Thông tư liên tịch 07/2001/TTLT/BKH-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:74

0
298
lượt xem
41
download

Thông tư liên tịch 07/2001/TTLT/BKH-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/2001/TTLT/BKH-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/2001/TTLT/BKH-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t T æ n g  c ô c  h è n g  kª  T Sè 07/2001/TTLT/B K H­T C T K  n g µ y 10  th¸ng 11 n¨ m   2001  H í ng d É n   g µ n h, n g h Ò   n kinh d o a n h  s ö  d ô n g   trong ® ¨n g   ý  kinh d o a n h   k C¨n  §iÒu    cø  6;Kho¶n    Òu    2,§i 7;Kho¶n    Òu  LuËt Doanh  1,§i 8    nghiÖp; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 02/2000/N§­   µy  th¸ng 2  CP ng 3    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v §¨ng  ý  k kinhdoanh;   C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 03/2000/N§­   ña  Ýnh  ñ  íng  Én    CP c Ch ph H d thi hµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  m s® c Lu   nghiÖp; C¨n  vµo    cø  c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p lývÒ   µnh,nghÒ       ng   kinhdoanh    quy  nh   ®Þ t¹ c¸cLuËt,Ph¸p  Önh  µ     i   l v NghÞ   nh  ã  ªnquan; ®Þ c li   Nh»m   ö  ý m ét  íc nh÷ng  íng  ¾ c   x l  b  v m trong c«ng    ¨ng  ý  µnh, t¸c ® k ng   nghÒ  kinh doanh  µ  ¸p  v ® øng  nhu  Çu  c ph¸ttr Ón ngµnh, nghÒ    i     kinh doanh  trongn Òn    kinhtÕ   . Liªn tÞch  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    vµ    B K ho v§ t Tæng   ôc  èng  híng  Én   C Th kª  d ngµnh,nghÒ     kinh doanh  ö  ông    sd trong ®¨ng  ý    k kinh doanh      nh sau: 1.  µnh,  Ng nghÒ  kinh doanh  ö  ông  sd trong  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    quy ®Þnh   ¹  t iTh«ng   nµy  dông  t ¸p  cho  Öc  ¨ng  ý  vi ® k kinh  doanh  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  ¹t ®éng  ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  µ  é  v h kinh  doanh  thÓ  ¹t c¸  ho   ®éng  theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 02/2000/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 3  2  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  ph V ® k kinh doanh  äit¾tlµdoanh    (g       nghiÖp). 2. Kh«ng  ¨ng  ý  ÷ng  µnh, nghÒ   Ê m   ® k nh ng   c kinh doanh quy  nh   ¹ ®Þ ti  §iÒu    3, NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2000/N§­   µy  th¸ng 2  CP ng 3    n¨m  2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  H   thi h m s® c Lu   nghiÖp. Danh  ôc  µnh,nghÒ   Ê m   m ng   c kinh doanh  îctËp  îp t¹ Phô  ôcITh«ng    ®   h  i   l    tnµy.   3. Doanh    nghiÖp  ã  Ó  ¨ng  ý  c th ® k kinh doanh  Òu  µnh, nghÒ   ng    nhi ng   nh ph¶i lµ ngµnh, nghÒ   ã  ¹t®éng       c ho   kinh doanh. N Õ u       trong thêih¹n  ét       m n¨m mµ  doanh  nghiÖp  kh«ng kinh doanh  µnh,nghÒ   ∙  ¨ng  ý  ×    ng   ®® k th ph¶ith«ng    b¸o  íic¬  v   quan  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh    ®Ó xo¸  µnh, nghÒ   µy  ng   n trong  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh.§èivíim ét  è         s doanh  nghiÖp  ô  Ó, kh«ng  c th   ® îc ghivµo  Êy     Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ô m   õ kinh doanh  Êtc¶    c t    t  c¸cngµnh,nghÒ   µ       m ph¸p luËtkh«ng  Ê m.    c 4.  èi víinh÷ng  µnh, nghÒ   §   ng   kinh  doanh  µ   m doanh  nghiÖp  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    kh«ng  éc  µnh, nghÒ   Ê m   thu ng   c kinh doanh  ×  ¬    th c quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  i  Õu  íib¶n  ®è chi v   Danh  ôc   µnh, nghÒ   m ng   kinh doanh  ö  ông  sd trong  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh ban  µnh  ¹  ô   ôc IITh«ng   nµy    ¨ng  ý  h ti Ph l     t ®Ó ® k ngµnh,  nghÒ  theo  sè  m∙  quy  nh   µo  Êy  ®Þ v Gi chøng nhËn  ¨ng ký  ® kinh  doanh. Khi doanh    nghiÖp  ¨ng  ý  ® k kinh doanh,c¬      quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh      ®Ò nghÞ  doanh nghiÖp  nghiªn cøu    b¶n Danh  ôc  µnh, nghÒ   m ng   kinh doanh  ö    s dông trong ®¨ng  ý    k kinh doanh    ùachän    ®Ó l   cho  ïhîp víi  ëng  ph       t ý kinh doanh   
 2. 2 cña doanh nghiÖp.N Õ u     doanh nghiÖp    Þ  ¨ng  ý  ét  µnh, nghÒ   ®Ò ngh ® k m ng   kinh doanh  íi cha  ã    m  c trong Danh  ôc  ×  ét  Æt,  ¬    m th m m c quan  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  ùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  ×nh  êng  th   vi ® kb th cho  doanh  nghiÖp;m Æt     kh¸cthùc     hiÖn    c¸cc«ng  Öc  vi sau: ­ N Õ u   µnh, nghÒ   íi lµ nhã m   µnh, nghÒ   Êp    íi th×    ng   m    ng   c Im   th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  íiLiªnBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  v     K ho v§ tv Tæng  ôc  èng        C Th kª ®Ó Liªn Bé  ã    c v¨n b¶n  íng dÉn. h  ­ N Õ u   µnh, nghÒ   íi chØ   µ nh÷ng  µnh, nghÒ   ô  Ó  Êp  , I   ng   m  l  ng   c th c II    II , IV.. th×  .   b¸o  víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu     é   èng  Êt  sè  íi cho  c¸o    K ho v§ t ®Ó B th nh m∙  m   ngµnh,nghÒ   .   ®ã Kh«ng  îc tõ chèiviÖc  ¨ng  ý  µnh, nghÒ   ®      ® k ng   kinh doanh  i víinh÷ng    ®è     ngµnh, nghÒ     kinh doanh kh«ng  éc  Ön  Ê m   thu di c kinh  doanh, kÓ   nh÷ng    c¶  ngµnh,nghÒ   a  ã    ch c trong Danh  ôc  µnh,nghÒ     m ng   kinh doanh  ö  ông    sd trong  ®¨ng  ý  k kinhdoanh.   5. Trong    ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ     ¬    qu¸ tr th   n cv m ®Ò ngh c¸c c quan  ®¨ng  ý  k kinh doanh  ph¶n ¸nh  Þp  êi®Ó   k th   Liªn Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   vµ    K ho v§ t Tæng  ôc  èng    ö  ýhoÆc   íng dÉn    C Th kª x l   h  bæ sung.
 3. 3 P h ô  lôc I D a n h  m ô c  n g µ n h, n g h Ò  c Ê m  kinh d o a n h (Quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 3,NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2000/N§­   µy  CP ng 3/2/2000 cña    ChÝnh  ñ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  ph h   thih m s® c Lu   nghiÖp)  a. Kinh    doanh  ò  Ý, ®¹n  îc,qu©n  v kh   d  trang,qu©n  ông  µ  ¬ng  Ön   d v ph ti   kü  Ëtqu©n  ù  thu   s chuyªn dïng cña    ùcl ng vò      c¸cl  î   trang; b.Kinh    doanh  Êtnæ,  Êt®éc,chÊtphãng  ¹; ch   ch       x c.Kinh    doanh  Êtma   ý; ch   tu d. Kinh    doanh  ¹id© m,  Þch  ô  chøc  ¹id© m,  m  d v tæ  m  bu«n  phô  ÷,trÎ b¸n  n    em; e.Kinh    doanh  Þch  ô  chøc  ¸nh  ¹c,g¸ b¹c; d v tæ  ® b      f. Kinh     doanh      Êtcã  Ýnh  c  ¹im¹nh; c¸cho¸ ch   t ®é h   g.Kinh    doanh    Ön  Ëtthuéc ditÝch  Þch sö,v¨n ho¸,b¶o  µng; c¸chi v      l       t h. Kinh    doanh    c¸c s¶n  È m   ph v¨n ho¸ ph¶n  ng,  i  þ,mª  Ýn,dÞ   ®é ®å tru   t   ®oan hoÆc   ã  ¹i®Õ n     ôc  ©n  c h  gi¸od nh c¸ch; i.  Kinh  doanh    ¹ ph¸o; c¸clo   i j.  Kinh  doanh  ùc vËt,®éng  Ëthoang    éc danh  ôc  iÒu  cquèc  th     v  d∙thu   m ® í  tÕ  µ   Öt Nam   ý  Õt  m Vi   k k hoÆc   tham    gia quy  nh  µ    ¹  ng  Ët,thùc ®Þ v c¸c lo i®é v    vËtquý  Õ m     hi kh¸ccÇn  îcb¶o  Ö;   ®  v k. Kinh    doanh    ¬i cã  ¹icho    ôc  ©n  ®å ch   h   gi¸o d nh c¸ch,søc  Î cña  Î   kho   tr  em   hoÆc   ¶nh  ëng  n   ninh trËttõ,an  µn    éi. h ®Õ an        to x∙h
 4. 4 P h ô  lôc II D a n h  m ô c  n g µ n h, n g h Ò  kinh d o a n h  s ö  d ô n g   trong ® ¨n g k ý  kinh d o a n h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng     Þch  è    tLiªnt s 07/2001/TTLT/BKH­TCTK   ngµy  th¸ng11  01    n¨m 2001  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  c B K ho   § tv Tæng  ôc  èng  C Th kª) M∙  è s Ngµnh,nghÒ     kinh doanh    M∙ ¬ng  t øng  íi v  H Ö   èng  th ngµnh KTQD A.  N«ng  nghiÖp  µ  ©m  v l nghiÖp  01 N«ng nghiÖp  µ    ¹t®éng  Þch  ô  ã  ªn v c¸c ho   d v c li   01 quan  011 Træng  ät tr 011 0111­011100 Trång  óa l 0111 0112­011200 Trång  ©y ¬ng  ùc cã  ¹tkh¸c cl th   h   0112 0113 Trång  ©y  c c«ng  nghiÖp  0113 01131 Trång  ©y  c c«ng  nghiÖp  ¾n  µy ng ng 011311 Trång  Ý a m 011312 Trång  ñ    êng c c¶i® 011313 Træng  b«ng 011314 Træng  ay, gai, ãi ®   c 011315 Trång   ¬ng ®ç t 011316 Trång  ¹c(®Ëu  éng) l  ph 011317 Trång  õng v 011319 Trång  ©y  c c«ng  nghiÖp  ¾n  µy  ng ng kh¸c 011332 Trång  ©y  c c«ng  nghiÖp  µingµy d  011321 Trång  ©y  c cao su 011322 Trång  ©y  µ  c c phª 011323 Trång  ©y  Ì c ch 011324 Trång  ©y  iÒu c® 011325 Trång  ©y  ¹ttiªu c h  011326 Trång  õa d 011327 Trång  ©y  ©u  cd nu«it»m   011329 Trång  ©y  c c«ng  nghiÖp  µingµy  d  kh¸c 0114 Trång  ©y  îcliÖu c d  01141­ Trång  ©y  c tam  Êt th 011410
 5. 5 01142­ Trång  ©y  ¬ng  ch nhu 011420 01149­ Trång  ©y  îcliÖu kh¸c c d    011490 0115­011500 Trång  ©y      c ¨n qu¶ 0115 0116­011600 Trång    u,  ©y    Þ rau ®Ë c giav 0116 0117­011700 Trång  ©y  ÊtbétlÊy cñ c ch       0112 0118­011800 Trång  hoa,c©y    c¶nh 0116 0119­011900 Trång    ¹ c©y  c¸clo   i kh¸c 0117 012 Ch¨n  nu«i. 012 0121 Ch¨n  nu«igiasóc    0121 01211 Ch¨n  nu«i®¹igiasóc     012111 Ch¨n  nu«ibß  ÷a  s 012112 Ch¨n  nu«ibß  Þt   th 012113 Ch¨n  nu«itr©u   012114 Ch¨n  nu«idª   012115 Ch¨n  nu«ingùa   012116 Ch¨n  nu«icõu   012117 Ch¨n  nu«ih¬u,nai     012118 Ch¨n  nu«igÊu   012119 Ch¨n  nu«i®¹igiasóc      kh¸c 01212 Ch¨n  nu«ilîn   012121 Ch¨n  nu«ilînthÞt    012122 Ch¨n  nu«ilîns÷a    012123 Ch¨n  nu«ilîngièng    0122 Ch¨n  nu«igiacÇ m    0122 01221 Nu«igiacÇ m    012211 Nu«igµ  Êytrøng   l  012212 Nu«igµ  Þt   th 012213 Nu«ingan   012214 Nu«ivÞt   012215 Nu«ingçng   012219 Nu«igiacÇ m      kh¸c 0123 Ch¨n  nu«ikh¸c   0123 01231 Nu«itiÓu giasóc      012311 Nu«ithá  
 6. 6 012312 Nu«ichã   012313 Nu«imÌo   012319 Ch¨n  nu«ic¸clo¹ tiÓu giasóc    i      kh¸c 01232­ Nu«i®µ   iÓu  ® 012320 01233­ Nu«ichim   012330 01234­ Ê p  chøng    Ç m giac 012340 01235 Nu«ibß    s¸t 012351 Nu«ir¾n   012352 Nu«itr¨n   012353 Nu«irïa, ba    ba  012354 Nu«ic¸sÊu    012355 Nu«ic¸clo¹ bß        i s¸tkh¸c   01236 Nu«ic«n  ïng   tr 012361 Nu«it»m   012362 Nu«iong  Êy m Ët   l  012369 Nu«ic¸clo¹ c«n  ïngkh¸c   i   tr   013 Trång  ät µ  tr   ch¨n nu«ihçn  îp v     h 013­0130 014 C¸c  ¹t®éng  ç  î ång trätvµ  ho   h tr tr     ch¨n nu«i(trõ 014­      0140 ho¹t®éng  ó y)   th   0141 C¸c  Þch  ô  ç  î ång trät d v h tr  tr   01411­ D Þch  ô  v cung  Êp  èng c©y  ång c gi   tr 014110 01412­ D Þch  ô  íng dÉn  ü  Ëttrång trät vh   k thu     014120 01413­ D Þch  ô    ä¹ch c©y  ång v thu h   tr 014130 01414­ D Þch  ô  µm  t,t i   v l ®Ê  í  tiªu, ch¨m  ãn b 014140 01415­ D Þch  ô  v qu¶n  ýtrang tr¹ l   i 014150 01416­ D Þch  ô  v b¶o  Ö   ùc vËt v th   014160 01419­ C¸c  Þch  ô  ç  î ång trät d v h tr  tr     kh¸c 014170 0142 Ho¹t®éng  ç  î   h tr  ch¨n nu«i     01421­ D Þch  ô  v cung  Êp  èng vËtnu«i c gi     014210 01422­ D Þch  ô  v cung  Êp  ü  Ëtnu«i c k thu   014220
 7. 7 01423­ D Þch  ô  v ch¨m  ãc  ng  Ëtc¶nh s ®é v   014230 01429­ C¸c  ¹t®éng  ç  î ho   h tr  ch¨n nu«ikh¸c     014290 015­015000 ThuÇn  ìng  ó  µ    ¹t®éng  Þch  ô  ªn 015­ d th v c¸c ho   d v li   0150 quan 02 L© m  nghiÖp vµ  c¸c ho¹t ®éng  dÞch vô li     ªn 02 quan  021 Trång  õng r 020­0200 0211­021100 Trång  õng  r phßng  é h 0212­021200 Trång  õng    r t¸ sinh i 0219­021900 Trång  õng  r kh¸c 022 Ch¨m  ãc  õng sr 0221­022100 Ch¨m  ãc  õng  ång sr tr 0222­022200 Ch¨m  ãc  õng  ùnhiªn sr t  023 Thu  ¹ch s¶n  È m   õng ho   ph r 0231­023100 Khaith¸cvµ  ¬  Õ   ç     s ch g 0232­023200 Thu îm  ©m  l l s¶n 0233­023300 Thu,h¸ic©y  èc    thu 0239­023900 Thu  ¹ch c¸clo¹ l©m  ho       i s¶n  kh¸c 024 Ho¹t®éng  ç  î ©m    h tr  l nghiÖp  0241­024100 D Þch  ô  v phßng  èng  ch ch¸yrõng   0242­024200 D Þch  ô  v cung  Êp  èng c©y  ång rõng c gi   tr   0243­024300 D Þchvô  Óm     ¸nh    Êt l ng,s¶n îng ki tra,® gi¸ch  î   l  c©y  õng r 0244­024400 D Þch  ô  v b¶o  Ö   õng, kiÓm   vr   so¸tvËt  ©y  ¹i   g h  cho  ©y,cho  ng  Ëtrõng c  ®é v   0245­024500 D Þch  ô  èng  èi  ät v ch mm 0249­024900 C¸c  ¹t®éng  ç  î ©m  ho   h tr  l nghiÖp  kh¸c B.  û  Thu s¶n 05 §¸nh  ¾t  û  b thu s¶n,¬ m,    nu«itrång thuû      s¶n  µ  v 05 c¸cho¹t®éng  Þch  ô  ªnquan.    d v li   051 §¸nh  ¾t  û s¶n b thu   050­0500 0511­051100 §¸nh  ¾t    ícngät b c¸n   0512­051200 §¸nh  ¾t    ícm Æ n b c¸n   0513­051300 §¸nh  ¾t  b t«m 0514­051400 §¸nh  ¾t  b cua, ghÑ,  c, nhiÔ m   Ó      è  th hai m¶nh   vá 0515­051500 Thu îm  äc    Õn  µo, bät biÓn, t¶o,san  l ng trai y , s      h«
 8. 8 0519­051900 §¸nh  ¾t    ¹ thuû s¶n  b c¸clo i    kh¸c 052 Nu«ithuû s¶n     050­0500 0521­052100 Nu«ic¸(n cm Æ n,  ícngät,níclî)     í  n     0522­052200 Nu«it«m   0523­052300 Nu«icua,ghÑ     0524­052400 Nu«inhuyÔn  Ó      th haim¶nh  á v 0525­052500 Nu«ièc   0529­052900 Nu«ic¸clo¹ thuû s¶n    i     kh¸c 053­053000 Trång c¸c  ¹  û  lo ithu s¶n  íiníc (rau  ©u  d    c rong  050­0500 biÓn.. ) . 054 D Þch  ô  û s¶n v thu   050­0500 0541­054100 D Þch  ô  ÷a  Önh  v ch b cho  û s¶n  thu   0542­054200 D Þch  ô    v thu gom,  Ën  v chuyÓn  û s¶n  èng thu   s 0543­054300 D Þch  ô  v cung  Êp  c thøc ¨n nu«ithuû s¶n        0544­054400 ¦¬m    c¸,t«m  èng gi 0545­054500 Ch Õ   Õn    µ  û s¶n    µu bi c¸v thu   trªnt 0546­054600 D Þch   ô  v cung  Êp  íc ®¸   p  ¹nh,b¶o  c n  íl   qu¶n  thuû s¶n   0549­054900 C¸c  Þch  ô  û s¶n  d v thu   kh¸c                   C«ng                  C.  nghiÖp  khaith¸c   10 Khaith¸cthan cøng,than non,than bïn              10 101 Khaith¸cvµ        thu gom   than cøng   101­1010 1011­101100 Khaith¸cthan tõm Æt   t  á  éthiªn)       ®Ê (m l   1012­101200 Khai th¸cthan     trong lßng  t  Ó  m á     ®Ê (k c¶  than  ngÇ m   íi Ón) d  bi 1013­101300 TuyÓn  än,thu gom   ch     than 1014­101400 S¶n  Êt than  xu   b¸nh hoÆc  nhiªnliÖu r¾n     chøa  than cøng    kh¸c 102 Khaith¸cvµ        thu gom   than non   102­1020 1021­102100 Khaith¸cthan tõm Æt   t  á  éthiªn)       ®Ê (m l   1022­102200 Khai th¸cthan     trong lßng  t  Ó  m á     ®Ê (k c¶  than  ngÇ m   íi Ón) d  bi 1023­102300 TuyÓn  än,thu gom   ch     than 1024­102400 S¶n  Êt than  xu   b¸nh hoÆc  nhiªnliÖu r¾n     chøa  than 103 Khaith¸cvµ        thu gom   than bïn   103­1030 1031­103100 Khaith¸cthan tõm Æt   t  á  éthiªn)       ®Ê (m l   1032­103200 Khai th¸cthan     trong lßng  t  Ó  m á     ®Ê (k c¶  than  ngÇ m   íi Ón) d  bi
 9. 9 1033­103300 tuyÓn  än,thu gom   ch     than 1034­103400 S¶n  Êtthan b¸nh,than tæ  xu         ong  õthan bïn t    11 Khai th¸c dÇu  Ý   µ    ¹t®éng  Þch  ô      kh v c¸c ho   d v 11 phôc  ô  v khai th¸c dÇu  Ý   õ®iÒu       kh (tr   tra th¨m  dß) 111 Khaith¸cdÇu  Ý    kh 111­1110 1111­111100 Khaith¸cdÇu  Ý    t  Òn    kh trªn®Ê li 1112­111200 Khaith¸cdÇu  Ý    Ón    kh trªnbi 112 C¸c  ¹t®éng  Þch  ô  ôc  ô  ho   d v ph v khaith¸cdÇu   112­    1120 khÝ  õ®iÒu    (tr   trath¨m  dß) 1121 Ho¹t ®éng  ç  îkhai th¸cdÇu  Ý    ¬  ë    h tr     kh trªnc s hîp ®ång   11211­ Ho¹t®éng    khoan  nh  íng ®Þ h 112110 11212­ Ho¹t®éng    ê,b¬ m,  Þt,huû  Õng   tr¸ b   t b  gi 112120 1129­112900 Ho¹t®éng    kh¸c hç  îho¹t®éng    tr    khaith¸cdÇu      khÝ 12 Khaith¸cquÆng     Uranium  µ  v quÆng  Thorium 12 121­121000 Khaith¸cquÆng     Uranium  120­1200 122­122000 Khaith¸cquÆng     Thorium 120­1200 13 Khaith¸cquÆng     kim  ¹ lo i 13 131 Khaith¸cquÆng     kim  ¹ ®en lo i   131­1310 1311­131100 Khaith¸cquÆng  ¾t    s 1319­131900 Khaith¸cquÆng     kim  ¹ ®en  lo i   kh¸c 132 Khai th¸c quÆng  kim lo¹ m µu  (trõ i  quÆng   132­1320 Uranium  µ  v quÆng  Thorium) 1321­132100 Khaith¸cquÆng  ng, niken    ®å   1322­132200 Khaith¸cquÆng  ×,thiÕc,kÏm    ch     1323­132300 Khaith¾c    quÆng  xÝt b«  1324­132400 Khaith¾c    quÆng  µng,b¹c v   1325­132500 Thu  gom  c¸c lo¹ quÆng  kim lo¹ m µ u  (trõ i i   quÆng Uranium  µ    v quÆng  Thorium) 1329­132900 Khaith¾c    quÆng  kim  ¹ m µu  lo i   kh¸c 14 Khaith¾c  ¸  µ    ® v khaith¸cm á       kh¸c 14 141 Khaith¸c®¸,c¸t, ái, t  Ðt vµ         s ®Ê s   cao  lanh 141­1410 1411­141100 Khaith¸cc¸t, ái     s 1412­141200 Khaith¾c    cao  lanh,®Êt  Ðt   s 1413 Khaith¾c  ¸   ® 14131­ Khaith¾c  ¸    ® granÝt
 10. 10 141310 14132­ Khaith¾c  ¸  µm  êng   ®l ® 141320 14133­ Khaith¾c  ¸  ©y  ùng    ®x d 141330 14134­ Khaith¸c®¸  Õn     phi 141340 14135­ Khaith¸c®¸  th¹ch     sa  141350  14136­ Khaith¸c®¸      v«i 141360 14137­ Thu  gom     ¹ ®¸ c¸clo i   141370 14139­ Khaith¸cc¸clo¹ ®¸        i kh¸c   141390 142 Khaith¸cc¸clo¹ m á         i kh¸c   142 1421 Khaith¸ckho¸ng ho¸ chÊtvµ          kho¸ng ph©n  ãn   b 1421 14211­ Khaith¸cm á       ApatÝt 142110 14219­ Khaith¸ckho¸ng    Êt vµ     ho¸ ch   kho¸ng  ©n  ãn  ph b 142190 kh¸c 1422 Khaith¸cmuèi    1422 14221­ Lµ m   èi tõnícbiÓn mu       142210 14222­ Khaith¸cmuèi m á      142220 1423­142300 Khaith¸c®¸  ý      qu (kim  ¬ng,rubi, c    saphia, . ) .. 1429 1424­142400 Khaith¸cnhùa  êng  ùnhiªnhoÆc      ® t    bitum 1429­142900 Khaith¸cm á       kh¸c 1429 D.  C«ng  nghiÖp  Õ   Õn ch bi 15 S¶n  Êtthùc phÈ m   µ    èng xu     v ®å u 15 151 S¶n  Êt, chÕ   Õn  µ  xu   bi v b¶o qu¶n  Þt,thuû  th   151 s¶n,rau qu¶,dÇu  µ  ì      vm 1511 S¶n  xuÊt, Õ  biÕn, b¶o qu¶n thÞt µ  s¶n   ch  v 1511 phÈ m   õthÞt t    15111 GiÕt m æ   µ  Õ   Õn  Þt®éng  Ët   v ch bi th   v 151111 GiÕt m æ,  Õ   Õn  ÞtgiacÇ m   ch bi th     151112 GiÕt m æ,  Õ   Õn  Þtgiasóc   ch bi th     151113 GiÕt  æ   Õ   Õn  ng  Ët bß    Þtr¾n, m ch bi ®é v   s¸t(th     thÞtc¸sÊu)    151114 Ch Õ   Õn  Þt, ì  ng  ãivµ  ng  ép  Þt bi th   ®ã g   ®ã h (th   m hép, xóc  Ých, l¹cxêng, patª,d¨m    x        b«ng; thÞt     hun  ãi, Þtkh«,bãng  ×  în) kh     th   bl  151119 GiÕt  æ   µ  Õ   Õn  Þt c¸c lo¹  ng  Ët m v ch bi th     i®é v 
 11. 11 kh¸c 1512 Ch Õ   Õn,b¶o  bi   qu¶n  û  thu s¶n  µ  v s¶n  È m   õ ph t  1512 thuû s¶n    15121­ Ch Õ   Õn  (ph¬i sÊy  bi c¸    kh«, ®ãng  ãi,®ãng    g  151210 hép) 15122­ Ch Õ   Õn  bi t«m    ¹ (ph¬isÊy  c¸clo i     kh«,®ãng  ãi,   g  151220 ®ãng  ép) h 15123­ Ch Õ   Õn,®ãng  ãinhuyÔn  Ó bi   g  th 151230 15129­ Ch Õ   Õn  û s¶n  bi thu   kh¸c 151290 1513 Ch Õ   Õn  µ  bi v b¶o qu¶n    rau qu¶ 1513 15131 B¶o  qu¶n rau qu¶  «ng  ¹nh vµ  ® l   s¶n  Êt thøc xu     ¨n ®«ng  ¹nh(trõh¶is¶n  µ    ép)   l    v ®å h 151311 B¶o qu¶n    rau qu¶  «ng  ¹nh ® l 151312 S¶n xuÊt thøc ¨n ®éng  l¹nh (s¶n xuÊt b¸nh  pizza®«ng  ¹nh, ¹chdõa,.. )   l  th   . 15132 Ch Õ   Õn    bi rau qu¶ 151321 §ãng  ép  qu¶  a  ét, Ê m...) h rau  (d chu  n 151322 §ãng  ép  ícqu¶,rau h n    151323 Ng © m   Ç m     d rau qu¶  Ê m  (ng chua,ng© m   Æ n)   m 151324 SÊy  kh«    rau qu¶  ng  ói ®ãng  ép ®ã t ,   h 151325 S¶n  Êt,chÕ   Õn  xu   bi hoa  qu¶    lªnmen 151329 Ch Õ   Õn  bi s¶n  È m   ph kh¸ctõrau qu¶      1514 S¶n  ÊtdÇu, mì  ng, thùc vËt xu     ®é     1514 15141 S¶n  ÊtdÇu  µ  ÊtbÐo  õthùc vËt xu   v ch   t    151411 Ð p  ¹tchøa    Çu, chÊtbÐo h  tinhd     151412 Ch ng  ÊttinhdÇu c    151413 S¶n  Êt b¬, dÇu    ùc vËt vµ    xu     ¨n th     c¸c s¶n  È m   ph t ng  ù ¬t 151414 Pha  én,tinhchÕ   Çu  µ  ÊtbÐo tr     d v ch   15142 S¶n  Êtmì  ng  Ët xu   ®é v 152 S¶n  Êts¶n  È m   ¬,s÷a xu   ph b  152­1520 1521 S¶n  Êt s÷a  áng vµ    xu   l   c¸c s¶n  È m   ÕtxuÊt ph chi     tõs÷a   15211­ Ch Õ   Õn  ÷a  ¬i (t Öttrïng,thuÇn  Êt  ÷a, bi s t   i     ch s   152110 ®ãng  chai, ng  ói)  ®ã t 15212­ S¶n  Êts÷a  Æc   ã  êng  ng  ép xu   ® c® ®ã h 152120 15213­ S¶n  Êt  ÷a  ét  ng  ép, ®ãng  ói  ng  xu s b ®ã h  t ,®ã 152130 bao,thïngs ¾t  ©y     t 15214­ S¶n  Êts¶n  È m   ÷a  ® Æc xu   ph s c« 
 12. 12 152140 15215­ S¶n  Êtb¬,pho    õs÷a  ng  Ët xu     m¸t t   ®é v 152150 15219­ S¶n  Êtc¸cs¶n  È m   xu     ph kh¸cchiÕtxuÊttõs÷a        152190 1522 S¶n  Êtkem  µ    xu   v ®å tr¸ngmiÖng  «ng  ¹nh   ® l 15221­ S¶n  Êtkem,  ÷a  xu   s kem 152210 15222­ S¶n  Êt®å   xu   tr¸ngmiÖng  ng  ¹nh   ®é l 152220 15223­ S¶n  Êtc¸clo¹ s÷a  xu       i chua 152230 153 Xay    x¸t,s¶n  Êt bét vµ  xu     s¶n  Êt thøc  gia xu   ¨n    153 sóc 1531 Xay    µ  x¸tv s¶n  Êtbétth« xu     1531 15311­ Xay    ãc lóa,®¸nh  ãng  ¹o x¸tth     b g 153110 15319­ S¶n  Êtc¸clo¹ bétth« xu        i 153190 1532 S¶n  Êttinhbétvµ    xu       c¸cs¶n  È m   õtinhbét ph t    1532 15321­ NghiÒn  étngò  èc b  c 153210 15329­ S¶n  Êt tinhbét vµ    xu       c¸c s¶n  È m   ph kh¸c tõ tinh      153290 bét 1533 S¶n  Êtthøc ¨n giasóc,giacÇ m xu           15331­ S¶n  Êtthøc ¨n cho    óc xu      gias 1533 153310 15332­ S¶n  Êtthøc ¨n cho    Ç m xu      giac 153320 154 S¶n  Êtthùc phÈ m   xu     kh¸c 1541 S¶n  Êtc¸clo¹ b¸nh  õbét xu       i t  1541 15411­ S¶n  Êtb¸nh  õbétm ú,  xu   t    b¸nh  ú,  m b¸nh  quy 154110 15412­ S¶n  Êtb¸nh  u  xu   ®Ë xanh 154120 15413­ S¶n  Êtb¸nh    xu   gai,b¸nh  xª,b¸nh  xu    c¸y 154130 15414­ S¶n  Êtb¸nh    xu   c¸y,b¸nh  Ìlam ch   154140 15419­ S¶n  Êtc¸clo¹ b¸nh  xu       i kh¸ctõbét    154190 1542 S¶n  Êt® êng xu   1542 15421­ S¶n  Êt m Ët  Ý a,  êng  Ìn,® êng  xu   m ® ph   phæi,® ­   154210 êng c¸t 15422­ S¶n  xuÊt ® êng  kÕt tinh,  tinh luyÖn ® êng 
 13. 13 154220 kÝnh,® êng    õ® êng  Ët  Ý a   c¸tt   mm 15423­ S¶n  Êt ® êng  õcñ    êng,c©y  Ých,c©y  xu   t   c¶i®   th   154230 thètnèt   15424­ S¶n  Êt® êng  xu   Glucoza  õc¸clo¹ bét t    i   154240 1543 S¶n  Êtca  xu   cao,s«c«lavµ      møt,kÑo   1543 15431­ S¶n  Êts«c«lavµ  xu     b¸nh  Ño  ã  k c s«c«la 154310 15432 S¶n  Êtb¸nh  Ño  xu   k kh«ng  ã  c s«c«la 154321 S¶n  Êtb¸nh    ¹ (trõlo¹ cã  xu   c¸clo     i s«c«la) i   154322 S¶n  ÊtkÑo    ¹ (trõlo¹ cã  xu   c¸clo i   i s«c«la)     154323 S¶n  Êt c¸clo¹ báng,kÑo  õ báng  áng  xu     i     t  (b ng«,   kÑo  ®¬,.. ) cu . 15433­ S¶n  Êtc¸clo¹ møt,«  xu       i   mai 154330 1544 S¶n  Êtc¸cs¶n  È m     Òn xu     ph ¨n li 1544 15441­ S¶n  Êt    liÒn  ú, phë, bón, b¸nh  a,  xu ®å ¨n  (m       ® 154410 ch¸o ¨n liÒn ®ãng  ãi)tõbétm ú,  étg¹o      g      b  15442­ S¶n  Êt c¸c lo¹  xu     i b¸nh,phë,bón,b¸nh  c, m ú         ®ó   154420 g¹o, m ú   îi  ú   ng, b¸nh  a     s ,m è   ® canh, b¸nh  a     ® nem,  b¸nh  a  íng,b¸nh  ®n   tr¸ng,vá    b¸nh (kh«ng  ®ãng  ãidíi ¹ng    Òn) g   d ¨n li 1545 S¶n  Êtthùc phÈ m   õngò  èc xu     t  c 15451­ S¶n  Êt c¸c lo¹  xu     ib¸nh  õ ngò  èc    s¸ng  t  c ®Ó ¨n  154510 (b¸nh chng, b¸nh  Õp,      n b¸nh  Π t, b¸nh  Çy, b¸nh  d   gèi,  b¸nh  Ìo,b¸nh  b  t«m, b¸nh    khoai. . .) 15452­ S¶n  Êtcè m,  xu   b¸nh  è m c 154520 1546 S¶n  Êt ®å     xu   ¨n nhanh  (ngoµic¸c s¶n  È m        ph ¨n liÒn) 15461­ S¶n  Êt  xu c¸c  ¹  ¹t thµnh    nhanh  ¹c lo ih   ®å ¨n  (l   154610 chao  Çu, h¹t®iÒu  d    chiªn. . .) 15469­ S¶n  Êt  xu c¸c    nhanh  ®å ¨n  kh¸c (b¸nh  ång  ph 154690 t«m, khoait©y      chiªn, . ) .. 1549 S¶n  Êtc¸cthùc phÈ m   xu       kh¸c 1549 15491 S¶n  ÊtchÌvµ  µ       xu     c phª ,®å pha    èng ®Ó u 154911 S¶n  Êt cµ  xu   phª   ( rang, xay  µ    c phª;s¶n  Êt   xu   cµ      µ    phª fin, phª tan,. . ) c .. 154912 S¶n  Êt c¸c lo¹  Ì uèng  Ìxanh, chÌ ®en, xu     i   ch (ch        chÌatis«, Ìcam       ch th¶o,chÌthanh  Öt, . )    nhi . . 15492 S¶n  ÊtgiavÞ,nícchÊ m.  ícxèt xu         n  154921 S¶n  Êtbétngät xu     154922 S¶n  Êtbétcanh,bétgiavÞ xu         154923 S¶n  Êtmuèi i­ t xu    è
 14. 14 154924 S¶n  ÊtdÊ m xu   154925 S¶n  Êtm ¾ m   xu   c¸ 154926 S¶n  Êt m ¾ m   õ t«m, tÐp  ¾ m   xu   t    (m t«m, m ¾ m     t«m  chua,. . .) 154927 S¶n  Êtt ng,t ng  t t ng  µ xu  ¬  ¬ í ,¬ c   154928 S¶n  ÊtnícchÊ m   × dÇu, ma   . . xu     (x     gi, . ) 154929  S¶n  ÊtgiavÞ,nícchÊ m,  ícxètkh¸c xu         n    15499­ S¶n  Êtc¸cthùc phÈ m   xu       kh¸c 154990 155 S¶n  Êt®å   èng xu   u 155 1551 Ch ng,    Êt  µ  tinh c v pha  Õ   ch c¸c  ¹  îu  ¹nh; lo ir m   1551 s¶n  Êtr ueti itõnguyªn liÖu lªnmen xu  î   l     c      15511­ S¶n  Êtr um¹nh xu  î   155110 15512­ S¶n  Êtcån  i xu   ªtyl c 155120 15513­ S¶n  Êt  xu c¸c  ¹  îu  èc, r u  lo ir thu   î bæ,  îu  ¸nh  r® 155130 trøng 1552 S¶n  Êtr unhÑ xu  î   1552 15521­ S¶n  Êtr uvang xu  î   155210 15522­ S¶n  Êtr umïi, îungättõrau  xu  î      r     qu¶ 155220 15529­ S¶n  Êt®å   èng  îclªnmen  xu   u ®   kh¸c 155290 1553 S¶n  Êtbiavµ  ¹ch  xu     m nha 1553 15531­ S¶n  Êtbia(biat i,biah¬i,   xu      ¬       chai,   ép) bia  h bia 155310 15532­ S¶n  Êtm¹ch  xu   nha 155320 1554 S¶n  Êt®å   èng  xu   u kh«ng  ån c 1554 15541­ S¶n  Êtníc®¸ xu     155410 15542­ S¶n  Êt nícuèng    Õt,níckho¸ng  ng  xu     tinhkhi     ®ã 155420 chai 15543­ S¶n  Êt  íc uèng  îc chÕ   Õn  õ  xu n   ®  bi t hoa    qu¶ 155430 ®ãng  chai, ng  ép  õlo¹ lµm  ¹nh)  ®ã h (tr   i   l 15544­ S¶n  Êtc¸clo¹ sir« xu       i 155440 15545­ S¶n  Êts«®a xu   155450 15546­ S¶n  Êth¬ng  Öu c«  Æc xu   li   ® 155460 15549­ S¶n  Êtc¸clo¹ ®å   èng  xu       ui kh«ng  ån  c kh¸c 155490
 15. 15 16 S¶n  Êtc¸cs¶n  È m   èc l¸  èc lµo xu     ph thu   ,thu   16 161­161000 Ch Õ   Õn    èc  , èc  µo (sÊy,t c cäng, 160­ bi l¸thu l¸ thu l    í     1600 th¸   . i.. ) , 162­162000 S¶n  Êtthuèc l¸®iÕu xu      163­163000 S¶n  Êtthuèc l¸cuèn  xu      b»ng    èc (x× gµ) l¸thu     164­164000 S¶n  Êt  ô  Öu,h¬ng  Öu  ïng  xu ph li   li d trong    s¶n xuÊtthuèc l¸ iÕu      ® 17 D Öt 17 171 S¶n  Êt  îi  Öt    µ  µn  Ön  xu s ,d v¶i v ho thi c¸c    s¶n 171 phÈ m   Öt d 1711 S¶n  Êtsîi µ  Öt  xu     d v¶i v 1711 17111­ S¶n  Êtsîi ¬ t»m xu       t 171110 17112­ S¶n  Êtsîi xu     kh¸c(sî b«ng,sîi ay,.. )    i    ® . 171120 17113­ S¶n  ÊtchØ  xu   (chØ  ©u, thªu,.. ) kh    . 171130 17114­ D Öt  v¶i 171140 1712 Hoµn  Ön c¸cs¶n  È m   Öt thi     ph d 1712 17121­ Hoµn  Ön c¸cs¶n  È m   îi   µng  Öt thi     ph s  hv¶i, d 171210 17122­ TÈy  ¾ng,hoµn  Ön vÒ   Æt     äc tr   thi   m ho¸ h 171220 17123­ Nhué m   µu  îi v¶i, µng  Öt m s   ,h d 171230 17124­ Innæi    ¹ v¶ivµ    c¸clo i   s¶n  È m   Öt   ph d 171240 172 S¶n  Êthµng  Öt  xu   d kh¸c 172 1721 S¶n  Êt  xu s¶n  È m   Öt, may   ½n   õquÇn   ph d  s (tr   1721 ¸o) 17211­ S¶n  Êt ®å   m,  ãtkh«ng  xu   ®Ö l  qua  Öt,®å   ïng  d d 172110 nhåib«ng   17212­ May c«ng nghiÖp (may  mui,b¹t, m,...    ®Ö ) 172120 17213­ S¶n  Êtm µnh, rÌm  ¾n  ¾ng  xu     ch n b»ng  ùa nh 172130 17214­ D Öt  bao  ×  ùa,PP,  b nh   PE 172140 1722 S¶n  Êtth¶m  µ  xu   v ch¨n ®Ö m   1722 17221­ §an,ghÐp    th¶m, nØ   172210 17222­ S¶n  Êtch¨n,th¶m xu     172220 1723 S¶n  Êtd©y  Ön  µ íi xu   b vl 1723
 16. 16 17231­ S¶n  Êtsîi ©y, sîi   ©y  õng xu     d    gai,d th 172310 17232­ S¶n  Êtl i d©y  Ön, d©y  ©u xu  í  , b   c 172320 1729 S¶n  Êthµng  Öt  xu   d kh¸c 1729 17291­ S¶n  Êtv¶igi¶da,l«ng thó gi¶ xu            172910 17292­ S¶n  Êtv¶ichÞu  Öt xu     nhi 172920 17293­ Bäc, tr¸ng v¶i (tr¸ng cao  chèng  íc,®¸nh       su  n  172930 bãng,bäc    kim  ¹ sîi v¶i, © m   Çu, chèng  ­ lo i      , ng d   n íc) 17294­ S¶n  Êtm µn,  Ìm,®¨ng      xu   r  ten,v¶ituyn 172940 17295­ S¶n  Êtv¶ilµm  µnh  xu     m s¶n  Êtlèpxe xu     172950 17296­ S¶n  Êt    xu ®å trang  søc  µ  Ët  È m   ¬ng  ù v v ph t t  172960 b»ng nguyªn liÖu d Öt    17297­ S¶n  Êtsîi Êc,v¶idïng ®Ó   ©y,sµng, xu     b     r  172970 17298­ S¶n  Êtkh¨n b«ng    ¹ xu     c¸clo i 172980 17299­ S¶n  Êtv¶im µ n  îi xu     s  b«ng 172990 173 S¶n  Êthµng  an, m ãc xu   ®   173­1730 1731 §an  Çn    ®an    an  îi d Öt  qu ¸o ( len,® s  , len) 17311­ D Öt    îi len,s 173110 17312­ D Öt  kim,bÝt tÊt,     g¨ng  tay 173120 17313­ S¶n  Êt    ãt b»ng  ¬ng  xu ®å l   ph ph¸p  an,  Öt  ® d 173130 kim 1732­173200 S¶n  Êtren xu   1733­173300 S¶n  Êtv¶ikh«ng  xu     qua  Öt d 1734­173400 S¶n  Êtruy b¨ng xu     1735­173500 S¶n  Êtv¶id Öt  xu     kim 1736­173600 S¶n  ÊtquÇn    an, d Öt  xu   ¸o,®   kim 1737­173700 S¶n  Êt giÇy,dÐp  xu     b»ng    îikh«ng  ã    v¶i,s   c ®Õ giÇy 18 May trang phôc,thuéc vµ  é m   l«ng thó       nhu da    18 181 May  trang phôc  õquÇn    l«ng thó)   (tr   ¸o da    181­1810 1811 S¶n  ÊtquÇn    xu   ¸o may  ½n s 18111­ May    giac«ng 181110 
 17. 17 18112­ C ¾t  may  Çn  nam   qu ¸o  (comple,quÇn  u,  ¬    ©s 181120 mi,quÇn    ñ,®å   ãt)   ¸o ng   l 18113­ C ¾t  may  quÇn  ¸o n÷  (¸o dµi,  comple, v¸y,   181130 quÇn      ãt) ¸o,®å l 18114­ S¶n  ÊtquÇn    Î xu   ¸o tr  em 181140 18115­ S¶n  ÊtquÇn    Ó  xu   ¸o th thao 181150 18119­ S¶n  Êt c¸c lo¹  Çn  phôc  ô  Ô  éi,®¸m   xu     i qu ¸o  vlh   181190 cíi ®¸m     , tang,..  . 1812­181200 S¶n  ÊtquÇn    xu   ¸o b¶o  é    ng  h lao®é 1813­181300 S¶n  Êtkh¨n quµng,caravat, ò xu        m 1814­181400 S¶n  Êt c¸c ®å   ô  î Çn  (s¶n  Êt cæ   xu     ph tr  qu ¸o  xu   cån  ¨ng        ¾tl ® ten,thªuren,th  ng,. . .) 182 Thuéc  µ  é m   l«ng thó,s¶n  Êt c¸c s¶n  182­ v nhu da     xu     1820 phÈ m   õda  t   l«ng thó   1821­182100 S¶n  ÊtquÇn    xu   ¸o da 1822­182200 S¶n  ÊtquÇn    xu   ¸o l«ng thó   1823­182300 Thuéc  µ  é m   l«ng thó v nhu da    19 Thuéc, s¬  Õ       ch da, s¶n  Êt vali tóix¸ch,yªn, xu      ,    19 ®Ö m   µ  Çy  Ðp v gi d 191 Thuéc    ¬  Õ     da, s ch da, s¶n  Êt vali tÝu  xu     , x¸ch,   191 yªn ®Ö m   1911­191100 Thuéc,s¬  Õ     ch da 1911 1912­191200 S¶n  Êt vali tóix¸ch,vµ    ¹  ¬ng  ù,s¶n  xu      ,   c¸c lo it t  1912 xuÊtyªn ®Ö m    192 S¶n  ÊtgiÇy  Ðp xu   d 192­1920 1921­192100 S¶n  ÊtgiÇy,dÐp  Ó  xu     th thao 1922­192200 S¶n  ÊtgiÇy,dÐp  xu     da 1923­192300 S¶n  Êtc¸clo¹ giÇy  Ðp  xu       i d kh¸c(v¶i      , da,.. ) gi¶ . 1924­192400 S¶n  Êtñng  µ  Çy  xu   v gi b¶o  é    ng  h lao®é 20 Ch Õ   Õn  ç  µ  bi g v s¶n  Êt s¶n  È m   õ gç,tre, xu   ph t      20 nøa  õgêng, tñ,bµn, gh Õ);s¶n  Êt c¸c s¶n  (tr          xu     phÈ m   õr¬m, r¹vµ  ËtliÖu tÕtb Ön t     v       201 C a,xÎvµ  µo  ç    b g 201­2010 2011­ C a  Îgç  µnh    äc,cét,kÌo,tµvÑt x   th v¸n,c         2011001 2012­201200 B¶o  qu¶n  ç  Èm  Êt phßng  g (t ch   ch¸y,chèng  èi    m m ät,sÊy  ç)   g 202 S¶n  Êt c¸c s¶n  È m   õ gç,tre,nøa, r¬m,  ¹ xu     ph t        r  202 vµ    ËtliÖu tÕtb Ön c¸cv       2021 S¶n  Êt gç  xu   d¸n,gç  ¹ng,v¸n  p   µ   l  Ð v v¸n  áng   m 2021 kh¸c(formica)  
 18. 18 20211­ S¶n  Êtgç  xu   d¸n 202110 20212­ S¶n  Êtv¸n Ðp,  ç  xu     g c«ng nghiÖp  202120 2022­202200 S¶n  Êt®å   ç  ©y  ùng  xu   g x d 2023­202300 S¶n  Êtbao  ×  xu   b b»ng  ç g 2023 2029 S¶n  Êt  xu c¸c  s¶n  È m   ph kh¸c  õ  ç, tre,nøa, tg      2029 r¬m, r¹vµ  ËtliÖu tÕtb Ön    v       20291 S¶n  Êtc¸cs¶n  È m   õgç xu     ph t  202911 S¶n  Êt    ç  ü   xu ®å g m nghÖ   (bao  å m   s¶n  g c¶  xuÊt®å   ç      g gi¶cæ) 202912 S¶n  Êt®å   ¬n  µi,®å   ¹m  xu   s m   ch kh¶m  trangtrÝ   20292­ Phôc  åiditÝch  h    b»ng  ç g 202920 20293 S¶n  Êt c¸c s¶n  È m   õ song  © y,    óc, xu     ph t  m tre,tr   nøa,r¬m, r¹, ãi, ¬  õa,vËtliÖu tÕt, Ön        d         cx b 202931 S¶n  Êt c¸c s¶n  È m   õ tre tróc (chiÕu    xu     ph t      tre, ®òa    µnh    µ nh  óc, µn  Õ,.. ) tre,m tre,m tr   b gh . 202932 S¶n  xuÊt c¸c s¶n phÈ m  m ü  nghÖ  tõ song,  m © y,    óc tre,tr 202933 S¶n  Êt c¸c s¶n  È m   õ cãi(chiÕu  ãi, xu     ph t    c  th¶m  cãi, ói lµn,bÞ  ãi, . )       c .. t, 202934 S¶n  Êtc¸cs¶n  È m   Õt, Ön xu     ph t  b 202935 S¶n  Êtm µnh, rÌm  ¾n  ¾ng  xu     ch n b»ng  tre 202936 S¶n  ÊtcãtÐp xu     202939 S¶n  Êt c¸c s¶n  È m   xu     ph kh¸c tõ gç,m © y,       song,  tre, ¬m, r¹  r  21 S¶n  ÊtgiÊy vµ  xu     s¶n  È m   õgiÊy ph t  21 210 S¶n  ÊtgiÊy vµ  xu     s¶n  È m   õgiÊy ph t  210 2101 S¶n  ÊtbétgiÊy,giÊy vµ  ×a xu        b 2101 21011 S¶n  ÊtbétgiÊy tõxenlul«vµ  Êy lo¹ xu          gi   i 210111 S¶n  ÊtbétgiÊy b»ng  ¬ng  xu       ph ph¸p c¬  äc  h 210112 S¶n  Êt bétgiÊy tõ giÊy lo¹ b»ng  ¬ng  xu         i   ph ph¸p  ho¸ häc   210119 S¶n  ÊtbétgiÊy b»ng    ¬ng  xu       c¸cph ph¸p kh¸c   21012­ S¶n  ÊtgiÊy cótsª,giÊy bãng xu         210120 21013­ S¶n  ÊtgiÊy in xu     210130 21014­ S¶n  Êtkh¨n giÊy vµ  Êy ¨n xu       gi   210140 21015­ S¶n  ÊtgiÊy d¸n t ng,d¸n trÇn xu      ê     210150
 19. 19 21016­ S¶n  ÊtgiÊy cuèn  èc l¸ xu     thu   210160 21017­ S¶n  ÊtgiÊy dã,giÊy b¶n  ïngtrong vÏtranh xu        (d        210170 d©n  gian) 21018­ S¶n  xuÊt giÊy dïng trong t«n gi¸o ®Ó  lµm   ( 210180 vµng  m∙...) 21019­ S¶n  ÊtbétgiÊy,giÊy vµ  ×a  xu         b kh¸c 210190  2102 S¶n  ÊtgiÊy nh∙n vµ  xu       bao  ×  b 2102 21021­ S¶n  ÊtgiÊy nh∙n xu     210210 21022­ S¶n  Êtbao  ×  Êy xu   b gi 210220 21023­ S¶n  xuÊt giÊy v¨n phßng phÈ m  (phong b×,  210230 giÊy thÊm)   2109 S¶n  Êtc¸cs¶n  È m   xu     ph kh¸ctõgiÊy vµ  ×a     b 2109 21091­ S¶n  xuÊt giÊy v¨n phßng phÈ m  (phong b×,  210910 giÊy thÊm,  Êy viÕt,giÊy inë      gi         v¨n phßng,giÊy     tËp) 21092­ S¶n  ÊtgiÊy vÖ   xu     sinhdïng m ét  Çn     l 210920 21093­ S¶n  Êtt∙ ãtdïng m ét  Çn  xu       l   l b»ng  Êy gi 210930 21094­ S¶n  Êtb¨ng  Ö   xu   v sinh cho  ô  ÷   ph n 210940 21099­ S¶n  Êtc¸cs¶n  È m   xu     ph kh¸ctõgiÊy vµ  ×a     b 210990 22 XuÊt  b¶n,in,sao     b¶n      ¹ ghic¸clo i 22 221 XuÊt  b¶n 221 2211­221100 XuÊt  b¶n  s¸ch  2211 2212­221200 XuÊt  b¶n    ¹pchÝ,Ên  È m   nh  ú b¸o,t     ph ®Þ k 2212 2213­221300 XuÊt  b¶n    c¸cb¶n    m   ghi© thanh 2213 2219 XuÊt  b¶n    n  È m   c¸cÊ ph kh¸c 2219 22191­ S¶n  Êttranh trangtrÝ xu       221910 22192­ XuÊt  b¶n    ¹ b¶n  c¸clo i   ®å 221920 22193­ XuÊt   b¶n   c¸c   s¶n   phÈ m   kh¸c   (lÞch,   221930 catalogue.. ) . 222 Invµ    Þch  ô    ªnquan  n     c¸cd v inli   ®Õ in 222 2221 In 2221 22211­ Inlôa   222110
 20. 20 22212­ Inèng  ng, kh ¾c  ç,in®¸   ®å   g    222120 22213­ n  bao  ×,c¸cnh∙n mang  Ýnh  ¬ng  ¹i b     t th m  222130 22214­ IntiÒn,chøng      chØ  ã  c gi¸ 222140 22215­ Ins¸ch b¸o,xuÊtb¶n  È m        ph 222150 22216­ InbiÓu  É u     m kinhdoanh,ho¸ ®¬n       chøng  õ t 222160 22219­ Inkh¸c   222190 2222 C¸c  Þch  ô  ªnquan  n   d v li   ®Õ in 2222 22221­ D Þch  ô  Õ   v ch b¶n,s¶n  Êtb¶n  Ïm   xu   k 222210 22222­ §ång  ×a,giÊy s¸ch,kÎgiÊy b       222220 22223­ M¹  ò,m¹  µng,nhué m   µu  ×a  nh   v   m b s¸ch 222230 22229­ C¸c  Þch  ô  d v kh¸cli     ªnquan  n   ®Õ in 222290 223 Sao  Ðp  ch b¨ng,®Ü a     ¹   c¸clo i 223­2230 2231­223100 Sao  Ðp, ph©n  èib¨ng  ch   ph   video,b¨ng    m   ghi© 2232­223200 Sao  Ðp, ph©n  èi®Ü a   ch   ph   compact,CD,    VCD,  DVD 2233­223300 T¸is¶n  ÊtphÇn  Ò m   xu   m 23 S¶n  Êtthan cèc,s¶n  È m   Çu  á     Õ   xu       ph d m tinhch 23 vµ  nhiªnliÖu h¹tnh©n      231 S¶n  Êtthan vµ  ô  È m   Ìm  xu     ph ph k theo 231­2310 2311­231100 S¶n  Êtthan ®¸ xu     2312­231200 S¶n  Êtthan cèc  xu     (luyÖn  than) 2313­231300 S¶n  Êtthan c¸m xu     2314­231400 S¶n  Êt than  ñivµ    xu   c   c¸c bon  ∙  ¹tho¸,than  ® ho     ho¹ttÝnh  µ    Êtxö  ýníc   v c¸cch   l     2315­231500 S¶n  Êttæ  xu   ong 232 S¶n  Êtc¸cs¶n  È m   Çu  á     Õ xu     ph d m tinhch 232­2320 2321­232100 S¶n  Êt x¨ng    ¹  xu   c¸c lo i(x¨ng «      t«,m¸y  bay,dÇu     ho¶,diezel)läcdÇu      , 2322­232200 S¶n  ÊtdÇu    ¬n,dÇu  ên xu   b«itr   nh 2323­232300 S¶n  Êtmì    ¬n xu   b«itr 2324­232400 S¶n  Êtc¸cnguyªn liÖu ho¸ dÇu xu         2325­232500 S¶n  Êtnhùa  êng,h ¾c  n xu   ®   Ý 2326­232600 S¶n  Êts¸p (paraf xu     in)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản