Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
57
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn xây dựng công trình thông tin bưu điện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Bưu điện

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn t Þ ch c ñ a B é  Giao th«ng  Ë n  t¶i ­ T æ n g  c ô c B u   i Ö n     v   ® Sè 07/2000/TTLT­G T V T­B §  n g µ y  11 th¸ng 12 n¨ m  2000  í ng d É n   © y  H x d ù n g  c«n g  tr× nh th«ng tin b u  ® i Ö n  trong p h ¹ m  vi b ¶ o  v Ö  c« n g  tr× nh giao th«ng ® ê n g  b é ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  µy  tr     ng 02/12/1994; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/CP  µy  th¸ng 03  ng 22    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n, tr¸ch nhiÖm   v nhi v  h    qu¶n  ý Nhµ   íc vµ  ¬  Êu    l  n  cc tæ chøc  é  b m¸y  ña  é  c B Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 12/CP  µy  ng 11/3/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é    v  h vcc tæ  b m¸y  ña  c Tæng   ôc  u   cB ®iÖn; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 109/1997/N§­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  v b ch v vi th«ng; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 172/1999/N§­   µy  CP ng 07/12/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  l b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  i  tr     ®è víi  c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é; tr     ® b ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 167/1999/N§­   µy  CP ng 26/11/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  v tæ  qu¶n  ý® êng  é, l  b Bé   Giao th«ng  Ën  , v t¶i Tæng  ôc  u  iÖn  èng  Êt híng dÉn  ét  è    c B® th nh     ms néidung  Ò   Öc  ©y  ùng    v vi x d c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® trong ph¹m        vib¶o vÖ   c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é    tr     ® b nh sau: I. ui ® Þ n h  c h u n g  Q 1.1.Nguyªn  ¾c    t chung  µc«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  l  tr   tinb ® kh«ng  ©y  ùng  xd trong  ¹m    ph vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é    ® b ®Ó tr¸nh ph¶i di dêi        c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn    öa  ÷a,n©ng  Êp  µ  ë   éng  tr   tinb ® khis ch   c vm r c«ng  ×nh tr   giao th«ng  êng  é.   ® b 1.2.C«ng  ×nh th«ng    u  iÖn    tr   tinb ® chØ  îcx©y  ùng  ®  d trong ph¹m        vib¶o vÖ  c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é    ∙  îc C¬   ® b khi® ®   quan  qu¶n  ý® êng  é  ã  l  bc thÈm  Òn  ng    quy ®å ý b»ng    v¨n b¶n. 1.3.Doanh    nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  u  Ýnh, viÔn  cd v b ch   th«ng  îc u    ®   tiªn sö  ông  ¹m    d ph vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  êng  é    ©y  ùng  ® b ®Ó x d c«ng  tr×nh th«ng    u  iÖn  Õu    tinb ® n kh«ng ¶nh  ëng  íntí chÊt l ng c«ng  ×nh giao h l   i  î   tr     th«ng  êng  é  µ  ¹t®éng  Ën      êng  é. ® b v ho   v t¶i trªn® b 1.4.Tæ     chøc, c¸ nh©n  îc C¬      ®   quan  qu¶n  ý® êng  é  ã  Èm   Òn  l  b c th quy cho  Ðp  ©y  ùng  ph xd c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  tr×nh giao th«ng  êng  é      ® b ph¶icã  Ön    bi ph¸p b¶o  ¶m   toµn    ® an  giao th«ng      khi thùc  Ön; sau    µn  µnh  hi   khi ho th ph¶i kÞp  êikh«i phôc    th     nguyªn  ¹ng c«ng  tr   tr×nh giao th«ng  êng  é. §¬n  Þ      ® b  v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  ã  l  tr     ® bc
  2. 2 tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,gi¸m    Öc  s¸tvi kh«iphôc    nguyªn  ¹ng vµ  Êt l ng  ña  tr   ch  î c c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é. tr     ® b 1.5.ViÖc  ©y  ùng    xd c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é  µi viÖc  ùc hiÖn  ® b ngo   th   theo Th«ng    µy    t n cßn ph¶i ¸p  ông   d Th«ng  sè  t 213/2000/TT­BGTVT   µy  ng 31/5/2000  ña  é   c B giao   th«ng  Ën  . v t¶i II. ui ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò  x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh  Q th«ng tin b u  ® i Ö n  trong p h ¹ m  vi b ¶ o  v Ö c « n g  tr× nh giao th«ng ® ê n g  b é 2.1.Trêng  îp  a   ×nh  ã    h ®Þ h kh kh¨n,phøc  ¹p,®Ó   ¹othuËn  î cho  Öc    t  t  l i vi xö  ý kü  Ët khi x©y  ùng  òng   qu¶n  ý,khai th¸c vµ  l   thu     d c nh l      b¶o  qu¶n, c«ng    tr×nh th«ng    u  iÖn  îcphÐp  ©y  ùng    tinb ® ®  xd trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   giao th«ng    i    khi® qua    Þ  Ýsau  y: c¸cv tr   ®© a.Qua  «  Þ,khu  «ng  ©n  :C«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  i    Ì   ® th   ® d c  tr   tinb ® ® trªnh   phè, trong ph¹m    õ m Ð p   Æt   êng    Ýa  µnh      vit   m ® ra ph h lang b¶o  Ö     v c«ng  ×nh tr   ® êng  é  Þ  Ý cô  Ó    b (v tr   th ghitrong v¨n    b¶n  ng    ∙  îc thèng  Êt gi÷a c¬  ®å ý® ®   nh     quan  qu¶n  ý c«ng  ×nh  l  tr giao th«ng  µ  ñ  u    c«ng  ×nh  v ch ®Ç t tr th«ng    u  tinb ®iÖn). b. Qua    v¸ch nói cao, vùc  ©u, m Ð p        s   s«ng, ao  å  m   Çy:C«ng  ×nh   h ®Ç l   tr   th«ng    u  iÖn  îcphÐp  i  tinb ® ®  ® trong hµnh    lang b¶o  Ö     v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     ® êng  é. C«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  µtuyÕn      × vÞ  Ý ch«n  ét b  tr   tinb ® l  c¸p treoth   tr   c  ph¶i®¶m     b¶o kho¶ng  c¸ch ®Õ n     êng    vai® b»ng  Òu  µicét.Khi ®Þa  ×nh  chi d       h kh«ng  cho  Ðp  ¶m   ph ® b¶o  cÇu    ×  Þ  Ý ch«n  étcô  Ó  Ïdo  n   yªu  trªnth v tr   c   th s   ®¬ vÞ  qu¶n  ý trùc tiÕp  l    c«ng  ×nh  tr giao th«ng xem   Ðt  x quyÕt  nh   íim ôc   ®Þ v  ®Ých  õa  ¶m   v® b¶o  toµn  an  giao th«ng, võa  ¶m     ® b¶o yªu  Çu  ©y  ùng  c x d c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn. tr   tinb ® c.Qua    s«ng,suèilín:     ­ ThiÕt kÕ   ü  Ët cÇu      k thu   qua s«ng, suèt ®ñ   ¶m      ® b¶o    è  Ý c«ng  ®Ó b tr   tr×nh th«ng    u  iÖn  ×    tinb ® th cho  Ðp  ph c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  îc kÕt  tr   tinb ® ®  hîp  µo  Çu. Trêng  îp  µy  vc   h n ph¶i cã  ÕtkÕ   ü  Ët chitiÕtvµ  ∙  îc c¬    thi   k thu       ® ®   quan  qu¶n  ý dù  hoÆc   ¬  l   ¸n  c quan  qu¶n  ý ® êng  é  ã  Èm   Òn  Êp  l  b c th quy ch thuËn. ­ ThiÕtkÕ   ü  ËtcÇu      k thu   qua s«ng,suèikh«ng  ¶m       ® b¶o    è  Ýc«ng  ®Ó b tr   tr×nh th«ng    u  iÖn  Õt  îp th×    tinb ® k h   cho  Ðp  ©y  ùng  ph xd c«ng  ×nh th«ng    tr   tin bu  iÖn  ® trong ph¹m    µnh    vih lang b¶o  Ö     v c«ng  ×nh cÇu    Õu  èkü  Ët tr   (c¸cy t   thu   cña c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  ã  ªnquan  n   toµn  tr   tinb ® c li   ®Õ an  c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  Ïdo  ¬  s   c quan  qu¶n  ý® êng  é  ã  Èm  Òn  l  b c th quy xem  Ðt gi¶i x     Õt). quy C¸c  êng  îp trªnchØ  îctiÕn hµnh  ©y  ùng    ∙  îcc¬  tr h    ®    xd khi® ®   quan  qu¶n  lý Nhµ   íc cã  Èm     n   th quyÒn  Ò   v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng xem   Ðt  µ  xv ®ång    ý b»ng    v¨n b¶n  ngay  õkhilËp dù  t       ¸n. d. Trêng  îp c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  ¾t  éc    h  tr   tinb ® b bu ph¶isö  ông  ¹m   d ph vi b¶o  Ö     v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é  ×  íc khi lËp  ù  c«ng  ×nh ® b th tr     d ¸n  tr   th«ng    u  iÖn, ®¬n  Þ  ÕtkÕ   tinb ®   v thi   c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® hoÆc   ñ  ch ®Ç u    tc«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® ph¶ilÊy ý  Õn      ki tho¶  Ën  ña  ¬  thu c c quan  qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  ã  Èm  Òn. Trêng  îp ® Æc   Öt, l  tr     ® b c th quy   h  bi  
  3. 3 hai bªn  ïng  Õn  µnh  Þ    Ön  êng, thèng  Êt    c ti h th s¸thi tr   nh b»ng  biªn b¶n  Ò   Þ    vv trÝ,vÒ       Çu  ü  Ët®èi víi   c¸cyªu c k thu       c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn. tr   tinb ® 2.2.ThÈ m   Òn    quy xem   Ðt cho  Ðp  ©y  ùng  x  ph xd c«ng  ×nh th«ng    u  tr   tinb ®iÖn  trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é: tr     ® b C¬   quan qu¶n  ý® êng  é  ã  Èm  Òn  l  b c th quy xem   Ðt ®ång    x  ý b»ng      v¨n b¶n x©y  ùng  d c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao tr     th«ng  êng  é  m × nh  ® b do  qu¶n  ý. l Cô   Ó    th nh sau: Bé   Giao th«ng  Ën    ùctiÕp  v t¶itr   qu¶n  ýh Ö   èng  èc  é;Côc  êng  é  l   th qu l   § b ViÖt Nam   ùctiÕp qu¶n  ým ét  è  o¹n  Õn  èc  édo  é    tr     l  s® tuy qu l   B Giao  th«ng  Ën  v t¶igiao;Uû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh  qu¶n  ým ét  è  o¹n  Õn, tuyÕn  èc  é l  s® tuy   qu l   do  é  B Giao  th«ng  Ën    v t¶i giao. ­ UBND   Êp    c tØnh  ùc tiÕp  tr   qu¶n  ýc¸c h Ö   èng  êng  l     th ® tØnh  µ  êng  v® ®«   Þ.Së   th   Giao  th«ng  Ën    v t¶i(hoÆc  ë   S Giao  th«ng c«ng  Ýnh) trùc tiÕp  ch    qu¶n  ýc¸c®o¹n  Õn  èc  ém µ   é  l    tuy qu l   B Giao  th«ng  Ën    ∙  v t¶i giao cho UBND   ®     cÊp  tØnh    Õn  c¸ctuy (hoÆc  o¹n)® êng  «  Þ,® êng  ®   ® th   tØnh quan  äng. tr ­ UBND   Êp  Ön    c huy qu¶n  ý®èi víi êng  l      ® trong ph¹m    Ön. C¬     vihuy   quan  chuyªn  m«n   ña  c UBND   Êp  Ön  îc giao  Öm   ô  ùc tiÕp  c huy ®  nhi v tr   qu¶n  ýc¸c l    ® êng tØnh  µ  êng  «   Þ  îc UBND   Êp  v® ® th ®   c tØnh  giao;qu¶n  ýh Ö   èng  ­   l   th ® êng  Ön. huy ­UBND   Êp      c x∙qu¶n  ý® êng    l  x∙trong ph¹m      vix∙. ­ Tæ     chøc,c¸nh©n  ã  êng     c® chuyªn dïng    qu¶n  ý® êng  l  chuyªn dïng  ña    c m × nh theo  íng  Én  ña  ¬  h d c c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh, cã  l      tr¸chnhiÖ m       xin phÐp  ¬  c quan  qu¶n  ýcã  Èm  Òn    ñ  l   th quy khich c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® ®Ò   Þ  ©y  ùng  ngh x d c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  tr×nh giao    th«ng  êng  é  µ  ® b v th«ng  b¸o b»ng  b¶n  íiSë   v¨n  v   Giao  th«ng  Ën  v t¶i hoÆc   ë  S Giao  th«ng c«ng  Ýnh  ë  ¹ . ch s ti Khi thic«ng    ¹ng  ôc     c¸c h m ¶nh  ëng  í an  µn  h t   to giao th«ng  êng  é  i   ® b ph¶i   ® îc Côc  êng  é  Öt Nam   Êp  Ðp      ® b Vi   c ph thic«ng  i  íiQuèc  é;® îc Së   ®è v   l     giao   th«ng  Ën    Êp  Ðp    v t¶i c ph thi c«ng  i víi   êng  a  ¬ng. ®è     ® c¸c ®Þ ph 2.3. Khi      ®Ò nghÞ   îc x©y  ùng  ®  d c«ng  ×nh  tr th«ng    u  iÖn  tin b ® trong   ph¹m    vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é, chñ  u   hoÆc   ¬  ® b  ®Ç t c quan  qu¶n  ýc«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  Çn  Êt tr×nh cho  ¬  l  tr   tinb ® c xu     c quan  qu¶n  ý® ­ l  êng  é  ã  Èm  Òn    µiliÖu sau: b c th quy c¸ct     ­C«ng      Þ  ña  ñ  u      v¨n ®Ò ngh c ch ®Ç tc«ng  ×nh th«ng    u  iÖn. tr   tinb ® ­ B¶n  ÏthiÕtkÕ   ü  Ëtcña    v    k thu   c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® trong ph¹m    vib¶o  Ö     v c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  ®∙® îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt). tr     ® b(    c th quy duy ­ Hå   ¬  ÕtkÕ   chøc      s thi   tæ  thic«ng  µ  Ön  v bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  an  giao  th«ng,an  µn    to cho  c«ng  ×nh giao th«ng      tr     khithic«ng  c«ng  ×nh th«ng    u  tr   tinb ®iÖn trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     ­ B¶n cam   Õt  ña  ñ  u    c«ng  ×nh  k c ch ®Ç t tr th«ng    u  iÖn  å m     tinb ® g c¸c cam   Õt: k + §¶m  b¶o  Þp  êikh«iphôc  k th     nguyªn tr¹ngvµ  Êt l ng cña      ch  î   c«ng  ×nh tr   giao th«ng  êng  é   ® b sau    µn  µnh  khi ho th c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d c«ng  ×nh tr   th«ng    u  iÖn. tinb ®
  4. 4 + §¶m  b¶o trong qu¸  ×nh    tr khaith¸c,sö  ông  µ     d v b¶o qu¶n c«ng  ×nh tr   th«ng    u  iÖn  tinb ® kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Êt l ng c«ng  ×nh giao th«ng  h ®Õ ch  î   tr     ® êng  é,n Õu  µm    áng  b  l hh ph¶ihoµn      ò.   tr¶nh c +    Khi c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é  îc söa  ÷a, m ë   éng, c¶i t¹o ® b®  ch   r     n©ng  Êp, chñ  u    c  ®Ç tc«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  ã  tr   tinb ® c tr¸chnhiÖ m   Õn hµnh    ti   giacè    hoÆc     êic«ng  ×nh th«ng    u  iÖn. did   tr   tinb ® 2.4. Thêi h¹n      nghiªn cøu    xem   Ðt    êi®èi  íiviÖc  ©y  ùng  x tr¶ l   v  x d c«ng  tr×nh th«ng    u  iÖn    tinb ® trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  tr     ® b kh«ng  îcqu¸ 15  µy  Ó   õ ngµy  Ën      Êy  ê hîp lÖ    ∙  ®     ng k t   nh ®ñ c¸c gi t     nh ® nªu    trªn (Trõtr ng  îp ph¶i®i  Þ    Ön  êng).  ê h     th s¸thi tr 2.5.§¬n  Þ  ©y  ùng    vx d c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® ph¶ithic«ng     theo  thiÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt vµ  ÷ng  éidung      ®®       nh n  ghitrong v¨n b¶n     cho  Ðp. ph Tríc khi thic«ng  ngµy, ®¬n   Þ   ©y  ùng      15    vx d c«ng  ×nh  tr th«ng    u  tinb ®iÖn  ph¶ith«ng      b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ñ  u    ch ®Ç thoÆc   ¬  c quan qu¶n  ýc«ng  l  tr×nh giao th«ng  êng  é  Õt®Ó   èihîp,t¹o®iÒu  Ön  µ      ® b bi   ph       ki v gi¸m  s¸t. 2.6 C«ng  ×nh th«ng    u  iÖn    tr   tinb ® trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao tr     th«ng  êng  é  ® b ph¶i chÞu  ù    s gi¸m    Óm     ña  n   Þ   s¸t,ki tra c ®¬ v qu¶n  ý c«ng  l  tr×nh giao th«ng  êng  é      ® b trong suètqu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ùng  òng              xd c nh qu¸ tr×nh thi    c«ng  ôc  åinguyªn tr¹ngcña  ph h       c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é. tr     ® b 2.7.Kinh  Ý   Èm   nh    ph th ®Þ cho  Ðp  ©y  ùng  ph x d c«ng  ×nh  tr th«ng    u  tinb ®iÖn  trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  µ  tr     ® b v kinh phÝ    gi¸m  s¸tcña  ñ  u      ch ®Ç thoÆc   ¬  c quan qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  îc l  tr     ® b®  thanh  Õt    íichñ  u    quy to¸nv   ®Ç t c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 2.8.Sau        khithic«ng c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn, chñ  u    tr   tinb ®   ®Ç thoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ýc«ng  ×nh  l  tr th«ng    u  iÖn  ã  tinb ® c tr¸chnhiÖ m   µn      ho tr¶nguyªn   tr¹ngc«ng  ×nh giao th«ng  êng  é, ®¬n  Þ  ©y  ùng    tr     ® b  vx d c«ng  ×nh th«ng    tr   tin bu  iÖn  µ  n  Þ  ® v ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh  l  tr giao  th«ng  êng  é  ® b ph¶itiÕn  µnh    h nghiÖ m    Êtl ng còng    µn  thu ch  î   nh b giao l¹m Æt     i b»ng c«ng  ×nh b»ng      tr   v¨n b¶n cô  Ó. th § Ó   ã  ù  èi hîp  ètc«ng    c s ph   t  t¸c qu¶n  ý c«ng  ×nh  l  tr th«ng    u  iÖn  tinb ® còng    nh c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  êng  é, chñ  u    ® b  ®Ç t c«ng  ×nh th«ng    u  tr   tinb ®iÖn  giao  bé  å  ¬  µn  01  h s ho c«ng  ã  ×nh  ,  Þ  Ý,kÝch  íc cña  cb ®å v tr   th   c«ng  tr×nh th«ng    u  iÖn    tinb ® trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  tr     ® b cho  ¬  c quan  qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  êng  é. l  tr     ® b 2.9.Khi c«ng  ×nh     tr giao th«ng  êng  é  ® b hoÆc  c«ng  ×nh  tr th«ng    u  tinb ®iÖn  ã  c yªu  Çu  öa  ÷a, n©ng  Êp    ¹o,m ë   éng  ×  ¬  c s ch   c c¶it   r th c quan  qu¶n  ý l  c«ng  ×nh ®ã   tr   ph¶ib¸o  íccho  ñ  u      tr   ch ®Ç thoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ýc«ng  ×nh l  tr   kiavíi êigian Ýt  Êt 30  µy.      th   nh   ng Trêng  îp kh«ng  ã  h  c kh¶  n¨ng    êic«ng  ×nh th«ng    u  iÖn    ái did   tr   tinb ® ra kh   ph¹m    cÇu  ×  ñ  u    viyªu  th ch ®Ç tc«ng  ×nh hoÆc   ¬  tr   c quan  qu¶n  ýc«ng  ×nh l  tr   th«ng    u  iÖn  èihîp víi ¬  tinb ® ph       quan  c qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  l  tr     ® b thèng  Êt biÖn  nh   ph¸p xö  ý.  l Trong  êng  îp  tr h c«ng  ×nh    ¹ido  Êt  tr h h   b kh¶  kh¸ng,cÇn  öa  ÷a  Êp    s ch g th×  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh ®ã   l  tr   ph¶ikÞp  êith«ng  cho  n  Þ    th   b¸o  ®¬ v qu¶n 
  5. 5 lýc«ng  ×nh kia trong thêigian    tr        kh«ng    giê ®Ó   èng  Êt biÖn  qu¸ 48    th nh   ph¸p  kh«iphôc.   Kinh  Ý    êi,kh ¾c  ôc  ph did   ph c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  chñ  u    tr   tinb ® do  ®Ç t c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  tr   tinb ® hoÆc   n  Þ  ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh th«ng    u  l  tr   tinb ®iÖn  Þu  ch tr¸chnhiÖ m.   Sau  ngµy  30  th«ng b¸o    öa  ÷a  ©ng  Êp, m ë   éng  ®Ó s ch n c  r c«ng  ×nh tr   giao th«ng  êng  é  µ    ® b v sau  ngµy  01  th«ng  ®Ó   öa  ÷a    ¹ic«ng  ×nh b¸o  s ch h h   tr   giao th«ng  êng  é  thiªntaig©y    µ   ñ  u      ® b do     ra m ch ®Ç tc«ng  ×nh th«ng    u  tr   tinb ®iÖn,®¬n  Þ    v qu¶n  ýc«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  l  tr   tinb ® kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p kh ¾c    phôc  c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  × ®¬n  Þ    tr   tinb ® th   v thic«ng c«ng  ×nh giao th«ng  tr     ® êng  é  Ïkh«ng  Þu  b s  ch tr¸chnhiÖ m   Ò   äi    áng  ña    v m hh c c«ng  ×nh th«ng    tr   tin bu  iÖn. ® 2.10.Khi cã  Õ   ¹ch  ùc hiÖn    ù  x©y  ùng  íi hoÆc     ¹o,     k ho th   c¸c d ¸n  d m  c¶it   n©ng  Êp    c c¸c c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é  ×  ñ  u      ® b th ch ®Ç t c¸c c«ng  ×nh tr   giao th«ng  êng  é  Ïth«ng  cho  ñ  u      ® b s  b¸o  ch ®Ç thoÆc   ¬  c quan qu¶n  ýc«ng  l  tr×nh th«ng    u  iÖn    Õt  îp thiÕtkÕ.   tinb ® ®Ó k h     2.11.C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ     kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸c quy  nh  ®Þ trong  Th«ng   µy;g©y  tn   c¶n  ëtrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù    tr          d ¸n c«ng  ×nh th«ng    tr   tin bu  iÖn; g©y  ã  ®   kh kh¨n  cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýkhaith¸c,söa  ÷a, n©ng  Êp  l      ch   c m ë   éng  r c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é;g©y    ¹icho  tr     ® b  hh   c«ng  ×nh giao th«ng  tr     ® êng  é, c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn  Ï bÞ   ö  ýtheo  b  tr   tinb ® s   x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n     3.1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k 3.2.C¸c    quy  nh  íc ®Êy  ña  é   ®Þ tr   c B Giao th«ng  Ën  , v t¶i Tæng   ôc  u  C B ®iÖn    íi éidung  tr¸v     in Th«ng   µy  Þ    á. tn b b∙i b 3.3.Tæ     chøc, c¸ nh©n  ªnquan  n   ©y  ùng  µ     li   ®Õ x d v qu¶n  ýc«ng  ×nh l  tr   th«ng    u  iÖn  tinb ® trong ph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  êng  é, c¸c ® b   ®¬n  Þ   v qu¶n  ý c«ng  ×nh  l  tr giao  th«ng  êng  é  µ    n  Þ   ® b v c¸c ®¬ v kh¸c cã  ªn   li   quan  ã  c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  éidung    th   n  Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   qu¸ tr     n cv   ph¶iph¶n  vÒ   é     ¸nh  B Giao  th«ng  Ën    V t¶i Tæng  ôc  u  iÖn    Þp  êibæ   , c B® ®Ó k th   sung,söa  æi.   ®  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản