luat ve quyen tac gia doi vai san pham bao chi, xuat ban; ban quy6n ve san pham va dich vu cong nghe thong tin va truyen thong; quyen so hihi tri tue cac phat minh, sang che thuoc cac lTnh vuc ve thong tin va truyen thong tren dia ban; b) Thuc hi?n cac bien phap bao ve hop phap trong lTnh vuc quyen tac gia, ban quyen, sa huu tri tue tren dia ban theo quy dinh cua phap luat; c) Huang dan nghi?p vu bao ho cac quy^n hap phap trong lTnh vuc quyen tac gia, ban quyen, so huu tri tu? cho cac nganh, dia phuang, doanh nghiep, cac to chuc xa hoi va cong dan doi vai san pham, dich vu theo quy dinh cua phap luat. 12. Giiip Uy ban nhan dan cap tinh quan ly nha nuac doi vai cac doanh nghiep, to chuc kinh te tap the, kinh t6 tu nhan; huong dan va kiem tra hoat dong cac hoi, hi?p hoi va to chuc phi chinh phu trong cac lTnh vuc ve thong tin va truyen thong tren dia ban tinh theo quy dinh cua phap luat. 13. Huang dan, kiem tra vi?c thuc hien ca che tu chii, tu chiu trach nhiem cua dan vi sir nghiep cong lap thuQC Sa Thong tin va Truyen thong quan ly theo quy dinh ciia phap luat. 14. H uang dan chuyen mon, nghiep vu cac lTnh vuc ve thong tin va truyen thong doi vai Phong Van hoa va Thong tin thupc Uy ban nhan dan cap huyen. 15. Thuc hien nhiem vu quan ly nha nuac ve dich vu cong trong cac lTnh vuc ve thong tin va truyen thong: a) Quan ly dich vu cong ich: ' » > r Doi vai dich vu cong ich thuoc tham quyen quyet dinh cua Trung uang: Sa phoi hop huong dan cac doanh nghiep, don vi lien quan xay dung k£ hoach, du
 7. 7 an cung ung dich vu va giam sat, kiem tra viec thuc hien, bao cao ket qua thuc hien tai dia phuong theo huong dan ciia Bo Thong tin va Truyen thong. Doi vai dich vu cong ich thuoc tham quyen quyet dinh cua dia phirong: So chu tri, ph6i hop vai cac nganh lien quan xay dung va trinh Uy ban nhan dan cap tinh phe duyet ke hoach, dir an cung ung dich vu va to chuc trien khai, quan ly thuc hien ke hoach, du an theo quy dinh ciia phap luat; b) Thuc hien quan ly nha nuoc doi vai cac dich vu cong khac theo quy dinh ciia phap luat. 16. Giiip Uy ban nhan dan cap tinh trong viec to chuc cong tac thong tin lien lac phuc vu cac ca quan Dang, Nha nuac, phuc vu quoc phong, an ninh, doi ngoai; thong tin phong chong giam nhe thien tai; thong tin ve an toan cuu nan, cuu ho va cac thong tin khan cap khac tren dia ban tinh theo quy dinh ciia phap luat. 17. Thuc hien nhiem vu quan ly nha nuac doi vai cac du an dau tu chuyen nganh v6 thong tin va truyen thong a dia phuong theo cac qui dinh ciia phap luat vh dSu tu, xay dung va theo phan cong, phan cap ciia Uy ban nhan dan cap tinh. 18. Thuc hien cac nhiem vu xay dung, phoi hop xay dung cac djnh mire kinh te - ky thuat chuyen nganh thong tin va truyen thong theo huong din ciia Bo Thong tin va Truyen thong. 19. To chiic nghien cuu, ung dung cac tien bo khoa hoc cong nghe, xay dung he thong thong tin phuc vu cong tac quan ly nha nuac va chuyen mon nghiep vu trong cac ITnh vuc ve thong tin va truyen thong; huong dan thuc hien cac quy dinh ciia Nha nuoc ve ap dung tieu chuan ky thuat, ve cong bo chat luang san pham, dich vu doi vai cac doanh nghiep hoat dong trong ITnh vuc thong tin va truyen thong tren dia ban tinh. 20. Trien khai thuc hien chuong trinh cai each hanh chinh ciia So theo muc tieu va chuong trinh cai each hanh chinh ciia Uy ban nhan dan cap tinh. 2 1. Thuc hi?n che do bao cao dinh ky va dot xuat tinh hinh thuc hien nhiem vu duac giao theo quy dinh ciia Uy ban nhan cfip tinh va ciia Bo Thong tin va Truyen thong; tham gia thuc hien dieu tra, thong ke, cung cap thong tin ve cac sir kien, cac hoat dong ve thong tin va truyen thong theo huong dan ciia Bo Thong tin va Truyen thong. 22. Quan ly va to chuc thuc hien cong tic hop tac quoc te trong cac ITnh vuc ve ITnh vuc thong tin va truyen thong do Uy ban nhan dan cap tinh giao, theo yeu cau ciia Bo Thong tin va Truyen thong va theo quy dinh ciia phap luat. 2 3. Thanh tra, kiem tra, xii ly va giai quyet khieu nai, to cao, chong tham nhung, tieu cue; thuc hanh tie't kidm, chC'ng lang phi trong linh vuc thon" tin va truyen thong theo quy dinh ciia phap luat va phan cong, phan cap ciia Uy ban nhan dan cap tinh.
 8. 8 24. Quy djnh chuc nang, nhiem vu, quyen han ciia van phong, thanh tra, cac to chuc, don vi sir nghiep thuoc ca cau to chuc ciia Sa; quan ly to chuc bo may, bien che, thuc hien che do tien luong va cac chinh sach, che do dai ngo, khen thuang, ky luat doi voi can bo, cong chuc, vien chuc thuoc pham vi quan ly; to chuc dao tao va boi duang ve chuyen mon nghiep vu doi voi can bo, cong chuc, vien chuc thuoc pham vi quan ly ciia So theo quy dinh ciia phap luat. 25. Quan ly tai chinh, tai san dugc giao va to chuc thuc hien ngan sach duac phan b6 theo quy dinh ciia phap luat va phan cap ciia Uy ban nhan dan cap tinh. 26. Thirc hien cac nhiem vu khac do Uy ban nhan dan cap tinh giao va theo quy dinh cua phap luat. I II. C O CAU TO CHUC, BIEN CHE 1. Lanh dao Sa: a) So Thong tin va TruySn thong co Giam doc va khong qua 03 Pho Giam d6c; doi voi thanh pho Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh co khong qua 04 Pho Giam doc; b) Giam d6c la nguai dung dau So, chiu trach nhiem truac Uy ban nhan dan cap tinh, Chii tich Uy ban nhan dan cap tinh va truac phap luat ve toan bo hoat dpng ciia So; c) Pho Giam doc la nguoi giiip Giam doc So, chju trach nhiem truac Giam d6c va truac phap luat ve" nhi?m vu duac phan cong; khi Giam doc Sa vang mat, mot pho Giam doc So duac uy nhiem dieu hanh cac hoat dong ciia Sa; d) Viec bo nhiem Giam doc va Pho Giam doc Sa do Chu tich Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh theo tieu chuan chuyen mon, nghiep vu do Bo Thong tin va Truyen thong ban hanh va theo cac quy dinh ciia phap luat. Viec mien nhiem, khen thuong, ky luat Giam doc va Pho Giam doc Sa thuc hien theo quy dinh ciia phap luat. 2. C a cau to chuc: a) Cac to chuc chuyen mon, nghi?p vu thuoc Sa Thong tin va Truyen thong: - Cac to chuc duac thanh lap thong nhat a cac Sa Thong tin va Truyen thong gom: Van phong, Thanh tra, Phong Ke hoach - Tai chinh; - Cac phong duac thanh lap phu hop vai dac diem ciia tung d|a phuong dS quan ly cac ITnh vuc: Buu chinh; Viln thong; Cong nghe thong tin; Bao chi va Xuat ban; Can cu vao tinh chat, d3c diem, yeu cau quan ly cu the doi vai cac ITnh vuc ve thong tin va truyen thong tai dja phuong, Giam d6c Sa Thong tin va Truy€n thong chii tri, phoi hop vai Giam doc Sa Npi vu trinh Chii tich Uy ban nhan dan
 9. 9 cap tinh quyet dinh cu the ten goi va so lugng cac phong chuyen mon, nghiep vu thuoc Sa; nhirng so lugng phong, Van phong, Thanh tra khong qua 07 doi vai cac tinh va khong qua 08 doi vai cac thanh pho true thupc Trung uong. b) Cac don vi sir nghiep thuoc Sa Thong tin va Truyen thong: - Trung tarn Cong nghe thong tin va truyen thong - Cac to chuc su nghiep khac (neu co) Cac to chuc sir nghiep neu tren do Uy ban nhan dan tinh quyet dinh theo quy dinh ciia phap luat. 3. Bien che: a) Bien che hanh chinh cua So Thong tin va Truyen thong do Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh trong tong bien che hanh chinh cua tinh dugc Trung uong giao; b) Bien che su nghiep ciia cac don vj thuoc Sa do Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh theo dinh muc bien che va theo quy dinh ciia phap luat. Phan II PHONG VAN HOA VA THONG TIN I VI TRI VA CHUC NANG . 