Thông tư liên tịch 05/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
111
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 05/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 5% bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a Liªn B é  T µi ch Ý n h  ­ T æ n g   Liªn ® o µ n  La o  ® é n g  Vi Ö t  a m N s è  05/TT­L B  n g µ y  12 th¸ng 1 n¨ m  1994 h í ng d É n  t¹ m th êi v Ò  thu Q u ü  5 %  B H X H  d o   æ n g  Liªn ® o µ n  La o   é n g T ® Vi Ö t  a m  q u ¶ n   ý N l Trong    ê  chøc  íi®Ó   ùc hiÖn  khich tæ  m  th   NghÞ   nh  ®Þ 43/CP  µy  6­ ng 22­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph "Quy  nh  ¹m  êichÕ     ®Þ t th   ®é b¶o  Ó m     éi".Bé   µi  hi x∙ h   T chÝnh  µ  v Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  ÖtNam   íng dÉn  ¹m  êiph¬ng  ®é Vi   h  t th   thøc  thu 5%   ü  Òn ¬ng  ép  µo  ü    qu ti l n v qu b¶o  Ó m     éido  hi x∙ h   Tæng    oµn    Liªn® Lao ®éng  Öt Nam   Ön  ang  Vi   hi ® qu¶n  ý®∙  l   quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ ti   ts 86/TB­ Tµi  TT  chÝnh    ­ Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  Öt Nam         Õ     î Êp  m   ®é Vi   ®Ó chitr¶ch ®é tr  cè ®au, thais¶n,tai ¹n lao®éng, b Önh  Ò             n   ngh nghiÖp   nh sau: 1.Nguyªn  ¾c  µ  i îng    t v ®è t thu: a.§èit ng:    î ­ C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ   µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp bao  å m:    ¬  g c¸c c quan,  ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ëng  ån  vh ch h ngu kinhphÝ  ©n    ng s¸ch Nhµ   íccÊp  µ    n     n  v c¸c®¬ vÞ  ù  s nghiÖp  ã    c thu hoÆc       ïchi. . g¸n thu b   . ­C¸c  chøc,®oµn  Ó,héiquÇn  óng.   tæ    th     ch ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n b.Nguyªn  ¾c    t thu: ­ C¨n  vµo  ü  Òn ¬ng  ùc    cø  qu ti l th tr¶ cho  CNVC  bao  å m:  Òn ¬ng  g ti l chÝnh  theo  ¹ch,cÊp  Ëc, thang  ng   b  b¶ng  µ    v c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c khu  ùc  t  v ®¾ ®á,  chøc  ô  Õu  ã). v (n c ­ §èi víic¸c ®¬n  Þ  ªndoanh, doanh         v li     nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi c v ®Ç t n     tiÕp tôc thùc hiÖn  Ých nép    ü       tr   5% qu B¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  46 NghÞ   nh  è  ®Þ s 233­H§BT   µy  6­ ng 22­ 1990  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay lµ    ChÝnh  ñ) "ban  µnh  ph   h quy  Õ     ng  i víic¸c xÝ  ch lao ®é ®è       nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tvíi ícngoµi"vµ           n   c¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan  c li   cho  n     ã  íng dÉn  íi. ®Õ khic h   m 2.Møc     thu  µ  êigian  v th   thu: a. Tõ  01­   01­ 1993  n   12­ ®Õ 31­ 1993, trÝch quü      B¶o  Ó m     éi 5%     hi x∙ h   trªn quü  Òn ¬ng  ti l theo NghÞ   nh  ®Þ 202­H§BT, 203­H§BT   µy  12­ ng 28­ 1988  ña c Héi ®ång  é  ëng    B tr (nay lµCh Ýnh  ñ) vµ       ph   c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c theo ¬ng  ∙  ­ l ®h íng dÉn  ¹        t i v¨n b¶n  ã  ªnquan  ña  é   c¸c c li   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,   X∙    Bé  µichÝnh  µ  T  v Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  ÖtNam. ®é Vi   Riªng  õ 01­ 1993  n   12­ t   4­ ®Õ 31­ 1993, trÝch    thªm  ü  qu B¶o  Ó m     éi hi x∙ h   5%   ña  Çn  c ph chªnh  Öch  ÷a  Òn ¬ng  íi theo  l gi ti l m  NghÞ   nh  è    ®Þ s 25, 26/CP  ngµy  5­ 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  íiquü  Òn ¬ng  ò  c Ch ph v   ti l c theo  NghÞ   nh  ®Þ 202,  203/H§BT  µy  6­ ng 22­ 1990  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ).    ph b. Tõ   1­   01­ 1994  ë®i,thùc hiÖn  Ých nép  y     ü  tr       tr   ®Ç ®ñ qu B¶o  Ó m     hi x∙ héi5%       trªntæng  ü  Òn ¬ng  íibao  å m:  ü   Òn ¬ng  qu ti l m  g Qu ti l theo  ¹ch,bËc  ng  
  2. 2 thang ¬ng, phô  Êp  l   c khu  ùc,®¾t  ,  v  ®á chøc  ô  Õu  ã) quy  nh  ¹  v (n c   ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  è    s 25, 26/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  ∙  îctÝnh    c Ch ph ® ®   ®ñ theo    c¸c bícthùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi.     ch ®é ti  ¬ m 3.Tæ     chøc  thu: a. Tæ     chøc c«ng  oµn    Êp  èihîp  íic¬  ® c¸c c ph   v   quan  µichÝnh    Êp  t  c¸c c ®Ó   Ýnh      µ      Çn  t to¸nthu v truythu ph chªnh  Öch      l 5% trªntæng  ü ¬ng  ña    qu l c n¨m 1993  µ  v thu  theo  ü  Òn ¬ng  íi cña  qu ti l m  n¨m 1994  i  íic¸c ®¬n  Þ  éc ®è v     v thu   khu  ùc  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp,®oµn  Ó,héiquÇn  óng.   th     ch b. C¸c    oµn    Liªn® Lao  ng  ®é tØnh,thµnh  è,c«ng  oµn  µnh    ph   ® ng Trung ­ ¬ng  Ýnh  t to¸n thu  µ      v truy thu  Çn  ph chªnh  Öch      l 5% trªntæng  ü ¬ng  ña  qu l c n¨m  1993  µ  v thu    ü   Òn  ¬ng  íi cña  trªn qu ti l m  n¨m  1994  i  íic¸c  ®è v   doanh  nghiÖp  a   ¬ng  µ  ®Þ ph v doanh  nghiÖp Trung  ng  ng    a   µn  ¬ ®ã trªn®Þ b hoÆc   nhê  ¬  c quan  Õ    Êp    é. thu c¸cc thu h c. TÊt  c¸c kho¶n  Òn    ü    c¶    ti thu qu B¶o  Ó m     éin¨m  hi x∙h   1993  µ    ü  v thu qu B¶o  Ó m     éi n¨m  hi x∙ h   1994  ép  µo  µikho¶n  n v t  b¶o  Ó m     éi cña      hi x∙ h   c¸c Liªn ®oµn  Lao  ng  a  ¬ng,c¸cc«ng  oµn  µnh  ®é ®Þ ph    ® ng Trung  ng    ã    ¬ ®Ó c ®ñ kinh   phÝ       îcÊp  m   au,    chi tr¶tr  è® thais¶n, tain¹n    ng,  Önh     lao ®é b nghÒ  nghiÖp  cho CNVC   Þp  êi k th . 4.Nguån    kinh  Ý   Ých  ép  ph tr n b¶o  Ó m     éi: hi x∙h a. Nguån    kinh  Ý   Ých  ép  Çn  ph tr n ph chªnh  Öch    ÷a  ü  Òn ¬ng  l 5% gi qu ti l míivµ  ü  Òn l ng  ò    ép    qu ti  ¬ c ®Ó n b¶o  Ó m     éicña  hi x∙h   n¨m 1993  ùc hiÖn    th   nh sau: ­ §èi víic¬        quan, ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp, ®oµn  Ó, héi quÇn     th     chóng  Ých trong kÕ   ¹ch chin¨m  tr     ho     1993    ép  ©n   ®Ó n Ng s¸ch Nhµ   íckh«ng    n  cÊp    bæ sung  thªm. Trêng  îp c¬  h   quan,®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp,®oµn  Ó,héiquÇn     th     chóng  ùc sù  ã  th   kh kh¨n,kh«ng  ã  ån    ép  ×    c ngu ®Ó n th b¸o  vÒ   c¸o  Tæng    Liªn ®oµn  Lao  ng  Öt Nam   µ  é   µi chÝnh  ®é Vi   vBT  xem   Ðt    Õt.Kho¶n    x gi¶iquy   thu b¶o  Ó m     éinãitrªnh¹ch to¸nvµo  ôc  cña  ôc  ôcng©n  hi x∙h          m 68  m l  s¸ch Nhµ   íc   n  hiÖn  µnh. h ­§èivíi      doanh  nghiÖp  µ   ích¹ch to¸nvµo    µnh  µ  Ý u  Nh n      gi¸th v ph l th«ng. b. Nguån    kinh phÝ  Ých nép    ü  Òn l ng  íivµ  ü    tr   5% qu ti  ¬ m   qu B¶o  Ó m     hi x∙ héicña    n¨m  1994  Én  v theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ô  Ó  µ:    ®Þ hi h c th l ­ TrÝch    trong kÕ   ¹ch    ña    ho chic n¨m  1994  i víi ¬  ®è     quan,®¬n  Þ  µnh  c   vh chÝnh  ù  s nghiÖp,doµn  Ó,héiquÇn  óng.   th     ch ­ TrÝch    trong kÕ   ¹ch gi¸thµnh  µ  Ý u    ho     v ph l th«ng  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   íc. n 5.L Ö   Ý     ph thu: § Ó   Öc    vi thu b¶o  Ó m     éin¨m  hi x∙h   1993  µ    v thu b¶o  Ó m     éin¨m  hi x∙h   1994  ® îckÞp  êic¬    th   quan  Õ, c¬  thu   quan  µichÝnh    Êp  îchëng  Ö  Ý  t  c¸cc ®   l ph 0,5%   sè  ® îc.Kho¶n  Ö  Ý   µy  Liªn ®oµn  thu    l ph n do    Lao  ng    Êp  ®é c¸c c chuyÓn  ùctr  
  3. 3 tiÕp cho  ôc  Õ, Së  µichÝnh    Êp  åidìng cho      é  ùctiÕp ®i    C thu   T   c¸cc b     c¸cc¸n b tr     thu.6.§iÒu     kho¶n    µnh: thih Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ý  n     ã  íng dÉn  ùc tn c hi l     t  k ®Õ khic h   th   hiÖn NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/CP  µy  th¸ng 6  ng 22    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ.Trong  c Ch ph   qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ        n cv   ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Þp  êivÒ   k th   Tæng   Liªn®oµn    Lao  ng  ÖtNam   µ  é  µichÝnh  íng dÉn    ®é Vi   vBT  h  bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản