Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
86
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  T  p h¸p ­ B é  V¨n h o¸ th«ng tin ­ B a n   ê n g  trù c  û  ba n  th U Trun g  ¬ n g   Æ t   Ë n T æ  q u è c Vi Ö t  a m  ­  m tr N U û  b a n   Q u è c  gia d © n  s è  ­ K Õ  h o ¹ ch h o¸ gia  × n h   ® S è  04/2001/TTLT/BT P­B V H T T­B T T U B T ¦ M T T Q V N ­ U B Q G D S ­ K H H G §  n g µ y  9 th¸ng  n¨ m  2001 H í ng d É n  b æ  s u n g  T h « n g  t  7  liªn Þ ch s è    t 03/2000/TTLT/BT P­V H T T­B T T U B T ¦ M T T Q V N   x © y   ù n g  v µ   ù c hi Ö n   ¬ n g   c, u y  íc c ñ a lµ ng, b ¶ n, th«n, Ê p, c ô m   d th h í  q d © n  c  v Ò  vi Ö c th ù c  Ö n  c h Ý n h   hi s¸ch  d © n  s è   Õ  h o ¹ ch h o¸ gia ® × n h ­ k Ngµy  th¸ng  n¨m  31  03  2000, Bé    ph¸p  ∙  èi hîp  íiBé    T ® ph   v   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ  tinv Ban  êng  ùcUû   Th tr   ban  Trung  ng  Æt   Ën Tæ   èc  ÖtNam   ¬M tr   qu Vi   Ban   hµnh   Th«ng   t li   tÞch   sè   03/2000/TTLT/BTP­   ªn BVHTT­  BTTUBT¦MTTQVN   íng dÉn  Öc  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  ¬ng  c,quy  ccña  h  vi x d v th   h í  í  lµng,b¶n,th«n,Êp, cô m   ©n  .Sau  ¬n  ét         d c  h m n¨m  iÓn khaithùc hiÖn,nh×n  tr         chung  Öc  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  ¬ng  c,quy  c®∙  ã  ícph¸ttr Ón c¶  Ò   vi x d v th   h í  í  c b     i   v sè îng  µ  Êt l ng.T¹inhiÒu  a   ¬ng, h¬ng  c,quy  c míi ®∙  ã  ÷ng  l v ch  î     ®Þ ph   í  í     c nh quy  nh  ï hîp víiph¸p  Ët,gãp  Çn    ®Þ ph       lu   ph ph¸thuy  Çn  thu phong  ü   ôc,®Ò   mt  cao  ÷ng  Èn  ùc  o  ý vµ  o  øc  nh chu m ®¹ l   ®¹ ® truyÒn  èng  ña  ©n  éc,hç  î th cd t   tr  cho  Öc  vi qu¶n  ýnhµ  íc,ph¸thuy  Ýnh  ù qu¶n  ña  éng  ng. Trong  Òu  l  n    t t  cc ®å   nhi b¶n  ¬ng  c,quy  c®∙  ã  ÷ng  h í  í   c nh quy  nh  ùc hiÖn  Ýnh  ®Þ th   ch s¸ch d©n  è   Õ     s ­k ho¹ch  ho¸ gia  nh.  ®× Tuy  møc     µ  ®é v c¸ch  Ó  Ön  ã  th hi c kh¸c nhau  ÷a      gi c¸c céng  ng  ©n    ng  ÷ng  ®å d c nh nh quy  nh  µy  íc®Ç u   ∙  ãp  Çn  µo  Öc  ®Þ n b  ® g ph v vi thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh    ¬  ë.   s ­k ho       ëc s Tuy  nhiªn,qua    nghiªncøu, kh¶o    ¸nh    ×nh  ×nh  ùc tÕ  ¹  ét      s¸t,® gi¸t h th   t i m sè tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ cho  Êy,nh÷ng  th   quy  nh  ®Þ khuyÕn  khÝch  µ  v kh«ng  khuyÕn  Ých  Öc  ùc hiÖn  Ýnh  kh vi th   ch s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch    s ­k ho ho¸ gia ®×nh     trong h¬ng  c,quy  c cßn  ¬  µi,thiÕu  Ýnh    í  í  ss  t kh¶  , ã  ÷ng  thi  nh c néidung  a  ïhîp víi   ch ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt. ét  è  a  ¬ng  a  íng    M s ®Þ ph ch h   dÉn    éng  ng  µng,b¶n  a  éidung  µy  µo  ¬ng  c,quy  c. ®Ó c ®å l   ® n  nvh í  í § Ó   ¾c  ôc  ÷ng  ¹n  Õ,  Õu  ãt nãi trªnvµ  ùc  Ön    Õn  kh ph nh h ch thi s       th hi ý ki chØ   o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ¹ C«ng  3493/VPCP­VX),Bé     ®¹ c Th t Ch ph (t   i v¨n    T ph¸p,   Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    û   tin, ban  Quèc    © n   è    Õ   ¹ch      nh, U   gia D s ­ K ho ho¸ gia ®×   Ban  êng  ùcUû   Th tr   ban  Trung  ng  Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   èihîp h­ ¬M tr   qu Vi   ph     íng  Én    d bæ sung  Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 03/2000/TTLT  Ò   Öc  a  ét  è  éi v vi ® m s n   dung  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch d©n  è    Õ   ¹ch ho¸ gia ®×nh  µo  ¬ng  c,quy    s ­ k ho       vh í  ícnh    sau: I. é i d u n g  v µ  c¸ch thøc th Ó  hi Ö n  vi Ö c th ù c hi Ö n  c h Ý n h  s¸ch   N D © n  s è  ­ K Õ  h o ¹ ch h o¸ gia ® × n h   trong h ¬ n g  í c, u y  í c:  q 1. V Ò   éidung  ¬ng  c,quy  c,cÇn      n  h í  í  bæ sung  ét  è  iÓ m   ô  Ó    m s® c th ®Ó thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh      s ­k ho       nh sau: 
  2. 2 a)  Ò   c¸c biÖn  § ra    ph¸p khuyÕn  Ých  ©y  ùng    nh  t  kh xd gia ®× Ý con, khoÎ     m¹nh, Ê m     ×nh  ng,  Õn bé  µ  ¹nh  óc;thùc hiÖn  Õ   ¹ch ho¸ gia   no, b ®¼ ti   v h ph     k ho       ®×nh; tù nguyÖn  ùa chän  ö  ông    Ön     l  sd c¸c bi ph¸p  tr¸chthai    ,kh«ng mang    thai tr ch«n  ©n, kh«ng  Õt  í  nh   k h«n  ím,kh«ng    ím,®Î  Òu,®Î  µy;trong thêi s  ®Î s   nhi   d      kú    Ðn  ùc hiÖn  thaingh th   kh¸m thai,    tiªm phßng  y    µ  ®Ç ®ñ v sinh con  ¹    ¬    ti c c¸c së  tÕ. y  b)  Ò   c¸c biÖn  § ra    ph¸p  Ën  ng  Îem   v ®é tr  trong ®é     tuæi ® îc tiªm  ñng     ch m ë   éng  y   ,  îc ®Õ n   êng  äc  Ëp  ng    r ®Ç ®ñ ®   tr h t ®ó ®é tuæi;kh ¾c  ôc  ×nh    ph t tr¹ng trÎem      suy dinh  ìng,trÎem   Êt häc, trÎem   d    th      lang thang, bÞ   ¹m  ông   ld t×nh  ôc  µ  Þ   d v b ¶nh  ëng  ëic¸c tÖ  ¹n    éi;®ång  êi, h b     n x∙h   th   khuyÕn  Ých    kh con ch¸u ch¨m  äc,ch¨m  µm, kÝnh  äng «ng, bµ, cha,m Ñ,  ùc hiÖn  Üa  ô    h  l  tr        th   ngh v phông  ìng  d «ng, bµ, cha, m Ñ   óc è m   au,  µ yÕu;       l  ® gi   khuyÕn  Ých  kh «ng, bµ,    cha, m Ñ     nu«i dìng    con, ch¸u    nªn  êi,sèng  É u   ùc,  µm  ¬ng  ng   m m lg cho con,  ch¸u; c) § Ò       Ön    ra c¸c bi ph¸p  khuyÕn  Ých  µ  kh v kh«ng  khuyÕn  Ých  kh trong h­   ¬ng  c,quy  cnh»m   ùc hiÖn  Ýnh  í  í  th   ch s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh:   s ­k ho       Ngoµi nh÷ng  Ön    bi ph¸p  ëng,ph¹t®∙  îchíng dÉn  ¹ Th«ng   ªntÞch  th    ®    ti   tli   sè 03/2000/TTLT, c¸c céng  ng  ©n   c¨n  vµo  iÒu  Ön, hoµn     ®å d c cø  ® ki   c¶nh  thùc  Õ  ã  Ó  t c th quy  nh   ®Þ trong  ¬ng  c,quy  c m ét  è  Ön  h í  í  s bi ph¸p  khuyÕn  khÝch  µ  v kh«ng  khuyÕn  Ých  kh trong viÖc  ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch d©n  è    Õ     s ­k ho¹ch ho¸ gia®×nh      sau  y: ®© ­  Óu  ¬ng  Bi d khen  ëng  íc céng  ng  th tr   ®å trong    éi nghÞ   c¸c h   tæng  Õt  k n¨m,    éc  äp    éng  ng; b×nh  än  c¸c cu h ë c ®å   ch c«ng  Ën    nh  ho¸;u  nh gia ®× v¨n    tiªnvay  èn    v xo¸  i  ®ã gi¶m  Ìo, ph¸t tr Ón  µnh  ng     i ng nghÒ;  hoÆc   ëng  Òn, th ti   hiÖn  Ëtcã  Ýnh  Êt®éng  v t ch   viªn,  khuyÕn  Ých. kh ­  èi víic¸  ©n,  é  §     nh h gia  nh  ®× kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  a  th hi ch ®Çy       ®ñ c¸c quy  nh  ®Þ trong h¬ng  c,quy  c th×  ã  Ó    í  í  c th kh«ng  a  µo  Ön  ® v di b×nh  Ðt c«ng  Ën    nh      ëng  x  nh gia ®× v¨n ho¸;Tr th«n,Trëng    Ban  c«ng    Æt   t¸cM trËn hoÆc   êicã  tÝn    éng  ng  ©n      ng   uy  ëc ®å d c gÆp   ì,trao ® æi, ph©n  Ých, g      t   chØ  â thiÕu sãt, r     khuyªn gi¶i öa  ÷a.Trêng  îp viph¹m     s ch   h    nghiªm  ängth× cã  tr     thÓ  éc  ùc  Ön  bu th hi nghÜa  ô, tr¸ch nhiÖ m   v    trong  ¹m    éng  ng  ng  ph vi c ®å nh kh«ng  îc ® Æt   c¸c  Ön  ®  ra  bi ph¸p  ö  ¹t nÆng   Ò,  © m   ¹m  n   Ýnh  x ph   nx ph ®Õ t m¹ng, søc  Î,tù do, danh  ù, nh©n  È m,  µis¶n,quyÒn, lîÝch  îp ph¸p    kho       d  ph t      i h  kh¸ccña    c«ng  ©n. d C¸c  Ön  bi ph¸p khuyÕn  Ých  µ  kh v kh«ng  khuyÕn  Ých  kh nªu    trªnph¶i® îc    tËp  Ó  éng  ng  ©n    ù nguyÖn  th c ®å d ct  th¶o  Ën,nhÊt trÝ thùc hiÖn. ViÖc    lu          ¸p dông  Ön  bi ph¸p xö  ýviph¹m  ¬ng  c,quy  ckh«ng    l    h í  í  thay thÕ    Ön    c¸cbi ph¸p xö    lýtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.     2.C¸ch    thøc thÓ  Ön  éidung  ùc hiÖn  Ýnh    hi n   th   ch s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch   s ­k ho   hãa    nh  gia®× trongh¬ng  c,quy  cnªn      í  í   nh sau: a)  êng  îp  ¬ng  c,quy  c ®∙  îc phª  Öt  µ  ang  îc thùc  Ön  Tr hh í  í  ®   duy v ® ®  hi m µ   a  ã  ch c hoÆc   ã  a  y     ÷ng  éidung  ∙  îc híng  Én  ¹  ôc    c ch ®Ç ®ñ nh n  ®®  d tiM 1 cña  Th«ng   µy  × cã  Ó  ùachän  ét  tn th   th l   m tronghaic¸ch sau  y:      ®© ­ Khitæ      chøc  Óm  iÓ m   Öc  ùc hiÖn  ¬ng  c,quy  chµng  ki ® vi th   h í  í  n¨m, cÇn    híng dÉn    éng  ng  ©n    ñ  ng    Êtbæ     ®Ó c ®å d c ch ®é ®Ò xu   sung  µo  ¬ng  c,quy  vh í  ícnh÷ng  éidung  ùc hiÖn  Ýnh    n  th   ch s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh;   s ­k ho      
  3. 3 ­Céng  ng  ©n    ã  Ó  ©y  ùng    ®å d c c th x d thªm  ét  m Quy  criªngvÒ   Öc  ùc í    vi th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch hãa    nh            s ­k ho   gia®×          b) Trêng  îp h¬ng  c,quy  c®ang  îcx©y  ùng  × cÇn      h  í  í  ®  d th   bæ sung  ngay  vµo  ¬ng  c,quy  c ®ã   ÷ng  éi dung  ùc  Ön  Ýnh  h í  í   nh n  th hi ch s¸ch  ©n  è    Õ   d s ­k ho¹ch  ãa    nh  íc khith«ng  h gia ®× tr     qua hoÆc   íc khitr×nh Chñ   Þch  û     tr       t U ban nh©n  ©n  Êp  Ön    Öt. d c huy phª duy Tr×nh  ù,thñ  ôc so¹n  t  t   th¶o    ®Ó ban  µnh  íi hoÆc   öa  æi, bæ   h m  s®   sung  nh÷ng  éi dung  ùc hiÖn  Ýnh  n  th   ch s¸ch  ©n  è    Õ   ¹ch  ãa    nh  îc d s ­ k ho h gia ®× ®  nªu  ¹ c¸c®iÓ m     trªn®©y  t    i a,b    ph¶itu©n    theo thñ tôcso¹n th¶o,th«ng          qua    phª duyÖt h¬ng  c®∙  îchíng dÉn  ¹ M ôc      í  ®     t  i IITh«ng   ªntÞch  è  tli   s 03/2000/TTLT. II. Tr¸ch n hi Ö m  gi ó p U û  b a n  n h © n  d © n  c¸c c Ê p   q u ¶ n  l ý vi Ö c x © y  d ù n g  v µ  th ù c hi Ö n  h ¬ n g  í c,   q u y  í c v Ò  vi Ö c th ù c hi Ö n  c h Ý n h  s¸ch  d © n  s è  ­ k Õ  h o ¹ ch h ã a gia ® × n h 1. ë  Êp    c tØnh:Së       T ph¸p  ñ  ×phèihîp víi û   ch tr         ban  © n   è,Gia  nh   U D s  ®× vµ  Îem,  ë   Tr   S V¨n  ãa    h ­ Th«ng    óp Uû   tingi   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  èihîp ph     víiUû     ban  MTTQ   ïng  Êp  c c trong  Öc    vi bæ sung  éi dung  ùc  Ön  Ýnh  n  th hi ch s¸ch d©n  è    Õ   ¹ch ho¸ gia ®×nh  µo  ù    s ­ k ho       v d th¶o NghÞ   Õt  ña  éi ®ång    quy c H   nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  nh  íng néidung  ¬ng  c;thùc hiÖn  ÷ng  ®Þ h    h í    nh c«ng  Öc  vi kh¸ctheo híng dÉn  ¹ M ôc  I         t  i II .1Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 03/2000/TTLT. Së     T ph¸p  ñ  ×phèihîp víiUû   ch tr         ban  © n   è,Gia  nh  µ  Îem   Êp  D s  ®× v Tr   c tØnh  µ  ë   v S V¨n  ãa    h ­ Th«ng    Õn  µnh  µ    ÷ng  tinti h r so¸tnh v¨n b¶n quy  ¹m   ph ph¸p  Ëttrong  Ünh  ùc  ©n  è    Õ   ¹ch  ãa    nh  ña  a   ¬ng  lu   l vd s ­ k ho h gia ®× c ®Þ ph m × nh    Õn  Þ   Öc    á  ÷ng  ®Ó ki ngh vi b∙ib nh v¨n b¶n, nh÷ng    quy  nh    Èm   ®Þ tr¸ th i quyÒn, söa  æi,bæ     ®   sung hoÆc  ban  µnh    h v¨n b¶n  íi®óng  Èm  Òn  Ò   m  th quy v chÝnh  s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch gia®×nh    a  ¬ng.   s ­k ho     ë ®Þ ph 2. ë  Êp  Ön: Phßng T     c huy     ph¸p chñ  ×phèihîp víi û     tr         ban  © n   è,Gia  U D s  ®×nh  µ  Îem,  v Tr   Phßng  V¨n  ãa    h ­ Th«ng    óp Uû   tingi   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  phèihîp  íiUû     v   ban  Æt   Ën tæ  èc  ïng  Êp  Óm     M tr   qu c c ki tra,gi¸m    Öc  ùc  s¸tvi th hiÖn néidung  Ýnh     ch s¸ch d©n  è    Õ   ¹ch gia ®×nh    s ­ k ho     trong h¬ng  c,quy  c   í  í  theo híng dÉn  ña      c Th«ng   µy. tn   Phßng    T ph¸p chñ  ×phèihîp víi û     tr         ban  © n   è,gia ®×nh  µ  Î   µ  U D s    v tr  v em Phßng  V¨n  ãa   h ­Th«ng    óp Chñ  Þch  û   tingi   t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy trong   viÖc xem  Ðt tÝnh  îp ph¸p,lo¹ bá  ÷ng  éidung  ªnquan  n   Ýnh  x  h      nh i n  li   ®Õ ch s¸ch   d©n  è  µ  Õ   ¹ch      nh  s v k ho ho¸ gia ®× trong h¬ng  c,quy  c tr¸ víic¸c quy  nh     í  í        i ®Þ cña ph¸p  ËthiÖn  µnh; rµ    ÷ng    lu   h   ro¸tnh v¨n b¶n  chÝnh  Òn  Êp  Ön   do  quy c huy ban  µnh    Õn  h ®Ó ki nghÞ   Öc    á  ÷ng  vi b∙ib nh v¨n b¶n, nh÷ng    quy  nh     ®Þ tr¸i thÈm  quyÒn,  öa  æi,    s® bæ sung  hoÆc   ban  µnh  h v¨n  b¶n  íi ®óng  Èm   m  th quyÒn  Ò   Ýnh  v ch s¸ch d©n  è   Õ   ¹ch hãa    nh    a  ¬ng.   s ­k ho   gia®× ë ®Þ ph Trêng  îp  h ph¸thiÖn  ã  éi dung      ×    cn  sai tr¸ th b¸o  i c¸o    û   ®Ó U ban  ©n   nh d©n   Êp  c huyÖn  ¹m  nh  t ®× chØ     µnh  µ  íng  Én    thih vh d ®Ó chØnh  ý,hoµn  l  thiÖn c¸cnéidung  .     ®ã
  4. 4 3. ë  Êp      c x∙:C¸n  é    b T ph¸p  ñ  ×phèihîp víic¸n bé  ©n  è,gia ®×nh  ch tr          d s    vµ  Î tr  em,    é  c¸n b V¨n  ãa    h ­ Th«ng    óp Uû   tingi   ban  ©n  ©n  Êp    ùc hiÖn  nh d c x∙th   c¸cc«ng  Öc    vi sau  y: ®© ­ Phèihîp víi û           ban  Æt   Ën Tæ   èc  Êp    íng dÉn    éng  ng  U M tr   qu c x∙h   c¸cc ®å d©n    ©y  ùng    éi dung  ùc hiÖn  Ýnh  cx d c¸c n   th   ch s¸ch d©n  è    Õ   ¹ch  ãa    s ­ k ho h gia ®×nh    trong h¬ng  c,quy  c theo  íng  Én  ¹  Çn    ña    í  í  h d ti Ph I c Th«ng   µy  µ  tn v tuyªntruyÒn,vËn  ng  ©n  ©n  ùc hiÖn.     ®é nh d th     ­ChuÈn  Þ  å  ¬    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt;   b h s ®Ó tr   c th quy phª duy ­ KiÓ m       Ön  µ  Ên    tra,ph¸thi v ch chØnh  äi  Óu  Ön    ilÖch  ¹c,   m bi hi saitr¸  , l  tiªu cùc trong viÖc  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  ÷ng  éidung  ªnquan  n  chÝnh    xd v th   nh n  li   ®Õ   s¸ch d©n  è    Õ   ¹ch hãa    nh    s ­ k ho   gia ®× trong h¬ng  c,®Þnh  ú  c¸o Uû       í  k b¸o    ban nh©n  ©n  Êp    µ  éi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp. d c trªnv H   nh d c  ­ Rµ     ÷ng      so¸tnh v¨n b¶n  cÊp    do  x∙ban  µnh    Õn  Þ  Öc    á  h ®Ó ki ngh vi b∙ib nh÷ng v¨n b¶n, quy  nh   i Èm     ®Þ tr¸ th   quyÒn,  öa  æi,    s® bæ sung  hoÆc     ban hµnh  íi®óng  Èm  Òn  Ò   Ýnh  m  th quy v ch s¸ch d©n  è    Õ   ¹ch hãa    nh    s ­ k ho   gia ®× ë  a  ¬ng  ®Þ ph Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,  ë     qu¸ tr       cv m S T ph¸p,Së     V¨n  ãa    h­ th«ng    û   tin, ban  © n   è,Gia  nh  µ  Î U D s  ®× v tr  em,  Ban  êng  ùcUû   Th tr   ban  Æt   M trËn    èc  Êp  Tæ qu c tØnh  Çn  Þp  êiph¶n  c k th   ¸nh  Ò   é     v B T ph¸p,Bé     V¨n  ãa    h­ th«ng    û   tin, ban  èc    © n   è    Õ   ¹ch ho¸ gia ®×nh, Ban  êng  ùc U qu gia D s ­ k ho         Th tr   Uû   ban  Æt   Ën Tæ   èc  ÖtNam     M tr   qu Vi   ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt.quy  
Đồng bộ tài khoản