1. Phong Van hoa va Thong tin la ca quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh pho true thuoc tinh (goi chung la Uy ban nhan dan cap huyen) co chuc nang tham mini, giup Uy ban nhan dan cap huyen thuc hien quan ly nha nude ve: bao chi; xuat ban; buu chinh va chuyen phat; vien thong va internet; cong nghe thong tin, ca sa ha tang thong tin; phat thanh tren dia ban (viec thuc hien chtic nang quan ly nha nuac ve van hoa, the thao va du lich cua Phong Van hoa va Thong tin do Bo Van hoa, The thao va Du lich va Bo Noi vu huong din). 2. Phong Van hoa va Thong tin co con dau va tai khoan rieng; chiu su chi dao, quan ly ve to chuc, bien che va hoat dong ciia Uy ban nhan dan cap huyen, dong thai chju su chi dao, kiem tra, huong dan ve chuyen mon, nghiep vu ve thong tin va truyen thong ciia Sa Thong tin va Truyen thong. II. NHIEM VV VA QUYEN HAN 1. Trinh Uy ban nhan dan cap huyen du thao quy€t dinh, chi thi, k6 hoach we phat trien thong tin va truyen thong tren dia ban; chuong trinh, bien phap t6 chuc thuc hien cac nhiem vu cai each hanh chinh nha nuac trong cac llnh vuc wh thong tin va truyen thong. 2. Trinh Chii tich Uy ban nhan dan cap huyen du thao cac van ban v6 thong tin va truyen thong thuoc tham quy£n ban hanh ciia Chii tich Uy ban nhan dan cap huyen.
 10. 10 3. T o chiic thuc hien cac van ban phap luat, quy hoach, ke hoach sau khi dugc phe duyet; thong tin, tuyen truyen, pho bien, giao due phap luat ve ITnh vuc thong tin va truyen thong. 4. Giup Uy ban nhan dan cap huyen tham dinh, dang ky, cap cac loai giay phep thuoc cac ITnh vuc ve thong tin va truyen thong theo quy dinh ciia phap luat va theo phan cong, phan cap ciia Uy ban nhan dan cap huyen. 5. Giup Uy ban nhan dan dip huyen quan ly nha nuac doi vai to chuc kinh t6 tap the, kinh te tu nhan; huong dan va trien khai hoat dong cac hoi va to chuc phi chinh phu hoat dong tren dia ban thuoc ITnh vuc thong tin va truyen thong theo quy dinh ciia phap luat. 6. Giup Uy ban nhan dan cap huyen trong viec to chuc cong tac bao ve an toan, an ninh thong tin trong cac hoat dong biru chinh, chuyen phat, vien thong, cong nghe thong tin, internet, phat thanh. 7. Chiu trach nhiem theo doi va to chuc thuc hien cac chuong trinh, du an ve ung dung cong nghe thong tin tren dia ban huyen theo sir phan cong ciia Uy ban nhan dan cap huyen. 8. To chute thuc hien viec quan ly, kiem tra va huong dan cac xa, phuong quan ly cac dai ly biru chinh, vien thong, Internet tren dia ban theo quy dinh ciia phap luat. 9. Tuyen truyen, pho bien, huong dan cac to chuc, don vi va ca nhan tren dia ban huyen thuc hien phap lu$t ve cac ITnh vuc biru chinh, vien thong va internet; cong nghe thong tin, ha tang thong tin; phat thanh; quang cao; bao chi; xuat ban. 10. Giup Uy ban nhan dan cdp huyen quan ly nha nude doi voi mang ludi phat thanh, truyen thanh co so. 11. T o chiic ung dung tiln bo khoa hoc, cong nghe; xay dung he thong thong tin, liru tru phuc vu cong tac quan ly nha nuoc va chuyen mon, nghiep vu trong ITnh vuc thong tin va truy6n thong. 12. Thuc hien cong tac thong tin, bao cao dinh ky va dot xudt ve tinh hinh thuc hien nhiem vu duoc giao theo quy dinh ciia Uy ban nhan dan cip huyen va So quan ly nganh, ITnh virc. 13. Quan ly can bo, cong chuc ciia Phong theo quy dinh ciia phap luat va phan cong ciia Uy ban nhan dan dip huyen. 14. Quan ly tai chinh, tai san ciia Phong theo quy dinh ciia phap luat va phan cong, phan cap ciia Uy ban nhan dan cap huyen. 15. Thuc hien mot so nhiem vu khac do Uy ban nhan dan cip huyen giao hoac theo quy dinh ciia phap luat.
 11. 11 I II. T 6 CHlTC VA BIEN CHE 1. Phong Van hoa va Thong tin co Truong phong va khong qua 03 Pho Truong phong; Truong phong chiu trach nhiem truoc Uy ban nhan dan, Chii tich Uy ban nhan dan cap huyen va truoc phap luat ve toan bg hoat dong ciia phong. Cac Pho Truong phong giiip Truong phong, chiu trach nhiem truoc Truong phong va truoc phap luat ve nhiem vu dupe phan cong. Viec bo nhiem Truong phong va Pho Truong phong do Uy ban nhan dan cap huyen quyet dinh theo tieu chuan chuyen mon, nghiep vu do Uy ban nhan dan cap tinh ban hanh va theo quy dinh ciia phap luat. Viec mien nhiem, each chuc, khen thuong, ky luat va cac che do, chinh sach khac doi voi Truong phong va Pho Truong phong thuc hien theo quy dinh ciia phap luat. 2. Bien che hanh chinh ciia Phong Van hoa va Thong tin can dam bao de thuc hien cac nhiem vu duoc giao; so luong bien che ciia phong do Uy ban nhan dan cap huy?n quyet dinh trong tong bien che hanh chinh ciia huyen duoc Uy ban nhan dan cap tinh giao. P han III T 6 C H U t THlTC HI$N 1. Thong tu lien tich nay co hieu lire thi hanh sau 15 ngay ke tu ngay dang Cong bao va thay the' Thdng tu lien tich s6 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngay 27 thang 5 nam 2004 cua Bp Buu chinh, Vi§n thdng va Bp N6i vu hu6ng dan chirc nang, nhi6m vu, quy^n han va co ca'u t6 chuc cua So Buu chinh, Vi6n thdng thupc Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6' true thudc Trung uong. 2. Uy ban nhan dan cap tinh: a) Quy dinh cu the nhiem vu, quyen han va co cau to chuc ciia So Thong tin va Truyen thong va huong dan Uy ban nhan dan cap huyen quy dinh cu the nhi?m vu, quyen han, to chuc ciia Phong Van hoa va Thong tin; b) Can cu vao dac diem, tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi ciia dia phuong quyet dinh viec thanh lap, sap nhap, giai the, chia tach, to chuc lai cac t6 chuc chuyen mon, nghiep vu va don vi su nghiep thuoc So Thong tin va Truyen thong theo quy hoach da duoc cap co tham quyen phe duyet va huong din tai Thong tu lien tich nay. 3. Chii tich Uy ban nhan dan cSp tinh chiu trach nhiem to chuc trien khai thuc hien Thong tu lien tich nay.
 12. 12 Trong qua trinh thirc hien, neu co van de phat sinh hoac co kho khan, v uang mac, cac tinh phan anh kip thai ve Bp Thong tin va Truyen thong va Bp Npi vu de xem xet, giai quyet theo tham quyen ./. BO TRUONG BO THONG TIN VA TRUYEN THONG Tran Van Tuan Le Doan Hop Nffi nhair. - Ban Bi thir Trung uong Dang; - Thu tircmg, cac Pho Thii tircmg Chinh phii; - Van phong Quoc hoi; - V3n phong Chinh phu; - Cac Bp, ca quan ngang bp, c a quan thuoc Chinh phu; - Vien Kiem sat Nhan dan toi cao; - Toa an Nhan dan toi cao; - Co quan Trung uong ciia cac doan the; - HDND, UBND cac tinh, thanh ph6 true thuoc TW; - Cac So Th6ng tin va Truyfin th6ng cac tinh, thanh pho true thuoc TW; - Cong bao; - Website Chinh phii; - Lim: VT, TCCB Bo Thong tin va Truyen thong (2b); VT, TCBC Bo Noi vu (2b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản