Thông tư liên tịch 04/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 04/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/TTLB về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý và đầu tư xây dựng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng ban hành, để hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý và đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/TTLB

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ-B TÀI CHÍNH-B c l p - T do - H nh phúc XÂY D NG ******** ******** S : 04/TTLB Hà N i , ngày 10 tháng 9 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN B C A B XÂY D NG - B K HO CH & U TƯ - B TÀI CHÍNH S 04/TTLB NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯ NG D N THI HÀNH I U L QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 42/CP NGÀY 16/7/1996 C A CHÍNH PH Ngày 16 tháng 7 năm 1996 Chính ph ã ký Ngh nh s 42/CP ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng (sau ây vi t t t là LQL T & XD 42/CP) thay th i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 177/CP ngày 20-10- 1994 c a Chính ph . Th c hi n i u 3 c a Ngh nh và i u 59 c a LQL T & XD 42/CP, liên b Xây d ng - B k ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n chung m t s v n ch y u (ngoài nh ng n i dung hư ng d n riêng t ng lĩnh v c theo ch c năng c a các B có liên quan) thay th Thông tư liên b B Xây d ng - U ban K ho ch Nhà nư c - B Tài chính s 03/TTLB ngày 25-1-1995 như sau: I- PH M VI ÁP D NG C A LQL T & XD 42/CP: 1- Căn c vào n i dung c a LQL T & XD 42/CP, các d án sau ây thu c ph m vi áp d ng c a i u l này: a) Các d án u tư phát tri n thu c m i ngu n v n c a các thành ph n kinh t , trong ó bao g m c các d án s d ng v n Nhà nư c mua s m thi t b , máy móc không c n l p t. b) Các d án u tư xây d ng s d ng v n Nhà nư c trong các chương trình qu c gia. c) Các d án quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th ; quy ho ch phát tri n ngành. d) Các d án quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn. 2- Căn c i u 3 c a LQL T & XD 42/CP, tuỳ theo tính ch t c a t ng d án, các d án u tư ư c qu n lý theo nguyên t c sau: a) i v i các d án u tư không s d ng v n Nhà nư c thì Nhà nư c ch qu n lý v m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t xã h i; quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành, lãnh th , quy ho ch và k ho ch xây d ng ô th , nông thôn, quy chuNn xây d ng;
  2. tiêu chuNn xây d ng; l a ch n công ngh ; s d ng t ai tài nguyên; b o v môi trư ng, sinh thái, thi t k k thu t, ki n trúc; xây l p; b o hi m, b o hành công trình và các khía c nh xã h i c a d án khi quy t nh u tư. Ch u tư có trách nhi m xin gi y phép u tư theo quy nh t i i m 2 i u 7 c a LQL T & XD 42/CP. b) i v i các d án u tư s d ng v n Nhà nư c, ngoài các n i dung qu n lý như i v i các d án không s d ng v n Nhà nư c, Nhà nư c còn qu n lý v các m t tài chính, giá c và hi u qu kinh t c a d án. c) i v i các d án u tư sau ây có hư ng d n riêng: - Các d án u tư c a các cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài. - Các d án u tư có s d ng ngu n v n ODA. - Các d án u tư mua s m ph n m m máy tính, s h u b n quy n, phát minh sáng ch ... - Các d án u tư có yêu c u cơ m t thu c an ninh, qu c phòng th c hi n theo quy t nh 431/CP ngày 7/8/1995 c a Th tư ng Chính ph . II- CH U TƯ CÁC D ÁN U TƯ S D NG V N NHÀ NƯ C i v i các d án u tư s d ng v n Nhà nư c thì Ch u tư ph i là ngư i ch u trách nhi m toàn di n trong vi c t ch c l p d án, th c hi n d án và ưa d án vào khai thác s d ng; ng th i, ch u tư còn có trách nhi m tr c ti p qu n lý s d ng v n u tư và hoàn tr v n u tư úng h n ( i v i các d án ph i thu h i v n theo quy nh); ngư i có thNm quy n quy t nh u tư không làm ch c năng, nhi m v c a Ch u tư nh ng d án u tư này. III- T NG M C U TƯ 1- T ng m c u tư là gi i h n chi phí t i a mà ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép ch u tư l a ch n các phương án th c hi n d án u tư theo i u 1, i m 8 c a LQL T & XD 42/CP. 2- T ng m c u tư bao g m nh ng chi phí cho vi c chuNn b u tư ( i u tra kh o sát, l p và thNm nh d án), chi phí th c hi n u tư (xây l p, mua s m thi t b và các chi phí khác có liên quan); chi phí b o hi m, quy t toán và ki m toán công trình; chi phí chuNn b v n hành ưa d án vào khai thác, s d ng (chi phí ào t o, ch y th , thuê chuyên gia v n hành trong th i gian ch y th , v n lưu ng ban u chuNn b s n xu t ...) k c chi phí phát sinh do y u t trư t giá, chi phí d phòng do thay i kh i lư ng, lãi vay trong th i gian xây d ng, chi phí b o hi m công trình. N i dung chi ti t t ng m c u tư theo hư ng d n c a B k ho ch và u tư. 3- Trong quá trình th c hi n u tư ph i b o m nguyên t c không ư c vư t t ng m c u tư ã ư c duy t i v i các d án mà ngu n v n ch y u ư c cân i trong ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p c bi t vư t t ng m c u tư, ch u tư
  3. ph i trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét. Trong trư ng h p ó, ngư i có thNm quy n quy t d nh u tư có th i u ch nh m c tiêu u tư và x lý tăng gi m v n b ng ngu n d phòng c a d án ho c ngu n v n k ho ch ư c phân c p i u hành. IV- V PHÂN LO I D ÁN VÀ U QUY N QUY T NNH U TƯ 1- Trong Ph l c phân lo i d án u tư kèm theo LQL T và XD 42/CP, t ng m c u tư c a các d án ã bao g m ti n thuê quy n s d ng t, m t nư c, m t bi n, th m l c a, vùng tr i (n u có). Các d án u tư thu c nhóm B c a các ngành còn l i chưa nêu trong danh m c các d án thu c nhóm A quy nh t i Ph l c phân lo i d án u tư c a LQL T & XD 42/CP là các d án ch bi n nông lâm th s n, công nghi p nh , sành s , thu tinh, gi y, da, d t, may m c, thu s n, hoá dư c, thu c ch a b nh ... 2- Các d án u tư dư i 50 tri u ng, n i dung l p báo cáo nghiên c u kh thi ư c ơn gi n theo hư ng d n c a B k ho ch và u tư làm căn c l p thi t k k thu t và t ng d toán trình c p quy t nh u tư xem xét phê duy t. 3- Các d án quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, n i dung l p báo cáo nghiên c u kh thi theo hư ng d n c a B xây d ng. 4- Quy t nh u tư và U quy n: ThNm quy n quy t nh u tư và vi c u quy n quy t nh u tư ư c th c hi n theo i u 7 c a LQL T & XD 42/CP, trong ó: a) ThNm quy n quy t nh u tư c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ư c hi u bao g m c cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr và t ch c chính tr - xã h i (Ban tài chính qu n tr trung ương, M t tr n T qu c Vi t Nam; T ng liên oàn lao ng Vi t Nam; H i liên hi p ph n Vi t Nam; oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh ....). b) Các d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph không ư c u quy n cho c p dư i ho c các cơ quan ch c năng tr c thu c (v , Vi n, trung tâm...) quy t nh u tư; tr các T ng c c và C c tr c thu c các B có th ư c B trư ng u quy n quy t nh u tư các d án thu c nhóm C. Riêng các d án nhóm B trư c khi quy t nh u tư c n có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B k ho ch và u tư v k ho ch u tư và B trư ng qu n lý ngành v quy ho ch phát tri n ngành và n i dung kinh t k thu t c a d án, k c các d án u tư nhóm B thu c thNm quy n quy t nh u tư c a H i ng qu n tr các T ng công ty ư c thành l p theo Quy t nh 91/TTg ngày 7-3-1994 c a Th tư ng Chính ph . c) Các d án u tư thành l p công ty liên doanh gi a các doanh nghi p trong nư c m c tiêu s n xu t kinh doanh thu c ngành nào là chính thì B qu n lý ngành ó quy t nh u tư các d án thu c nhóm B và C.
  4. d) Các d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương không ư c u quy n cho các cơ quan ch c năng tr c thu c (S , Ban, ngành ... ) quy t nh u tư, tr các qu n huy n theo quy nh sau ây: - Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ư c u quy n cho Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n quy t nh u tư các d án có m c v n u tư dư i 2 t ng. - Các t nh và thành ph tr c thu c trung ương còn l i, Ch t ch U ban nhân dân t nh ư c u quy n cho Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, quy t nh u tư các d án có m c v n u tư dư i 500 tri u ng. - M c dư i 2 t ng và 500 tri u ng nêu trên là m c t i a. Tuỳ theo i u ki n c th c a t ng a phương, có th u quy n m c th p hơn. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có th u quy n cho giám c S qu n lý xây d ng chuyên ngành phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán các công trình c a d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a các t nh, thành ph . e) H i ng qu n tr các T ng công ty thành l p theo quy t nh 91/TTg ngày 7/3/1994 c a Th tư ng Chính ph ư c quy t nh u tư các d án nhóm B (tr ODA) có m c v n nh hơn 50% m c v n tương ng c a các d án thu c nhóm B quy nh t i ph l c phân lo i d án u tư kèm theo LQL T & XD 42/CP và ư c quy n quy t nh u tư các d án thu c nhóm C, c th như sau: - i v i các d án v thu l i, giao thông (tr c ng bi n, sân bay, ư ng qu c l ), c p thoát nư c và công trình k thu t h t ng ô th , khu công nghi p, k thu t i n, i n t , tin h c, công trình cơ khí, s n xu t v t li u, bưu chính vi n thông. H i ng qu n tr t ng công ty ư c quy t nh u tư các d án có m c v n dư i 100 t ng. - i v i các d án thu c nhóm B c a các ngành còn l i, H i ng qu n tr T ng công ty ư c quy n quy t nh u tư các d án có m c v n dư i 50 t ng. - Trư ng h p c bi t khác v i nh ng quy nh nêu trên ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. - H i ng qu n tr T ng công ty có th u quy n cho T ng giám c ho c giám c ơn v thành viên quy t nh u tư m t s d án dư i 15 t ng ( i v i các d án nhóm C, m c a); dư i 10 t ng ( i v i các d án nhóm C, m c b) và dư i 4 t ng i v i các d án nhóm C không thu c m c a và m c b nói trên trong Ph l c phân lo i d án u tư c a LQL T & XD 42/CP. g- i v i các d án ODA thu c nhóm B, B trư ng B K ho ch và u tư quy t nh u tư ho c có th u quy n cho cơ quan c p trên c a ch u tư quy t nh u tư sau khi ã thNm nh d án theo quy nh t i i m 3, i u 15 c a LQL T & XD 42/CP. B K ho ch và u tư hư ng d n c th n i dung thNm nh các d án này. h- i v i các d án quy ho ch phát tri n kinh t xã h i, vùng, lãnh th ; quy ho ch phát tri n ngành có m c chi phí l p quy ho ch t 1 t ng tr lên ph i có ý ki n
  5. th ng nh t c a B K ho ch và u tư. i v i các d án quy ho ch xây d ng ô th có m c chi phí l p quy ho ch t 500 tri u ng tr lên ph i có ý ki n th ng nh t c a B Xây d ng. V- V K HO CH HOÁ CÔNG TÁC I U TRA, KH O SÁT, QUY HO CH: 1- K ho ch v n cho công tác i u tra kh o sát l p quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a các vùng lãnh th do B K ho ch và u tư ch trì, qu n lý v n t ch c th c hi n. Trư ng h p Nhà nư c u nhi m cho B , ngành t ch c th c hi n thì B K ho ch và u tư cân i v n u tư cho B , ngành ó trong k ho ch hàng năm. 2- K ho ch v n cho công tác i u tra kh o sát l p qui ho ch phát tri n ngành do B K ho ch và u tư c n i v n u tư hàng năm theo các ngành t ch c th c hi n. 3- K ho ch v n cho công tác i u tra kh o sát qui ho ch ô th do a phương xu t yêu c u. B Xây d ng t ng h p k ho ch trong c nư c, B K ho ch và u tư cân i chung và phân c p qu n lý k ho ch th c hi n như sau: a- i u tra kh o sát l p quy ho ch xây d ng vùng và quy ho ch chung các ô th t c p t nh l tr lên, B K h och và u tư cân i tr c ti p v n ngân sách cho B Xây d ng t ch c th c hi n. b- i u tra kh o sát l p quy ho ch chi ti t trong các ô th t lo i 2 tr lên, các ô th (c p th xã) có các tr c giao thông qu c gia i qua và các khu ô th m i do B Xây d ng qu n lý và ư c Nhà nư c cân i v n hàng năm t ch c th c hi n. c) i u tra kh o sát l p quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t các ô th dư i c p t nh l và quy ho ch chi ti t các ô th , t nh l dư i lo i 2 do các a phương qu n lý t ch c th c hi n và ư c cân i hàng năm b ng ngu n v n ngân sách a phương. 4- i u tra kh o sát l p quy ho ch và chương trình v nông thôn thông qua chương trình, d án c p Nhà nư c, B k ho ch và u tư cân i v n cho b , ngành ư c Nhà nư c giao ch trì chương trình, d án ó t ch c th c hi n. VI- V XÂY D NG KHU PH TR VÀ NHÀ T M C A CÔNG NHÂN XÂY D NG Ph i làm rõ s c n thi t c a vi c xây d ng khu ph tr , nhà t m c a công nhân xây d ng trong báo cáo nghiên c u kh thi c a d án. D a trên yêu c u v quy mô, lo i hình. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư n nh m c chi phí c n thi t ho c theo t l % giá tr xây l p cho vi c xây d ng khu ph tr , nhà t m nói trên và th c hi n theo quy nh sau ây: 1- i v i các d án ư c t ch c u th u thì các chi phí xây d ng khu ph tr , nhà t m ư c tính trong giá c a các gói th u.
  6. 2- Trư ng h p c bi t, m t s d án có quy mô l n ư c Th tư ng Chính ph cho phép ch nh th u thì các chi phí nêu trên ư c qu n lý theo nguyên t c: a) V chí phí xây d ng khu ph tr ngư i quy t nh u tư căn c vào m c chi phí c n thi t ho c t l % giá tr xây l p ã ư c phê duy t trong d án kh thi khoán tr n gói cho các ơn v xây l p. b) Chi phí nhà t m c a công nhân xây d ng căn c vào nhu c u c n thi t nhưng không vư t quá 2 % giá tr xây l p và ch áp d ng i v i công trình m i kh i công xa khu dân cư, nh ng công trình theo tuy n ( ư ng xá, kênh mương c p I, ư ng dây, ư ng lâm nghi p); không áp d ng i v i các công trình trong thành ph , th xã, th tr n và khu dân cư t p trung. c) Phương th c c p phát các kho n chi phí nói trên ư c th c hi n theo t ng t trong th i gian chuNn b xây d ng v i m c khoán tr n gói, ơn v xây l p công trình ư c ch ng s d ng theo m c ích, n u ti t ki m ư c chi phí nhà t m c a công nhân xây d ng thì ư c ưa vào qu phúc l i c a ơn v , n u ti t ki m ư c chi phí khu ph tr thì ư c ưa vào quy phát tri n s n xu t c a ơn v . VII- CHI PHÍ TH M NNH VÀ TƯ V N U TƯ, XÂY D NG; CHI PHÍ B O HI M, QUY T TOÁN, KI M TOÁN CÔNG TRÌNH 1- M c chi phí thNm nh và tư v n u tư, xây d ng do B xây d ng quy nh sau khi th ng nh t v i B k ho ch và u tư và B tài chính. Chi phí tư v n u tư, xây d ng ư c xác nh thông qua u th u tuy n ch n tư v n. 2- M c chi phí b o hi m, chi phí cho công tác ki m toán và quy t toán công trình xây d ng do B tài chính quy nh. 3- Vi c qu n lý và s d ng các chi phí thNm nh và tư v n, ki m toán, quy t toán công trình, h ng m c công trình ã hoàn thành ph i th c hi n theo úng quy nh c a ch tài chính - k toán th ng k c a Nhà nư c và ph i ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan tài chính có thNm quy n. 4- Trư ng h p sau khi thNm nh, n u d án không ư c phê duy t thì d án thu c ngu n v n u tư nào ư c bù p chi phí cho công tác thNm nh và tư v n chuNn b u tư b ng ngu n v n ó. VIII- U TH U VÀ CH NNH TH U 1- Các d án u tư s d ng v n Nhà nư c, ch u tư ph i t ch c u th u theo Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 43/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph . B k ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B xây d ng, B Thương m i, hư ng d n ki m tra vi c tuy n ch n tư v n; u th u xây l p; u th u mua s m thi t b , và t ng h p báo cáo k t qu th c hi n quy ch u th y c a các B và a phương trình Th tư ng Chính ph .
  7. 2- B trư ng qu n lý ngành, th trư ng cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr và chính tr xã h i; Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh ch nh th u theo Quy ch u th u. Các c p quy t nh u tư nói trên không ư c u quy n ho c phân c p ch nh th u các d án sau ây: - D án có tính ch t nghiên c u, th nghi m; - D án có tính c p bách do thiên tai, ch ho ; - D án có tính ch t bí m t qu c gia, an ninh qu c phòng (bao g m các d án bí m t qu c gia và các d án cơ m t thu c an ninh, qu c phòng). - D án có giá tr nh dư i 500 tri u ng. - Riêng m t s d án có tính ch t c bi t ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép i v i t ng d án c th m i ư c th c hi n phương th c ch nh th u. IX- QU N LÝ K THU T, CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG VÀ NGHI M THU CÔNG TRÌNH 1- Vi c qu n lý k thu t, ch t lư ng xây d ng và nghi m thu công trình th c hi n theo quy nh t i i u 33 và 34 c a LQL T & XD 42/CP và i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng do B xây d ng ban hành. 2- i v i m t s d án quan tr ng ho c có yêu c u k thu t ph c t p ư c thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c ti n hành ki m tra xem xét công tác nghi m thu c a ch u tư thì vi c t ch c ho t ng c a H i ng nghi m thu, và m c chi phí ho t ng c a H i ng theo hư ng d n c a B xây d ng. X- V C P V N T M NG; THANH TOÁN VÀ QUY T TOÁN 1- C p v n t m ng: a) i v i các d án có u th u mua s m thi t b và u th u xây l p thì vi c t m ng v n ch th c hi n sau khi nhà th u có gi y b o lãnh th c hi n h p ng. b) i v i các d án có tuy n ch n tư v n thì vi c t m ng v n ch th c hi n sau khi h p ng d ch v tư v n ư c ký k t. c) Vi c c p v n t m ng i v i công tác n bù, gi i phóng m t b ng ư c th c hi n trên có s t ng m c v n n bù ã ư c c p có thNm quy n xét duy t. M c v n t m ng t i thi u b ng 20% k ho ch v n chi cho công tác n bù, gi i phóng m t b ng c a năm k ho ch. d) Vi c c p v n t m ng cho các chi phí khác c a Ban qu n lý d án ư c th c hi n theo hư ng d n c a B tài chính. 2- V thanh toán:
  8. Vi c thanh toán s n phNm xây l p hoàn thành ư c th c hi n theo i m 1 i u 35 c a LQL T & XD 42/CP, trong ó: a) Thanh toán kh i lư ng xây l p: - Kh i lư ng xây l p áp d ng hình th c ch nh th u ư c c p v n thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã nghi m thu hàng tháng. - Kh i lư ng xây l p áp d ng hình th c u th u ư c c p v n thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu theo ti n nghi m thu và thanh toán ghi trong h p ng. - Nh ng kh i lư ng xây l p hoàn thành ã ư c nghi m thu, n m trong ph m vi k ho ch v n u tư hàng năm (có phân chia theo quý) và không vư t t ng d toán ư c duy t thì ch u tư ph i b o m có v n thanh toán theo úng k ho ch v n ã ư c duy t. b) Kh i lư ng thi t b ư c c p v n thành toán là kh i lư ng thi t b ã nh p kho ch u tư ( i v i thi t b không c n l p) ho c ã l p t xong và ư c nghi m thu ( i v i thi t b c n l p). c) Kh i lư ng công tác tư v n ư c c p v n thanh toán là kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu có ghi trong h p ng kinh t . d) Trong năm n u có h ng m c công trình ho c công trình hoàn thành, cơ quan c p v n t m gi 5% giá tr xây l p ư c ghi k ho ch năm ó c a h ng m c công trình ho c công trình hoàn thành. Sau khi ch u tư n p báo cáo quy t toán h ng m c công trình ho c công trình hoàn thành ư c duy t, cơ quan c p v n thanh toán n t s v n chưa ư c thanh toán theo s li u quy t toán. 3- ThNm tra và phê duy t quy t toán th c hi n theo các i u 36 và 37 c a LQL T & XD 42/CP. i v i các d án u tư b ng nhi u ngu n v n khác nhau thì trong báo cáo quy t toán ph i phân tích rõ t ng ngu n v n và có s xác nh n c a các cơ quan c p ho c cho vay t ng ngu n v n. i v i các d án u tư b ng ngu n v n tín d ng thương m i thì Ngân hàng thương m i cho vay v n là ngư i ki m tra và có ý ki n nh n xét b ng văn b n trư c khi c p có thNm quy n quy t nh phê duy t quy t toán các d án nhóm B và C. XI- V CH BÁO CÁO K TOÁN TH NG KÊ Trong quá trình th c hi n u tư, các ch u tư thu c m i thành ph n kinh t ph i th c hi n ch báo cáo k toán và quy t toán do B tài chính ban hành và báo cáo th ng kê do T ng c c th ng kê ban hành. XII- X LÝ NH NG V N CHUY N TI P T VI C TH C HI N I U L QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG 177/CP SANG VI C TH C HI N LQL T & XD 42/CP
  9. a) Các d án u tư ã ư c c p có thNm quy n quy t nh u tư trư c ngày 16-7- 1996 thì không ph i trình duy t l i. b) Các d án u tư ã trình duy t trư c ngày 16-7-1996 nhưng chưa có quy t nh u tư thì ch u tư có trách nhi m trình duy t l i theo úng ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy nh t i i u 7 c a LQL T & XD 42/CP và i m 4 c a thông tư hư ng d n này. c) Sau ngày 16-7-1996, t t c các d án u tư u ph i l p và trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư theo quy nh c a LQL T & XD 42/CP và Thông tư hư ng d n này. d) i v i các d án u tư ư c c p có thNm quy n quy t nh u tư quá 12 tháng tính n ngày 16-7-1996 mà không tri n khai các bư c ti p theo thì coi như không còn hi u l c. N u th c hi n u tư thì ph i có ý ki n ch p thu n l i c a c p có thNm quy n quy t nh u tư. 2- V thNm nh và phê duy t thi t k , t ng d toán: a) Các h sơ thi t k k thu t, t ng d toán, và d toán ã l p và ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c ngày 16-7-1996 thì không ph i trình duy t l i. b) Các h sơ thi t k k thu t, t ng d toán và d toán ã trình duy t trư c ngày 16-7- 1996 nhưng chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ch u tư có trách nhi m trình duy t l i theo quy nh c a LQL T & XD 42/CP. c) Vi c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán và d toán c a các công trình ư c trình duy t sau ngày 16-7-1996 ph i th c hi n úng i u 27 c a LQL T & XD 42/CP, trong ó quy nh c th như sau: - Thi t k k thu t và t ng d toán công trình các d án thu c nhóm A, do B trư ng ho c th trư ng cơ quan qu n lý ngành phê duy t sau khi ã ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k và B xây d ng thNm nh v t ng d toán. Vi c thNm nh t ng d toán các công trình thu c nhóm này do Văn phòng thNm nh k t h p v i cơ quan chuyên môn v nh m c, ơn giá d toán c a B xây d ng th c hi n. - Thi t k k thu t và t ng d toán công trình các d án thu c nhóm B, C do ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t sau khi ã ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k và cơ quan qu n lý xây d ng thNm nh ơn giá, d toán, t ng d toán. Cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k là cơ quan ch c năng c a c p phê duy t thi t k . Khi ti n hành thNm nh cơ quan này có th s d ng các t ch c tư v n thi t k có tư cách pháp nhân thNm tra nh ng n i dung c n thi t ho c toàn b h sơ thi t k tuỳ theo yêu c u c a t ng công trình, nhưng cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k ph i ki m tra h sơ ã ư c t ch c tư v n thi t k thNm tra trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. Các t ch c tư v n thi t k nói trên không thNm tra t ng d toán, d toán công trình.
  10. Cơ quan qu n lý xây d ng thNm nh t ng d toán, d toán công trình thu c d án nhóm B, C là cơ quan ch c năng qu n lý ơn giá d toán thu c c p phê duy t t ng d toán ho c là cơ quan qu n lý nh m c, ơn giá d toán thu c các B , S qu n lý xây d ng chuyên ngành (theo quy nh t i i m 5 i u 6 c a LQL T & XD 42/CP) khi có yêu c u c a c p phê duy t t ng d toán. Các cơ quan trên ây ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu thNm nh (k c t ch c tư v n thNm tra thi t k ) và ư c hư ng chi phí th c hi n vi c thNm nh (bao g m c chi phí thuê t ch c tư v n và chuyên gia thNm tra thi t k ) theo quy nh c a B xây d ng sau khi th ng nh t v i B k ho ch và u tư và B tài chính. 3- ThNm tra và phê duy t quy t toán công trình, h ng m c công trình hoàn thành: - Các h sơ báo cáo quy t toán v n u tư công trình, h ng m c công trình hoàn thành ã ư c l p trư c ngày 16-7-1996 thì không ph i l p l i và ư c thNm tra, phê duy t theo quy nh t i Thông tư s 108 TC/ T ngày 8-12-1994 c a B tài chính. - Các h sơ báo cáo quy t toán v n u tư c a công trình, h ng m c công trình hoàn thành l p sau ngày 16-7-1996 ư c th c hi n theo LQL T & XD 42/CP và hư ng d n quy t toán v n u tư c a B Tài chính. Qu c Sam Ngô Xuân L c H T ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản