Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT/BTP-BTCCBCP-BTC-BCA của Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công an

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
70
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT/BTP-BTCCBCP-BTC-BCA của Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT/BTP-BTCCBCP-BTC-BCA của Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT/BTP-BTCCBCP-BTC-BCA của Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công an

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch cña Bé t ph¸p - ban tæ chøc - c¸n bé chÝnh phñ - bé Tµi chÝnh - Bé C«ng an Sè 05/2001/TTLT/BTP- BTCCBCP-BTC-BCA ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2001 Híng dÉn chÕ ®é båi dìng ®èi víi mét sè chøc danh t ph¸p Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 06/2001/Q§-TTg ngµy 10/01/2001 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÕ ®é båi d ìng ®èi víi mét sè chøc danh t ph¸p. Sau khi cã ý kiÕn cña Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao t¹i C«ng v¨n sè 28/TCCB ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2001, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao t¹i C«ng v¨n sè 276/VP-VKSTC ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2001 vµ Bé Quèc phßng t¹i C«ng v¨n sè 491/BQP ngµy 01/3/2001. Liªn tÞch Bé T ph¸p, Ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng an h íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é båi dìng ®èi víi c¸c chøc danh t ph¸p nh sau: I. §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông ThÈm ph¸n, §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn, Th ký tßa ¸n ®ang lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan §iÒu tra; ViÖn KiÓm s¸t; Toµ ¸n (kÓ c¶ thuéc Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an). II. Møc båi dìng: 1. Møc 120.000 ®ång/ngêi/th¸ng ¸p dông ®èi víi ThÈm ph¸n, §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn. 2. Møc 100.000 ®ång/ngêi/th¸ng ¸p dông ®èi víi th ký toµ ¸n - §èi víi ThÈm ph¸n, Th ký toµ ¸n thuéc Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao khi h- ëng chÕ ®é båi dìng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× kh«ng hëng kho¶n trî cÊp ngoµi l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 683/VPCP-VX ngµy 14/02/1997 cña V¨n phßng ChÝnh phñ. III. Nguån kinh phÝ, c¸ch chi tr¶ 1. Nguån kinh phÝ Nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é båi dìng ®èi víi mét sè chøc danh t ph¸p nªu trªn ®îc bè trÝ vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¸c c¬ quan cã ®èi tîng ®îc hëng theo quy ®Þnh t¹i §iÓm I cña Th«ng t nµy. 2. C¸ch chi tr¶
  2. 2 - ViÖc båi dìng ®èi víi ThÈm ph¸n, §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn, Th ký toµ ¸n thuéc ®¬n vÞ nµo do ®¬n vÞ ®ã chi tr¶. - Møc båi dìng ®îc tÝnh tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh cña chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. - Møc båi dìng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy kh«ng ®îc tÝnh ®Ó hëng c¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ. 3. Qu¶n lý, quyÕt to¸n kinh phÝ ViÖc qu¶n lý, cÊp ph¸t, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ theo chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ ®îc h¹ch to¸n vµo môc 102, tiÓu môc 08 theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng t¬ng øng cña môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. IV. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ liªn Bé ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản