Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng - Tổng cục địa chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC

 1. B XÂY D NG-T NG C C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NA CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/1999/TTLT-BXD-TC C Hà N i , ngày 10 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B XÂY D NG - T NG C C NA CHÍNH S 9/1999/TTLT-BXD-TC C NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N C P GI Y PHÉP XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng và Ngh nh s 34/CP ngày 23/4/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c a chính; - Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; tăng cư ng công tác qu n lý quy ho ch, xây d ng và t ai, B Xây d ng và T ng c c a chính hư ng d n vi c c p gi y phép xây d ng như sau: I/ NGUYÊN T C CHUNG 1/ M c ích và yêu c u c a vi c c p gi y phép xây d ng: 1.1. T o i u ki n cho các t ch c, h gia ình, cá nhân (dư i ây g i chung là ch u tư) th c hi n xây d ng các công trình nhanh chóng, thu n ti n; 1.2. m b o qu n lý vi c xây d ng theo quy ho ch và vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan; b o v c nh quan thiên nhiên, môi trư ng, b o t n các di tích l ch s , văn hoá và các công trình ki n trúc có giá tr ; phát tri n ki n trúc m i, hi n i, m à b n s c dân t c và s d ng hi u qu t ai xây d ng công trình; 1.3. Làm căn c giám sát thi công, x lý các vi ph m v tr t t xây d ng, l p h sơ hoàn công và ăng ký s h u ho c s d ng công trình. 2/ i tư ng ph i xin c p gi y phép xây d ng. i tư ng ph i xin c p gi y phép xây d ng g m: 2.1. Nhà riêng l c a nhân dân không thu c i tư ng mi n gi y phép xây d ng quy nh t i kho n 3 - i u 39 Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph (sau ây g i t t là Ngh nh s 52/1999/N -CP); 2.2. Các công trình thu c các d án c a tư nhân, t ch c kinh t không thu c doanh nghi p nhà nư c, không s d ng v n ngân sách nhà nư c ho c v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c;
 2. 2.3. Các công trình c a các cơ quan ngo i giao và t ch c qu c t , các công trình tôn giáo. 3/ Qu n lý xây d ng các công trình ư c mi n gi y phép xây d ng Vi c qu n lý xây d ng các công trình ư c mi n gi y phép xây d ng quy nh t i i u 39 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ư c th c hi n như sau: 3.1. Ch u tư ph i m b o th c hi n y th t c v u tư xây d ng và i u ki n kh i công công trình quy nh t i i u 45 c a Ngh nh 52/1999/N -CP m i ư c ti n hành xây d ng; 3.2. Quy t nh phê duy t thi t k k thu t các công trình ư c mi n gi y phép xây d ng c a c p có thNm quy n quy nh t i các ti t a, b, c - i m 3.1 - kho n 3 - i u 38 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ư c dùng ki m tra, giám sát quá trình thi công, x lý các vi ph m tr t t xây d ng; 3.3. i v i các công trình ư c mi n gi y phép xây d ng quy nh t i các ti t a, h, i, k - kho n 1 - i u 39 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP, trư c khi kh i công xây d ng ch u tư ph i g i các b n v chính g m m t b ng, m t c t và các b n v móng kèm theo sơ thoát nư c, x lý nư c th i, c p i n, c p nư c thu c h sơ thi t k k thu t ư c duy t n cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng có thNm quy n theo dõi thi công và lưu tr . Trư ng h p cơ quan c p gi y phép xây d ng ng th i cũng là cơ quan phê duy t thi t k k thu t công trình ó, mà ch u tư ã g i h sơ thi t k k thu t xin phê duy t r i thì không ph i g i các b n v theo quy nh t i i m 3.3 - kho n 3 - ph n I Thông tư này n a. 3.4. i v i nhà c a h gia ình, cá nhân t xây d ng trong d án phát tri n nhà quy nh t i i m b - kho n 3 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP, ch u tư d án phát tri n nhà ch u trách nhi m hư ng d n xây d ng, ki m tra v m t quy ho ch, ki n trúc và b o v môi trư ng m b o phù h p v i d án u tư phát tri n nhà ã ư c duy t. 4/ Căn c xét c p gi y phép xây d ng xét c p gi y phép xây d ng, cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i d a vào các căn c sau ây: 4.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng do ch u tư l p thành ba b , (m t b tr cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng, hai b n p cho cơ quan c p gi y phép xây d ng). 4.2. Quy ho ch xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; 4.3. Thi t k xây d ng công trình ã ư c l p, thNm nh và phê duy t theo quy nh t i i u 36 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP và hư ng d n c a B Xây d ng ; 4.4. Quy chuNn, tiêu chuNn, quy ph m v ki n trúc, quy ho ch, xây d ng, v sinh môi trư ng và các văn b n pháp lu t có liên quan.
 3. 5/ Trách nhi m c a cơ quan c p gi y phép xây d ng và cán b , công ch c làm th t c c p gi y phép xây d ng 5.1. i v i cơ quan c p gi y phép xây d ng. a/ Ph i tuy n d ng cán b và công ch c theo quy nh c a pháp lu t; b/ Ph i niêm y t công khai các hư ng d n v i u ki n, trình t và các th t c hành chính c p gi y phép xây d ng t i nơi ti p dân; c/ Có l ch ti p dân và gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a các t ch c và công dân v vi c c p gi y phép xây d ng theo úng quy nh t i Ngh nh s 89/CP ngày 07/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy ch t ch c ti p công dân; d/ Khi ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng, ph i c cán b , công ch c có năng l c và thNm quy n ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng; n u có nh ng thành ph n h sơ chưa h p l thì ngư i ti p nh n h sơ ph i hư ng d n cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng bi t b sung, hoàn ch nh h sơ xin c p gi y phép xây d ng theo úng quy nh; tuy t i không ư c gây khó khăn, b t ép ngư i xin c p gi y phép xây d ng ph i dùng b n v ho c thuê thi t k theo ý mình; e/ Sau khi c p gi y phép xây d ng ph i t ch c ki m tra, theo dõi quá trình th c hi n xây d ng theo gi y phép ã c p; phát hi n và có bi n pháp x lý theo thNm quy n ho c báo cáo cho c p có thNm quy n x lý các vi ph m gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t; f/ Ph i m b o th i gian xét c p gi y phép xây d ng: - Th i gian gi i quy t c p gi y phép xây d ng công trình không quá 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l ; n u sau 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l và có gi y biên nh n h sơ h p l c a cán b th lý h sơ, thì cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i gi i quy t c p gi y phép xây d ng ho c có văn b n tr l i lý do không c p gi y phép xây d ng. - Trư ng h p nhà có nguy cơ s p , có xác nh n c a phòng qu n lý xây d ng c p huy n (thành ph thu c t nh, th xã, qu n, huy n) thì th i gian xét c p gi y phép xây d ng không quá 10 ngày k t khi nh n h sơ h p l ; g/ Ch u trách nhi m v h u qu chuyên môn thu c lĩnh v c quy ho ch xây d ng, ki n trúc ô th và môi trư ng do vi c c p gi y phép xây d ng gây ra; h/ Thu, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép xây d ng theo quy nh c a B Tài chính. 5.2. i v i các cán b , công ch c làm th t c c p gi y phép xây d ng a/ Cán b , công ch c ư c giao nhi m v làm các th t c c p gi y phép xây d ng là ngư i có tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v ư c tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t và ph i qua l p t p hu n nghi p v v c p gi y phép xây d ng do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c;
 4. b/ Ph i n m v ng pháp lu t v xây d ng và qu n lý ô th , trình t , th t c hành chính và có năng l c t ch c th c hi n, gi i quy t nhanh g n công vi c theo nhi m v ư c phân công; không ư c gây khó khăn, phi n hà cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng; c/ Ph i ch u trách nhi m v k t qu ph n vi c c a mình ư c giao th c hi n trong vi c làm th t c c p gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 6/ Trách nhi m c a ch u tư xin c p gi y phép xây d ng 6.1. Ch p hành úng, y các quy nh c a pháp lu t và gi y phép xây d ng ư c c p; 6.2. Báo cáo úng và k p th i cho cơ quan Nhà nư c có thNm quy n bi t v các hành vi gây phi n hà, sách nhi u ho c tiêu c c có bi n pháp x lý i v i các cán b , công ch c thu c cơ quan c p gi y phép xây d ng; 6.3. ư c kh i công xây d ng công trình sau 30 ngày k t khi: - ãn p h sơ xin phép xây d ng h p l và có gi y biên nh n h sơ h p l c a cán b th lý h sơ, nhưng không ư c cơ quan c p gi y phép xây d ng tr l i v lý do không c p gi y phép xây d ng; - ã báo v i U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n s t i bi t v ngày kh i công xây d ng công trình b ng văn b n. 6.4. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu gây ra, do th c hi n không úng gi y phép xây d ng ư c c p; 6.5. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i thi t h i do vi c xây d ng công trình c a mình gây ra i v i các công trình ng m, trên m t t và trên không có liên quan. 7/ Trách nhi m c a ch u tư, các t ch c, cá nhân tư v n u tư và xây d ng, nhà th u xây d ng Ch u tư, t ch c, cá nhân tư v n u tư và xây d ng và nhà th u xây d ng ph i ch u trách nhi m v k t qu công vi c c a mình theo quy nh t i i u 14, 15, 16, 46 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. II/ NH NG GI Y T V QUY N S D NG T XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG 1/ Ch u tư có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t sau ây thì ư c c p gi y phép xây d ng: a/ Gi y ch ng nh n quy n s d ng t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t này do T ng c c Qu n lý ru ng t trư c ây ho c T ng c c a chính phát hành, k c gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p cho h gia ình mà trong ó có ghi di n tích o c t m th i ho c ghi n ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t, l phí trư c b ;
 5. b/ Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p theo quy nh c a Ngh nh s 60/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph v vi c quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th ; c/ Quy t nh giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích xây d ng nhà và các công trình khác c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; d/ Nh ng gi y t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích làm nhà , chuyên dùng, trong quá trình th c hi n các chính sách v t ai qua t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Chính ph cách m ng lâm th i c ng hoà mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, mà ngư i ư c giao t, thuê t v n liên t c s d ng t ó n nay; e/ Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p ho c có tên trong s a chính mà không có tranh ch p; d/ Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t mà ngư i ó v n s d ng t liên t c t ó n nay và không có tranh ch p g m: b ng khoán i n th ho c trích l c, trích sao, b n i n th , b n phân chi t th a; ch ng thư o n mãi ã th th c, ăng t ch, sang tên t i văn phòng Trư ng kh , Ty i n a, Nha trư c b . f/ Gi y t v th a k nhà, t ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n v th a k , v t ó không có tranh ch p; g/ B n án ho c quy t nh c a Toà án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ã có hi u l c pháp lu t; h/ Gi y t chuy n như ng t ai, mua bán nhà kèm theo quy n s d ng t ư c U ban nhân dân c p xã thNm tra là t ó không có tranh ch p và ư c U ban nhân dân c p huy n xác nh n k t qu thNm tra c a U ban nhân dân c p xã; i/ Gi y t c a h p tác xã s n xu t nông nghi p c p t cho gia ình xã viên c a h p tác xã t trư c ngày 28/6/1971, ngày ban hành Ngh quy t s 125/CP c a H i ng Chính ph (nay là Chính ph ) v tăng cư ng công tác qu n lý ru ng t; i/ Gi y t v quy n s h u nhà theo hư ng d n t i Thông tư s 47/BXD-XDCB T ngày 5/8/1989 và Thông tư s 02/BXD- T ngày 29/4/1992 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n ý ki n c a Thư ng tr c H i ng B trư ng v vi c hoá giá nhà c p III, c p IV t i các ô th t trư c ngày 15/10/1993 ho c t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 5/7/1994 mà trong giá nhà ã tính n giá t c a nhà ó. 2/ Trư ng h p không có các lo i gi y t v quy n s d ng t i u ki n c p gi y phép xây d ng. Trong trư ng h p h gia ình không có các lo i gi y t quy nh t i kho n 1 - ph n II - thông tư này thì ph i ư c U ban nhân dân c p xã thNm tra là t ó không có tranh
 6. ch p và ư c U ban nhân dân c p huy n xác nh n k t qu thNm tra c a U ban nhân dân xã thì cũng ư c c p gi y phép xây d ng. 3/ Chuy n i m c ích s d ng t trư c khi xin c p gi y phép xây d ng. Trư ng h p ch u tư xây d ng trên t c a mình ã có gi y t v quy n s d ng t i u ki n xin c p gi y phép xây d ng, nhưng ph i thay i m c ích s d ng t t t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i sang t xây d ng, thì trư c khi xin c p gi y phép xây d ng ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n i m c ích s d ng t ó theo quy nh c a pháp lu t v t ai. III/ H SƠ XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG 1/ Nhà 1.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng m i nhà : a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do ch u tư ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t. c/ Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p). d/ Ba b h sơ thi t k , m i b g m: - M t b ng công trình trên lô t t l 1/200 - 1/500, kèm theo sơ v trí công trình; - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t ch y u công trình, t l 1/100 - 1/200; - B n v m t b ng móng t l 1/100 - 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50; kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100 - 1/200. 1.2. H sơ xin c p gi y phép c i t o, s a ch a, m r ng nhà hi n có: a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u) do ch u tư ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t và quy n s h u nhà (n u có), kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t. c/ Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p) d/ Ba b h sơ thi t k , m i b g m: - M t b ng công trình trên lô t, t l 1/200 - 1/500, kèm theo sơ v trí công trình; - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t ch y u công trình, t l 1/100 - 1/200.
 7. - B n v m t b ng móng t l 1/100 - 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100 - 1/200. e/ nh ch p kh 9 x12 cm m t c t công trình có không gian li n k trư c khi c i t o, s a ch a và m r ng. 1.3. H sơ xin c p gi y phép c i t o, s a ch a, m r ng nhà thu c s h u toàn dân do Nhà nư c qu n lý ho c nhà thu c s h u t p th : a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u) do i di n h p pháp c a ch s h u nhà ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t và quy n s h u nhà, kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t. c/ Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p) d/ Ba b h sơ thi t k , m i b g m: - M t b ng công trình trên lô t t l 1/200 - 1/500, kèm theo sơ v trí công trình; - M t b ng các t ng, các m t ng và m t c t ch y u công trình, t l 1/100 - 1/200; - B n v m t b ng móng t l 1/100 - 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p i n, c p nư c t l 1/100 - 1/200. e/ nh ch p kh 9 x12 cm m t c t công trình có không gian li n k trư c khi c i t o, s a ch a và m r ng. 2/ Công trình công nghi p, d ch v và các công trình dân d ng không ph i là nhà 2.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng công trình trên t m i ư c giao t, thuê t: a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do ch u tư ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t; c/ Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p) d/ Ba b h sơ thi t k , m i b g m: - M t b ng công trình trên lô t t l 1/200 - 1/500, kèm theo sơ v trí công trình; - Các m t ng và m t c t ch y u công trình, t l 1/100 - 1/200; - B n v m t b ng móng t l 1/100 - 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100 - 1/200.
 8. 2.2. H sơ xin c p gi y phép xây d ng m i, c i t o, s a ch a, trùng tu, tôn t o công trình trên khu t hi n có ang s d ng h p pháp: a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do ch u tư ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t và s h u công trình (n u có), kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t; c/ Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p); d/ Ba b h sơ thi t k , m i b g m: - M t b ng công trình trên lô t t l 1/200 - 1/500, kèm theo sơ v trí công trình; - Các m t ng và m t c t ch y u công trình, t l 1/100 - 1/200; - B n v m t b ng móng t l 1/100 - 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100 - 1/200 e/ i v i công trình c i t o, s a ch a ph i có nh ch p kh 9 x12 cm m t chính công trình có không gian li n k trư c khi c i t o, s a ch a. f/ i v i các công trình là di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh ã ư c công nh n ph i có gi y phép c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh. 3/ Các công trình c a các cơ quan ngo i giao và t ch c qu c t 3.1. Vi c c i t o xây d ng các công trình thu c d án c a cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t và cơ quan nư c ngoài khác u tư trên t Vi t N m ư c qu n lý theo Hi p nh ho c tho thu n ã ư c ký k t v i Chính ph Vi t Nam. 3.2. Khi có nhu c u c i, t o xây d ng các công trình thu c các d án trên, ch u tư ph i l p h sơ xin c p gi y phép xây d ng g m: a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do ch u tư ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t; c/ Ba b h sơ thi t k , m i b g m: - M t b ng công trình trên lô t t l 1/200 - 1/500, kèm theo sơ v trí công trình; - Các m t ng và m t c t ch y u công trình, t l 1/100 - 1/200;
 9. - B n v m t b ng móng t l 1/100 - 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100 - 1/200. 4/ Công trình tôn giáo 4.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng các công trình tôn giáo g m: a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do ch u tư ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t; c/ Ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a Ban Tôn giáo c p có thNm quy n; d/ Ba b h sơ thi t k , m i b g m: - M t b ng công trình trên lô t t l 1/200 - 1/500, kèm theo sơ v trí công trình; - Các m t ng và m t c t ch y u công trình, t l 1/100 - 1/200; - B n v m t b ng móng t l 1/100 - 1/200 và chi ti t m t c t móng t l 1/50, kèm theo sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, c p nư c, c p i n t l 1/100 - 1/200. 4.2. Vi c qu n lý u tư, c i t o và xây d ng và thNm quy n c p gi y phép xây d ng các công trình tôn giáo ph i tuân th các quy nh t i i u 12 c a Ngh nh s 26/1999/N -CP ngày 19/4/1999 c a Chính ph v ho t ng tôn giáo. 5/ Công trình cơ s h t ng k thu t 5.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng các công trình cơ s h t ng k thu t, n u là công trình ki n trúc như nhà ga, nhà máy nư c, tr m bi n th , bưu i n, tháp truy n hình, v.v... thì ư c l p theo quy nh như i v i các công trình nhà , công nghi p, d ch v và các công trình dân d ng. 5.2. i v i các công trình cơ s h t ng xây d ng theo tuy n ư ng như ư ng xá, ư ng dây t i i n, các tuy n c p thoát nư c, d n khí,v.v... thì h sơ xin c p gi y phép xây d ng g m: a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u), do ch u tư ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t, kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t; c/ Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p); d/ Ba b h sơ thi t k , m i b g m: - Sơ v trí tuy n công trình;
 10. - M t b ng t ng th công trình t l 1/500 - 1/5000; - Các m t c t ngang ch y u th hi n b trí t ng h p ư ng dây, ư ng ng c a tuy n công trình t l 1/100 - 1/200; 6/ Công trình tư ng ài, tranh hoành tráng và qu ng cáo 6.1. H sơ xin c p gi y phép xây d ng các công trình tư ng ài, tranh hoành tráng g m: a/ ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo m u) do ch u tư ng tên; b/ B n sao m t trong nh ng gi y t h p l v quy n s d ng t, kèm theo trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c sơ ranh gi i lô t; c/ Gi y ăng ký kinh doanh (n u là công trình xây d ng c a doanh nghi p); d/ Ba b h sơ, m i b g m: - Sơ v trí công trình; - M t b ng công trình t l 1/200 - 1/500; -M t ng, m t c t ch y u công trình t l 1/100 - 1/200. 6.2. H sơ xin c p gi y phép xây d ng các công trình qu ng cáo, bao g m: a/ ơn xin phép xây d ng (theo m u); b/ ý ki n b ng văn b n c a ngư i s d ng t cho phép ch u tư s d ng t xây d ng công trình qu ng cáo; c/ Các b n v sơ phác công trình qu ng cáo 6.3. Vi c xây d ng các công trình tư ng ài, tranh hoành tráng và qu ng cáo ph i có gi y phép c a cơ quan qu n lý Văn hoá - Thông tin Nhà nư c c p có thNm quy n. IV/ TH M QUY N C P GI Y PHÉP XÂY D NG 1/ ThNm quy n c p gi y phép xây d ng Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y phép xây d ng các công trình thu c lãnh th mình qu n lý theo ngh c a Giám c S Xây d ng. 2/ U quy n c p gi y phép xây d ng Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có th u quy n cho Giám c S Xây d ng tr c ti p c p gi y phép xây d ng các công trình thu c thNm quy n, tr trư ng h p Chính ph có quy nh khác.
 11. Khi ư c u quy n c p gi y phép xây d ng, căn c vào i u ki n th c t c a m i a phương Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m l p phương án t ch c c p gi y phép xây d ng, trong ó ti n hành phân lo i và phân nh khu v c, các công trình và v trí có công trình ph i c p gi y phép xây d ng phân công rõ trách nhi m c a t ng cơ quan c p gi y phép xây d ng Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c u quy n ho c phân c p và th c hi n các th t c hành chính v c p gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t; thư ng xuyên báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p t nh bi t v tình hình c p gi y phép xây d ng t i a phương mình. 3/ Phân c p c p gi y phép xây d ng Ch t ch U ban nhân dân thành ph thu c t nh, th xã, qu n và huy n c p gi y phép xây d ng nhà riêng l thu c s h u tư nhân và các công trình có quy mô nh do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh và theo s phân c p c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Vi c phân c p c p gi y phép xây d ng cho Ch t ch U ban nhân dân thành ph thu c t nh, th xã , qu n và huy n ph i căn c vào tình hình th c t xây d ng c a m i a phương, năng l c t ch c th c hi n c a U ban nhân dân thành ph thu c t nh, th xã, qu n, huy n; s lư ng, ch t lư ng cán b , nghi p v chuyên môn và kh năng chuNn b các căn c , i u ki n c p gi y phép xây d ng t hi u qu . Khi c p gi y phép xây d ng các công trình theo thNm quy n, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ph i th c hi n các th t c hành chính v c p gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t và s ch o nghi p v chuyên môn c a S Xây d ng. 4/ C p gi y phép xây d ng Thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh i v i Thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh, Ch t ch U ban nhân dân Thành ph căn c vào pháp lu t v u tư và xây d ng, v ki n trúc và quy ho ch và hư ng d n t i Thông tư này ch o so n th o quy nh v c p gi y phép xây d ng trên a bàn Thành ph và ban hành sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Xây ng. V/ TRÌNH T C P GI Y PHÉP XÂY D NG VÀ KI M TRA VI C TH C HI N GI Y PHÉP XÂY D NG Trình t c p gi y phép xây d ng và theo dõi quá trình th c hi n gi y phép xây d ng ư c ti n hành như sau: 1/ Ti p nh n và phân lo i h sơ xin c p gi y phép xây d ng Cơ quan c p có thNm quy n c p gi y phép xây d ng có nhi m v c cán b có thNm quy n và năng l c ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng, ki m tra n i dung và quy cách h sơ, sau ó phân lo i ghi vào s theo dõi. Khi nh n y h sơ h p l , ngư i ti p nh n h sơ ph i ghi mã s vào phi u nh n, có ch ký c a bên giao, biên nh n h sơ và có gi y h n ngày gi i quy t. Phi u nh n h sơ làm thành 2 b n, m t b n giao cho ch u t và m t b n lưu t i cơ quan c p gi y phép xây d ng.
 12. i v i h sơ chưa h p l trong th i gian t i a là 7 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, ngư i ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng ph i tr c ti p thông báo b ng văn b n cho ương s bi t v yêu c u c n b sung và hoàn ch nh h sơ. Ch u tư có quy n ngh ngư i ti p nh n h sơ gi i thích rõ nh ng yêu c u c n b sung và hoàn ch nh h sơ h p l và có quy n ngh ngư i ti p nh n h sơ gi i thích rõ nh ng yêu c u c n b sung và hoàn ch nh h sơ và ngư i ti p nh n h sơ có trách nhi m áp ng ngh ó c a ương s . Th i gian hoàn ch nh h sơ không tính vào th i gian th lý h sơ. Trư ng h p t ch i ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng, thì ngư i tr c ti p nh n h sơ xin c p gi y phép xây d ng ph i tr l i b ng văn b n, trong ó nêu rõ lý do t ch i cho ương s bi t. 2/ Xin ý ki n các t ch c có liên quan Khi gi i quy t c p gi y phép xây d ng, trong trư ng h p c n thi t cơ quan c p gi y phép xây d ng có th g i văn b n cho các t ch c có liên quan như: ki n trúc, quy ho ch, a chính, văn hoá, y t , công ngh môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy, giao thông công chính, qu c phòng... và U ban nhân dân s t i xin ý ki n. Sau 10 ngày k t khi nh n ư c công văn xin ý ki n, các t ch c và cá nhân ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p gi y phép xây d ng 3/ Gi i quy t các khi u n i Khi nh n ư c khi u n i v vi c c p gi y phép xây d ng thì cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i c cán b có kh năng và thNm quy n nh n ơn và tr l i cho ch u tư. Trư ng h p ch u tư v n không th ng nh t v i ý ki n tr l i c a ngư i i di n cơ quan c p gi y phép xây d ng, thì th trư ng cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i tr c ti p g p và gi i quy t khi u n i ó c a dân ho c ch u tư; n u ch u tư v n không th ng nh t v i cách gi i quy t c a th trư ng cơ quan c p gi y phép xây d ng, thì khi u n i lên cơ quan c p có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 4/ ThNm tra h sơ, quy t nh c p gi y phép xây d ng và thu l phí Căn c vào h sơ xin c p gi y phép xây d ng, các ý ki n tham v n, ch ng ch quy ho ch (n u có), quy chuNn, tiêu chuNn v xây d ng và các văn b n pháp lu t khác có liên quan, cơ quan có thNm quy n c p gi y phép xây d ng thNm nh h sơ, ki m tra t i th c a quy t nh ho c t ch i c p gi y phép xây d ng. Gi y phép xây d ng ư c l p thành 2 b n chính, m t b n c p cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng và m t b n lưu cơ quan c p gi y phép xây d ng. Trư ng h p gi y phép xây d ng b m t, thì ngư i xin c p gi y phép xây d ng ph i thông báo cho cơ quan c p gi y phép xây d ng bi t xét c p l i. Trư c khi giao gi y phép xây d ng cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng, cơ quan c p gi y phép xây d ng thu l phí theo quy nh c a B Tài chính.
 13. Trư c khi kh i công, ch u tư ph i thông báo ngày kh i công cho cơ quan c p gi y phép xây d ng và chính quy n s ta c p xã bi t. Trong th i h n 12 tháng k t khi nh n ư c gi y phép xây d ng mà công trình v n chưa có i u ki n kh i công thì ch u tư ph i xin phép gia h n. Th i h n gia h n thêm là 12 tháng; quá th i h n trên mà ch u tư v n không kh i công xây d ng công trình thì gi y phép xây d ng không còn giá tr . 5/ Ki m tra, theo dõi vi c th c hi n gi y phép xây d ng. Các ch u tư ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh t i gi y phép xây d ng. Khi có nhu c u thay i, b sung nh ng n i dung ghi trong gi y phép xây d ng, thì ch u tư ph i làm ơn xin phép cơ quan c p gi y phép xây d ng, trong ó ph i gi i trình rõ lý do và n i dung c n thay i, b sung. Cơ quan có thNm quy n c p gi y phép xây d ng xem xét và quy t nh thay i, b sung gi y phép xây d ng trong th i gian không quá 10 ngày k t ngày khi nh n ư c own gi i trình c a ch u tư. Khi ti n hành nh v công trình, xác nh cao n n c t ± 0,00, xây móng và công trình ng m, ch u tư ph i báo cho cơ quan c p gi y phép xây d ng bi t c cán b n ki m tra t i hi n trư ng và xác nh n vi c thi công công trình theo úng gi y phép xây d ng ã c p. Sau ba ngày k t khi nh n ư c gi y báo c a ch u tư mà cơ quan c p gi y phép xây d ng không c ngư i n ki m tra, xác minh t i hi n trư ng, thì ch u tư ư c ti p t c tri n khai thi công công trình. M i sai sót do vi c ki m tra ch m tr gây ra, cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i ch u trách nhi m. i v i các giai o n thi công còn l i, ch u tư ph i thi công theo úng gi y phép xây d ng ư c c p. Trư ng h p ch u tư xây d ng sai v i quy nh c a gi y phép xây d ng thì ph i ư c x lý theo quy nh pháp lu t, sau ó m i ư c ti p t c thi công. Khi công trình ã ư c xây d ng xong, ch u tư ph i t ch c nghi m thu theo úng quy nh c a B Xây d ng t i i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Trư ng h p công trình xây d ng không úng v i gi y phép xây d ng ã c p, nhưng có lý do chính áng và ã ư c cơ quan c p gi y phép ch p thu n cho phép i u ch nh thì ch u tư ph i l p h sơ hoàn công. Thành ph n h sơ hoàn công như thành ph n h sơ xin c p gi y phép xây d ng và ch ph i th hi n l i nh ng b n v mà th c t xây d ng công trình có nh ng thay i so v i gi y phép xây d ng. 6/ Lưu tr h sơ xin c p gi y phép xây d ng và h sơ hoàn công Cơ quan c p gi y phép xây d ng có trách nhi m lưu tr h sơ c p gi y phép xây d ng và h sơ hoàn công qu n lý ch t ch vi c c i t o và xây d ng các công trình. IV/ T ch c th c hi n
 14. 1/ Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o vi c c p gi y phép xây d ng m b o nhanh g n, ch t ch , chính xác, thư ng xuyên ki m tra, có bi n pháp x lý, u n n n k p th i nh ng sai sót và các hành vi tiêu c c; 2/ Giám c các S Xây d ng, S a chính ho c S a chính - Nhà t căn c vào quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a Thông tư này giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c vi c th c hi n c p gi y phép xây d ng t i a phương; 3/ Ch t ch U ban nhân dân các thành ph thu c t nh, th xã, qu n, huy n khi ư c phân c p c p gi y phép xây d ng có trách nhi m ki n toàn công tác t ch c và chuNn b các i u ki n c n thi t th c hi n các th t c hành chính trong c p phép xây d ng úng v i quy nh pháp lu t; 4/ Thông tư này thay th cho Thông tư s 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 và Thông tư 04/1998/TT-BXD ngày 19/12/1998 c a B Xây d ng và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh các ngành, a phương ph n ánh k p th i v B Xây d ng và T ng c c a chính nghiên c u gi i quy t. Bùi Xuân Sơn Nguy n M nh Ki m ( ã ký) ( ã ký) (M U S 1) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG (Công trình thu c s h u tư nhân) Xây d ng m i C i t o, s a ch a Kính g i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1. Tên ch u tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - S ch ng minh thư: . . . . . . . . . . . Ngày c p: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - a ch thư ng trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 15. - S nhà: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ư ng . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . phư ng (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T nh, Thành ph : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -S i n tho i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. a i m xây d ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lô t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Di n tích . . . . . . . . . . . m2. . . . . . . . . . - T i (s nhà): . . . . . . . . . . ... . . . . . . ư ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phư ng (xã) . . . . . . . . ....... . . . . . . . Qu n (huy n). . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . T nh, thành ph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Ngu n g c t................................................. Ch ng ch quy ho ch s (n u có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. N i dung xin phép xây d ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lo i công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Di n tích xây d ng t ng tr t . . . . . . . . . . .m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - T ng di n tích sàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi u cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. ơn v ho c ngư i thi t k (n u có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n tho i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi y phép hành ngh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. T ch c, cá nhân thNm nh thi t k (n u có) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi y phép hành ngh s : . . . . . . . . . . . . . . c p ngày .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. L i cam k t: Tôi xin cam oan làm theo úng gi y phép xây d ng ư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 16. Xác nh n c a UBND phư ng (xã, th tr n) .... ngày.......tháng... năm ... Ngư i làm ơn (M U S 2) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG (Công trình thu c s h u toàn dân do Nhà nư c qu n lý ho c thu c s h u t p th ) Xây d ng m i C i t o, s a ch a Kính g i: ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1. Tên cơ quan ch u tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngư i i di n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : . . . . . . . . . . . .. - a ch liên h : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - S nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ư ng . . . . . . . . . . . . . . . phư ng (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T nh, Thành ph : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -S i n tho i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. a i m xây d ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lô t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Di n tích . . . . . .. . m2. . . . . . . - T i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ư ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phư ng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu n (huy n). . . . . . . .. . . . . . . T nh, thành ph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngu n g c t................................................ Ch ng ch quy ho ch s (n u có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. N i dung xin phép xây d ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 17. - Lo i công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Di n tích xây d ng t ng tr t . . . . . . . . . . .m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - T ng di n tích sàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi u cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. ơn v ho c ngư i thi t k : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n tho i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. T ch c, cá nhân thNm nh thi t k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n tho i . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi y phép hành ngh s : . . . . . . . . . . . . . . c p ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. L i cam k t: Tôi xin cam oan làm theo úng gi y phép xây d ng ư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và x lý theo quy nh c a pháp lu t. .... ngày.......tháng... năm ... Ngư i làm ơn (M U S 3) (UBND t nh, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc TP tr c thu c TW) (Cơ quan c p gi y phép xây d ng) GI Y PHÉP XÂY D NG S : / GPXD Xây d ng m i C i t o, s a ch a 1. C p cho: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . - a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 18. - S nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ư ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . phư ng (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T nh, Thành ph : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ư c phép xây d ng công trình (lo i công trình): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theo thi t k có ký hi u: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G m các h ng m c sau ây: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................. - Trên lô t: . . . . . . . . . . . . . . . . Di n tích . . . . . . . . .m2 . . . . . . . . . . . . . . . - Cao n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch gi i xây d ng. . . . . . . . . . . . . . . T i (s nhà) : . . . . . . . . . . . . . . . . . ư ng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phư ng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu n (huy n). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T nh, thành ph . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi y t v quy n s d ng t: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Nh ng i u c n lưu ý: 4.1. Ch u tư ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u xâm ph m các quy n h p pháp c a ngư i có liên quan' 4.2. Ch u tư ph i th c hi n các i u sau ây: - Ph i th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v t ai, v u tư và xây d ng và Gi y phép xây d ng này. - Ph i thông báo cho cơ quan c p phép xây d ng n ki m tra khi nh v công trình, xây móng và công trình ng m (như h m v sinh t ho i, x lý nư c th i...). - Xu t trình Gi y phép xây d ng cho chính quy n s t i trư c khi kh i công xây d ng và y t báo phôí c nh công trình, s gi y phép, tên ơn v thi t k , ơn v thi công, ngày hoàn thành t i a i m xây d ng công trình. - Khi c n thay i thi t k thì ph i báo cáo và ch quy t nh c a cơ quan c p gi y phép xây d ng.
 19. - Khi xây d ng xong, ch u tư ph i báo cho cơ quan c p phép l p h sơ hoàn công. Gi y phép xây d ng có kèm theo biên b n ki m tra công trình (trang sau) m i có giá tr ăng ký quy n s h u công trình. 4.3. Gi y phép này có hi u l c kh i công xây d ng trong th i h n 01 năm k t ngày ký; quá th i h n trên thì ph i xin gi y phép gia h n. 4.4. Th i h n hoàn thành công trình d ki n là ........ tháng, k t ngày c p Gi y phép xây d ng . Nơi nh n: T nh (thành ph , ngày tháng năm - Như trên (cơ quan c p gi y phép xây d ng - Lưu ký tên, óng d u) BIÊN B N KI M TRA XÂY D NG CÔNG TRÌNH ( Ph n xác nh cao n n c t ± 0,00, xây móng và công trình ng m) (Gi y phép xây d ng s /GPXD, ngày tháng năm ) KHI CH U TƯ TH C HI N ÚNG GI Y PHÉP, CÁN B KI M TRA M I KÝ TÊN Ngày H và tên các cán b N i dung nh n xét sau khi ki m tra Ký tên ki m tra ki m tra ...., ngày...... tháng ........ năm (Cơ quan c p gi y phép xây d ng ký tên, óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản