Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BYT-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BYT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BYT-BQP về việc hướng dẫn về công tác kết hợp quân, dân y trong phòng chống sốt rét do Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BYT-BQP

  1. B QU C PHÒNG-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/TTLT-BYT-BQP Hà N i , ngày 29 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - B QU C PHÒNG S 05/2003/TTLT-BYT-BQP NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯ NG D N V CÔNG TÁC K T H P QUÂN, DÂN Y TRONG PHÒNG CH NG S T RÉT Th c hi n Ch th s 09/CT ngày 19/4/1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v công tác y t quân i; phát huy t t s c m nh c a y t nhân dân và y t quân i cho vi c chăm sóc s c kh e nhân dân và cán b chi n sĩ quân i trong công tác phòng ch ng s t rét, liên B Y t - B Qu c phòng "Hư ng d n v k t h p quân, dân y trong phòng ch ng s t rét" như sau: I. NH NG V N CHUNG 1. Ph m vi hư ng d n: Thông tư liên t ch này hư ng d n v k t h p trong công tác phòng ch ng s t rét c a các ơn v quân y và dân y trong ph m vi c nư c. Vi c k t h p quân, dân y phòng ch ng các b nh d ch khác và thu nh n ngư i b thương, b b nh v n ư c th c hi n theo Thông tư liên B Y t - Qu c phòng s 09/TT-LB ngày 21 tháng 7 năm 1992. 2. Trong Thông tư liên t ch này m t s t ng dư i ây ư c hi u như sau: - Quân y: Y t quân i. - Dân y: Y t nhà nư c không bao g m y t quân i - Y t cơ s : Y t xã, b n, quân y trung oàn ho c tương ương. - V t tư y t : Bao g m thu c, hóa ch t, d ng c y t ... dùng cho vi c chNn oán và i u tr ngư i b s t rét, phòng ch ng d ch và nguy cơ d ch s t rét. II. C NG C V T CH C 1. tuy n Trung ương:
  2. Tăng cư ng s ph i h p ch t ch gi a V Y t d phòng, các V liên quan (B Y t ), D án Qu c gia phòng ch ng s t rét (Vi n S t rét ký sinh trùng - côn trùng Trung ương, Vi n S t rét ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn, Phân vi n S t rét ký sinh trùng - côn trùng thành ph H Chí Minh) v i C c Quân y và h th ng d phòng quân i trong công tác ch o và s d ng các l c lư ng dân y và quân y th c hi n các m c tiêu c a D án Qu c gia phòng ch ng s t rét. Thành l p Ban quân dân y Trung ương g m các thành ph n: B Y t , C c Quân y, D án Qu c gia phòng ch ng s t rét. nh kỳ 6 tháng h p m t l n ki m i m công vi c và n nh k ho ch 6 tháng ti p theo. H p b t thư ng khi có nhi m v t xu t. 2. tuy n t nh: T i nh ng t nh có s t rét lưu hành, thành l p Ban quân dân y t nh, g m các y viên sau: + Giám c Trung tâm Phòng ch ng s t rét t nh ho c Giám c Trung tâm Y t d phòng t nh + Ch nhi m Quân y B ch huy biên phòng t nh. + i trư ng i v sinh phòng d ch quân khu, quân oàn (n u có óng quân t i t nh). 3. tuy n huy n, xã: a) T t c các huy n thu c vùng s t rét lưu hành, biên gi i, vùng sâu, vùng xa nh t thi t ph i thành l p Ban quân dân y huy n g m các thành ph n: Trung tâm Y t d phòng huy n, Ch nhi m Quân y c a các ơn v quân i và quân y n biên phòng óng quân trong a bàn. b) Riêng tuy n xã thu c nh ng vùng trên n u th y c n thi t cũng có th thành l p Ban quân dân y xã v i các thành ph n quân và dân y tương t . III. TRI N KHAI CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG S T RÉT T i nh ng vùng s t rét lưu hành áp d ng th ng nh t các bi n pháp phòng ch ng s t rét cho b i và nhân dân như sau: 1. Công tác phòng ch ng vectơ: - N m màn. - TNm màn b ng hóa ch t xua di t mu i. Phun t n lưu hóa ch t trên vách nhà , lán tr i. Trung tâm phòng ch ng s t rét t nh ho c Trung tâm Y t d phòng, i Y t d phòng huy n ch u trách nhi m chính v ch o chuyên môn k thu t như: hóa ch t s d ng, li u lư ng ch nh phun, tNm theo quy nh c a D án Qu c gia phòng ch ng s t rét.
  3. Tùy theo tình hình s t rét m i khu v c mà có các ch nh: phun t n lưu, tNm màn ho c c hai và vào các th i gian phù h p. Nên t ch c phun, tNm màn cho các ơn v b i và nhân dân a phương cùng m t th i gian, m t lo i hóa ch t d theo dõi, ch o. Khi t ch c các chi n d ch phun, tNm màn, i u tr cho b i và nhân dân ph i có s ph i h p quân dân y thông qua Ban quân dân y t nh, huy n, xã. 2. Công tác giám sát d ch t , phát hi n và qu n lý ca b nh s t rét: Giám sát d ch t s t rét, giám sát ngu n b nh, phát hi n và qu n lý ca b nh s t rét là nhi m v c a các cơ s y t quân y và dân y, nhưng trong quá trình th c hi n ph i có s ph i h p chi vi n l n nhau. c bi t Quân y B i biên phòng và quân y các ơn v vùng sâu, vùng xa c n giúp dân y giám sát, qu n lý ca b nh s t rét trên a bàn và trên các i tư ng giao lưu qua biên gi i. C n phát tri n các i m kính hi n vi các n biên phòng (dân y a phương h tr ) và các xã vùng sâu, vùng xa. Các i m kính hi n vi c a h th ng dân y có th xét nghi m ho c h tr v t tư xét nghi m cho y t quân i và ngư c l i. Các phương pháp xét nghi m, chNn oán ph i ư c th ng nh t gi a các cơ s y t dân y và quân y theo quy nh c a B Y t . 3. Công tác i u tr s t rét: Vi c khám và i u tr b nh s t rét thông thư ng ư c th c hi n theo tuy n c a quân y ho c dân y và theo hư ng d n c a B Y t . Riêng nh ng trư ng h p s t rét n ng, s t rét ác tính thì cơ s y t g n nh t (b t k là quân y hay dân y) ph i có trách nhi m c p c u i u tr . Trư ng h p c n chuy n lên tuy n trên ph i tuân theo các ch nh và ch ng ch nh t i hư ng d n chNn oán và i u tr s t rét c a B Y t . T i các vùng biên gi i, vùng sâu, vùng xa mà y t a phương còn y u ho c do cơ quan y t a phương yêu c u chi vi n thì quân y ơn v óng quân trên a bàn ph i có trách nhi m tham gia khám b nh và i u tr như m t cơ s y t khu v c. Trong trư ng h p này, v t tư và kinh phí khám ch a b nh cho dân do y t a phương m b o. Nơi có nhu c u và có i u ki n có th thành l p tr m y t h n h p quân - dân y ph c v cho b i và nhân dân. 4. Công tác phòng ch ng d ch s t rét: Phòng ch ng d ch s t rét là nhi m v y t c a c quân y và dân y. Quân y và dân y ph i thư ng xuyên quan h ch t ch , thông báo cho nhau tình hình d ch b nh s t rét c a các cơ quan ơn v trên a bàn do mình qu n lý. Khi có nguy cơ e d a d ch s t rét, y t a phương và quân y các ơn v óng quân trên a bàn ph i báo cáo ngay lên y t c p trên c a c hai bên và Ban quân dân y b ng phương ti n nhanh nh t, ng th i t ch c h p bàn v i nhau l p k ho ch phòng ch ng d ch.
  4. Khi có d ch s t rét x y ra ph i th c hi n nghiêm ch báo cáo d ch khNn c p và nhanh chóng thành l p Ban ch o ch ng d ch tri n khai k ho ch phòng ch ng, không thành d ch l n, kéo dài và lan r ng. K t qu phòng ch ng d ch ư c báo cáo theo quy nh lên y t c p trên, V Y t d phòng (B Y t ), Vi n S t rét ký sinh trùng - côn trùng Trung ương, Vi n S t rét ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn, Phân vi n S t rét ký sinh trùng - côn trùng thành ph H Chí Minh, C c Quân y. Tùy theo c i m, quy mô c a v d ch ho c nh n ư c s yêu c u h tr c a Ban quân dân y s t i, B Y t , Vi n S t rét ký sinh trung và côn trùng Trung ương, Vi n S t rét Ký sinh trùng và côn trùng Quy Nhơn, Phân vi n S t rét ký sinh trùng và côn trùng thành ph H Chí Minh và C c Quân y có trách nhi m t ch c i u ng các t ( i) cơ ng ch ng d ch c a dân y và quân y tuy n sau n chi vi n tăng cư ng. Trong trư ng h p các ơn v quân y c n các phương ti n c p c u, i u tr , thu c, hóa ch t phun tNm phòng ch ng vectơ mà phía quân y do i u ki n khách quan chưa k p chuNn b thì cơ quan y t dân y ph i có trách nhi m h tr giúp và ngư c l i. V i nh ng D án tr ng i m nhà nư c (xây d ng các tuy n ư ng, các công trình th y i n...) n u l c lư ng tham gia thi công bao g m c l c lư ng quân i và dân s thì l c lư ng y t hai bên u ph i có trách nhi m ph i h p, th ng nh t bàn k ho ch phòng ch ng s t rét, h tr nhau v phương ti n, v t tư y t ... khi có yêu c u IV. V ÀO T O, GIÁO D C TRUY N THÔNG PHÒNG CH NG S T RÉT Hàng năm, i di n y t quân i ư c m i tham d các h i ngh t ng k t công tác, giao ban phòng ch ng s t rét nh kỳ do cơ quan y t dân y các c p t ch c. Ngư c l i, trong i u ki n cho phép, cơ quan y t dân y có th ư c m i tham d h i ngh c a phía Quân y. Vi n, Phân vi n, Trung tâm Phòng ch ng s t rét t nh ho c Trung tâm y t d phòng, huy n có trách nhi m h tr ào t o, b túc cán b chuyên môn cho l c lư ng y t quân i, B i biên phòng. L c lư ng này sau khi xu t ngũ có th ư c ưu tiên s d ng làm cán b y t cơ s tham gia công tác phòng ch ng s t rét. Các l p t p hu n phòng ch ng s t rét do h th ng chuyên khoa các c p dân y t ch c c n m i các h c viên là y t quân i tham gia tùy theo i tư ng và h tr cung c p cho y t quân i các tài li u, v t li u ph c v cho công tác ào t o nghi p v cán b quân y phòng ch ng s t rét. Các cơ quan y t quân và dân y có trách nhi m xây d ng và tri n khai k ho ch tuyên truy n phòng ch ng s t rét n t ng cán b chi n sĩ và ngư i dân a phương nh ng hi u bi t v b nh s t rét và cách phòng ch ng. Các cơ s dân y có trách nhi m cung c p v t li u tuyên truy n (tranh, áp phích, t rơi, băng nghe nhìn...) cho các ơn v quân y làm công tác giáo d c tuyên truy n phòng ch ng s t rét. V. V XÂY D NG K HO CH VÀ B O M V T TƯ - KINH PHÍ Các ơn v quân khu, quân oàn quân ch ng, binh ch ng, b i biên phòng hàng năm xây d ng k ho ch chi ti t các nhu c u ho t ng chuyên môn, k thu t, v t tư b o m cho công tác phòng ch ng s t rét g i v C c Quân y. C c Quân y có nhi m
  5. v t ng h p báo cáo b ng văn b n v i B Y t (V Y t d phòng, D án Qu c gia phòng ch ng s t rét). T ng năm D án Qu c gia phòng ch ng s t rét (B Y t ) căn c vào d trù v t tư, kinh phí c a C c Quân y, Phòng Quân y B Tư l nh B i biên phòng và tính ch t c thù c a ho t ng quân s m b o cho phù h p. B Qu c phòng có trách nhi m b o m m t ph n v t tư kinh phí cho công tác phòng ch ng s t rét c a quân i. Khi có nhu c u t xu t có th h tr thêm t D án Qu c gia phòng ch ng sét rét. Khi có d ch sét rét x y ra, d ch thu c ph m vi bên nào thì v t tư, kinh phí do bên ó m nhi m. Quân y và dân y tùy theo kh năng c a mình mà h tr l n nhau trong quá trình ch ng d ch. Trư ng h p phía dân y yêu c u quân y c l c lư ng tham gia giúp dân phòng ch ng d ch s t rét. V t tư, kinh phí tri n khai ư c th c hi n theo hai phương th c: + V i quy mô d ch nh : Dân y và quân y cùng a phương cùng bàn b c ph i h p, h tr nhau gi i quy t. + V i quy mô d ch l n: B Y t (D án Qu c gia phòng ch ng s t rét) b o m. VI. V CH BÁO CÁO 1. Giám c S Y t báo cáo k t qu công tác k t h p quân dân y v i U ban nhân dân t nh và B Y t trong các báo cáo nh kỳ. 2. Ch nhi m quân y t nh báo cáo k t qu công tác k t h p quân dân y v i B ch huy quân s t nh và Phòng quân y quân khu trong các báo cáo nh kỳ. 3. Ban Quân dân y t nh báo cáo 6 tháng và hàng năm v i U ban nhân dân t nh, B Y t , B qu c phòng (C c Quân y) và Phòng quân y quân khu. 4. C c Quân y có trách nhi m ch o h th ng quân y toàn quân tri n khai th c hi n các m c tiêu c a D án Qu c gia phòng ch ng s t rét theo k ho ch ư c ký k t và t ng h p toàn b các ho t ng phòng ch i s t rét trong quân i báo cáo 6 tháng và c năm v i B Y t (D án Qu c gia phòng phòng s t rét). VII. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các quy nh và hư ng d n trư c ây trái v i nh ng hư ng d n trong Thông tư liên t ch này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c c n b sung cho phù h p v i tình hình th c t thì các ơn v , a phương ph n ánh v B Y t , B Qu c phòng nghiên c u gi i quy t. Nguy n Văn ư c Nguy n Văn Thư ng
  6. ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản