Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
105
lượt xem
24
download

Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC

  1. B K HO CH VÀ U TƯ- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T B N I V -B TÀI CHÍNH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 06/2009/TTLT-BKH T-BNV- Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 45/2009/Q -TTg NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH PH C P ƯU ÃI THEO NGH I V I CÁN B , CÔNG CH C LÀM CÔNG TÁC TH NG KÊ Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Quy t nh s 45/2009/Q -TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê: B K ho ch và u tư, B N i v và B Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê như sau: i u 1. i tư ng áp d ng T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê và các công ch c ã ư c x p lương theo ng ch Th ng kê viên cao c p (mã s ng ch 23.261), Th ng kê viên chính (mã s ng ch 23.262), Th ng kê viên (mã s ng ch 23.263), Th ng kê viên trình cao ng (mã s ng ch 23.264), Thành l p viên trung c p (mã s ng ch 23.265) theo úng hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 03/2009/TTLT-BNV-BKH& T ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a B N i v và B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n chuy n x p ng ch và x p lương i v i công ch c ngành th ng kê. i u 2. M c ph c p ưu ãi 1. T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê, Th ng kê viên cao c p ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 10% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có); 2. Th ng kê viên chính ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 15% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có); 3. Th ng kê viên và Th ng kê viên trình cao ng ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 20% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có);
  2. 4. Th ng kê viên trung c p ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 25% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có). i u 3. Nguyên t c áp d ng 1. i tư ng ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh quy nh t i i u 1 Thông tư này là nh ng ngư i ư c c p có thNm quy n quy t nh b nhi m vào ch c danh ho c các ng ch công ch c ngành th ng kê theo quy nh c a pháp lu t; 2. Công ch c ư c b nhi m vào ch c danh ho c ng ch công ch c ngành th ng kê nào thì ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh quy nh i v i ch c danh ho c ng ch công ch c ngành th ng kê ó; 3. Các i tư ng quy nh t i i u 1 Thông tư này không ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh trong các trư ng h p sau: a) Khi chuy n sang ng ch công ch c khác, ngh hưu, thôi vi c ho c ngh vi c. b) Th i gian i công tác, làm vi c, h c t p nư c ngoài hư ng 40% ti n lương theo quy nh t i kho n 4 i u 8 c a Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; c) Th i gian i h c trong nư c t 03 tháng liên t c tr lên; d) Th i gian ngh vi c riêng không hư ng lương t 01 tháng liên t c tr lên. ) Th i gian ngh m au, thai s n vư t quá th i h n theo quy nh c a pháp lu t v B o hi m xã h i; e) Th i gian b ình ch công tác. 4. Trư ng h p ư c b nhi m vào ng ch công ch c th ng kê cao hơn (nâng ng ch) mà t ng m c ti n lương c ng ph c p ưu ãi theo ngh ng ch m i b nhi m th p hơn t ng m c ti n lương c ng ph c p ưu ãi theo ngh ã hư ng ng ch cũ thì ư c b o lưu ph n chênh l ch gi a t ng m c ti n lương c ng ph c p ưu ãi theo ngh ng ch cũ so v i t ng m c ti n lương c ng ph c p ưu ãi theo ngh ng ch m i cho n khi ư c nâng b c lương li n k ng ch m i. Ví d 1: Ông Nguy n Văn H, Th ng kê viên, ang x p lương b c 7, h s lương 4,32 ng ch th ng kê viên (mã s 23.263); th i gian xét nâng b c lương l n sau ư c tính k t ngày 01 tháng 10 năm 2008. T ng m c ti n lương c ng ti n ph c p ưu ãi theo ngh c a ông H ng ch th ng kê viên, m t tháng (tháng 8 năm 2009) ư c hư ng là: (4,32 x 650.000) + 4,32 x 650.000 x 20%) = 3.369.600 ng/tháng.
  3. n ngày 01 tháng 9 năm 2009, ông H ư c b nhi m vào ng ch th ng kê viên chính (mã s 23.262), x p b c 1, h s lương 4,40; th i gian xét nâng b c lương l n sau ư c tính k t ngày 01 tháng 10 năm 2008. T ng m c ti n lương c ng ti n ph c p ưu ãi theo ngh c a ông H ng ch th ng kê viên chính, m t tháng (tháng 9 năm 2009) ư c hư ng là: (4,40 x 650.000) + (4,40 x 650.000 x 15%) = 3.289.000 ng/tháng Do t ng m c ti n lương c ng ti n ph c p ưu ãi theo ngh c a ông H tính theo ng ch m i ư c b nhi m th p hơn t ng m c ti n lương c ng ti n ph c p ưu ãi theo ngh khi còn ng ch cũ, nên ông H ư c b o lưu ph n, chênh l ch là 80.600 ng (3.369.600 ng – 3.289.000 ng) cho n khi ư c nâng b c lương li n k ng ch m i ư c b nhi m (b c 2, h s lương 4,74 ng ch th ng kê viên chính). i u 4. Cách tính, phương th c chi tr và ngu n kinh phí th c hi n 1. Cách tính H s lương theo ng ch, b c hi n hư ng c ng v i h s M c ti n M c lương T l % ph ph c p ch c v lãnh o và ph c p ưu = x t i thi u x c p ưu ãi % (quy theo h s ) ph c p ãi chung ư c hư ng thâm niên vư t khung (n u có) Ví d 2: Ông A, Th ng kê viên, ang hư ng h s lương 3,99 b c 6 ng ch th ng kê viên (mã s 23.263). M c ti n ph c p ưu ãi theo ngh c a ông A m t tháng (tháng 8 năm 2009) là: 3,99 x 650.000 ng/tháng x 20% = 518.700 ng/tháng. Ví d 3: Ông B, Trư ng phòng chuyên môn c a C c Th ng kê t nh T, ang hư ng h s lương 4,74 b c 2 ng ch th ng kê viên chính (mã s 23.262) và hư ng ph c p ch c v lãnh o là 0,5. M c ti n ph c p ưu ãi theo ngh c a ông B m t tháng (tháng 8 năm 2009) là: (4,74 + 0,5) x 650.000 ng/tháng x 15% = 510.900 ng/tháng. 2. Phương th c chi tr ph c p trách nhi m theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê. a) Các i tư ng ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê thu c biên ch tr lương c a cơ quan nào thì cơ quan ó chi tr ; b) Ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê ư c tính tr cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng tính óng, hư ng ch b o hi m xã h i, b o hi m y t .
  4. 3. Ngu n kinh phí th c hi n Ngu n kinh phí th c hi n ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê ư c b trí t ngu n kinh phí do Ngân sách nhà nư c b o m, ư c c p theo Lu t Ngân sách nhà nư c và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v xác nh nhu c u, ngu n và phương th c chi th c hi n c i cách ti n lương. i u 5. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. 2. Ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê ư c th c hi n k t ngày 01 tháng 4 năm 2009. Trong quá trình th c hi n có khó khăn vư ng m c, các B , ngành, a phương ph n ánh v B K ho ch và u tư ph i h p v i B N i v và B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B N IV B K HO CH VÀ TH TRƯ NG TH TRƯ NG U TƯ TH TRƯ NG Ph m S Danh Nguy n Duy Thăng Nguy n c Hòa Nơi nh n: - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - H i ng Dân t c và các y ban c a qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng, các ban ng Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S NV, S TC, C c TK các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C ng Thông tin i n t Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Trang Thông tin i n t c a B K ho ch và u tư, B N i v và B Tài chính. - Lưu VT, TCTK (BKH), V TL (BNV), VT (BTC);

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản