Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH -B LAO c l p - T do - H nh phúc NG THƯƠNG BINH VÀ ******** XÃ H I-B TÀI CHÍNH ******** S : 06/1998/TTLT-TCCP- Hà N i , ngày 20 tháng 10 năm 1998 BL TBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH S 06/1998/TTLT-TCCP-BL TBXH-BTC NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 83/1998/Q -TTG NGÀY 15-4-1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH TI N LƯƠNG VÀ PH C P I V I CÁC THÀNH VIÊN H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C L P QUY MÔ L N Thi hành Quy t nh s 83/1998/Q -TTg ngày 15-4-1998 c a Th tư ng Chính ph v ch ti n lương và ph c p i v i các thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n, Liên t ch Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: Các thành viên H i ng qu n tr và thành viên Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c thành l p theo Quy t nh s 90/TTg và Quy t nh s 91/TTg ngày 07-03-1994 c a Th tư ng Chính ph và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n có thành l p H i ng qu n tr , g m: - Ch t ch H i ng qu n tr ; - Thành viên chuyên trách H i ng qu n tr (tr T ng Giám c); - Thành viên kiêm nhi m H i ng qu n tr ; - Thành viên Ban Ki m soát. II. CHUY N X P LƯƠNG 1. Nguyên t c chuy n x p lương: Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên chuyên trách c a H i ng qu n tr (tr T ng Giám c) và thành viên Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n ang x p lương theo thang lương, b ng lương áp d ng trong
  2. các doanh nghi p, b ng lương ch c v b u c , dân c , b ng lương các ng ch công ch c, viên ch c hành chính s nghi p, b ng lương l c lư ng vũ trang u th ng nh t chuy n x p vào các ng ch thu c b ng lương hành chính (01) ban hành kèm theo Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang; - Vi c chuy n x p t ng ch, b c, h s m c lương hi n hư ng vào ng ch, b c lương m i ph i căn c vào v trí công vi c m nhi m trong H i ng qu n tr và tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c do Ban T ch c cán b Chính ph ban hành. Không chuy n ngang m c lương ch c v lãnh o hi n hư ng vào ng ch, b c lương m i; - Nh ng ngư i gi b c lương hi n hư ng t 3 năm tr lên, thì c 3 năm (tròn 36 tháng) ư c x p lên 1 b c, th i gian còn l i ư c b o lưu cho l n nâng b c sau: - Nh ng ngư i hư ng ph c p thâm niên tái c , thì m c ph c p thâm niên tái c ư c tính chuy n sang th i gian: 3 năm (tròn 36 tháng) m t b c x p vào ng ch, b c lương m i; i v i Ch t ch H i ng qu n tr sau khi ã x p lương chuyên môn theo ng ch, b c công ch c mà h s m c lương c ng ph c p ch c v theo phân lo i H i ng qu n tr v n th p hơn h s m c lương b c 2/2 c a T ng Giám c (ho c Giám c) cùng doanh nghi p thì ư c c ng thêm h s chênh l ch cho b ng h s m c lương b c 2/2 c a T ng Giám c (ho c Giám c). i v i thành viên chuyên trách c a H i ng qu n tr sau khi ã x p lương chuyên môn theo ng ch, b c công ch c mà h s m c lương c ng ph c p ch c v theo phân lo i H i ng qu n tr v n th p hơn h s m c lương b c 2/2 c a Phó T ng Giám c (ho c Phó Giám c) cùng doanh nghi p thì ư c c ng thêm h s chênh l ch cho b ng h s m c lương b c 2/2 c a Phó T ng Giám c (ho c Phó Giám c). - Nh ng ngư i ang hư ng h s m c lương 8,2 ư c i u ng và b nhi m làm Ch t ch H i ng qu n tr T ng Công ty nhà nư c thì ư c b o lưu h s m c lương 8,2 và ph c p thâm niên tái c (n u có), không hư ng ph c p ch c v lãnh o c a Ch t ch H i ng qu n tr theo Quy t nh s 83/1998/Q -TTg ngày 15-4-1998 c a Th tư ng Chính ph . 2. Cách chuy n x p lương: a) Cán b , công ch c trư c khi ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr (tr T ng Giám c) và thành viên Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n ang x p lương ch c v b u c , dân c theo b ng lương quy nh t i Ngh quy t s 35/NQ/UBTVQHK9 ngày 17-5-1993 c a U ban thư ng v Qu c h i, Quy t nh s 69/Q -TW ngày 17-5-1993 c a Ban Bí thư Trung ương và Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph , trư c khi chuy n x p l y h s m c lương hi n hư ng tr i h s ph c p ch c v lãnh o ư c thi t k trong h s m c lương c a ch c v lãnh o theo b ng ph l c ban hành kèm theo Thông tư này, h s m c lương còn l i ư c chuy n x p vào b c g n nh t có h s m c lương tương ương c a các ng ch thu c b ng lương hành chính (01).
  3. Ví d 1: Ông Nguy n Văn A, Ch t ch U ban nhân dân t nh ang x p h s m c lương 7,3 quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph t tháng 10-1994, ư c b nhi m làm Ch t ch H i ng qu n tr doanh nghi p h ng c bi t. Vi c chuy n x p lương i v i ông A ư c th c hi n như sau: - L y h s m c lương 7,3 tr h s ph c p ch c v lãnh o thi t k trong h s m c lương ch c v dân c là 1,1: 7,3 - 1,1 = 6,2 H s m c lương còn l i là 6,2 chuy n x p vào b c 5, h s 6,26 c a ng ch chuyên viên cao c p (01001), b ng lương hành chính (01). - T tháng 10-1994 n tháng 10-1997 3 năm Ông A ư c nâng 1 b c lương lên b c 6, h s 6,67. Th i gian nâng b c lương l n sau c a Ông A ư c tính t tháng 10-1997. b) Cán b , công ch c trư c khi ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr (tr T ng Giám c) và thành viên Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n ang x p m c lương ch c v theo b ng lương viên ch c qu n lý doanh nghi p ban hành kèm theo Ngh nh s 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph , trư c khi chuy n x p l y h s m c lương hi n hư ng tr i h s ph c p ch c v lãnh o ư c thi t k trong m c lương ch c v theo b ng ph l c ban hành kèm theo Thông tư này. H s m c lương còn l i ư c chuy n x p vào b c g n nh t có h s m c lương tương ương c a các ng ch thu c b ng lương hành chính (01). Ví d 2: Ông Tr n Văn B, Giám c doanh nghi p h ng I, ang x p h s m c lương 6,03 t tháng 11-1995, ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr doanh nghi p h ng c bi t. Vi c chuy n x p lương i v i Ông B ư c th c hi n như sau: - L y h s m c lương ch c v 6,03 tr h s ph c p ch c v thi t k trong h s m c lương là 0,8. 6,03 - 0,8 = 5,23. H s m c lương còn l i là 5,23 chuy n x p vào b c 2, h s 5,23 c a ng ch chuyên cao c p (01001). Th i gian nâng b c lương l n sau c a Ông B ư c tính t tháng 11-1995. c) Cán b , công ch c trư c khi ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr (tr T ng Giám c) và thành viên Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n ang x p m c lương theo b ng lương hành chính (01) thì gi nguyên h s m c lương hi n hư ng. d) Cán b , công ch c trư c khi ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr (tr T ng Giám c) và thành viên Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c và
  4. doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n ang x p lương các ng ch thu c khu v c hành chính, s nghi p nhưng không thu c b ng lương hành chính (01) ban hành kèm theo Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph , thì căn c vào ng ch, b c lương hi n hư ng chuy n x p vào ng ch, b c lương tương ng thu c b ng lương hành chính (01). Ví d 3: Ông Hoàng Văn C, k sư chính, mã ng ch 13094, b c 7, h s m c lương 4,94 t tháng 12-1995, ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr doanh nghi p nhà nư c h ng c bi t thì vi c chuy n x p lương i v i Ông C ư c th c hi n như sau: Chuy n x p vào ng ch, b c tương ng là chuyên viên chính (01002), b c 7, h s m c lương 5,03. Th i gian nâng b c lương l n sau c a Ông C ư c tính t tháng 12-1995. ) Cán b , công ch c trư c khi ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr (tr T ng Giám c) và thành viên Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n ang x p lương theo b ng lương chuyên môn, nghi p v , th a hành ph c v các doanh nghi p ban hành kèm theo Ngh nh s 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph , thì căn c vào ng ch, b c lương hi n hư ng chuy n x p vào ng ch, b c lương tương ng thu c b ng lương hành chính (01). Ví d 4: Bà Tr n L Ng, kinh t viên chính b c 4, h s m c lương 4,10 t tháng 3- 1996, ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr T ng Công ty thành l p theo Quy t nh s 90/TTg thì vi c chuy n x p lương i v i Bà Ng. ư c th c hi n như sau: Chuy n x p vào ng ch, b c tương ng là chuyên viên chính (01002), b c 4, h s m c lương 4,19. Th i gian nâng b c lương l n sau c a Bà Ng. ư c tính t tháng 3-1996. e) Cán b , công ch c trư c khi ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr (tr T ng Giám c) và thành viên Ban Ki m soát T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n ang x p lương theo b ng lương l c lư ng vũ trang ban hành kèm theo Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph , thì l y h s m c lương hi n hư ng chia cho h s chênh l ch gi a ti n lương c a l c lư ng vũ trang so v i ti n lương c a hành chính s nghi p theo b ng ph l c ban hành kèm theo Thông tư này. H s m c lương tính ư c theo phép chia trên chuy n x p vào b c g n nh t có h s m c lương tương ương c a các ng ch thu c b ng lương hành chính (01). Ví d 5: Ông Lê Văn T, sĩ quan quân i, c p b c thư ng tá t tháng 4-1996, h s m c lương 5,9, ư c b nhi m làm thành viên chuyên trách H i ng qu n tr T ng Công ty thành l p theo Quy t nh s 90/TTg. Vi c chuy n x p lương i v i Ông T ư c th c hi n như sau: L y h s m c lương quân hàm thư ng tá chia cho h s chênh l ch gi a ti n lương c a l c lư ng vũ trang so v i ti n lương c a hành chính s nghi p là 5,9: 1,2 = 4,91.
  5. L y h s m c lương tính ư c trên là 4,91 chuy n x p vào b c 1 h s 4,92, ng ch chuyên viên cao c p (01001). Th i gian nâng b c lương l n sau c a Ông T. ư c tính t tháng 4-1996. 3. i v i chuyên viên giúp vi c thu c biên ch c a H i ng qu n tr ư c chuy n x p lương vào ng ch, b c lương theo b ng lương hành chính (01) ban hành kèm theo Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph . III. PH C P CH C V VÀ PH C P TRÁCH NHI M: 1. Phân lo i H i ng qu n tr : - Lo i I: H i ng qu n tr c a các doanh nghi p ư c x p h ng c bi t theo quy nh t i Quy t nh s 185/TTg ngày 28-3-1996 c a Th tư ng Chính ph ; - Lo i II: H i ng qu n tr c a T ng Công ty thành l p theo Quy t nh 90/TTg ngày 7-3-1994 c a Th tư ng Chính ph , nhưng không i u ki n x p h ng c bi t; - Lo i III: H i ng qu n tr c a doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n có thành l p H i ng qu n tr , nhưng không i u ki n x p h ng c bi t. 2. M c ph c p ch c v so v i m c lương t i thi u theo phân lo i H i ng qu n tr ư c quy nh như sau: Ch c danh H s ph c p Lo i I Lo i II Lo i III Ch t ch H i ng qu n tr 1,1 0,9 0,7 Thành viên chuyên trách H i ng qu n tr 0,8 0,6 0,5 Thành viên Ban Ki m soát chuyên trách 0,6 0,4 0,3 3. M c ph c p trách nhi m: Các thành viên kiêm nhi m c a H i ng qu n tr ư c hư ng ph c p trách nhi m theo quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph v i m c th ng nh t là 0,3 so v i m c lương t i thi u. 4. Trư ng h p ư c c ng thêm h s chênh l ch: - i v i Ch t ch H i ng qu n tr sau khi ã chuy n x p lương theo hư ng d n t i i m 2, m c II và c ng ph c p ch c v theo quy nh t i m c III nói trên mà t ng h s m c lương c ng ph c p ch c v v n th p hơn h s m c lương b c 2/2 c a T ng Giám c (ho c Giám c) cùng doanh nghi p thì ư c c ng thêm h s chênh l ch cho b ng h s m c lương b c 2/2 c a T ng Giám c (ho c Giám c). Ví d 6: Ông ào Xuân X, nguyên Phó T ng Giám c T ng Công ty thành l p theo Quy t nh 91/TTg ngày 7-3-1994 c a Th tư ng Chính ph ư c b nhi m làm Ch
  6. t ch H i ng qu n tr c a T ng Công ty ư c x p h ng c bi t. Căn c vào h s m c lương hi n hư ng, Ông X ã ư c x p b c 2, h s 5,23, ng ch chuyên viên cao c p theo hư ng d n trên và hư ng ph c p ch c v Ch t ch H i ng qu n tr là 1,1. T ng h s m c lương c ng ph c p ch c v c a Ông X là: 6,33 (5,23 + 1,1), th p hơn h s m c lương b c 2/2 c a T ng Giám c doanh nghi p h ng c bi t (7,06). Như v y Ông X ư c c ng thêm h s chênh l ch b o lưu là: 7,06 - 6,33 = 0,73. - i v i các thành viên khác c a H i ng qu n tr (tr T ng Giám c ho c Giám c) sau khi ã chuy n x p lương theo hư ng d n t i i m 2, m c II và c ng ph c p ch c v theo quy nh t i m c III nói trên mà t ng h s m c lương c ng ph c p ch c v v n th p hơn h s m c lương b c 2/2 c a Phó T ng Giám c (ho c Phó Giám c) cùng doanh nghi p thì ư c c ng thêm h s chênh l ch cho b ng h s m c lương b c 2/2 c a Phó T ng Giám c (ho c Phó Giám c). Ví d 7: Bà Nguy n Th H, giám c doanh nghi p h ng II, ư c b nhi m làm U viên H i ng qu n tr T ng Công ty thành l p theo Quy t nh s 90/TTg ngày 7-3- 1994 c a Th tư ng Chính ph . Căn c vào h s m c lương hi n hư ng và hư ng d n x p lương t i Thông tư này, Bà H ư c x p b c 6, h s 4,75 ng ch chuyên viên chính (01002) và hư ng ph c p ch c v thành viên chuyên trách theo phân lo i H i ng qu n tr T ng Công ty 90/TTg là 0,6. T ng h s m c lương c ng ph c p ch c v c a Bà H là: 5,35 (4,75 + 0,6), th p hơn h s m c lương b c 2/2 c a Phó T ng Giám c T ng Công ty 90/TTg (6,03). Như v y Bà H ư c c ng thêm h s chênh l ch là 6,03 - 5,35 = 0,68. - Các trư ng h p ư c c ng thêm h s chênh l ch nói trên thì quá trình nâng b c lương ti p theo ư c tr d n vào h s chênh l ch cho n khi không còn h s chênh l ch n a. Ví d 8: Trư ng h p Bà Nguy n Th H nêu ví d 7, n u ư c nâng b c lương lên h s 5,03 thì h s chênh l ch ch còn 0,4 vì: 6,03 - (5,03 + 0,6) = 0,4. IV. T CH C TH C HI N: 1. Các T ng Công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c c l p quy mô l n căn c vào hư ng d n t i Thông tư này l p danh sách (m u kèm theo) chuy n x p lương i v i các thành viên chuyên trách và Ban Ki m soát c a H i ng qu n tr g i B qu n lý ngành ( i v i các doanh nghi p thu c B qu n lý) ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i các doanh nghi p thu c a phương qu n lý) và g i v Liên B xem xét, tho thu n trư c khi có quy t nh x p lương. 2. Kinh phí chi tr ti n lương và ph c p i v i các thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát ư c tính vào qu n lý phí c a doanh nghi p. 3. Kho n ph c p ch c v và h s chênh l ch quy nh t i i m 2 và i m 4, m c II c a Thông tư này (tr ph c p trách nhi m i v i thành viên kiêm nhi m c a H i ng qu n tr ) ư c dùng tính các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t . 4. Thông tư này có hi u l c t ngày 30-4-1998.
  7. Th i i m hư ng lương và ph c p ch c v , ph c p trách nhi m ư c tính t ngày ư c b nhi m làm thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Ki m soát. i v i các trư ng h p b nhi m trư c 30-4-1998 không tv n truy lĩnh lương ho c truy n p b o hi m xã h i và b o hi m y t . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh g i văn b n v Liên B nghiên c u, gi i quy t. B NG QUY NNH H S PH C P CH C V THI T K TRONG H S M C LƯƠNG CH C V C A CÁC CH C DANH B U C , DÂN C VÀ CH C DANH QU N LÝ DOANH NGHI P (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 06/1998/TT-LT/TCCP- L TBXH-TC ngày 20 tháng 10 năm 1998) S H s ph c p ch c Ch c danh b u c , dân c và qu n lý doanh nghi p TT v thi t k trong h s m c lương 1 1,1 - Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân thành ph H i phòng và các t nh; - Phó Bí thư thành u TP H i Phòng, Phó Bí thư t nh u các t nh; - U viên thư ng v thành u TP Hà N i, TP H Chí Minh; - Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch U ban nhân dân TP. Hà N i, TP H Chí Minh; - T ng giám c doanh nghi p h ng c bi t. 2 0,9 - Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch U ban nhân dân TP H i phòng và các t nh; - U viên thư ng v thành u TP H i phòng, U viên thư ng v t nh u ; - Bí thư Thành u thành ph lo i II; - Phó T ng giám c doanh nghi p h ng c bi t; - T ng giám c T ng công ty 90/TTg. 3 0,8 - Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân thành ph lo i II; - Phó Bí thư Thành u thành ph lo i II;
  8. - Bí th qu n u TP Hà N i, TP H Chí Minh; - Phó T ng giám c T ng công ty 90/TTg; - Giám c doanh nghi p h ng I. 4 0,7 - Bí thư huy n u ; - Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân qu n thu c TP Hà N i, TP. HCM; - Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân huy n, th xã, các qu n còn l i; - Phó Bí thư qu n u TP Hà N i, TP H Chí Minh; - Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch U ban nhân dân TP lo i II. 5 0,6 - Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch U ban nhân dân huy n, th xã, các qu n còn l i; - Phó giám c doanh nghi p h ng I; - Giám c doanh nghi p h ng II. 6 0,5 - Phó giám c doanh nghi p h ng II; - Giám c doanh nghi p h ng III. 7 0,4 - Phó giám c doanh nghi p h ng III; - Giám c doanh nghi p h ng IV. B NG QUY NNH H S CHÊNH L CH GI A H S M C LƯƠNG L C LƯ NG VŨ TRANG SO V I H S M C LƯƠNG HÀNH CHÍNH S NGHI P (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 06/1998/TT-LT-TCCP-L TBXH-TC ngày 20 tháng 10 năm 1998) C p b c quân hàm T l so v i HCSN Ghi chú Trung uý 1,5 Thư ng uý 1,48 i uý 1,36 Thi u tá 1,32 Trung tá 1,26
  9. Thư ng tá 1,20 i tá 1,18 Thi u tư ng 1,15 Lê Duy ng Tô T H Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản