Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
74
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/1999/NĐ-CP ngày 8/9/1999 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với quân đội và công an ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch B é  La o   é n g  ­ T h ¬ n g     ® binh v µ  X∙ h éi ­ B é  Q u è c  p h ß n g  ­ B é   C « n g  a n   è    S 05/2000/TT­L T­B L § T B X H­B Q P ­ B C A   n g µ y  18 th¸ng 2 n¨ m  2000 H í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h   thi ® s è 94/1999/N§­C P  n g µ y   8/9/1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ  b s u n g   é t s è  ® i Ò u  c ñ a ® i Ò u  l Ö  b¶ o   Ó m   m hi x∙ h éi  è i víi u © n  ® é i v µ  ®  q c« n g  a n  ba n   µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h   h s è  45/C P n g µ y  15/7/1995  ñ a C h Ý n h  p h ñ c Thihµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 94/1999/N§­   µy  CP ng 8/9/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  öa  æi, bæ   vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Òu  Ö  m s® c §i l B¶o  Ó m     éi®èi víi hi x∙h       sÜ  quan, qu©n  ©n    nh chuyªn nghiÖp, h¹  Ü     s quan, binh  Ü   ©n  i  ©n     s qu ®é nh d©n  µ  v c«ng  nh©n  ©n  an  d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 15/7/1995  ña  Ýnh  ñ; sau    ã    Õn  ña  é   µi chÝnh  ¹  c Ch ph   khic ý ki c B T   tic«ng    v¨n sè 5898 TC/HCSN   µy  ng 19/11/1999,li   é    ªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    ­Quèc    phßng   ­C«ng  híng dÉn  ùc hiÖn    an    th   nh sau:   I.  C¸c c h Õ  ® é  ® î c h ë n g 1. Ch Õ     i  íiqu©n  ©n,    ®é ®è v   nh c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  an  d h l nghØ   u  h tr c tuæi so  íiquy  nh  ¹    í    v  ®Þ t i kho¶n      §iÒu  §iÒu  Ö  c¸c 1, 2, 3  23  l B¶o  Ó m     hi x∙ héi ban  µnh  Ìm    h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 15/7/1995  ña  Ýnh   c Ch phñ,® îcsöa  æi,bæ      ®   sung theo kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  1  ®Þ s 94/1999/N§­ CP  quy  nh    ®Þ nh sau:   a. Nam     tuæi ®Õ n   íi55    ®ñ 50    d   tuæi,n÷    tuæi ®Õ n   íi50    ®ñ 45    d   tuæi vµ    cã    n¨m  ng  ®ñ 20  ®ã b¶o  Ó m     éi trë lªn m µ   Þ   hi x∙ h       b suy  gi¶m  kh¶ n¨ng    lao ®éng  õ 61%   ëlªnth× c¸ch tÝnh ¬ng  u  ùc hiÖn    t  tr         l h th   nh quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1 §iÒu  §iÒu  Ö  25  l B¶o  Ó m     éi ban  µnh  Ìm  hi x∙ h   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  ngµy 15/7/1995  ña  Ýnh  ñ, nhng  m çi  c Ch ph   cø  n¨m  nghØ   u  íc tuæi 55  i h tr     ®è   víinam,  tuæi ®èi  íin÷  ×    50    v   th gi¶m  i  %   ® 1  møc   ×nh  ©n  ña  Òn ¬ng  b qu c ii l th¸nglµm    ®ãng    c¨n cø  b¶o  Ó m     éi. hi x∙h V Ý   ô: d §ång  Ý  Õu    Çn  ch thi t¸Tr V¨n  An,  tuæi,cã  n¨m  ng  51    26  ®ã b¶o  Ó m     hi x∙ héi,kh«ng    iÒu  Ön    ®ñ ® ki nghØ  u  h theo  kho¶n    Òu  §iÒu  Ö  4, §i 23  l B¶o  Ó m   hi x∙héiban  µnh  Ìm     h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 15/7/1995,bÞ    suy  gi¶m  kh¶ n¨ng    ng  lao ®é 61%, nghØ   u  h th¸ng 10/1999.Tû   Ö  ëng ¬ng  u  µng      lh l hh th¸ngcña  ng  Ý  ® îctÝnh      ®å ch An    nh sau:  Tû  Ö  l (%)    Ýnh ¬ng  u  ®Ó t l h theo kho¶n  ­ §iÒu  ­ §iÒu  Ö  1    25    l B¶o  Ó m   hi x∙héiban  µnh     h kem theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 45/CP: 26  n¨m  Ýnh  t b»ng  67%. Tû   Ö  l (%)  Ýnh  t gi¶m  nghØ   u  íc tuæi 55  ®èivíinam)  do  h tr     (    theo NghÞ   ®Þnh  è  s 94/1999/N§­ CP; (55 tuæi­51       tuæi)x    4%   1% =  ­Tû  Ö    l (%)    Ýnh ¬ng  u  ®Ó t l h theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 94/1999/N§­ CP
  2. 2 67%      63% ­4% =  b. Qu © n   ©n,    nh c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  ∙  ã    n¨m  ng  an  d h l ® c ®ñ 20  ®ã b¶o  Ó m     éi trëlªn,trong ®ã   ã    n¨m  µm  hi x∙ h         c ®ñ 15  l nghÒ   Æc   Öt nÆng   ® bi   nhäc,® Æc   Öt®éc  ¹im µ   Þ    bi   h   b suy  gi¶m kh¶  n¨ng    ng  õ61%   ëlªnth× lao®é t   tr       c¸ch  Ýnh ¬ng  u  ùc  Ön    t l h th hi nh quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  §iÒu  Ö  1  25  l B¶o  hiÓ m     éi ban  x∙ h   hanh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 15/7/1995  ña  c ChÝnh  ñ, nhng  m çi  ph   cø  n¨m  nghØ   u  íc tuæi 50  i  íinam,  tuæi ®èi h tr     ®è v   45     víin÷  ×    th gi¶m  i    ® 1% møc   ×nh  ©n  ña  Òn ¬ng  b qu c ti l th¸ng lµm  cø  ng    c¨n  ®ã b¶o  Ó m     éi. hi x∙h V Ý   ô: d §ång  Ý  ch trung t¸Nguy Ôn  µng  © n,  tuæi,cã  n¨m  ng       Ho Qu 43    22  ®ã b¶o hiÓ m     éi trong    ã  n¨m  µm  x∙ h   ®ã c 15  l nghÒ   Æc   Öt nÆng   äc, bÞ     ® bi   nh   suy gi¶m  kh¶  n¨ng    ng  lao ®é 63%,  nghØ   u  h th¸ng 11/1999. Tû   Ö  ëng ¬ng  u      lh l h hµng  th¸ngcña  ng  Ý  © n   îctÝnh      ®å ch Qu ®  nh sau:   ­Tû  Ö    l (%)    Ýnh ¬ng  u  ®Ó t l h theo kho¶n  ­§iÒu  ­§iÒu  Ö    1   25   l B¶o  Ó m   hi x∙héiban  µnh  Ìm     h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 45/CP. 22  n¨m  Ýnh  t b»ng  59%. ­ Tû  Ö    l (%)  Ýnh  t gi¶m  nghØ   u  íctuæi 50  ®èivíi do  h tr     (    nam)  theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 94/1999/N§­ CP: (50 tuæi­43       tuæi)x    7%   1% =  ­Tû  Ö    l (%)    Ýnh ¬ng  u  ®Ó t l h theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 94/1999/N§­ CP. 59%      52% ­7% =  c. Qu © n   ©n,    nh c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  ã    n¨m  ng    an  d h l c ®ñ 30  ®ã b¶o hiÓ m     éitrëlªn,nam     tuæi,®Õ n   íi tuæi,n÷    tuæi ®Õ n   íi x∙h       ®ñ 50    d  55    ®ñ 45    d  50 tuæith× khinghØ  u  îchëng ¬ng  u        h®  l h nh c¸ch tÝnh    quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1 §iÒu  §iÒu  Ö  25  l B¶o  Ó m     éi ban  µnh  Ìm  hi x∙ h   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  ngµy  15/7/1995 cña  Ýnh  ñ,kh«ng    Ch ph   ph¶itÝnh    gi¶m  ûlÖ    µ  t   % v kh«ng  ph¶i   qua gi¸m  nh  ®Þ kh¶  n¨ng    ng. lao®é V Ý   ô: d §ång  Ý  îng t¸Tr¬ng  ÷u  µo  ch th     H H (nam),50    tuæi,cã  n¨m  ng      30  ®ã b¶o hiÓ m     éi,nghØ   u  x∙ h   h th¸ng  12/1999. Tû   Ö  ëng ¬ng  u  µng    lh l hh th¸ng  ña  c ®ång  Ý  µo  îctÝnh    ch H ®  nh sau:  ­Tû  Ö    l (%)    Ýnh ¬ng  u  ®Ó t l h theo kho¶n  ­§iÒu  ­§iÒu  Ö    1   25   l B¶o  Ó m   hi x∙héiban  µnh  Ìm     h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 45/CP: +  n¨m  Ýnh  15  t b»ng  45%. +  õ  T n¨m  16  n   thø  ®Õ n¨m  30  Ýnh  thø  t thªm  30%. Tæng  c«ng:   75% ­Tû  Ö    l (%)    Ýnh ¬ng  u  ®Ó t l h theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 94/1999/N§­ CP: +  n¨m  Ýnh  30  t b»ng  75% 2. Ch Õ     i  íiqu©n  ©n,    ®é ®è v   nh c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  an  d h l chuyÓn  sang  µm  l c«ng  Öc  vi kh¸c (bao  å m     g chuyÓn  ¹  ç  ti ch sang  ëng  Õ     h ch ®é c«ng  nh©n    viªn chøc  èc  qu phßng, c«ng  ©n  Öc    nh vi chøc  c«ng  hoÆc   an  chuyÓn 
  3. 3 ngµnh sang    é  c¸n b c«ng  ©n    nh viªnchøc  µ   íc), îcbæ   Nh n     sung  ® theo  kho¶n    2 §iÒu  NghÞ   nh  è  1  ®Þ s 94/1999/N§­   CP quy  nh    ®Þ nh sau:   a. Qu © n   ©n, c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  ∙  ã  êigian ®ãng      nh   an  d h l ® c th     b¶o hiÓ m     éi theo  x∙ h   møc   Òn ¬ng  éc  ti l thu c«ng  Öc  vi nÆng   äc, ®éc  ¹i  nh   h, nguy  hiÓ m  hoÆc   Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  ® bi   nh   h, nguy  Ó m   hi (theo danh  ôc  Ò     m ngh do  é   B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ    éi quy  nh)    n¨m  ë lªn m µ   v x∙ h   ®Þ ®ñ 15  tr     chuyÓn  sang  µm  l c«ng  Öc  vi kh¸c ®ãng    b¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   møc ¬ng  Êp  l th h¬n  ×  th nghØ  u  îclÊy c¸c møc ¬ng  ng  h®     l ®ã b¶o  Ó m     éicña  n¨m  Òn hi x∙h   5  li   kÌlµm    c«ng  Öc  vi nÆng   äc,®éc  ¹i, nh   h  nguy  Ó m     µm  ¬  ë  Ýnh ¬ng  ­ hi ®Ó l c s t l h u: V Ý   ô: d §ång  Ý  ch NguyÕn  Minh §øc, th ng  ý  ©n  ©n    î u qu nh chuyªn nghiÖp, thñ    kho nguyªn  Öu,®ñ   iÒu  Ön  li   ® ki nghØ   u  h th¸ng 2/2000  ã    n¨m  µm  c ®ñ 15  l nghÒ   c  ¹i  ®é h ,nguy  Ó m.  hi Qu¸  ×nh  Ôn  Õn ¬ng  ña  ng  Ý  tr di bi l c ®å ch §øc   nh sau:   Th¸ng 6/1974 nhËp  ngò; th¸ng 8/1977 thiÕu uý  qu©n  nh©n  chuyªn  nghiÖp  îsöa  ÷a  n,tr×nh ®é   ¬  Êp;th¸ng 8/1987  th  ch ®¹     sc     trung uý  ©n  ©n     qu nh chuyªn nghiÖp  ëng ¬ng    h l chuyÓn  æi  ® sang  Ö   è    h s 3,4;th¸ng8/1989  îng uý    th   qu©n  ©n  nh chuyªn nghiÖp  ëng ¬ng    h l chuyÓn  æi  ® sang  Ö   è  h s 3,65. Th¸ng 8/1992  chuyÓn  sang  c«ng  ©n    nh viªnchøc  èc  qu phßng, thñ      kho nguyªn liÖu,hëng ¬ng  ã m     Ëc        l nh IIb 5/7 chuyÓn  æi  ® sang  Ö   è  h s 2,49;th¸ng     8/1998  chuyÓn sang  Õ     ©n  ©n  ch ®é qu nh chuyªn  nghiÖp, hëng ¬ng  ¬  Êp    l sc nhã m   bËc  3,  8/10; h Ö   è    s 3,5, phiªn qu©n   µ m   îng  ý; nghØ   u      h th u  h th¸ng  2/2000. C¸ch  Ýnh  t møc  ×nh  ©n  Òn l ng  b qu ti  ¬ th¸ng®Ó   µm    tÝnh ¬ng  u:   l c¨n cø  l h +  Ýnh  T møc  ×nh  ©n  Òn l ng  b qu ti  ¬ cao  Êt cña  n¨m  Òn kÒ   µm  nh   5  li   l c«ng  viÖc  c  ¹i, ®é h   nguy  Ó m: hi ­ Tõ    th¸ng 8/1987  n     ®Õ th¸ng 7/1989  µ 24    l   th¸ng;h Ö   è    © m     s 3,4;th niªm  15%: 180.000®  3,4 x  x    1,15 x  th¸ng=    24    16.891.200® ­ Tõ    th¸ng 8/1989  n     ®Õ th¸ng 7/1992  µ36    l   th¸ng;h Ö   è    s 3,65;th© m       niªn 18%: 180.000®  x3,65 x    1,18 x  th¸ng=    36    27.909.360® +  ¬ng  ×nh  ©n: (16.891.200 +  L b qu     27.909.360):60 =      746.676® b. Qu © n   ©n,    nh c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  ã    n¨m  an  d h l c ®ñ 20  tuæi qu©n     trë lªn,theo     yªu  Çu  ña  chøc, ® îc cÊp  ã  Èm   Òn  c c tæ     c th quy (theo  Ët  Ü   Lu S quan  µ  Òu  Ö  ©n  ©n  v §i l qu nh chuyªn nghiÖp  ña  © n   i  ©n  ©n;    c Qu ®é nh d Ph¸p  lÖnh  Ò   ùc l ng  ninh, Ph¸p  Önh  Ò   v l  î An    l v C¶nh    ©n  ©n)  s¸tnh d quyÕt  nh   ®Þ chuyÓn  sang  Õ     ch ®é c«ng  ©n    nh viªnchøc  èc  qu phßng,c«ng  ©n      nh viªnchøc  ngµnh  c«ng  hoÆc   iÒu  ng  an  ® ®é sang  c«ng    ¹ c¸cc¬  t¸ct     quan  i §¶ng,Nhµ   íc,   n  §oµn  Ó  µi lùc l ng  ò  th ngo    î v trang,n Õu       khi nghØ   u  ã  h c møc  ¬ng  Êp  ¬n  l th h møc  ¬ng    ang  ¹  ò  ×  îc lÊy  l khi ® ti ng th ®   møc  ¬ng  ×nh  ©n  ña  Òn ¬ng  l b qu c ti l ®ãng  b¶o  Ó m     éicña  n¨m  èicïng tr ckhichuyÓn    µilùcl ng vò  hi x∙h   5  cu     í    ra ngo    î   trang®Ó   µm  ¬  ë  Ýnh ¬ng  u.   l cst l h V Ý   ô: d
  4. 4 §ång  Ý  Çn  ch Tr V¨n  Ç n,  î ý,trung t¸tõ th¸ng 7/1988  ã  C tr    l        c møc ¬ng  Ö   l h sè    ã  n¨m  5,3;c 30  tuæi qu©n;    th¸ng 8/1993  îc ®iÒu  ng    ®  ®é sang c«ng    ¹ t¸ct   i Bé   ©y  ùng,lµchuyªn viªnchÝnh  ã  X d       c møc ¬ng  Ö   è  l h s 5,03;th¸ng 8/1996  ã      c møc ¬ng  Ö   è  l h s 5,31;th¸ng 9/1999  ã      c møc ¬ng  Ö   è    l h s 5,6 (b¶ng ¬ng  µnh  l H chÝnh  M∙  è  ­  s (01.002);th¸ng    2/2000  ëng ¬ng  u.  h l h C¸ch  Ýnh ¬ng  ×nh  t l b qu©n  ña  ng  Ý  Ç n     c ®å ch C nh sau: TiÒn ¬ng  ña  ng  Ý  Ç n   íckhinghØ  u  l c ®å ch C tr     h (th¸ng1/2000)cã  Ö   è     hs thÊp  ¬n  h møc   Òn ¬ng  ng  ti l ®ã b¶o  Ó m     éi tr c khi ® îc ®iÒu  ng    hi x∙ h   í       ®é ra ngoµiqu©n  i.Do  Ëy,®ång  Ý  Ç n   îclÊy møc  Òn l ng  ×nh  ©n      ®é   v   ch C ®   ti  ¬ b qu 5 n¨m  èicïng tr ckhichuyÓn    µiqu©n  i (gåm  th© m     ©n  i cu     í    ra ngo   ®é   c¶  niªnqu ®é   b»ng 30%)    µm  ¬  ë  Ýnh ¬ng  u: ®Ó l c s t l h 180.000  5,3 x    1.240.200®/th¸ng x    1,3 =  c. Qu © n   ©n,    nh c«ng  nh©n   ©n   ëng ¬ng  ∙  an  d h l ® chuyÓn  sang  c«ng  nh©n    viªnchøc  èc  qu phßng, c«ng  ©n      nh viªnchøc c«ng  hoÆc   an  chuyÓn    ra ngoµi qu©n  i  µ    ®é v c«ng  thuéc  Ön  an  di sau  y     ®© khi nghØ   u  ã  h c møc  ¬ng  l thÊp  ¬n  h møc ¬ng    ang  ¹  ò  ×  îclÊy møc ¬ng  ng  l khi® ting th ®     l ®ã b¶o  Ó m     hi x∙ héicña  n¨m    10  (bao  å m   n¨m  èitr ckhichuyÓn    µiqu©n  i,c«ng  g 5  cu   í     ra ngo   ®é   an  éng  íi n¨m  èitr ckhinghØ  u    µm  ¬  ë  Ýnh ¬ng  u): c v 5  cu   í     h ®Ó l c s t l h ­ §ñ  n¨m  n   íi20    15  ®Õ d   n¨m  tuæi qu©n,  îc cÊp  ã  Èm  Òn    ®  c th quy (theo  LuËt  Ü   S quan  µ  Òu  Ö  ôc  ô  i  íiqu©n  ©n  v §i l ph v ®è v   nh chuyªn nghiÖp  ña  c Qu © n   i nh©n  ©n;  ®é   d Ph¸p  Önh  Ò   ùc l ng An  l v l  î   ninh,Ph¸p  Önh  Ò     l v C¶nh   s¸t nh©n   ©n)  d quyÕt  nh   ®Þ chuyÓn  sang  c«ng  ©n   nh viªn chøc  èc    qu phßng,   c«ng  ©n    nh viªnchøc  µnh  ng c«ng  hoÆc   iÒu  ng  an  ® ®é sang c«ng    ¹    t¸ct ic¸c c¬ quan  §¶ng,Nhµ   íc,§oµn  Ó  µilùcl ng vò    n  th ngo    î   trang. ­ §ñ  n¨m    20  tuæi qu©n  µ   ù nguyÖn      m t  xinchuyÓn    µm  Öc  µilùc ra l vi ngo     l ng vò  î   trang. V Ý   ô: d §ång  Ý  Çn  ch Tr V¨n  Sinh,trî ý,®¹iuý  õ th¸ng 8/1988  ã          t  l   c møc  ¬ng  Ö   l h sè 4,15,cã    n¨m    ®ñ 20  tuæiqu©n; th¸ng10/1993          xinchuyÓn  µnh    é    ng ra B V¨n ho¸    ­ Th«ng    µ tuyªn truyÒn    Ýnh  ã  tin,l     viªn ch c møc  ¬ng  Ö   è  l h s 3,73;th¸ng     12/1996  ã  c møc ¬ng  Ö   è  l h s 3,93 (theo b¶ng ¬ng  sè      l m∙  17.177);  th¸ng2/2000    hëng ¬ng  u  µng  l hh th¸ng.C¸ch  Ýnh ¬ng  ×nh  ©n    µm  cø  Ýnh ­   t l b qu ®Ó l c¨n  t l ¬ng  u  ña  ng  Ý  h c ®å ch Sinh    nh sau:  +  ¬ng  ña  n¨m  èicïng tr ckhinghØ  u: L c 5  cu     í    h ­Tõ    th¸ng2/1995  n     ®Õ th¸ng11/1996  µ22    l   th¸ng;h Ö   è    s 3,73: 180.000®  3,73 x  th¸ng=  x    22    14.770.800 ®   ­Tõ    th¸ng12/1996  n     ®Õ th¸ng1/2000  µ38    l   th¸ng;h Ö   è    s 3,93: 180.000    3,93 x  th¸ng=  ® x    38    26.881.200® +  ¬ng  ña  n¨m  èicïng tr ckhichuyÓn  µnh L c 5  cu     í    ng ­ Tõ    th¸ng10/1988  n     ®Õ th¸ng9/1993  µ60    l   th¸ng;h Ö   è    s 4,15;th© m       niªn 20%; 180.000  4,15 x    60  x    1,2 x  th¸ng=    53.784.000 ®   +  ¬ng  ×nh  ©n  n¨m  µm    tÝnh ¬ng  u: L b qu 10  l c¨n cø  l h (14.770.800®  26.881.200 ®   53.784.000 ®)   +    +    :120  th¸ng=    795.300  ®
  5. 5 d. ViÖc  Ýnh ¬ng  u    t l h cho    i t ng quy  nh  ¹    iÓ m       nãi c¸c ®è  î   ®Þ ti ® c¸c a, b, c    trªnkh«ng    ông  i víingêihëng  Òn ¬ng    ¸p d ®è       ti l kh«ng  éc thang,b¶ng ¬ng  thu     l do  µ   ícquy  nh. Nh n   ®Þ e.Nh÷ng  êi®∙  îctÝnh ¬ng  u    ng   ®   l h theo c¸ch tÝnh      quy  nh  ¹ 1  ®Þ t   trong 3  i   tr ng  îp  ê h quy  nh  ¹    iÓ m       trªnth×  ®Þ tic¸c ® a, b, c    kh«ng  ëng  h kho¶n  îcÊp  tr  theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  è  ®Þ ti  3  ®Þ s 812/TTg  µy  ng 12/12/1995  ña  ñ  c Th t ng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    í  ph v vi bæ sung  i t ng hëng  î Êp  Êt  ®è  î   tr c m søc    ng  µi lao ®é d   h¹n;trî Êp     c thªm  i víingêihu  Ý c«  n  µ  ®è       tr   ®¬ v c«ng  ©n    nh viªnchøc  µ qu©n   l  nh©n  chuyÓn  µnh  Ò   u. ng vh 3. Thêi gian  ÷  ©n  ©n,      n qu nh c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  an  d h l nghØ  sinh  con theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  3  1  ®Þ s 94/1999/N§­   îc CP ®   tÝnh  µ thêigian    ëng  l    ®Ó h b¶o  Ó m     éi.Trong  êigian  µy  é   èc  hi x∙ h   th   n B Qu phßng, Bé     C«ng  kh«ng  ng  an  ®ã 15%   Òn ¬ng  µ  ÷  ©n  ©n,  ti l v n qu nh c«ng    an nh©n  ©n  d kh«ng  ph¶i®ãng    5%.  êigian nµy  îcquy  nh    Th     ®  ®Þ nh sau:  a. Thêi gian  ÷  ©n  ©n,      n qu nh c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng  an  d h l nghØ  sinh  con trong thêih¹n  th¸ng,6      5    th¸ng vµ  êigian nghØ     th     thªm  sinh ®«i trëlªn do        quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n  vµ  §iÒu  §iÒu  Ö  c¸c 1  2  10  l B¶o  Ó m     éi®èi víiqu©n   hi x∙h       nh©n, c«ng  nh©n  ©n.   an  d b. Thêigian qu©n  ©n, c«ng  nh©n  ©n  ëng ¬ng        nh   an  d h l nghØ   Öc  vi nu«i   con nu«is¬    sinh hîp ph¸p     quy  nh  ¹  Òu  §iÒu  Ö  ®Þ ti §i 11  l B¶o  Ó m     éi®èi hi x∙h     víi ©n  ©n, c«ng  nh©n  ©n.  qu nh   an  d Quy  nh    ®Þ trªnkh«ng  dông  i  íinh÷ng  êng  îp  ¸p  ®è v   tr h nghØ   thªm    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  ®iÒu  Ö  3  10  l B¶o  Ó m     éi®èi víiqu©n  ©n, c«ng  hi x∙h       nh   an  ©n  ©n. nh d V Ý   ô: d §ång  Ý  ¹m  Þ   ch Ph Th §«ng,th ng uý  ©n  ©n    î   qu nh chuyªn    nghiÖp,cã    møc   l ng  Ö   è    µ  n¨m  ¬ h s 3,7 v 16  tuæiqu©n, nghØ      sinh con  haivµo    thø    th¸ng2/2000    ® îchëng  î Êp    tr  c b¶o  Ó m     éitrong 5  hi x∙h     th¸ng,m çi th¸ngb»ng:        180.000    3,7 x  ® x    1,16 =    772.560  .   ® II. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h 1. Thñ  ôchå  ¬  Ðt hëng    t  sx  b¶o  Ó m     éicho    i t ng quy  nh  ¹ hi x∙h   c¸c®è  î   ®Þ ti  Th«ng   nµy  ùc  Ön  t th hi theo  quy  nh  Ön  µnh. Riªng  i  íingêi thuéc ®Þ hi h   ®è v       diÖn  quy  nh  ¹    iÓ m       ®iÓ m   M ôc    ®Þ ti ® c¸c a, b, c  2  I Th«ng   µy  Çn  ã  tn c c thªm  quyÕt  nh  iÒu  ng  ®Þ ® ®é hoÆc   chuyÓn  Öc  vi kh¸c hoÆc     chuyÓn    µilùc ra ngo     l ng vò  î   trang.   2.§èivíi   é,nh©n    ¬  Õu  ëng  Òn l ng       b c¸n viªnc y h ti  ¬ theo  thang,b¶ng ¬ng    l cña  ùcl ng vò  l  î   trang® îc¸p dông         c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  15  k t  ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 94/1999/N§­   µy  CP ng 8/9/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 4. Kh«ng    Õt  iÒu    gi¶iquy ® chØnh  ¹ c¸c tr ng  îp  ∙  ëng    Õ     li   ê h ® h   c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi tr c ngµy  hi x∙ h   í   NghÞ   nh  è  ®Þ s 94/1999/N§­   µy  CP ng 8/9/1999  ã  c hiÖu  ùcthi µnh. l   h
  6. 6 5. Ngoµi nh÷ng  iÓ m   îcsöa  æi, bæ       ® ®  ®   sung  quy  nh  ¹ Th«ng   µy, ®Þ ti  tn   c¸c néidung     kh¸c ®∙    quy  nh  ®Þ trong §iÒu  Ö    l B¶o  Ó m     éiban  µnh  Ìm  hi x∙h   h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 15/7/1995  µ  v Th«ng   sè  t 29/LB­   µy  TT ng 02/11/1995  ña    é  c Liªnb Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Quèc    X∙      phßng    éi ­N   vô  Én  ÷nguyªn hiÖu  ùc. v gi     l Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¶nh  Ò   v Liªnbé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Quèc    X∙      phßng    ­ C«ng  ®Ó   an  nghiªn  cøu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản