Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-BTS-BKHĐT-BTC-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-BTS-BKHĐT-BTC-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-BTS-BKHĐT-BTC-NHNN về việc hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ do Bộ Thuỷ sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-BTS-BKHĐT-BTC-NHNN

  1. B K HO CH VÀ U TƯ- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH-B THU c l p - T do - H nh phúc S N-NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C ******** ******** S : 04/1998/TTLT-BTS-BKH T- Hà N i , ngày 17 tháng 12 năm 1998 BTC-NHNN THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THU S N, B K HO CH VÀ U TƯ, B TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 04/1998/TTLT/TS-KH T-TC-NHNNVN NGÀY 17/12/1998 HƯ NG D N V VI C QU N LÝ VÀ S D NG V N TÍN D NG U TƯ THEO K HO CH NHÀ NƯ C CHO CÁC D ÁN ÓNG M I, C I HOÁN T U ÁNH B T VÀ T U DNCH V ÁNH B T H I S N XA B Căn c Quy t nh 393/TTg ngày 9/6/1997 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý và s d ng v n tín d ng u tư theo k ho ch nhà nư c cho các d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t và t u d ch v ánh b t h i xa b ; Quy t nh 159/1998/Q -TTg ngày 03/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh 393/TTg ngày 9/6/1997 c a Th tư ng Chính ph , Liên B Thu s n - K ho ch và u tư - Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam hư ng d n thi hành m t s i m sau: 1. V T ch c t i các a phương: Thành l p Ban ch o chương trình ánh b t h i s n xa b t i các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương có nhi u d án (nơi có ít d án thì không nên t ch c) giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban ch o Nhà nư c v Chương trình ánh b t h i s n xa b , do Phó ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm Trư ng ban. Ban ch o có nhi m v ch o, ki m tra, ôn c th c hi n chương trình này; hư ng d n giúp các ơn v kinh t và ngư dân xây d ng d án u tư. Thành ph n Ban ch o chương trình g m Giám c các S Thu s n, K ho ch và u tư, Tài chính, Giám c Chi nhánh Ngân hàng nhà nư c, Giám c Chi nhánh ngân hàng u tư và Phát tri n, C c trư ng C c u tư và Phát tri n. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o, có s ph i h p c a t ch c cho vay và các ngành có liên quan t i a phương hư ng d n, qu n lý, ki m tra, ôn c các ơn v và ngư dân vay v n trên a bàn s d ng v n vay úng m c ích, khai thác t u có hi u qu , tr n vay u tư (g c và lãi), úng h n theo h p ng tín d ng. 2. V i tư ng ư c vay v n: - Th c hi n theo i u 6 b n quy ch ban hành kèm theo Quy t nh 393/TTg ngày 9/6/1997 c a Th tư ng Chính ph , i tư ng ư c vay v n u tư phương ti n ánh
  2. b t h i s n xa b và t u d ch v ánh b t h i s n xa b là các ơn v kinh t có ăng ký hành ngh ánh b t và d ch v ánh b t h i s n, bao g m các doanh nghi p nhà nư c, ơn v Quân i làm kinh t , Doanh nghi p tư nhân, Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, H p tác xã, T h p tác và H ngư dân. - i tư ng ư c vay ph i có kinh nghi m i bi n và t ch c ho t ng ánh cá xa b , có m c v n t có theo quy nh t i m c 4 c a Thông tư này, có hi u bi t v qu n lý phương ti n ánh b t, k thu t b o qu n nguyên li u, có ăng ký hành ngh t i a phương nơi cư trú, ho c gi y phép ho t ng ánh b t xa b do cơ quan b o v ngu n l i thu s n c p. Ph i ăng ký tên Thuy n trư ng, Máy trư ng trong h p ng vay. 3/ V tài s n m b o n vay và mua b o hi m: a. V tài s n m b o n vay: Các d án vay v n tín d ng u tư tàu ánh b t h i s n xa b và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b theo k ho ch c a Nhà nư c ư c l y tài s n hình thành b ng v n vay m b o n vay. Trong th i h n chưa tr h t n , các ch u tư (ch d án) không ư c chuy n như ng, mua bán ho c th ch p i v i tài s n thu c v n vay tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c. b. Mua b o hi m: - B t bu c ch u tư óng tàu ánh b t h i s n xa b và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b ph i mua b o hi m thuy n viên và b o hi m thân tàu, máy tàu (tr ph n giá tr ngư c và các v t d ng ph c v sinh ho t). - Ch u tư m i năm mua b o hi m m t l n, không b t bu c ph i mua b o hi m m t l n cho 2 ho c 3 năm. Hàng năm, n u ch u tư nào không mua b o hi m và chưa có trang thi t b b o hi m an toàn thì không c p gi y phép ho t ng ánh b t h i s n xa b . - Trong trư ng h p có r i ro x y ra thu c ph m vi ư c b o hi m, ch u tư ph i dùng s ti n b i thư ng c a Công ty B o hi m tr n kho n v n vay cho bên cho vay. Trong trư ng h p s ti n b o hi m tr n không ph n thi u h t s trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 4. M t s quy nh v lãi su t, th i h n vay, tr và t l v n t có: - Lãi su t cho vay th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . - Th i gian cho vay t i a không quá 7 năm, tính lãi k t ngày phát sinh n vay. - Th i i m b t u tr lãi th c hi n sau 1 tháng và tr n g c sau 12 tháng k t ngày tàu chính th c i vào s n xu t (theo ti n ghi trong d án ư c duy t). Th i h n tr n c th do t ch c cho vay và ch u tư tho thu n trong h p ng tín d ng. Khuy n khích ch u tư tr n (g c và lãi) trư c th i h n. Trư ng h p ch u tư dây dưa không tr n khi ã quá h n thì x lý theo quy nh v ph t n quá h n c a t ch c cho vay, n u th y c n thi t thì kh i t trư c cơ quan pháp lu t.
  3. - Ch u tư vay v n ph i có v n t có tham gia t i thi u 15% t ng v n u tư c a d án. 5. V th c hi n cho vay ng trư c và cho vay thanh toán kh i lư ng hoàn thành cho các d án vay v n tín d ng óng tàu ánh b t h i s n xa b : - Th c hi n cho vay ng trư c và cho vay thanh toán kh i lư ng hoàn thành theo h p ng ã ư c ký k t gi a ch u tư v i ơn v óng tàu, cung c p thi t b , máy móc. m b o v n vay ng trư c ư c s d ng úng m c ích, i u ki n ư c vay v n ng trư c ph i có h p ng tín d ng, h p ng óng tàu, d toán thi t k ư c duy t, các ch ng t thanh toán như hoá ơn mua v t tư (g , s t thép...), thi t b (máy thu ...). M c cho vay ng trư c không quá 25% t ng m c v n d u tư c a d án và có th ng trư c nhi u l n trong ph m vi m c v n ư c ng trư c theo quy nh, ư c chuy n th ng cho ơn v óng tàu, cung c p thi t b , máy móc theo ngh c a ch u tư vay v n. - Vi c cho vay thanh toán ư c th c hi n theo kh i lư ng công vi c hoàn thành theo t ng giai o n ã ư c nghi m thu. B n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành ph i có xác nh n k thu t c a cơ quan ăng ki m tàu. 6. V m u tàu, máy thu , cơ s óng tàu: a. i v i m u tàu và máy thu : - M u tàu: Ngoài các tàu óng theo m u thi t k do B Thu s n ban hành t I theo Quy t nh 268/Q -KHCN ngày10/61997, ch d án ư c phép l a ch n các m u tàu theo t p quán c a a phương nhưng ph i ư c cơ quan ăng ki m tàu xác nh n v m t an toàn k thu t. - Máy thu : Ngoài vi c s d ng 4 ch ng lo i máy thu ã hư ng d n t i công văn s 2214/CV- KH T ngày 23/9/1997 c a B Thu s n, có th m r ng thêm các ch ng lo i máy thu khác, nhưng ph i tính toán k m b o yêu c u k thu t và hi u qu kinh t , không nên s d ng quá nhi u ch ng lo i. C n ch p hành ch o chung, không dùng máy thu ã qua s d ng ho c máy b dùng thay máy thu óng l p tàu ánh b t h i s n xa b . b. Cơ s óng tàu: gi m b t các th t c hành chính, tăng cư ng trách nhi m c a các ngành, a phương, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c tung ương và th trư ng các B , Ngành có d án, tr c ti p xem xét và cho phép các cơ s óng tàu có i u ki n (k thu t, c s v t ch t và kinh nghi m) tham gia óng tàu ánh b t h i s n xa b . 7. V l p và thNm nh d án:
  4. N i dung d án u tư và t ch c thNm nh d án th c hi n theo Thông tư 09/BKH- VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v l p d án thNm nh u tư và quy t nh u tư. H i ng thNm nh và nhi m v c a H i ng thNm nh d án u tư óng tàu ánh b t h i s n xa b th c hi n theo i u 1 m c 5 Quy t nh s 159/1998/Q -TTg ngày 03/9/1998 c a Th tư ng Chính ph . N i dung thNm nh d án u tư tàu ánh b t h i s n xa b c n t p trung vào các n i dung sau: - Các v n k thu t: M u tàu, máy tàu, trang thi t b , ngh nghi p, ngư trư ng, mùa v . - Các v n tài chính: Hi u qu s n xu t, v n u tư, ngu n v n, cơ c u v n u tư, doanh thu, chi phí, l i nhu n, th i h n thu h i v n vay, th i h n tr n vay. 8. V c p gi y phép ho t ng ánh b t h i s n xa b : C c b o v ngu n l i thu s n c a B thu s n ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý ho t ng ánh b t và d ch v ánh b t h i s n xa b , là cơ quan thNm quy n c p gi y phép ho t ng cho các ch tàu ánh b t h i s n xa b . Chi c c b o v ngu n l i thu s n các t nh th c hi n c p, gia h n gi y phép ho t ng ánh b t xa b cho các ch tàu c a a phương. Xác nh n h i s n ánh b t xa b c a khu v c mình có căn c th c hi n chính sách mi n gi m các lo i thu theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Th t c c n có làm căn c c p gi y phép ho t ng ánh cá xa b : -S ăng ký tàu. - Ch ng nh n mua b o hi m thuy n viên, thân tàu, máy tàu. - Có trang thi t b an toàn. Th i h n ho t ng quy nh trong gi y phép ho t ng ánh b t h i s n xa b căn c vào th i h n ăng ki m tàu cho phép, lo i ngh , ngư trư ng, mùa v , i tư ng h i s n khai thác mà ch d án xin phép, nhưng t i a không quá 12 tháng. H t th i h n cho phép ho t ng ch tàu ph i n cơ quan b o v ngu n l i xin gia h n c p gi y phép m i và ph i phù h p v i th i h n ư c b o hi m. 9. V ào t o K t h p gi a ào t o có h th ng và kinh nghi m hàng h i, s d ng trang thi t b và khai thác c a ngư dân t ch c ào t o và c p b ng thuy n truư ng, máy trư ng b o m s lư ng và ch t lư ng. Th c hi n phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm.
  5. Ngay sau khi d án ư c duy t, ch u tư có k ho ch dư c ào t o thuy n trư ng, máy trư ng và thu th oàn, ngay khi tàu óng xong có th ti p qu n và ưa vào s d ng. B ng thuy n trư ng, máy trư ng tàu do các trư ng Trung h c, i h c thu c ngành thu s n ào t o c p. Vi c ào t o k t h p nhi u hình th c khác nhau, có th k t h p ào t o t p trung t i các trư ng c a ngành thu s n, ho c các truư ng này t ch c các l p h c t i các a phương có d án, s d ng kinh phí ào t o cho chương trình ánh b t h i s n xa b ư c Nhà nư c giao cho ngành thu s n theo k ho ch hàng năm. 10. V t ng h p và giao k ho ch: Hàng năm U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B , Ngành ch qu n xác nh các i tư ng làm ch u tư như m c 2 c a thông tư này. Ch o ch u tư l p d án, l p danh m c d án và nhu c u v n u tư tàu ánh b t h i s n xa b g i B K ho ch và u tư, B Thu s n t ng h p và cân i k ho ch. - Căn c vào quy ho ch phát tri n, năng l c qu n lý th c t , ngh c a a phương và các B có d án, B thu s n g i B K ho ch và u tư cân i trình Chính ph m c v n k ho ch u tư tàu ánh b t h i s n xa b cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , Ngành tham gia chương trình. - Căn c vào k ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t B k ho ch và d u tư giao h n m c v n k ho ch cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , Ngành có d án và t ch c cho vay. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B , Ngành có d án ch u trách nhi m b trí v n cho t ng d án trong ph m v t ng m c v n do B K ho ch và u tư giao, ăng ký v i t ch c cho vay, ng th i có báo cáo t ng h p phân b k ho ch vay v n c a a phương và B , Ngành có d án g i B K ho ch và u tư và B Thu s n. - Các a phương và B , Ngành có d án l p báo cáo tình hình th c hi n các d án theo tháng, quý g i v B Thu s n, B K ho ch và u tư và t ch c cho vay t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i cho các B , Ngành liên quan xem xét b sung, s a i. Lê Th Băng Tâm Nguy n Xuân Th o ( ã ký) ( ã ký) Nguy n Văn Giàu Nguy n Ng c H ng
  6. ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản