Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ do Bộ Y tế - Bộ Thương mại - Bộ Văn hóa thông tin - Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN

  1. B Y T -B THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M I-B VĂN HOÁ- c l p - T do - H nh phúc THÔNG TIN-U BAN ******** B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM VI T NAM ****** S : 04/2001/TTLT/YT-TM- Hà N i, ngày 14 tháng 03 năm 2001 VHTT-UBBVCSTEVN THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 74/2000/N -CP NGÀY 06/12/2000 C A CHÍNH PH V KINH DOANH VÀ S D NG CÁC S N PH M THAY TH S A M B O V VÀ KHUY N KHÍCH VI C NUÔI CON B NG S A M Căn c Ngh nh s 74/2000/N -CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n ph m thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m , căn c Ch th s 28/2000/CT-TTg ngày27/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Quy ch ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph , Liên t ch: B Y t - B Thương m i, B Văn hoá-Thông tin, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam hư ng d n th c hi n như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Vi c kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m ph i tuân th các quy nh v thông tin, giáo d c, truy n thông, qu ng cáo, kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m , bình bú và vú ng m gi , các bi n pháp khuy n khích nuôi con b ng s a m ư c quy nh t i Ngh nh s 74/2000/N -CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m , các văn b n quy ph m pháp lu t v thương m i, qu ng cáo, ch t lư ng hàng hoá, nhãn hàng hoá và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 2. Thông tư này áp d ng i v i: a. Các doanh nghi p s n xu t và kinh doanh các s n phNm thay th s a m , bao g m c Văn phòng i di n và các cá nhân ho t ng nhân danh doanh nghi p ó; b. Các h kinh doanh cá th , cá nhân kinh doanh các s n phNm thay th s a m ; c. Các t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo; d. Các cơ s s n khoa, nhi khoa (bao g m b nh vi n chuyên khoa s n, nhi; các khoa s n, nhi trong b nh vi n a khoa, trung tâm y t qu n, huy n, nhà h sinh, tr m y t
  2. xã, phư ng, th tr n) c a nhà nư c, dân l p, bán công, tư nhân k c cơ s có v n u tư c a nư c ngoài. e. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, các cơ quan nhà nư c có liên quan n vi c qu n lý các s n phNm thay th s a m . II. THÔNG TIN, GIÁO D C, TRUY N THÔNG: 1. N i dung các tài li u thông tin, giáo d c, truy n thông v l i ích c a vi c nuôi con b ng s a m , v nuôi dư ng tr sơ sinh, tr nh ; các tài li u v thông tin và giáo d c v s d ng các s n phNm thay th s a m ph i m b o theo úng quy nh t i i u 5, i u 6, i u 7 c a Ngh nh s 74/2000/N -CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m . 2. Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh các s n phNm thay th s a m ư c phép cung c p các tài li u thông tin khoa h c và cách s d ng úng các s n phNm thay th s a m cho các cơ s s n khoa, nhi khoa, th y thu c và nhân viên y t làm vi c trong các cơ s ó. 3. Các th y thu c và nhân viên y t làm vi c trong các cơ s s n khoa, nhi khoa ư c quy n hư ng d n vi c s d ng các s n phNm thay th s a m cho các bà m ho c thành viên gia ình h theo quy nh t i Kho n 1, i u 14 c a Ngh nh s 74/2000/N -CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m trong các trư ng h p sau: a. Tr b b nh khó nu t n ng, b gi m ư ng huy t ho c c n ph i s d ng bi n pháp thay th i u tr gi m ư ng huy t và không c i thi n ư c b ng cách tăng cư ng bú m . b. Tr có m b b nh n ng (tâm th n, ng kinh, shock...) c. Tr m c b nh v chuy n hoá. d. Tr b m t nư c n ng (ví d do tiêu ch y) m c dù ã tăng cư ng bú m nhưng v n không bù lư ng nư c ã m t. e. Tr có bà m ph i dùng thu c ch ng ch nh cho con bú (ví d thu c ch ng ung thư, chi u tia, thu c kháng giáp tr ng....) ho c m b nhi m HIV/AIDS (c n có tư v n c a cán b y t i v i t ng trư ng h p c th ). III. QU NG CÁO: 1. Nghiêm c m qu ng cáo dư i m i hình th c các s n phNm thay th s a m dùng cho tr t khi sinh n 6 tháng tu i (trư ng h p s n phNm thay th s a m dùng chung cho tr t dư i 6 tháng tu i n 24 tháng tu i thì c m qu ng cáo dùng cho tr t dư i 6 tháng tu i n 6 tháng tu i), các lo i bình bú và vú ng m gi theo quy nh t i Kho n 1, i u 8 c a Ngh nh s 74/2000/N - CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh
  3. doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m . 2. Vi c qu ng cáo các lo i s a dùng cho tr t trên 6 tháng tu i n 24 tháng tu i ph i tuân th nghiêm ch nh các i u ki n quy nh Kho n 2, i u 8 c a Ngh nh s 74/2000/N -CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m . V n i dung b t bu c t i ph n u qu ng cáo: “S a m là t t nh t cho s c kho và s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh ” ph i m b o yêu c u c th sau: a. Qu ng cáo trên ài truy n hình mà ch có hình nh không có âm thanh thì n i dung “S a m là t t nh t cho s c kho và s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh ” ph i ư c th hi n rõ ràng b ng ch ngư i xem c ư c. N u qu ng cáo dùng c hình nh và l i nói thì n i dung: “S a m là t t nh t cho s c kho và s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh ” ph i ư c th hi n b ng ch và nói rõ ngư i xem c và nghe ư c. b. Qu ng cáo b ng l i nói trên ài phát thanh thì ph i nói rõ: “S a m là t t nh t cho s c kho và s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh ” ngư i nghe có th nghe ư c. c. Qu ng cáo trên báo chí, xu t b n phNm, b ng, bi n ho c hình th c khác ph i th hi n rõ n i dung “S a m là t t nh t cho s c kho và s phát tri n c a tr sơ sinh và tr nh ” ngư i xem c ư c. 3. Ch qu ng cáo, các t ch c và cá nhân th c hi n qu ng cáo ngoài vi c tuân th các quy nh t i i m 1, i m 2 M c này còn ph i th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t v qu ng cáo. IV. KINH DOANH S N PH M THAY TH S A M : 1. Các s n phNm thay th s a m trư c khi ưa ra th trư ng u ph i ăng ký ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm t i B Y t (C c qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm). 2. Nhãn s n phNm thay th s a m , bình bú, vú ng m gi ngoài vi c tuân th các quy nh t i i u 10, i u 11 c a Ngh nh s 74/2000/N -CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m , còn ph i th c hi n nghiêm ch nh Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, Quy t nh s 95/2000/Q -TTg ngày 15/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh, b sung m t s n i dung c a Quy ch trên, Ch th s 28/2000/CT-TTg ngày27/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Quy ch ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, Thông tư s 15/2000/TT-BYT ngày 30/6/2000 c a B Y t hư ng d n ghi nhãn hàng th c phNm.
  4. 3. Các cơ s s n xu t, kinh doanh các s n phNm thay th s a m ho c i di n c a h có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Kho n 1, Kho n 2 ( i m a, i m c), i u 12 c a Ngh nh s 74/2000/N -CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m và. Bên c nh vi c th c hi n quy nh trên, các cơ s s n xu t, kinh doanh các s n phNm thay th s a m không ư c phép: a. T ng các s n phNm thay th s a m cho các bà m và thành viên trong gia ình h t i các cơ s s n khoa, nhi khoa, nhà riêng, nơi công c ng ho c b t kỳ a i m nào. b. Tài tr h c b ng, nghiên c u khoa h c, kinh phí cho ào t o, h i ngh , h i th o, các khóa h c, các bu i hoà nh c, d ch v tư v n qua i n tho i ho c các hình th c khác như gi i thi u s n phNm, nhãn hi u s n phNm, tên cơ s s n xu t, buôn bán s n phNm ho c s d ng các k t qu nghiên c u khoa h c tuyên truy n, qu ng cáo s n phNm nh m khuy n khích vi c s d ng các s n phNm thay th s a m . V. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ S S N KHOA, NHI KHOA VÀ TH Y THU C, NHÂN VIÊN Y T LÀM VI C TRONG CÁC CƠ S Ó: 1. Các cơ s s n khoa, nhi khoa có trách nhi m t o i u ki n cho các bà m cho con bú trong vòng 1/2 gi sau khi sinh, th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Thông tư này, th c hi n 10 i u ki n tr thành “B nh vi n b n h u tr em” (Ph l c ính kèm theo Thông tư này). 2. B Y t s t ch c ki m tra và c p gi y ch ng nh n công nh n danh hi u “B nh vi n b n h u c a tr em”. Trong quá trình ki m tra, thanh tra, n u cơ s s n khoa, nhi khoa ã ư c công nh n danh hi u trên nhưng không th c hi n úng các i u ki n quy nh t i M c V, Kho n 1 nêu trên thì s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t, s b B Y t rút gi y ch ng nh n, ng th i thông báo v i U ban nhân dân c p t nh n u b nh vi n thu c quy n qu n lý c a a phương. 3. Các cơ s s n khoa, nhi khoa, th y thu c và nhân viên y t làm vi c trong các cơ s này ư c nh n các s n phNm thay th s a m thông qua các t ch c t thi n nuôi dư ng tr b b rơi ho c trong các trư ng h p c bi t ph i s d ng các s n phNm thay th s a m theo qui nh t i i m 3, M c II c a Thông tư này. Trong trư ng h p, các cơ s s n khoa, nhi khoa không s n phNm thay th s a m nuôi dư ng tr b b rơi thì có th mua các s n phNm thay th s a m s lư ng theo nhu c u th c t . 4. Các cơ s s n khoa, nhi khoa, th y thu c và nhân viên y t làm vi c trong các cơ s này không ư c nh n tr c ti p quà t ng là các s n phNm thay th s a m ; không ư c nh n óng góp tài chính cho h i ngh , h i th o và h c b ng nh m khuy n khích vi c s d ng các s n phNm thay th s a m theo quy nh i m 3, M c IV c a Thông tư này; không ư c cung c p k t qu nghiên c u khoa h c cho vi c tuyên truy n, qu ng cáo các s n phNm thay th s a m ; không ư c tr giúp các cơ s s n xu t, kinh doanh t ng m u, t ng quà, tài li u tuyên truy n, gi i thi u, qu ng cáo s n phNm thay th s a m . 5. Ngoài các quy nh t i i m 3 và i m 4 nêu trên, các cơ s s n khoa, nhi khoa s b xác nh vi ph m quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 74/2000/N - CP ngày
  5. 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m , n u trong b nh vi n có các s n phNm, quà t ng có tên, hình các s n phNm thay th s a m , tên, hình c a cơ s s n xu t, buôn bán các s n phNm thay th s a m . VI. TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C: 1. B Y t ch trì ph i h p v i B Thương m i, B Văn hoá - Thông tin, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam và các cơ quan liên quan qu n lý vi c kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m ; qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn các s n phNm thay th s a m ; t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m trong ph m vi c nư c. 2. S Y t ch trì và ph i h p v i S Thương m i, S Văn hoá - Thông tin, U ban B o v và Chăm sóc tr em các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các cơ quan liên quan qu n lý vi c kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m ; qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm các s n phNm thay th s a m ; t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo thNm quy n. VII. I U KHO N THI HÀNH: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, ban hành. Bãi b Thông tư liên B s 18/TTLB ngày 03/11/1994 c a Liên B Y t , Thương m i, Văn hoá-Thông tin, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam hư ng d n thi hành Quy t nh s 307/TTg ngày 10/6/1994 c a Th tư ng Chính ph quy nh m t s v n v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m h tr vi c nuôi con b ng s a m và Thông tư s 07/BYT - TT ngày 18/4/1995 c a B Y t hư ng d n vi c nh p khNu các s n phNm thay th s a m . 2. i v i s n phNm thay th s a m , bình bú và vú ng m gi bao g m c s n phNm s n xu t trong nư c và nh p khNu, n u có nhãn cũ ã ư c in trư c th i i m Thông tư này có hi u l c hi n còn t n ng mà không vi ph m các quy nh c a Quy t nh s 307/TTg ngày 10/6/1994 c a Th tư ng Chính ph quy nh m t s v n v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m h tr vi c nuôi con b ng s a m , Thông tư liên B s 18/TTLB ngày 03/11/1994 c a Liên B Y t , Thương m i, Văn hoá - Thông tin, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam hư ng d n thi hành Quy t nh s 307/TTg, Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, Quy t nh s 95/2000/Q -TTg ngày 15/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh, b sung m t s n i dung c a Quy ch trên, Ch th s 28/2000/TTg ngày 27/12/2000 v vi c th c hi n quy ch ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n thì cơ s s n xu t, kinh doanh có trách nhi m báo cáo s lư ng nhãn t n ng v i B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm) trư c ngày 30/5/2001 ki m tra, xác nh n m i ư c ti p t c lưu thông nhưng ph i dán b sung nhãn ph b ng ti ng Vi t v i nh ng n i dung thông tin mà nhãn hàng hoá cũ còn ghi thi u so v i quy nh t i i u
  6. 10, i u 11 c a Ngh nh s 74/2000/N - CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m . 3. i v i s n phNm thay th s a m có ghi h n s d ng t trư c ngày Thông tư này có hi u l c và ư c óng gói trong các lo i bao bì thương phNm ch c ch n b ng các v t li u như kim lo i, thu tinh, sành s và có nhãn hàng hoá cũ ư c in tr c ti p lên hàng hoá ho c bao bì thương phNm mà không th thay i b ng bao bì có nhãn m i, n u còn h n s d ng thì ư c phép lưu thông n th i i m h t h n s d ng nhưng cơ s s n xu t, kinh doanh ph i b sung nh ng n i dung thông tin mà trên nhãn hàng hoá cũ còn ghi thi u so v i quy nh t i i u 10, i u 11 c a Ngh nh s 74/2000/N - CP ngày 06/12/2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s am b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m 4. Trong trư ng h p các văn b n quy ph m pháp lu t ư c vi n d n trong Thông tư này b thay th ho c b sung, s a i thì ph i ương nhiên áp d ng các văn b n quy ph m pháp lu t m i ban hành. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các ơn v , a phương ph n nh k p th i v B Y t , B Thương m i, B Văn hoá-Thông tin, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam xem xét và s a i cho phù h p./. KT. B TRƯ NG B THƯƠNG KT. B TRƯ NG B YT M I TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm Lê Danh Vĩnh KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG CH NHI M B VĂN HOÁ -THÔNG TIN U BAN B O V VÀ CHĂM SÓC TH TRƯ NG TR EM VI T NAM PHÓ CH NHI M Tr n Chi n Th ng Phùng Ng c Hùng
  7. Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph , - T Công báo - Văn phòng Chính ph , - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - UBND các t nh, Tp tr c thu c TW, - S Y t , S Thương m i, S Văn hoá-Thông tin,, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam các t nh, Tp tr c thu c TW, - Các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , - Các V , C c, Văn phòng tr c thu c 4 B và U ban, - Lưu Pháp ch 4 B và U ban, - Lưu tr 4 B và U ban. PH L C 10 I U KI N NUÔI CON B NG S A M THÀNH CÔNG TRONG CÁC CƠ S S N KHOA, NHI KHOA (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT - UBBVCSTEVN ngày 13/3/2001 c a Liên t ch: B Y t , B Thương m i, B Văn hoá và Thông tin, U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam) 1. Có m t quy nh c a cơ s s n khoa, nhi khoa v nuôi con b ng s a m , ư c vi t thành văn b n và ư c ph bi n thư ng xuyên cho m i cán b y t . 2. Hu n luy n cho t t c các cán b y t nh ng k năng c n thi t th c hi n quy nh này. 3. Thông tin cho t t c ph n có thai v l i ích c a vi c nuôi con b ng s a m và cách th c hi n. 4. Giúp các bà m b t u cho con bú trong vòng 1/2 gi sau . 5. Ch d n cho các bà m cách cho con bú và duy trì ngu n s a ngay c khi h ph i xa con. 6. Không cho tr sơ sinh ăn, u ng b t c ăn th c u ng gì ngoài s a m tr khi có ch nh c a cán b y t . 7. Th c hi n con g n m su t 24 gi trong m t ngày. 8. Khuy n khích cho con bú theo nhu c u. 9. Không cho con dùng b t c lo i vú gi ho c u vú cao su nào. 10. Khuy n khích vi c thành l p các nhóm h tr nuôi con b ng s a m và gi i thi u các bà m t i ó khi các bà m xu t vi n.
Đồng bộ tài khoản