Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
69
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th¤NG   ¦ T liªn Þ ch c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g    t binh v µ  X∙ h éi ­  B é  T µ i  h Ý n h  ­ B a n  T æ  ch øc  ­ C¸n b é  C h Ý n h   h ñ   c p s è  07/2002/TTLT­B L § T B X H­B T C­B T C C B C P ­ T C § C   n g µ y  27 th¸ng 5 n¨ m  2002 v Ò   í ng d É n  th ù c  Ö n   h hi ch Õ   é  ® è i víi g êi lao ® é n g   ù c ti Õ p tha m   ®  n tr gia  v µ  p h ô c  v ô   n g    p h © n  giíi,c ¾ m  m è c  biªn giíi c« t¸c     trªn ® Ê t li Ò n Vi Ö t  a m  ­ Trun g   u è c N Q Thi hµnh    ChØ   Þ  è  th s 25/2001/CT­ TTg  µy  ng 08/10/2001  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  iÓn khaithùc hiÖn  ph v vi tr       c«ng    ©n  í   ¾ m   èc  t¸cph gi ic , m biªn   gií trªn®Êt  Òn ViÖt Nam        i li     ­ Trung  èc, sau      æi    Õn  íim ét  è   Qu   khitrao ® ý ki v   s Bé, ngµnh  ªnquan  µ  èng  Êt ý  Õn  íi   li   v th nh   ki v   Tæng  ôc  Þa  Ýnh,LiªntÞch  c § ch    Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Bé   µi chÝnh      X∙      T   ­ Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é   b ChÝnh  ñ  íng  Én  ùc hiÖn  Õ     i  íilao ®éng  ùc tiÕp  ph h d th   ch ®é ®è v     tr   tham    gia vµ  ôc  ô  ph v c«ng    ©n  í   ¾ m   èc  t¸cph gi i c , m biªn gií trªn®Êt  Òn  Öt Nam      i    li Vi   ­ Trung  èc    Qu nh sau: I. è i tî ng  § 1­ §èit ng ¸p dông:    î     a. Nh÷ng  êi trùc tiÕp  ùc  Ön    ng     th hi c«ng  Öc  ©n  í   ¾ m   èc    vi ph gi i c , m biªn gií bao  å m:    i g C¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  íc;viªnchøc  µ  ÷ng  êi lµm  Öc  nh n     v nh ng   vi theo  Õ     îp ®ång    ng  ch ®é h   lao ®é theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng; C¸n  lu       bé,sÜ    quan  µ  ÷ng  êihëng ¬ng  v nh ng   l trong lùcl ng vò     î   trang; b. H¹  ü    s quan, chiÕn  ü  ùc l ng  ò    s l  î v trang hëng    sinh ho¹tphÝ   ùc tiÕp     tr     thùc hiÖn    c«ng  Öc  ©n  í  ¾ m   èc; vi ph gi ic , m c. Nh÷ng  êi lµm  Öc  ¹      ng   vi t i V¨n  c¸c phßng  Ban chØ  ¹o  ©n  í   ¾ m   d ph gi ic, m èc    í bao  å m:  biªngi i  g C¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  íc;Viªn chøc  µ  ÷ng  êi nh n     v nh ng   lµm  Öc  vi theo  Õ     îp  ng    éng  ch ®é h ®å lao d theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  Ëtlao lu     ®éng; Sü    quan,h¹ sü      quan,chiÕn  Ü  µnh÷ng  êihuëng ¬ng    s l  ng   l trong lùcl ng    î   vò trang; d. Lao  ng    ®é thuª,m ín t¹  a   ¬ng  ôc  ô  ùc tiÕp     i ®Þ ph ph v tr   cho  Öc  ©n  vi ph gií  ¾ m   èc    í . ic , m biªngi i 2.§èit ng kh«ng    ông:    î   ¸p d a.Sü    quan,h¹ sü      quan,chiÕn  ü  µ  ÷ng  êihëng ¬ng    s v nh ng   l trong lùcl ng    î   vò trang  µ  r ph¸  × n,  Ët  m v c¶n  Õn  chi tranh    Õn  trªn tuy biªn gií  Öt    iVi Nam     ­ Trung  èc  Qu theo dù      ¸n riªngcña  é  èc    B Qu phßng; b.Sü    quan,h¹ sü      quan,chiÕn  ü  µ  ÷ng  êihëng ¬ng    s v nh ng   l trong lùcl ng    î   vò trang ph¸t® êng, tuÇn      Õn    í do       tratrªntuy biªngi   kinh phÝ   i   qu¶n  ýbiªngií l      i cña  a  ¬ng    . ®Þ ph chitr¶ c.C«ng    chøc,viªnchøc  µ  êilao ®éng  ùc hiÖn  Öc  ÕtkÕ,       v ng     th   vi thi   s¶n xuÊt vËn    chuyÓn  èc  í ®Õ n     m gi   i c¸c tØnh    í theo  ù    biªngi   i d ¸n riªngcña  é  ©y     BX dùng.
  2. 2 II. H Õ  § é  § è i V íi g ê i lao ® é n g:  C  n A­  èivíi®èi  îng  §   t quy  nh   ¹i Õta,®iÓ m     Ç n    ùc tiÕp  ùc  ®Þ t      ti 1,Ph Itr   th hiÖn  c«ng  Öc  © n   íic ¾ m   è c   ¹i Ön  êng    vi ph gi   , m t  hi tr trªnbiªn giíi  : 1.TiÒn ¬ng    l theo ng¹ch,bËc:     §îcxÕp  µ  ëng    vh theo qui®Þnh  Ön  µnh     hi h (NghÞ  nh  ®Þ 25/CP  µ  v NghÞ   ®Þnh  26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn ®Þ t th   ®é ti   l ng  íi cña  ¬ m  c«ng chøc, viªnchøc  µnh  Ýnh, sù     h ch   nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang   vµ trong c¸cdoanh     nghiÖp). 2.C¸c    kho¶n  ô  Êp    ông  ph c ¸p d chung  cho    i t ng: c¸c®è  î a. Phô  Êp    c khu  ùc:møc  ëng    Ýnh    Òn l ng  èithiÓu    ông  v  h 0,7 t trªnti  ¬ t   ¸p d cho  µn  Õn    í ; to tuy biªngi i b. Phô  Êp  Æc   Öt:møc  ëng    c® bi   h 50%   Ýnh    Òn l ng  Êp  µ m,  Òn t trªnti  ¬ c h ti   l ng  Êp  Ëc,chøc  ô. ¬cb  v 3.C¸c    kho¶n  ô  Êp  µ    Õ     íi y  ph c v c¸cch ®é d   ®© chØ    ông  i víi   é, ¸p d ®è     b   c¸n c«ng chøc  µ   íc;viªnchøc  µnh÷ng  êilµm  Öc  Nh n     l  ng   vi theo  Õ     îp ®ång  ch ®é h   lao®éng.   a.Phô  Êp    ót:møc    c thu h   70%   Ýnh    t trªnmøc  Òn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô; ti  ¬ c b   v b.Phô  Êp u  ng: møc    Ýnh    Òn l ng  èi Óu;   c l ®é   0,6 t trªnti  ¬ t   thi c.Phô  Êp  c  ¹i    c ®é h , nguy  Ó m:  hi møc    Ýnh    Òn l ng  èi Óu; 0,4 t trªnti  ¬ t   thi C¸ch  Ýnh  µ        t v chitr¶c¸ckho¶n  ô  Êp  ¹ ®iÓ m   vµ  Õta, b,c  ãitrªn ph c t i   2  ti       n     theo híng dÉn  ¹ c¸cTh«ng   Ön  µnh.     t    i thi h d. Ch Õ   é  Òn ¬ng  µm    d ti l l thªm  ê:§èi t ng  µm  gi    î l thªm  ê ngoµi giê tiªu gi       chuÈn  Õu  ã)  îc tr¶ l ng  (n c ®    ¬ theo    nh   ¹  qui ®Þ t iTh«ng   sè  t 10/L§TBXH­TT   ngµy  19/4/1995 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  ®.  Õ       ÷a ca: Ch ®é ¨n gi   §îc ¸p dông  chÕ  ®é  ¨n gi÷a ca  theo híng dÉn  t¹ Th«ng  t sè  i   15/1999/BL§TBXH­TT  µy  ng 22/6/1999  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héi. e.Ch Õ     Õu nícngät:   ®é thi     §îc¸p dông  Õ     Õu nícngättheo quy  nh  ¹ phÇn  ,    ch ®é thi         ®Þ t i II Th«ng   è    ts 06/LB­ ngµy  TT  28/02/1997 cña    é    LiªnB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi­Tµi   X∙       chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     åidìng ®èi víi h  th   ch ®é b        c«ng  ©n, viªnchøc  ét  nh    m sè  µnh  Ò   Æc   Öttrong doanh  ng ngh ® bi     nghiÖp. f.Ngoµic¸cchÕ     trªn,   i t ng ® îctrang cÊp         ®é nªu    ®è  î     c¸c   c¸ctrang bÞ      b¶o hé    ng, thuèc  lao ®é   men   tÕ  µ  ¬ng  Ön  y  v ph ti b¶o  Ö     ©n,  v c¸ nh trang cÊp  Òu    l b¹thoÆc     Ý   ©y  ùng    ¹ ®Ó   ¶m     chiph x d l¸ntr   i ® b¶o sinh ho¹tb×nh  êng      th h»ng  ngµy  µ  ëng  Òn  î b¶o  Ó m     éi vµ  vh quy l  i hi x∙ h   b¶o  Ó m   tÕ  hi y  theo    nh   qui ®Þ hiÖn  µnh. h B.  èivíih¹  ü  §     s quan, chiÕn  ü  ùc îng  ò    sl l v trang  ëng  h sinh  ¹tphÝ   ho   quy  nh   ¹i Õtb, ®iÓ m     Ç n  ®Þ t      ti 1,ph I:
  3. 3 §îchëng  ô  Êp    ph c khu  ùc  ô  Êp  Æc   Ötqui®Þnh  ¹ ®iÓ m     ôc   v ph c ® bi     ti   2, m A,  Çn    ña  ph IIc Th«ng   µy. tn C .§èi víic¸c  i  îng      ®è t quy  nh   ¹itiÕtc, ®iÓ m     Ç n    µm  Öc  ®Þ t      1, ph Il vi t¹i     V¨n  c¸c phßng  Ban chØ   o  © n   íic ¾ m   è c   ®¹ ph gi  , m biªn giíi  : 1. Ch Õ     Òn ¬ng    ®é ti l theo  ¹ch,bËc  µ    ng   v c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  ùc ph c l th   hiÖn  theo    nh  Ön  µnh  qui®Þ hi h (NghÞ  nh  è  ®Þ s 25/CP  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/ CP   µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ    nh  ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi c Ch ph qui ®Þ t th   ®é ti l m  cña  c«ng chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh, sù     h ch   nghiÖp,lùc l ng  ò     î v trang vµ    trong  c¸cdoanh    nghiÖp). 2. Nh÷ng  µy  ùc tiÕp  µm  Öc    Ön  êng    í   îc ¸p  ông    ng tr   l vi trªnhi tr biªn gi i®   d , c¸c chÕ       êi lao ®éng  ùc tiÕp  ùc hiÖn  Öc  ©n  í   ¾ m   èc     ®é nh ng     tr   th   vi ph gi ic , m qui®Þnh  ¹ c¸c ®iÓ m       ôc  phÇn  ,   l    i 2, 3, m A,  II Th«ng   µy. Riªng  Õ     ô  tn   ch ®é ph cÊp u  ng  îcthay b»ng  Õ     l ®é ®     ch ®é c«ng    Ý. t¸cph Ngoµic¸c chÕ        ®é quy  nh  i víi   i t ng t¹ m ôc  B,    ®Þ ®è     ®è  î   i c¸c   A,  C nªu  trªn,   ngêilao ®éng  ùctiÕp hoÆc      tr     tham    ôc  ô  gia ph v c«ng    ©n  í   ¾ m   èc   t¸cph gi ic, m biªn gií trªn®Êt  Òn  Öt Nam      i    li Vi   ­ Trung  èc  îc bè  Ý ph¬ng  Ön  Qu ®   tr   ti hoÆc   thanh    Òn tµu,xe    to¸nti     ®Ó nghØ  Ðp  ph h»ng  n¨m  ét ît®i  µ  Ò   õ ®Þa  ­ m l  v v t  ph ¬ng  n   ¬ilµm  Öc. ®Õ n   vi D.  èi víilao  ng  §     ®é thuª,m în t¹i a  ¬ng  ôc  ô       ®Þ ph ph v cho  Öc  © n   vi ph giíic ¾ m   è c     , m biªn giíi  : Khi cã    nhu  Çu  c thuªm ín lao ®éng  ¹  a   ¬ng  ôc  ô  ùctiÕp cho       ti ®Þ ph ph v tr     viÖc  ©n  í   ¾ m   èc,  ¬  ph gi i c , m c quan, ®¬n   Þ   îc giao  Ö m   ô  ©n  í     v®  nhi v ph gi i, c ¾ m   èc  m ph¶i thùc  Ön  ý  Õt  îp  ng    ng  íitõng  êi lao ®éng    hi k k h ®å lao ®é v  ng     theo ph¸p luËtlao®éng    nh. C¸c  Õ            qui®Þ   ch ®é tho¶ thuËn    trong hîp ®ång       lao ®éng  bao  å m: g 1. Gi¸ tiÒn c«ng    ng       lao ®é theo  ¹  lo ic«ng  Öc  ùc tÕ  ¹  a   ¬ng    vi th   t i ®Þ ph do Së  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héiphèihîp víiSë   µi chÝnh    Ët      v X∙         T  ­ V gi¸quy ®Þnh  (trong gi¸tiÒn     c«ng    ng  lao ®é bao  å m   tiÒn  g c¶  b¶o  Ó m     éi b»ng  hi x∙ h   15%   Òn c«ng). ti   2. Trong  êigian thùc hiÖn  îp ®ång    ng  êilao déng    th       h  lao ®é ng     nghØ  m   è ®au  îchëng  î Êp  ®  tr  c b»ng  75%   møc  Òn c«ng    ti   ghitrong hîp ®ång    ng.    lao ®é   Thêigian nghØ  m   îchëng  î Êp  èi a      è®  tr  c t   kh«ng    ngµy/th¸ng; ® qu¸ 12    3. §îc sö  ông    d trang bÞ     b¶o  é    ng  µ    ¬ng  Ön  h lao ®é v c¸c ph ti b¶o  Ö     v c¸ nh©n theo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h 4.  êng  îp  êi lao  ng bÞ     ¹n  Tr h ng   ®é tain lao  ng  ®é (trong khi thùc  Ön     hi c«ng  Öc  vi theo  îp ®ång, trªn® êng  i  µ  Ò   õ n¬ië  n   ¬ilµm  Öc):§îc h     ® v v t     ®Õ n   vi    ngêi sö  ông    ng   d lao ®é thanh  to¸n c¸c kho¶n    Ý   Ò   tÕ  µ     chiph v y  v 100%   Òn ti   c«ng  trong thêigian  iÒu  Þ t¹  ¬  ë  tÕ. Sau      nh  ¬ng  Ët® îc    ® tr   i s y    c khiæn ®Þ th t    gií thiÖu  i    i ® gi¸m  nh      nh  ®Þ ®Ó x¸c ®Þ møc    ®é suy gi¶m  kh¶  n¨ng    ng  ¹  lao ®é t i Héi  ng  ®å gi¸m  nh   khoa  ña  é     Õ. N Õ u   ®Þ y  c B Yt   møc  suy gi¶m  õ 5%   n   t  ®Õ 10%   ×  îctrî Êp  ét  Çn  th ®     c m l b»ng  th¸ng tiÒn l ng  èithiÓu  Nhµ   ícqui 06     ¬ t   do  n    ®Þnh  ¹ thêi®iÓ m       õ trªn10%   n   t    i chitr¶,     t ®Õ 20%   × ® îctrî Êp  ét  Çn  th       c m l b»ng  09 th¸ng tiÒn ¬ng  èithiÓu,tõ trªn20%   n     l t       ®Õ 30%   ×  îc trîcÊp  ét  Çn  th ®     ml b»ng  th¸ngtiÒn l ng  èi Óu;tõ31%   ëlªnth× cø    12     ¬ t   thi     tr       t¨ngthªm    îccéng  1% ®   thªm    0,5 th¸ngl ng  èi Óu;  ¬ t   thi
  4. 4 5.  êng  îp  êi lao  ng  Þ   Õt  tain¹n  Tr h ng   ®é b ch do    lao  ng  ®é hoÆc   Önh  b nghÒ  nghiÖp  trong  êigian  ùc  Ön  th   th hi c«ng  Öc  vi theo  îp  ng  ×  ©n  h ®å th th nh©n    lomai    îctrî Êp  Òn mai    t¸ng ®     c ti   t¸ng b»ng  th¸ng l ng  èithiÓu  µ  îc 8   ¬ t   v®  trî Êp  ét  Çn   c m l b»ng  th¸ngtiÒn l ng  èi Óu do  µ   ícqui®Þnh; 5     ¬ t  thi   Nh n       6. NgoµiviÖc    Õt  Òn  îkhibÞ    ¹n    ng, n Õu  êilao     gi¶iquy quy l     tain lao ®é   i ng     déng  Þ    ¹n lao®éng  Þ  b tai     n b khuyÕt tËtm ét     hay  Òu  é  Ën  ¬  Ó  nhi b ph c th hoÆc   chøc n¨ng  bÞ     ¹n    ng, biÓu  Ön  íinh÷ng  ¹ng  Ëtkh¸c nhau, do  tain lao ®é   hi d   d t      lµm suy gi¶m kh¶  n¨ng    ng, khiÕn  lao®é   cho    ng, sinh ho¹t, äc  Ëp  lao®é      h t gÆp   nhiÒu  ã  kh kh¨n th× ® îchëng    Õ         c¸c ch ®é theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ët®èi víi lu       ngêitµn tËt.    III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1. C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ   îc giao  Öm   ô  ©n  í   ¾ m   èc    v®  nhi v ph gi i c , m ph¶i   thùc hiÖn  Öc  ù    vi d to¸n,cÊp    ph¸t,     Õt      Õ       nh  ¹   tr¶,quy to¸nc¸c ch ®é qui®Þ chi t  i phÇn  ,Th«ng   nµy  II  t theo    nh   ¹  qui ®Þ t iTh«ng   sè  t 11/2002/TT­ BTC   µy  ng 31/01/2002  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d qu¶n  ý,sö  ông, quyÕt  l  d   to¸n kinh     phÝ   ôc  ô  ph v c«ng    ©n  í   ¾ m   èc    í trªn®Êt  Òn ViÖt Nam     t¸cph gi ic , m biªn gi i     li     ­ Trung  èc. Trong    Ëp  ù  Qu   khi l d to¸n l ý  i  íic¸c ®èi  îng  îc ®iÒu  ng   u  ®è v     t d  ®é hoÆc   Öt ph¸i®ang  ëng  Õ     ô  Êp  bi     h ch ®é ph c khu  ùc,phô  Êp  hót thÊp  v  c thu    h¬n    nh  ña  qui ®Þ c Th«ng   µy  ×  t n th trong thêigian  µm  Ö m   ô  ©n  í      l nhi v ph gi i, c ¾ m   èc    ông  m ¸p d theo qui®Þnh  ¹ Th«ng   µy.    t i tn 2. C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ã  B ng   ph c lao  ng  ùc tiÕp  ®é tr   tham gia hoÆc   phôc  ô  v c«ng  Öc  ©n  í   ¾ m   èc   vi ph gi i c , m biªn gií    t  Òn  Öt    itrªn ®Ê li Vi Nam     ­ Trung  èc, c¨n  vµo    nh  ña  Qu   cø  qui ®Þ c Th«ng   µy  ã  t n c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ®¹ vµ  chøc  ùc hiÖn. tæ  th   3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  ý.   tn c hi l     h t  k Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn n Õu  cã g×  víng m ¾ c  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé,  ngµnh,®Þa  ¬ng    ph ph¶n  vÒ     é      Õt. ¸nh  LiªnB ®Ó gi¶i quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản