Thông tư liên tịch 03/TTLN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
83
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 03/TTLN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/TTLN về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự do Tòa án Tối cao - Viện Kiểm Sát Tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/TTLN

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CAO-VI N KI M SÁT c l p - T do - H nh phúc NHÂN DÂN T I CAO ******** ******** S : 03/TTLN Hà N i , ngày 10 tháng 8 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO S 03/TTLN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 1996 HƯ NG D N ÁP D NG PHÁP LU T THEO NGHN QUY T C A QU C H I V VI C THI HÀNH B LU T DÂN S B lu t dân s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th tám, thông qua ngày 28/10/1995 và có hi u l c thi hành t ngày 1/7/1996. ây là văn b n pháp lu t l n i u ch nh các quan h dân s trong ph m vi r ng. K t ngày 1/7/1996 B lu t dân s thay th các văn b n pháp lu t v dân s ã ư c ban hành và có hi u l c t trư c n nay; ngoài ra có m t s lĩnh v c hay m t s quan h dân s mà t trư c n nay chưa có văn b n pháp lu t nào i u ch nh, nay B lu t dân s ã có quy nh b o m m t h th ng các quy ph m pháp lu t dân s th ng nh t, là cơ s thu n l i cho vi c thi hành và áp d ng pháp lu t. Th c hi n Ngh quy t ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th tám, thông qua ngày 28/10/1995 v vi c thi hành B lu t dân s (sau ây g i t t là Ngh quy t), Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao th ng nh t hư ng d n áp d ng các quy nh c a pháp lu t dân s trong vi c gi i quy t các tranh ch p dân s như sau: I. V HI U L C C A B LU T DÂN S VÀ ÁP D NG CÁC QUY NNH C A B LU T DÂN S GI I QUY T CÁC TRANH CH P DÂN S 1. Theo quy nh t i kho n 1 Ngh quy t thì B lu t dân s c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c Qu c h i thông qua ngày 28/10/1995 có hi u l c t ngày 1/7/1996. Như v y, k t ngày 1/7/1996 các quan h dân s u ph i tuân theo các quy nh c a B lu t dân s , do ó, i v i các tranh ch p phát sinh t các giao d ch dân s xác l p t ngày 1/7/1996 ph i áp d ng các quy nh c a B lu t dân s gi i quy t. 2. Theo Ngh quy t thì các quy nh c a B lu t dân s cũng ư c áp d ng gi i quy t các tranh ch p phát sinh t m t s lo i giao d ch dân s xác l p trư c ngày 1/7/1996, c th là: a) i m a kho n 3 Ngh quy t quy nh là i v i các giao d ch dân s ư c xác l p trư c ngày B lu t dân s có hi u l c hi n v n ang ư c th c hi n mà có n i dung và hình th c phù h p v i quy nh c a B lu t dân s , thì áp d ng các quy nh c a
  2. B lu t dân s ; do ó, n u có tranh ch p phát sinh t nh ng giao d ch dân s lo i này, ph i áp d ng các quy nh c a B lu t dân s gi i quy t. Ví d : Ngày 5/9/1995 A vay B 2.000.000 ng v i th i h n vay là 1 năm, lãi su t là 1,2% m t tháng. Khi vay, A c m c v i B chi c máy khâu c a mình tr giá 4.500.000 ng và vi c c m c này ư c ghi rõ trong h p ng vay n , có xác nh n c a Công ch ng nhà nư c. Ngày 10/5/1996 A l i vay B thêm 1.000.000 ng v i th i h n vay là 1 năm, lãi su t 1,2% m t tháng và cũng trên cơ s c m c máy khâu theo l n vay th nh t. H p ng vay n và c m c máy khâu l n này cũng có xác nh n c a Công ch ng nhà nư c. T tháng 5/1996 A không tr lãi cho B như ã tho thu n trong hai h p ng vay n nói trên. Gi s , n ngày 5/9/1996 là h n tr kho n n 2.000.000 ng mà A không tr ư c n , nên B kh i ki n ra Toà án yêu c u A ph i tr n , n u không tr ư c kho n n 2.000.000 ng thì ph i phát m i máy khâu ã c m c B thu h i c hai kho n n là 3.000.0000 ng và s ti n lãi c a 3.000.000 ng t tháng 5 năm 1996 là 3.000.000 ng x 1,2% x 4 = 144.000 ng. T ng c ng s ti n mà B yêu c u A ph i tr là 3.144.000 ng. N i dung và hình th c c a hai h p ng vay n có c m c tài s n gi a A và B u phù h p v i n i dung h p ng vay n ư c quy nh t i các i u t 467 n 475 và c m c tài s n ư c quy nh t i các i u t 329 n 343 B lu t dân s ; do ó, khi gi i quy t tranh ch p này ph i áp d ng các quy nh tương ng ư c quy nh t i các i u nói trên c a B lu t dân s , ch không áp d ng các quy nh c a Pháp l nh H p ng dân s (văn b n pháp lu t có hi u l c vào th i i m A và B xác l p h p ng vay n ). áp d ng các quy nh c a B lu t dân s trong các trư ng h p tương t , c n chú ý xác nh là giao d ch dân s ó ph i có n i dung và hình th c hoàn toàn phù h p v i các quy nh c a B lu t dân s ; n u không hoàn toàn phù h p thì không áp d ng. b) i m c kho n 3 Ngh quy t quy nh là i v i các giao d ch dân s ư c xác l p trư c ngày B lu t dân s có hi u l c và phù h p v i quy nh c a pháp lu t t i th i i m xác l p mà nay vi ph m i u c m ho c trái v i o c xã h i theo quy nh c a B lu t dân s , thì các bên ph i t hu b giao d ch dân s ó; n u các bên không t hu b thì b coi là vô hi u. Như v y, khi gi i quy t các tranh ch p dân s nói chung, c n chú ý xem các giao d ch dân s ó có vi ph m i u c m ho c trái v i o c xã h i theo quy nh c a B lu t dân s hay không? N u có vi ph m i u c m ho c trái o c xã h i theo quy nh c a B lu t dân s thì tuyên b hu b giao d ch ó. Ví d : Anh K là ngư i m c b nh tâm th n không th nh n th c, làm ch ư c hành vi c a mình (m t năng l c hành vi dân s ). Ch D là v c a anh K có năng l c hành vi dân s và i u ki n làm ngư i giám h , song do tư tư ng phong ki n, l c h u, gia ình anh K không ch D làm ngư i giám h cho anh K mà c anh M (anh ru t c a anh K) làm ngư i giám h t tháng 6-1995. Do pháp lu t có hi u l c trư c ngày 1/7/1996 không quy nh v ngư i giám h ương nhiên c a ngư i m t năng l c hành vi dân s , do ó, vi c gia ình anh K c anh M làm ngư i giám h cho anh K là phù h p v i quy nh c a pháp lu t t i th i i m c giám h (tháng 6/1995). Tháng 5/1996 có tranh ch p th a k gi a anh em c a anh K t i Toà án, Toà án ã th lý v án gi i quy t v n anh M i di n cho anh K tham gia t t ng, vì cho r ng quy n l i c a anh K và anh M không mâu thu n v i nhau. Gi s v án chia th a k chưa ư c gi i quy t xong, thì t ngày 1/7/1996 Toà án ph i căn c vào i u 71 B lu t dân s hu vi c c anh M là ngư i giám h c a anh K và yêu c u ch D làm ngư i
  3. giám h c a anh K n u ch D có i u ki n và ch D ph i i di n cho anh K tham gia t t ng trong v án chia th a k ó. Khi tuyên b hu các giao d ch lo i này c n lưu ý r ng Toà án không gi i quy t l i nh ng ph n giao d ch ã th c hi n xong trư c ngày 1/7/1996. Trong trư ng h p có tranh ch p v nghĩa v phát sinh t vi c th c hi n giao d ch ó trư c ngày 1/7/1996 thì áp d ng quy nh c a pháp lu t có hi u l c trư c ngày 1/7/1996 gi i quy t, i v i ph n giao d ch chưa th c hi n ho c th c hi n t ngày 1/7/1996 thì áp d ng quy nh t i i u 146 B lu t dân s gi i quy t h u qu c a giao d ch dân s vô hi u. c) Theo quy nh t i kho n 5 Ngh quy t thì nh ng quy nh c a B lu t dân s v chuy n quy n s d ng t có hi u l c áp d ng k t ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c. Lu t t ai này có hi u l c t này 15/10/1993. Như v y, khi có tranh ch p phát sinh t vi c chuy n quy n s d ng t, thì c n xác nh th i i m xác l p vi c chuy n quy n s d ng t ó, n u vi c chuy n quy n s d ng t ư c xác l p t ngày 15/10/1993, thì áp d ng các quy nh c a B lu t dân s gi i quy t. Khi gi i quy t tranh ch p phát sinh t h p ng chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, th ch p quy n s d ng t xác l p trong giai o n t 15/10/1993 n h t 30/6/1996 c n chú ý là th i hi u kh i ki n i v i nh ng tranh ch p này là ba năm k t ngày có vi ph m theo quy nh t i i u 56 Pháp l nh H p ng dân s . Ví d : Ngày 25/12/1993 A thuê t c a B. Ngày 20/2/1994 A vi ph m h p ng do không tr ti n thuê t. Vì hai bên l p h p ng thuê t theo quy nh c a Pháp l nh H p ng dân s , do ó, B có quy n ki n A trong th i h n là 3 năm (t ngày 20/2/1994 n ngày 20/2/1997) và sau ngày 20/2/1997 B không còn quy n ki n A n a. II. ÁP D NG QUY NNH C A CÁC VĂN B N CÓ HI U L C TRƯ C NGÀY 1/7/1996 GI I QUY T CÁC TRANH CH P DÂN S Theo quy nh t i kho n 2 Ngh quy t thì Pháp l nh H p ng dân s ngày 29/4/1991, Pháp l nh nhà ngày 26/3/1991, Pháp l nh th a k ngày 30/8/1990, Pháp l nh b o h quy n s h u công nghi p ngày 28/1/1989, Pháp l nh b o h quy n tác gi ngày 2/12/1994, Pháp l nh chuy n giao công ngh nư c ngoài vào Vi t Nam ngày 2/12/1994 h t hi u l c k t ngày 1/7/1996. Ngh quy t cũng quy nh là trong nh ng trư ng h p c th , quy nh c a các Pháp l nh nói trên ư c áp d ng gi i quy t các tranh ch p phát sinh t nh ng giao d ch dân s ư c xác l p trư c ngày 1/7/1996. 1. i m b kho n 3 Ngh quy t quy nh là i v i các giao d ch dân s ư c xác l p trư c ngày B lu t dân s có hi u l c mà n i dung và hình th c khác v i quy nh c a B lu t dân s , nhưng không vi ph m i u c m ho c không trái o c xã h i theo quy nh c a B lu t dân s , thì ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t khi giao d ch dân s ó ư c xác l p. Như v y, i v i tranh ch p phát sinh t nh ng giao d ch dân s này cũng ư c áp d ng pháp lu t có hi u l c trư c ngày 1/7/1996 gi i quy t. Ví d : A vay B m t kho n ti n và có th ch p căn nhà thu c s h u c a A, th i h n th ch p là 1 năm k t ngày 5/10/1995 (trư c ngày 1/7/1996), h p ng th ch p ư c cơ quan nhà nư c ch ng th c. Gi s ngày 5/7/1996 có x y ra tranh ch p v
  4. vi c A vi ph m h p ng vay n và th ch p tài s n, B ki n A ra trư c Toà án, yêu c u hu h p ng vay n và x lý tài s n th ch p. Tuy v n i dung và hình th c h p ng vay n và th ch p tài s n gi a A v i B u không vi ph m i u c m ho c không trái o c xã h i theo quy nh c a B lu t dân s , nhưng ngoài vi c xác nh n c a Công ch ng nhà nư c ho c ch ng th c c a U ban nhân dân c p có thNm quy n vào h p ng th ch p, B lu t dân s còn quy nh "Vi c th ch p ph i ư c ăng ký, n u b t ng s n có ăng ký quy n s h u" (kho n 2 i u 347). Do Pháp l nh H p ng dân s không có quy nh này, nên A và B ã không ăng ký vi c th ch p nhà c a A. Như v y, h p ng vay n có th ch p nhà gi a A và B v hình th c không hoàn toàn phù h p v i quy nh c a B lu t dân s ; do ó, không áp d ng các quy nh c a B lu t dân s gi i quy t tranh ch p như ã hư ng d n t i i m a kho n 2 Ph n I Thông tư này, mà ph i áp d ng các quy nh c a Pháp l nh H p ng dân s gi i quy t tranh ch p. 2. i m d kho n 3 Ngh quy t quy nh là i v i các giao d ch dân s ư c xác l p và th c hi n xong trư c ngày B lu t dân s có hi u l c mà có tranh ch p x y ra, thì áp d ng quy nh c a pháp lu t có hi u l c trư c ây gi i quy t. Quy nh này có nghĩa là áp d ng các quy nh c a pháp lu t có hi u l c vào th i i m giao d ch dân s ư c xác l p gi i quy t tranh ch p, m c dù vào th i i m xét x , các quy nh ó không còn hi u l c pháp lu t. Ví d : Kho n 5 i u 25 Pháp l nh Nhà v quy n và nghĩa v c a bên thuê nhà có quy nh là bên thuê nhà ư c công nh n quy n s h u i v i ph n di n tích nhà ã t làm thêm n u ư c s ng ý b ng văn b n c a bên cho thuê và ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n c p gi y phép. Quy nh này ch có hi u l c n ngày 30/6/1996 vì t ngày 1/7/1996 Pháp l nh Nhà h t hi u l c, còn B lu t dân s thì không quy nh quy n này. Trong trư ng h p có tranh ch p v quy n này và sau ngày 1/7/1996 ương s n p ơn yêu c u Toà án gi i quy t, c n xem xét m t th c t là vi c xây d ng thêm c a ngư i thuê nhà ư c th c hi n xong vào năm 1995 có y các y u t quy nh t i kho n 5 i u 25 Pháp l nh Nhà , nên c n áp d ng kho n 5 i u 25 Pháp l nh Nhà công nh n quy n s h u c a ngư i thuê i v i di n tích nhà ã làm thêm ó, m c dù vào th i i m xét x quy nh này không còn hi u l c pháp lu t. 3. Theo quy nh t i kho n 4 Ngh quy t, thì: a) i v i giao d ch dân s v nhà ư c xác l p t ngày 1/7/1991 n ngày B lu t dân s có hi u l c, thì th c hi n theo Pháp l nh Nhà và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. Như v y, i v i các tranh ch p phát sinh t nh ng giao d ch dân s lo i này c n áp d ng Pháp l nh Nhà và các văn b n hư ng d n thi hành Pháp l nh Nhà có liên quan gi i quy t như ã gi i quy t t trư c n nay, k c trư ng h p giao d ch thuê nhà có trư c 1/7/1991, nhưng các bên ã ký k t l i h p ng thuê nhà (theo tho thu n m i c a các bên ho c theo quy t nh c a Toà án hay cơ quan nhà nư c có thNm quy n) trong giai o n t 1/7/1991 n h t ngày 30/6/1996. b) i v i giao d ch dân s v nhà ư c xác l p trư c ngày 1/7/1991 thì s ư c th c hi n theo quy nh c a Qu c h i. M c ích ch y u c a quy nh này là b o m cho vi c gi i quy t m t s t n ng liên quan t i vi c th c hi n chính sách c i t o nhà c a và chính sách qu n lý nhà cho thuê trư c ngày 1/7/1991; do ó, k t ngày 1/7/1996 Toà án các c p t m th i không th lý các tranh ch p nhà c a có liên quan t i
  5. vi c th c hi n chính sách c i t o nhà c a c a Nhà nư c trư c ây, k c trư ng h p nhà do cơ quan, t ch c mư n c a tư nhân, t ch c, oàn, h i tôn giáo... làm tr s , cơ s ph c v l i ích công c ng hay b trí ch cho cán b , nhân viên... và các tranh ch p h p ng thuê nhà xác l p trư c ngày 1/7/1991 (tr trư ng h p hai bên ã ký l i h p ng thuê nhà sau ngày 30/6/1991). i v i nh ng v án v nh ng lo i tranh ch p nói trên ã ư c th lý mà chưa gi i quy t xong (c th là: Toà án c p sơ thNm chưa ra b n án, quy t nh gi i quy t tranh ch p; b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo, kháng ngh , nhưng Toà án c p phúc thNm chưa ra b n án, quy t nh gi i quy t tranh ch p; b n án, quy t nh dã có hi u l c pháp lu t b kháng ngh theo trình t giám c thNm, tái thNm, nhưng Toà án c p giám c thNm, tái thNm chưa ra b n án, quy t nh gi i quy t tranh ch p), thì Toà án ang gi i quy t v án căn c vào kho n 4 Ngh quy t ra quy t nh t m ình ch vi c gi i quy t v án và gi i thích cho ương s rõ là khi có quy nh c a Qu c h i v v n này, Toà án s gi i quy t theo các quy nh ó. i v i các lo i tranh ch p khác phát sinh t các giao d ch khác v nhà như mua bán nhà , nh , òi b i thư ng thi t h i v nhà ... ư c xác l p trư c ngày 1/7/1991, nhưng không có liên quan t i vi c th c hi n chính sách c i t o nhà c a ho c cho thuê nhà, thì Toà án v n th lý gi i quy t theo các quy nh c a pháp lu t có hi u l c t i th i i m xác l p giao d ch dân s ó. 4. i v i các tranh ch p liên quan n quy n s d ng t xác l p trư c ngày 15/10/1993 thì theo tinh th n quy nh c a Hi n pháp năm 1980 ( t ai thu c s h u toàn dân), áp d ng các quy nh c a Lu t t ai năm 1987 và Thông tư liên ngành s 04/TTLN ngày 3/5/1990 c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, T ng c c qu n lý ru ng t (nay là T ng c c a chính) "Hư ng d n gi i quy t tranh ch p v tài s n g n li n v i quy n s d ng t" gi i quy t. Khi th lý các tranh ch p này c n chú ý là h t ngày 15/10/1996 các ương s không có quy n kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t các tranh ch p phát sinh trư c ngày 15/10/1993 n a. III. VI C ÁP D NG CÁC QUY NNH C A PHÁP LU T V TH I HI U 1. T i i m a kho n 6 Ngh quy t có quy nh là i v i các giáo d c dân s ư c xác l p trư c ngày B lu t dân s có hi u l c mà các văn b n pháp lu t trư c ây có quy nh v th i hi u hư ng quy n dân s , th i hi u mi n tr nghĩa v dân s và th i hi u kh i ki n, thì áp d ng các quy nh v th i hi u c a các văn b n pháp lu t ó. Như v y c n chú ý các i m sau ây: a) Theo quy nh t i i u 56 Pháp l nh H p ng dân s thì: "Trong th i h n ba năm, k t th i i m x y ra vi ph m h p ng, bên b vi ph m có quy n kh i ki n trư c Toà án, n u pháp lu t không có quy nh khác. Quá th i h n này, bên b vi ph m m t quy n kh i ki n". B lu t dân s không có quy nh v th i hi u kh i ki n i v i vi ph m h p ng dân s , do ó, các h p ng dân s ư c xác l p t ngày 1/7/1996 mà có vi ph m, thì bên b vi ph m không b h n ch th i gian kh i ki n trư c Toà án, n u pháp lu t không có quy nh khác. b) Theo quy nh t i kho n 2 i u 36 Pháp l nh Th a k thì trong th i h n ba năm k t th i i m m th a k , cá nhân, cơ quan, t ch c có quy n kh i ki n yêu c u ngư i th a k th c hi n nghĩa v v tài s n do ngư i ch t l i, thanh toán t các kho n chi t di s n. Quy nh này ch áp d ng i v i trư ng h p th a k m trư c ngày 1/7/1996. i v i các trư ng h p th a k m t ngày 1/7/1996 thì ngư i có quy n nói trên không b h n ch th i gian kh i ki n trư c Toà án, vì B lu t dân s
  6. không có quy nh, do ó, h có quy n kh i ki n b t c lúc nào sau th i i m m th a k , k c trư ng h p di s n ã ư c chia, n u pháp lu t không có quy nh khác. c) Theo quy nh t i kho n 4 i u 36 Pháp l nh Th a k , i v i các vi c th a k ã m trư c ngày ban hành Pháp l nh này, thì th i h n mư i năm ngư i th a k th c hi n quy n kh i ki n yêu c u chia di s n, xác nh n quy n th a k c a mình ho c bác b quy n th a k c a ngư i khác, ư c tính t ngày công b Pháp l nh Th a k (ngày 10/9/1990). Như v y, các vi c th a k ã m trư c ngày 30/8/1990 ngư i th a k có quy n kh i ki n n h t ngày 9/9/2000. Sau ngày 9/9/2000 ương s không có quy n kh i ki n i v i các vi c th a k ã m trư c ngày 30/8/1990. 2. i m b kho n 6 Ngh quy t quy nh là i v i các giao d ch dân s ư c xác l p trư c ngày B lu t dân s có hi u l c mà các văn b n pháp lu t trư c ây không quy nh v th i hi u hư ng quy n dân s , th i hi u mi n tr nghĩa v dân s và th i hi u kh i ki n, thì áp d ng các quy nh c a B lu t dân s v th i hi u và th i i m b t u th i hi u ư c tính t ngày B lu t dân s có hi u l c. Ví d 1: Theo quy nh t i i u 145 B lu t dân s thì th i h n yêu c u Toà án tuyên b giao d ch dân s vô hi u do ngư i chưa thành niên, ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s xác l p, th c hi n ( i u 140), do b nh m l n ( i u 141), do b l a d i, e do ( i u 142), do ngư i xác l p không nh n th c ư c hành vi c a mình ( i u 143) là m t năm, k t ngày giao d ch ó ư c xác l p. Vì Pháp l nh H p ng dân s không quy nh th i hi u m t năm này, do ó, i v i các giao d ch dân s tương ng xác l p trư c ngày 1/7/1996 cũng áp d ng th i hi u m t năm này, nghĩa là th i hi u yêu c u Toà án tuyên b các giao d ch ó là vô hi u là m t năm và ư c tính t ngày 1/7/1996 n h t ngày 30/6/1997. i v i các lo i giao d ch dân s vô hi u do nh ng nguyên nhân khác thì không áp d ng th i hi u m t năm theo quy nh t i kho n 1 i u 145 B lu t dân s . Ví d 2: Kho n 1 i u 255 B lu t dân s quy nh: "Ngư i chi m h u, ngư i ư c l i v tài s n không có căn c pháp lu t nhưng ngay tình, liên t c, công khai trong th i h n mư i năm i v i ng s n, ba mươi năm i v i b t ng s n, thì tr thành ch s h u tài s n ó, k t th i i m b t u chi m h u, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này" (nghĩa là tr tài s n thu c s h u toàn dân). Vì trư c ngày 1/7/1996 không có văn b n pháp lu t nào quy nh v th i hi u này, do ó, ngư i ã chi m h u, ư c l i v tài s n trong các trư ng h p này trư c ngày 1/7/1996 không ư c tính th i hi u t ngày h chi m h u, mà ph i tính t ngày 1/7/1996, nghĩa là h ch ư c tr thành ch s h u tài s n ó sau ngày 30/6/2006 ( i v i ng s n) ho c sau ngày 30/6/2026 ( i v i b t ng s n), n u sau này pháp lu t không có quy nh khác. Trên ây là nh ng v n cơ b n trong vi c áp d ng pháp lu t khi B lu t dân s có hi u l c pháp lu t t ngày 1/7/1996. Các v n v áp d ng các quy nh c th c a B lu t dân s s ư c nghiên c u và hư ng d n ti p trong quá trình thi hành B lu t dân s . Trong quá trình áp d ng B lu t dân s cũng như Thông tư này, n u g p khó khăn, vư ng m c gì, các Toà án, Vi m ki m sát các c p có th làm công văn trao i các cơ quan có thNm quy n Trung ương ph i h p nghiên c u và hư ng d n. Nguy n Th Tuy t Tr nh H ng Dương
  7. ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản