Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC

Chia sẻ: Long Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
71
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ di dân theo Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN-B TÀI NAM CHÍNH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 09/2004/TTLT-BNN-BTC Hà N i , ngày 31 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN -B TÀI CHÍNH S 09/2004/TTLT-BNN-BTC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N CH Đ H TR DI DÂN THEO QUY T Đ NH S 190/2003/QĐ-TTG NGÀY 16/9/2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH DI DÂN TH C HI N QUY HO CH, B TRÍ DÂN CƯ GIAI ĐO N 2003 - 2010. Th c hi n Quy t đ nh s 190 /2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v chính sách di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư giai đo n 2003 - 2010; Liên t ch B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B T Chính hư ng d n th c hi n chính sách di dân như sau: A. NH NG QUY Đ NH CHUNG I. PH M VI ÁP D NG Thông tư này hư ng d n th c hi n ch đ h tr di dân đ n các d án, các vùng th c hi n quy ho ch, b trí dân cư (sau đây g i l ùng d án) thu c khu v c nông thôn theo k ho ch c a Nhà nư c, bao g m: 1. D án quy ho ch, n đ nh dân cư các xã biên gi i; 2. D án di dân ra h i đ o; 3. D án quy ho ch, b trí l i dân cư nh ng nơi c n thi t thu c Chương trình 135 theo Quy t đ nh s 138/2000/QĐ-TTg ng 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph ; 4. D án th c hi n quy ho ch, b trí dân cư do B Qu c phòng qu n lý (khu kinh t - qu c phòng, làng quân nhân,...); 5. D án đ nh canh đ nh cư, d án n đ nh dân di cư và xây d ng vùng kinh t m i;
  2. 6. Các xã có đi u ki n ti p nh n dân cư đ n xen ghép (quy đ nh t i m c b kho n 3 Đi u 2 t i Quy t đ nh s 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 c a Th tư ng Chính ph ), theo ch tiêu đư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao. II. Đ I TƯ NG TH C HI N Đ i tư ng th c hi n Thông tư này là các h gia đình di dân t p trung hay xen ghép, đ n đ nh cư các vùng d án quy ho ch, b trí dân cư quy đ nh t i M c I Ph n A c a Thông tư này, theo k ho ch hàng năm c a Nhà nư c, bao g m: 1. H ph i di cư vì đi u ki n s n xu t và đ i s ng quá khó khăn: a) H đ ng bào dân t c thi u s còn du canh du cư ho c đã đ nh cư nhưng còn du canh; h thu c di n nghèo s ng du cư trên đ m phá, trên sông, ph i di chuy n đ n vùng quy ho ch, b trí dân cư đ th c hi n đ nh canh đ nh cư; b) H m t đ t và đ t s n xu t do thiên tai, h s ng vùng thư ng xuyên b thiên tai đe do c n ph i b trí s p x p l i; c) H s ng vùng cao thi u đ t s n xu t, thi u nư c s n xu t và sinh ho t chưa có kh năng kh c ph c đư c, c n ph i di chuy n đ n các vùng d án; d) H di dân đ n vùng d án th c hi n quy ho ch, b trí dân cư do B Qu c phòng qu n lý; e) H dân có đăng ký h kh u thư ng trú, đang s ng trong các khu r ng đ c d ng ph i di chuy n ra kh i r ng đ n vùng d án (các h di chuy n th c hi n d án tái đ nh cư thì không hư ng h tr quy đ nh t i Thông tư này). 2. H di dân đ n các xã biên gi i, h i đ o: là các h gia đình t nguy n đ n đ nh cư lâu dài t i các vùng d án h i đ o, các xã biên gi i, g m: - H gia đình trư c đây sinh s ng t i h i đ o, xã biên gi i đã chuy n đi nơi khác nay tr v nơi cũ; - H gia đình t đ a phương khác trong nư c chuy n đ n; - Cán b , chi n sĩ l c lư ng v trang, công ch c, viên ch c, thanh niên xung phong, trí th c tr , công nhân qu c phòng đang làm nhi m v t i các vùng d án đưa gia đình (b , m , v ho c ch ng, con) đ n đ nh cư lâu dài ho c l p gia đình m i và t nguy n đ nh cư lâu dài t i h i đ o, xã biên gi i. 3. Cán b , chi n sĩ l c lư ng v trang, công ch c, viên ch c, thanh niên xung phong, trí th c tr , công nhân qu c phòng đang làm nhi m v t i các vùng d án đưa gia đình (b , m , v ho c ch ng, con) đ n đ nh cư lâu dài ho c l p gia đình m i và t nguy n đ nh cư lâu dài t i vùng d án.
  3. 4. H t nguy n di dân đ n các vùng kinh t m i đ phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và phát tri n ngành, ngh khác. 5. H di dân t do đang trong các khu r ng t nhiên, r ng đ c d ng, r ng phòng h c n ph i chuy n ra kh i các khu r ng đó. III. NGUYÊN T C H TR 1. Ch h tr cho h di dân đ n nơi đ nh cư m i theo hình th c t p trung hay xen ghép theo quy ho ch và k ho ch đư c Th tư ng Chính ph , các B , ngành Trung ương ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 2. Kinh phí h tr di dân đư c c p tr c ti p b ng ti n m t ho c b ng hi n v t cho h di dân b o đ m đóng đ i tư ng, đúng m c đích và k p th i. Hình th c h tr b ng ti n m t hay b ng hi n v t do Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy đ nh c th . - nơi đi: c p h tr v di chuy n ngư i và hành lý, thu c ch a b nh, ti n ăn trên đư ng di chuy n (g i chung là ti n di chuy n) - nơi đ n đ nh cư: c p h tr v nhà , nư c sinh ho t, lương th c (không quá 12 tháng), công c s n xu t, gi ng cây lương th c và phân bón cho v đ u, khai hoang (n u có). 3. Kinh phí h tr cho các xã nh n dân đ n xen ghép đư c c p tr c ti p cho ngân sách xã. B. NH NG QUY Đ NH C TH I . M C H TR DI DÂN 1. H tr khai hoang xây d ng đ ng ru ng ho c nương c đ nh. Kho n h tr này ch áp d ng đ i v i nh ng d án giao đ t hoang cho h di dân t khai hoang xây d ng đ ng ru ng ho c nương c đ nh. M c đ t giao theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v đ t đai. Kinh phí h tr cho các h di dân theo các m c sau: - Khai hoang xây d ng nương c đ nh, đ t tr ng cây công nghi p, cây ăn qu : 2 tri u đ ng/ha. - Khai hoang xây d ng ru ng nư c, đ ng mu i, đ t nuôi tr ng th y s n: 4 tri u đ ng/ha. - Khai hoang xây d ng ru ng b c thang: 5 tri u đ ng/ha. Trư ng h p d án đư c phê duy t quy đ nh vi c khai hoang t p trung do cơ quan nhà nư c t ch c th c hi n t ngu n kinh phí d án thì không c p kinh phí h tr khai hoang cho h di dân.
  4. 2. H tr di chuy n, n đ nh s n xu t và đ i s ng. a) Các h di dân đ n các xã biên gi i đư c ngân sách nhà nư c h tr m c 15 tri u đ ng/h ; c th như sau: - Di dân ngoài t nh: + H tr nơi đi: ti n di chuy n 2 tri u đ ng/h . + H tr nơi đ n: 13 tri u đ ng/h đ làm các vi c sau: làm nhà và nư c sinh ho t (t i thi u 10 tri u đ ng/h ), mua lương th c th i gian đ u (tính t khi đ n nơi đ nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v đ u. - Di dân trong t nh, trong vùng d án: ngân sách nhà nư c h tr 15 tri u đ ng/h đ làm các vi c sau: làm nhà và nư c sinh ho t (t i thi u 10 tri u đ ng/h ), ti n di chuy n, mua lương th c th i gian đ u (tính t khi đ n nơi đ nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v đ u. b) Các h di dân ra h i đ o đư c ngân sách nhà nư c h tr t 50 tri u đ ng/h đ n 100 tri u đ ng/h ; c th như sau: - H tr nơi đi: ti n di chuy n: + Đ i v i đ o cách đ t li n dư i 50 h i lý: 5 tri u đ ng/h . + Đ i v i đ o cách đ t li n t 50 h i lý tr lên: 7 tri u đ ng/h . + Đ i v i các đ o có đi u ki n thiên nhiên kh c nghi t, phương ti n v n chuy n khó khăn như đ o B ch Long Vĩ và m t s đ o khác: 10 tri u đ ng/h . - H tr nơi đ n đ : mua lương th c th i gian đ u trên đ o, xây d ng 1 căn h (di n tích t i thi u 36 m2, k c công trình ph ) và nư c sinh ho t (01 b ch a nư c t i thi u 3 m3 ho c gi ng nư c) theo các m c sau: + Đ i v i đ o cách đ t li n dư i 50 h i lý: 45 tri u đ ng/h . + Đ i v i đ o cách đ t li n t 50 h i lý tr lên: 65 tri u đ ng/h . + Đ i v i các đ o có đi u ki n thiên nhiên kh c nghi t, phương ti n v n chuy n khó khăn như đ o B ch Long Vĩ và m t s đ o khác: 90 tri u đ ng/h . Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có đ o quy đ nh m c c th v lương th c và xây d ng nhà cho dân đ n đ nh cư trên đ o đ m b o sinh ho t thu n ti n, phù h p v i môi trư ng, ch ng đư c gió, bão.
  5. Vi c qu n lý đ u tư và xây d ng nhà th c hi n theo Thông tư liên t ch s 666/2001/TTLT-BKH-UBDTMN-BTC-BXD ngày 23/8/2001 c a liên B K ho ch và Đ u tư - U ban Dân t c và Mi n núi - Tài chính - Xây d ng hư ng d n qu n lý đ u tư và xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135. c) H di dân là đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1, kho n 3 M c II Ph n A c a Thông tư này đư c ngân sách nhà nư c h tr như sau: - Mi n B c đi mi n Nam (ho c ngư c l i): m c 8 tri u đ ng/h , trong đó: + H tr nơi đi: ti n di chuy n 1,5 tri u đ ng/h . + H tr nơi đ n: 6,5 tri u đ ng/h đ mua lương th c th i gian đ u (tính t khi đ n nơi đ nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v đ u, nhà và nư c sinh ho t. - Di dân trong mi n (mi n B c ho c mi n Nam): m c 6 tri u đ ng/h , trong đó: + H tr nơi đi: ti n di chuy n 1 tri u đ ng/h . + H tr nơi đ n: 5 tri u đ ng/h đ mua lương th c th i gian đ u (tính t khi đ n nơi đ nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v đ u, nhà và nư c sinh ho t. - Di dân trong t nh: m c 4,5 tri u đ ng/h đ chi phí di chuy n, mua lương th c th i gian đ u (tính t khi đ n nơi đ nh cư m i), công c s n xu t, gi ng cây lương th c, phân bón cho v đ u, nhà và nư c sinh ho t. - Di dân trong vùng d án: m c 2 tri u đ ng/h h tr cho nh ng h di dân có di chuy n ch đ n nơi đ nh cư m i theo quy ho ch c a vùng d án, có khai hoang, m r ng di n tích s n xu t nông, lâm nghi p. Nh ng h di chuy n trong vùng d án nhưng không theo quy ho ch b trí dân cư c a c p có th m quy n phê duy t và không khai hoang, m r ng di n tích s n xu t thì không đư c h tr . d) Các kho n h tr khác. - H di dân đ n vùng trũng thu c các t nh đ ng b ng sông C u Long đư c h tr thêm 700.000đ ng/h đ mua 01 chi c xu ng làm phương ti n đi l i do nơi đ n c p. - H di dân t vùng đ ng b ng, trung du, mi n núi lên vùng cao đư c h tr thêm ti n di chuy n 500.000đ ng/h do nơi đi c p (tên xã, huy n vùng cao theo quy đ nh c a U ban Dân t c).
  6. 3. H di dân t do đang sinh s ng t i các khu r ng t nhiên, r ng đ c d ng, r ng phòng h c n ph i chuy n đ n vùng quy ho ch dân cư ho c đưa tr v nơi cũ: - H t nguy n ch p hành chuy n đ n vùng quy ho ch dân cư theo s p x p c a chính quy n các c p đ a phương nơi đ n thì không đư c hư ng chính sách h tr di dân quy đ nh t i Thông tư này nhưng đư c xem xét giao đ t , đ t s n xu t theo m c và đi u ki n giao đ t do Ch t ch U ban nhân dân t nh nơi đ n quy đ nh. Trư ng h p là h dân t c thi u s , đ i s ng quá khó khăn thì đư c xem xét h tr thêm kinh phí đ di chuy n, mua lương th c trong th i gian đ u, phân bón v đ u và gi i quy t nư c sinh ho t, m c h tr c th do Ch t ch U ban nhân dân t nh nơi đ n quy đ nh nhưng không quá 3 tri u đ ng/h . Ngoài ra, còn đư c xem xét h tr cho mua tr ch m nhà áp d ng theo Quy t đ nh s 154/2002/QĐ-TTg ngày 11/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách cho các h đ ng bào dân t c thi u s t i ch và h dân thu c di n chính sách các t nh Tây Nguyên mua tr ch m nhà . - Đ i v i h không ch p hành đ nh cư theo b trí c a chính quy n các c p đ a phương thì U ban nhân dân nơi có dân đ n ti n hành cư ng ch ra kh i các khu r ng t nhiên, r ng đ c d ng, r ng phòng h và thông báo cho chính quy n đ a phương nơi có dân đi t b trí kinh phí, t ch c đón h tr l i nơi cũ (nơi có đăng ký h kh u thư ng trú) và t o đi u ki n cho ngư i dân s m n đ nh l i đ i s ng và s n xu t. 4. Các h t nguy n đ n vùng d án Kinh t m i đ phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và ngành ngh : a) Các h t nguy n đ n vùng d án kinh t m i đó phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và ngành ngh đư c U ban nhân dân c p huy n nơi đi và nơi đ n ch p thu n di chuy n ph i t lo chi phí di chuy n, làm nhà và đ u tư cho s n xu t và đ i s ng thì đư c Ban qu n lý d án khai hoang b trí đ t , đ t s n xu t và đư c c p có th m quy n giao đ t ho c cho thuê đ t theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Trư ng h p là h nghèo (theo tiêu chí do B Lao đ ng - Thương binh và xã h i quy đ nh) đư c Ban qu n lý d án khai hoang ho c giao cho h t khai hoang đ b trí đ t , đ t s n xu t và đư c c p có th m quy n giao đ t không thu ti n s d ng đ t. 5. H tr c ng đ ng vùng d án. Nh ng xã ti p nh n các h (t 10 h dân/năm tr lên) thu c đ i tư ng quy đ nh t i đi m 1 M c II Ph n A c a Thông tư này, đ n đ nh cư xen ghép theo ch tiêu do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao thì xã nh n dân đư c ngân sách nhà nư c h tr m t kho n kinh phí là 20 tri u đ ng/h đ làm các vi c sau: + Đi u ch nh đ t và đ t s n xu t đó giao cho các h m i đ n bao g m: khai hoang, đ n bù theo quy đ nh khi thu h i đ t c a t ch c, cá nhân đang s d ng đ t đ giao cho h di dân.
  7. + Xây d ng m i ho c nâng c p m t s công trình h t ng thi t y u như: l p h c, tr m xá, thu l i n i đ ng, đư ng dân sinh, công trình c p nư c công c ng.Vi c l a ch n xây d ng thêm ho c nâng c p công trình ph i có s bàn b c dân ch , th ng nh t v i nhân dân trong thôn, b n, xã. Nh ng xã ti p nh n dư i 10 h dân/năm đ n đ nh cư xen ghép theo ch tiêu k ho ch đư c c p có th m quy n giao thì tuỳ theo kh năng c a ngân sách đ a phương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy đ nh m c h tr cho ngân sách xã nh n dân đ n đ gi i quy t các công vi c trên. 6. Ngoài m c h tr quy đ nh trên đây, tuỳ theo đi u ki n và kh năng ngân sách và các ngu n l c đư c phép huy đ ng theo lu t đ nh, các đ a phương có th h tr thêm nh m gi m b t khó khăn và s m n đ nh s n xu t và đ i s ng cho các h di dân. II. NGU N KINH PHÍ TH C HI N DI DÂN Ngu n kinh phí th c hi n h tr di dân theo quy đ nh t i Thông tư này do ngân sách nhà nư c b o đ m. 1. Ngân sách trung ương b o đ m kinh phí đ th c hi n h tr di dân ra biên gi i, h i đ o; di dân vì đi u ki n s n xu t quá khó khăn không kh c ph c đư c; di dân xây d ng vùng kinh t m i nh ng nơi đ t hoang hoá còn l n, t p trung có kh năng ti p nh n nhi u dân cư ngoài vùng theo hình th c b sung có m c tiêu trong d toán chi ngân sách đ a phương hàng năm. 2. Ngân sách đ a phương b o đ m kinh phí đ u tư th c hi n các d án di dân n i vùng và h tr cho các h di dân n i vùng nh m th c hi n b trí l i dân cư, khai thác đ t hoang hoá phát tri n s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, phát tri n ngành ngh và h tr thêm cho cho các h di dân tuỳ theo kh năng c a ngân sách đ a phương. 3. Chi phí qu n lý th c hi n di dân là kho n chi không thư ng xuyên đư c b trí trong kinh phí qu n lý hành chính giao cho các B , ngành, các đ a phương trong d toán chi ngân sách hàng năm trên cơ s d toán chi c a các đơn v th c hi n công tác di dân theo ch đ chi tiêu hi n hành và kh i lư ng công vi c phát sinh đư c c p có th m quy n phê duy t đ chi cho công tác tuyên truy n, v n đ ng, ph bi n ch trương chính sách c a Đ ng, Nhà nư c, ki m tra (k c ki m tra đ a bàn), in n tài li u, h sơ, bi u m u, t ch c vi c c p phát ti n h tr cho dân, chi phí r i ro. III. L P D TOÁN, QU N LÝ VÀ QUY T TOÁN 1. Quy trình l p d toán qu n lý và quy t toán ngu n kinh phí th c hi n ch đ h tr di dân th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 01/2003/TTLT-BKH-BTC ngày 06/01/2003 c a B K ho ch và Đ u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia và Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính
  8. hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. Đ ch đ ng trong vi c b trí ngu n kinh phí h tr cho m c tiêu di dân phát tri n vùng kinh t m i sát v i ti n đ th c hi n c a các đ a phương trình Qu c h i phê duy t; hàng năm, trên cơ s đ án t ng quan v đ nh canh đ nh cư, di dân phát tri n vùng kinh t m i đã đư c c p có th m quy n phê duy t và k t qu đi u tra kh o sát đ a bàn đưa, đón dân; căn c vào ti n đ th c hi n các d án ti p nh n dân đ n đ nh cư các d án kinh t m i và th a thu n v i các đ a phương có đi u ki n nh n dân đ n đ nh cư theo hình th c xen ghép, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình U ban nhân dân t nh k ho ch đưa, đón dân trên đ a bàn t nh bao g m: - K ho ch ti p nh n ho c đưa dân đ n các d án kinh t m i. - K ho ch di dân đ n đ nh cư xen ghép các đ a phương có đi u ki n ti p nh n. - D án s p x p dân cư n i vùng. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và có văn b n g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính đ t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c trình Th tư ng Chính ph đ trình Qu c h i phê duy t. Vi c qu n lý chi tiêu và quy t toán kinh phí h tr di dân th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. Cu i quý, cu i năm và k t thúc d án di dân, ti p nh n dân đ nh cư theo ch tiêu đư c c p có th m quy n giao, cơ quan th c hi n d án ph i báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v k t qu th c hi n công tác di dân đ t ng h p báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính. C. TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH, Đ A PHƯƠNG 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: - Hư ng d n các B , ngành, đ a phương xây d ng d án, l p k ho ch di dân, quy ho ch, b trí dân cư hàng năm, t ng h p trình Chính ph phê duy t. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n, ch đ o các đ a phương t ch c th c hi n k ho ch hàng năm đã đư c phê duy t. - T ng h p, báo cáo tình hình th c hi n v ti n đ , kinh phí và đ xu t gi i pháp th c hi n k ho ch. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan và cơ quan trung ương c a các đoàn th ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n k ho ch, ch đ chính sách di dân.
  9. 2. B Tài chính có trách nhi m: - Ph i h p v i B NN&PTNT và các b , ngành có liên quan ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n chính sách di dân. - Th m tra báo cáo quy t toán kinh phí h tr di dân theo quy đ nh hi n hành. 3. Các B , ngành căn c vào ch c năng, nhi m v đ ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v T chính tri n khai th c hi n nh ng n i dung có liên quan. 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch đ o và t ch c th c hi n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n chính sách trên đ a bàn; phát hi n và x lý k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n t i đ a phương đ ki n ngh v i Chính ph và các B , ngành liên quan v bi n pháp gi i quy t; ch đ o cơ quan chuyên ngành v di dân c a đ a phương làm các vi c sau: - Nghiên c u, kh o sát đ a bàn đưa và đón dân; cung c p thông tin v các d án di dân, quy ho ch, b trí dân cư; ph bi n ch trương, chính sách, ch đ h tr c a Nhà nư c, th t c v di dân cho nhân dân. - T ch c di chuy n và ti p nh n dân cư; c p phát ch đ h tr đ y đ , k p th i, đúng m c đích, đúng đ i tư ng cho các h gia đình; thanh, quy t toán kinh phí h tr theo ch đ tài chính hi n hành. - Ch đ ng b trí ngân sách đ a phương đ th c hi n các d án di dân n i vùng. - Th c hi n đ y đ ch đ báo cáo đ nh kỳ. D. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ng đăng Công báo v hay th các văn b n sau: Thông tư s 07/LĐ-TBXH ngày 12/5/1995 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i v ch đ tr c p cho h gia đình đi xây d ng vùng kinh t m i theo Quy t đ nh s 327/CT ngày 15/9/1992, Thông tư s 04/LĐTBXH-DD ngày 11/2/1995 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n v ch đ tr c p cho h gia đình di dân ra đ o, Thông tư s 15/LĐTBXH ngày 01/7/1995 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 07/LĐ-TBXH ngày 12/5/1995 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các B , ngành và các đ a phương k p th i ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính đ nghiên c u và gi i quy t. Bùi Bá B ng Huỳnh Th Nhân
  10. (Đã ký) (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản