Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
97
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ di dân theo Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 09/2004/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   liªn tÞch bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ­  bé tµi chÝnh sè 09/2004/TTLT­BNN­BTC  ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é  hç trî di d©n theo QuyÕt ®Þnh sè 190/2003/Q§­TTg  n g µ y   1 6 / 9 / 2 0 0 3   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   c h Ý n h   s ¸ c h   d i   d © n  thùc hiÖn quy ho¹ch, bè trÝ d©n c giai ®o¹n 2003 ­ 2010. Thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   190   /2003/Q§­TTg   ngµy   16   th¸ng 9 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh s¸ch di   d©n thùc hiÖn quy ho¹ch, bè  trÝ  d©n c  giai  ®o¹n 2003 ­   2010; Liªn tÞch Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n ­   Bé Tài ChÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch di d©n nh sau: A. nh÷ng quy ®Þnh chung I. Ph¹m vi ¸p dông Th«ng t  nµy híng dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é  hç  trî  di d©n  ®Õn c¸c dù  ¸n, c¸c vïng thùc hiÖn quy ho¹ch, bè  trÝ  d©n  c  (sau   ®©y   gäi   là   vïng   dù   ¸n)   thuéc   khu   vùc   n«ng   th«n  theo kÕ ho¹ch cña Nhµ níc, bao gåm: 1. Dù ¸n quy ho¹ch, æn ®Þnh d©n c  c¸c x∙ biªn giíi; 2. Dù ¸n di d©n ra h¶i ®¶o; 3. Dù  ¸n quy ho¹ch, bè  trÝ  l¹i d©n c  ë  nh÷ng n¬i cÇn  thiÕt   thuéc   Ch¬ng   tr×nh   135   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  138/2000/Q§­TTg ngày 29/11/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ;  4.   Dù   ¸n     thùc   hiÖn   quy   ho¹ch,   bè   trÝ   d©n   c  do   Bé  Quèc phßng qu¶n lý  (khu kinh tÕ  ­ quèc phßng, lµng qu©n  nh©n,...); 5. Dù  ¸n  ®Þnh canh  ®Þnh c, dù  ¸n æn  ®Þnh d©n di c vµ  x©y dùng vïng kinh tÕ míi; 6. C¸c x∙ cã   ®iÒu kiÖn tiÕp nhËn d©n c  ®Õn xen ghÐp  (quy   ®Þnh   t¹i   môc   b   kho¶n   3   §iÒu   2   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   190/2003/Q§­TTg   ngµy   16/9/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ),  theo chØ tiªu   ®îc Uû  ban  nh©n  d©n tØnh, thµnh  phè  trùc  thuéc Trung ¬ng giao. II. §èi tîng thùc hiÖn
  2. 2 §èi tîng thùc hiÖn Th«ng t nµy lµ  c¸c hé  gia  ®×nh di  d©n tËp trung hay xen ghÐp,  ®Õn  ®Þnh c  ë  c¸c vïng dù  ¸n  quy   ho¹ch,   bè  trÝ  d©n  c  quy   ®Þnh   t¹i   Môc   I  PhÇn   A  cña  Th«ng t nµy, theo kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Nhµ níc, bao gåm: 1. Hé    ph¶i di c  v×   ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ   ®êi sèng  qu¸ khã kh¨n: a) Hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè cßn du canh du c  hoÆc  ®∙  ®Þnh c  nhng cßn du canh; hé  thuéc diÖn nghÌo sèng du  c  trªn  ®Çm ph¸, trªn  s«ng,  ph¶i di chuyÓn   ®Õn vïng quy  ho¹ch, bè trÝ d©n c ®Ó thùc hiÖn ®Þnh canh ®Þnh c;  b) Hé mÊt ®Êt ë vµ ®Êt s¶n xuÊt do thiªn tai, hé sèng   ë  vïng thêng xuyªn bÞ  thiªn tai  ®e do¹  cÇn ph¶i bè  trÝ  s¾p xÕp l¹i; c) Hè  sèng  ë  vïng cao thiÕu  ®Êt s¶n xuÊt, thiÕu níc  s¶n xuÊt vµ  sinh ho¹t cha cã  kh¶ n¨ng kh¾c phôc  ®îc, cÇn  ph¶i di chuyÓn ®Õn c¸c vïng dù ¸n;  d) Hé  di d©n  ®Õn vïng dù  ¸n thùc hiÖn quy ho¹ch, bè  trÝ d©n c do Bé Quèc phßng qu¶n lý; e)   Hé   d©n   cã   ®¨ng   ký   hé   khÈu   thêng   tró,   ®ang   sèng  trong c¸c khu rõng  ®Æc dông ph¶i di chuyÓn ra khái rõng  ®Õn vïng dù ¸n (c¸c hé di chuyÓn thùc hiÖn dù ¸n t¸i ®Þnh   c th× kh«ng hëng hç trî quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy). 2. Hé di d©n ®Õn c¸c x∙ biªn giíi, h¶i ®¶o: lµ c¸c hé   gia  ®×nh tù  nguyÖn  ®Õn  ®Þnh c l©u dµi t¹i c¸c vïng dù  ¸n  ë h¶i ®¶o, ë c¸c x∙ biªn giíi, gåm: ­ Hé gia ®×nh tríc ®©y sinh sèng t¹i h¶i ®¶o, x∙ biªn  giíi ®∙ chuyÓn ®i n¬i kh¸c nay trë vÒ n¬i ë cò; ­ Hé gia ®×nh tõ ®Þa ph¬ng kh¸c trong níc chuyÓn ®Õn; ­ C¸n bé, chiÕn sÜ lùc lîng vÒ trang, c«ng chøc, viªn  chøc, thanh niªn xung phong, trÝ thøc trÎ, c«ng nh©n quèc   phßng  ®ang lµm nhiÖm vô  t¹i c¸c vïng dù  ¸n  ®a gia  ®×nh  (bè, mÑ, vî  hoÆc chång, con)  ®Õn  ®Þnh c l©u dµi hoÆc lËp  gia  ®×nh míi vµ  tù  nguyÖn  ®Þnh c l©u dµi t¹i h¶i  ®¶o, x∙  biªn giíi. 3.   C¸n   bé,   chiÕn   sÜ   lùc   lîng   vÒ   trang,   c«ng   chøc,  viªn chøc, thanh niªn xung phong, trÝ thøc trÎ, c«ng nh©n   quèc phßng  ®ang lµm nhiÖm vô  t¹i c¸c vïng dù  ¸n  ®a gia  ®×nh (bè, mÑ, vî hoÆc chång, con) ®Õn ®Þnh c l©u dµi hoÆc  lËp gia  ®×nh míi vµ  tù  nguyÖn  ®Þnh c l©u dµi t¹i vïng dù  ¸n. 4. Hé  tù  nguyÖn di d©n  ®Õn c¸c vïng kinh tÕ  míi  ®Ó  ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   n«ng,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång   thuû  s¶n, lµm muèi vµ ph¸t triÓn ngµnh, nghÒ kh¸c.
  3. 3 5.   Hé   di   d©n   tù   do   ®ang   ë   trong   c¸c   khu   rõng   tù  nhiªn,   rõng   ®Æc   dông,  rõng   phßng   hé   cÇn   ph¶i   chuyÓn   ra   khái c¸c khu rõng ®ã.  III.  Nguyªn t¾c hç trî 1. ChØ hç  trî  cho hé  di d©n  ®Õn n¬i  ®Þnh c   míi theo  h×nh   thøc   tËp   trung   hay   xen   ghÐp   theo   quy   ho¹ch   vµ   kÕ  ho¹ch   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ,   c¸c   Bé,   ngµnh   Trung  ¬ng  hoÆc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng phª duyÖt. 2. Kinh phÝ hç trî di d©n ®îc cÊp trùc tiÕp b»ng tiÒn  mÆt hoÆc b»ng hiÖn vËt cho hé  di d©n b¶o  ®¶m  ®ãng  ®èi t ­ îng,   ®óng   môc   ®Ých   vµ   kÞp   thêi.   H×nh   thøc   hç   trî   b»ng  tiÒn mÆt hay b»ng hiÖn vËt do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh cô thÓ.  ­ ë n¬i  ®i: cÊp hç  trî  vÒ  di chuyÓn ngêi vµ  hµnh lý,  thuèc ch÷a bÖnh, tiÒn ¨n trªn  ®êng di chuyÓn (gäi chung  lµ tiÒn di chuyÓn)  ­  ë  n¬i   ®Õn   ®Þnh   c:   cÊp   hç   trî   vÒ   nhµ   ë,   níc   sinh  ho¹t, l¬ng thùc (kh«ng qu¸ 12 th¸ng), c«ng cô  s¶n xuÊt,  gièng  c©y  l¬ng thùc vµ  ph©n bãn cho vô   ®Çu, khai  hoang  (nÕu cã).  3. Kinh phÝ  hç  trî  cho c¸c x∙ nhËn d©n  ®Õn xen ghÐp  ®îc cÊp trùc tiÕp cho ng©n s¸ch x∙. B. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ I . Møc hç trî di d©n 1. Hç trî khai hoang x©y dùng ®ång ruéng hoÆc n ¬ng cè  ®Þnh.  Kho¶n hç trî nµy chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng dù ¸n giao  ®Êt hoang cho hé di d©n tù khai hoang x©y dùng ®ång ruéng  hoÆc n¬ng cè   ®Þnh. Møc  ®Êt giao theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai. Kinh phÝ  hç  trî  cho c¸c hé  di  d©n theo c¸c møc sau: ­   Khai   hoang   x©y   dùng   n¬ng   cè   ®Þnh,   ®Êt   trång   c©y  c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶: 2 triÖu ®ång/ha. ­ Khai hoang x©y dùng ruéng níc,  ®ång muèi,  ®Êt nu«i  trång thñy s¶n: 4 triÖu ®ång/ha.
  4. 4 ­   Khai   hoang   x©y   dùng   ruéng   bËc   thang:   5   triÖu  ®ång/ha. Trêng   hîp   dù   ¸n   ®îc   phª   duyÖt   quy   ®Þnh   viÖc   khai  hoang tËp trung do c¬  quan nhµ  níc tæ chøc thùc hiÖn tõ  nguån kinh phÝ  dù  ¸n th×  kh«ng cÊp kinh phÝ  hç  trî  khai  hoang cho hé di d©n. 2. Hç trî di chuyÓn, æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. a) C¸c hé  di d©n  ®Õn c¸c x∙  biªn giíi  ® îc ng©n s¸ch  nhµ níc hç trî møc 15 triÖu ®ång/hé; cô thÓ nh sau: ­ Di d©n ngoµi tØnh: + Hç trî ë n¬i ®i: tiÒn  di chuyÓn 2 triÖu ®ång/hé. + Hç  trî   ë  n¬i  ®Õn: 13 triÖu  ®ång/hé   ®Ó  lµm c¸c viÖc  sau: lµm nhµ ë vµ níc sinh ho¹t (tèi thiÓu 10 triÖu ®ång/ hé),   mua   l¬ng   thùc   thêi   gian   ®Çu   (tÝnh   tõ   khi   ®Õn   n¬i  ®Þnh c míi), c«ng cô  s¶n xuÊt, gièng c©y l¬ng thùc, ph©n  bãn cho vô ®Çu. ­ Di d©n trong tØnh, trong vïng dù  ¸n: ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  15 triÖu  ®ång/hé   ®Ó  lµm c¸c viÖc sau: lµm nhµ  ë  vµ  níc sinh ho¹t (tèi thiÓu 10 triÖu  ®ång/hé), tiÒn di  chuyÓn, mua l¬ng thùc thêi gian  ®Çu (tÝnh tõ  khi  ®Õn n¬i   ®Þnh c míi), c«ng cô  s¶n xuÊt, gièng c©y l¬ng thùc, ph©n  bãn cho vô ®Çu.  b) C¸c hé di d©n ra h¶i ®¶o ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç  trî  tõ  50 triÖu  ®ång/hé   ®Õn 100 triÖu  ®ång/hé; cô  thÓ  nh sau:   ­ Hç trî ë n¬i ®i: tiÒn di chuyÓn: + §èi víi  ®¶o c¸ch  ®Êt liÒn díi 50 h¶i lý: 5 triÖu  ®ång/hé. + §èi víi  ®¶o c¸ch  ®Êt liÒn tõ  50 h¶i lý  trë  lªn: 7   triÖu ®ång/hé. +   §èi   víi   c¸c   ®¶o   cã   ®iÒu   kiÖn   thiªn   nhiªn   kh¾c  nghiÖt, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn khã  kh¨n nh  ®¶o B¹ch Long  VÜ vµ mét sè ®¶o kh¸c: 10 triÖu ®ång/hé. ­ Hç  trî   ë  n¬i  ®Õn  ®Ó: mua l¬ng thùc thêi gian  ®Çu  trªn  ®¶o, x©y dùng 1 c¨n hé  (diÖn tÝch tèi thiÓu 36 m2,  kÓ  c¶ c«ng tr×nh phô) vµ  níc sinh ho¹t (01 bÓ  chøa níc  tèi thiÓu 3 m3 hoÆc giÕng níc) theo c¸c møc sau: + §èi víi  ®¶o c¸ch  ®Êt liÒn díi 50 h¶i lý: 45 triÖu  ®ång/hé. + §èi víi  ®¶o c¸ch  ®Êt liÒn tõ  50 h¶i lý  trë  lªn: 65   triÖu ®ång/hé.
  5. 5 +   §èi   víi   c¸c   ®¶o   cã   ®iÒu   kiÖn   thiªn   nhiªn   kh¾c  nghiÖt, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn khã  kh¨n nh  ®¶o B¹ch Long  VÜ vµ mét sè ®¶o kh¸c: 90 triÖu ®ång/hé. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung ¬ng cã   ®¶o quy  ®Þnh møc cô  thÓ  vÒ  l ¬ng thùc vµ  x©y  dùng nhµ   ë  cho d©n  ®Õn  ®Þnh c trªn  ®¶o  ®¶m b¶o sinh ho¹t  thuËn tiÖn, phï hîp víi m«i trêng, chèng ®îc giã, b∙o. ViÖc qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng nhµ   ë  thùc hiÖn theo  Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   666/2001/TTLT­BKH­UBDTMN­BTC­BXD  ngµy 23/8/2001 cña liªn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ­ Uû ban D©n  téc vµ  MiÒn nói ­ Tµi chÝnh ­ X©y dùng híng dÉn qu¶n lý  ®Çu t  vµ  x©y  dùng  c«ng tr×nh  h¹  tÇng  thuéc  Ch¬ng tr×nh  135. c) Hé  di d©n lµ   ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n  3 Môc II PhÇn A cña Th«ng t nµy  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî nh sau:    ­ MiÒn B¾c  ®i miÒn Nam (hoÆc ngîc l¹i): møc 8 triÖu  ®ång/hé, trong ®ã: + Hç trî ë n¬i ®i:  tiÒn di chuyÓn 1,5 triÖu ®ång/hé.  +   Hç   trî   ë   n¬i   ®Õn:   6,5   triÖu   ®ång/hé   ®Ó   mua   l¬ng  thùc thêi gian ®Çu (tÝnh tõ khi ®Õn n¬i ®Þnh c míi), c«ng  cô  s¶n xuÊt, gièng  c©y l¬ng  thùc,  ph©n bãn cho vô   ®Çu,  nhµ ë vµ níc sinh ho¹t.  ­ Di d©n trong miÒn (miÒn B¾c hoÆc miÒn Nam): møc 6  triÖu ®ång/hé, trong ®ã:  + Hç trî ë n¬i ®i: tiÒn di chuyÓn 1 triÖu ®ång/hé.  + Hç  trî   ë  n¬i  ®Õn: 5 triÖu  ®ång/hé   ®Ó  mua l¬ng thùc  thêi gian  ®Çu (tÝnh tõ  khi  ®Õn n¬i  ®Þnh c  míi), c«ng cô  s¶n xuÊt, gièng c©y l¬ng thùc, ph©n bãn cho vô ®Çu, nhµ ë  vµ níc sinh ho¹t.  ­ Di  d©n trong    tØnh:  møc 4,5  triÖu   ®ång/hé   ®Ó   chi  phÝ  di chuyÓn, mua l¬ng thùc thêi gian  ®Çu (tÝnh tõ  khi  ®Õn   n¬i   ®Þnh   c  míi),   c«ng   cô   s¶n   xuÊt,   gièng   c©y   l¬ng  thùc, ph©n bãn cho vô ®Çu, nhµ ë vµ níc sinh ho¹t.   ­ Di d©n trong vïng dù ¸n: møc 2 triÖu ®ång/hé hç trî  cho nh÷ng hé di d©n cã di chuyÓn chç ë ®Õn n¬i ®Þnh c míi  theo   quy   ho¹ch   cña   vïng   dù   ¸n,   cã   khai   hoang,   më   réng  diÖn tÝch s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp.  Nh÷ng hé  di chuyÓn trong vïng dù  ¸n nh ng kh«ng theo  quy ho¹ch bè trÝ d©n c cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ  kh«ng khai hoang, më réng diÖn tÝch s¶n xuÊt th× kh«ng ® ­ îc hç trî.   d) C¸c kho¶n hç trî kh¸c.
  6. 6 ­  Hé  di d©n  ®Õn vïng tròng thuéc c¸c tØnh  ®ång b»ng  s«ng   Cöu   Long   ®îc   hç  trî  thªm   700.000®ång/hé   ®Ó   mua   01  chiÕc xuång lµm ph¬ng tiÖn ®i l¹i do n¬i ®Õn cÊp. ­ Hé di d©n tõ vïng ®ång b»ng, trung du, miÒn nói lªn  vïng cao ®îc hç trî thªm tiÒn di chuyÓn 500.000®ång/hé do  n¬i  ®i cÊp (tªn x∙, huyÖn vïng cao theo quy  ®Þnh cña Uû  ban D©n téc).  3. Hé di d©n tù do ®ang sinh sèng t¹i c¸c khu rõng tù   nhiªn, rõng  ®Æc dông, rõng phßng hé  cÇn ph¶i chuyÓn  ®Õn  vïng quy ho¹ch d©n c hoÆc ®a trë vÒ n¬i ë cò:  ­   Hé   tù   nguyÖn   chÊp   hµnh   chuyÓn   ®Õn   vïng   quy   ho¹ch  d©n c   theo s¾p xÕp cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp  ë   ®Þa ph ¬ng  n¬i  ®Õn th×  kh«ng  ®îc hëng chÝnh s¸ch hç  trî  di d©n quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy nhng ®îc xem xÐt giao ®Êt ë, ®Êt s¶n  xuÊt theo møc vµ   ®iÒu kiÖn giao  ®Êt do Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n tØnh n¬i ®Õn quy ®Þnh. Trêng hîp  lµ  hé  d©n  téc thiÓu  sè,   ®êi sèng  qu¸  khã  kh¨n th×   ®îc xem xÐt hç  trî  thªm kinh phÝ   ®Ó  di chuyÓn,  mua   l¬ng   thùc   trong   thêi   gian   ®Çu,   ph©n   bãn   vô   ®Çu   vµ  gi¶i quyÕt níc sinh ho¹t, møc hç  trî  cô  thÓ  do Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n d©n tØnh n¬i  ®Õn quy  ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 3  triÖu  ®ång/hé. Ngoµi ra, cßn  ®îc xem xÐt hç  trî  cho mua  tr¶ chËm nhµ ë ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh sè 154/2002/Q§­TTg   ngµy 11/11/2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh s¸ch cho  c¸c hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè t¹i chç vµ hé d©n  thuéc  diÖn chÝnh s¸ch ë c¸c tØnh T©y Nguyªn mua tr¶ chËm nhµ ë. ­ §èi víi hé  kh«ng chÊp hµnh  ®Þnh c  theo bè  trÝ  cña  chÝnh quyÒn c¸c cÊp  ë   ®Þa ph¬ng th×  Uû  ban nh©n d©n n¬i  cã   d©n   ®Õn   tiÕn   hµnh   cìng   chÕ   ra   khái   c¸c   khu   rõng   tù  nhiªn,   rõng   ®Æc   dông,   rõng   phßng   hé   vµ   th«ng   b¸o   cho   chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng n¬i cã  d©n  ®i tù  bè  trÝ  kinh phÝ,  tæ chøc  ®ãn hä  trë  l¹i n¬i  ë  cò  (n¬i cã   ®¨ng ký  hé  khÈu  thêng tró) vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn cho ngêi d©n sím æn  ®Þnh l¹i  ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. 4.   C¸c   hé   tù   nguyÖn   ®Õn   vïng   dù   ¸n   Kinh   tÕ   míi   ®Ó  ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   n«ng,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång   thuû  s¶n, lµm muèi vµ ngµnh nghÒ: a)   C¸c   hé   tù   nguyÖn   ®Õn   vïng   dù   ¸n   kinh   tõ   míi   ®ã  ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   n«ng,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång   thuû  s¶n, lµm muèi vµ ngµnh nghÒ ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn  n¬i ®i vµ n¬i ®Õn chÊp thuËn di chuyÓn ph¶i tù lo chi phÝ   di chuyÓn, lµm nhµ   ë  vµ   ®Çu t  cho s¶n xuÊt vµ   ®êi sèng  th×   ®îc Ban qu¶n lý  dù  ¸n khai hoang bè  trÝ   ®Êt  ë,  ®Êt  s¶n xuÊt vµ   ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn giao  ®Êt hoÆc cho thuª  ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
  7. 7 b)   Trêng   hîp   lµ   hé   nghÌo   (theo   tiªu   chÝ   do   Bé   Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi quy  ®Þnh)  ®îc Ban qu¶n lý  dù  ¸n khai hoang hoÆc giao cho hé  tù  khai hoang  ®Ó  bè  trÝ  ®Êt   ë,   ®Êt   s¶n   xuÊt   vµ   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   giao   ®Êt  kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt.  5. Hç trî céng ®ång vïng dù ¸n.  Nh÷ng x∙ tiÕp nhËn c¸c hé  (tõ  10 hé  d©n/n¨m trë  lªn)  thuéc   ®èi   tîng   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1   Môc   II   PhÇn   A   cña  Th«ng t nµy,  ®Õn  ®Þnh c xen ghÐp theo chØ tiªu do Uû  ban   nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng giao th× x∙  nhËn d©n  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  mét kho¶n kinh phÝ  lµ 20 triÖu ®ång/hé ®Ó lµm c¸c viÖc sau: + §iÒu chØnh ®Êt ë vµ ®Êt s¶n xuÊt ®ã giao cho c¸c hé   míi ®Õn bao gåm: khai hoang, ®Òn bï theo quy ®Þnh khi thu  håi ®Êt cña tæ chøc, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt ®Ó giao cho   hé di d©n.  +   X©y   dùng   míi   hoÆc   n©ng   cÊp   mét   sè   c«ng   tr×nh   h¹  tÇng thiÕt yÕu nh: líp häc, tr¹m x¸, thuû  lîi néi  ®ång,  ®êng d©n sinh, c«ng tr×nh cÊp níc c«ng céng.ViÖc lùa chän  x©y dùng thªm hoÆc n©ng cÊp c«ng tr×nh ph¶i cã sù bµn b¹c  d©n chñ, thèng nhÊt víi nh©n d©n trong th«n, b¶n, x∙. Nh÷ng x∙ tiÕp nhËn díi 10 hé  d©n/n¨m  ®Õn  ®Þnh c  xen  ghÐp theo  chØ  tiªu  kÕ  ho¹ch   ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn giao  th×   tuú  theo kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng quy  ®Þnh   møc   hç   trî   cho   ng©n   s¸ch   x∙   nhËn   d©n   ®Õn   ®Ó   gi¶i  quyÕt c¸c c«ng viÖc trªn. 6. Ngoµi møc hç  trî  quy  ®Þnh trªn  ®©y, tuú  theo  ®iÒu  kiÖn vµ  kh¶ n¨ng ng©n s¸ch vµ  c¸c nguån lùc  ®îc phÐp huy  ®éng   theo   luËt   ®Þnh,   c¸c   ®Þa   ph¬ng   cã   thÓ   hç   trî   thªm  nh»m   gi¶m   bít   khã   kh¨n   vµ   sím   æn   ®Þnh   s¶n   xuÊt   vµ   ®êi  sèng cho c¸c hé di d©n. II. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn di d©n Nguån kinh phÝ  thùc hiÖn hç  trî  di d©n theo quy  ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy do ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m. 1. Ng©n s¸ch trung ¬ng b¶o  ®¶m kinh phÝ   ®Ó  thùc hiÖn   hç  trî  di d©n ra biªn giíi, h¶i  ®¶o; di d©n v×   ®iÒu kiÖn   s¶n   xuÊt   qu¸   khã   kh¨n   kh«ng   kh¾c   phôc   ®îc;   di   d©n   x©y  dùng vïng kinh tÕ  míi  ë  nh÷ng n¬i  ®Êt hoang ho¸ cßn lín,  tËp trung  cã  kh¶ n¨ng  tiÕp  nhËn nhiÒu  d©n  c  ngoµi vïng  theo h×nh thøc bæ sung cã môc tiªu trong dù to¸n chi ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng hµng n¨m.
  8. 8 2.  Ng©n s¸ch   ®Þa  ph¬ng  b¶o  ®¶m  kinh  phÝ   ®Çu  t  thùc  hiÖn c¸c dù  ¸n di d©n néi vïng vµ  hç  trî  cho c¸c hé  di  d©n néi vïng nh»m thùc hiÖn bè  trÝ  l¹i d©n c, khai th¸c  ®Êt hoang ho¸ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng  nghiÖp,  ph¸t triÓn ngµnh nghÒ  vµ  hç  trî  thªm cho cho c¸c hé  di  d©n tuú theo kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 3.   Chi   phÝ   qu¶n   lý   thùc   hiÖn   di   d©n   lµ   kho¶n   chi  kh«ng thêng xuyªn  ®îc bè  trÝ  trong kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh   chÝnh giao cho c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph ¬ng trong dù to¸n  chi ng©n s¸ch hµng n¨m trªn c¬ së dù to¸n chi cña c¸c ®¬n   vÞ  thùc hiÖn c«ng t¸c di d©n theo chÕ   ®é  chi tiªu hiÖn  hµnh   vµ   khèi   lîng   c«ng   viÖc   ph¸t   sinh   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn   phª   duyÖt   ®Ó   chi   cho   c«ng   t¸c   tuyªn   truyÒn,   vËn  ®éng,  phæ  biÕn   chñ   tr¬ng   chÝnh  s¸ch   cña   §¶ng,   Nhµ   níc,  kiÓm tra (kÓ c¶ kiÓm tra ®Þa bµn), in Ên tµi liÖu, hå s¬,   biÓu mÉu, tæ chøc viÖc cÊp ph¸t tiÒn hç  trî  cho d©n, chi  phÝ rñi ro.  III. LËp dù to¸n, qu¶n lý vµ quyÕt to¸n 1. Quy tr×nh lËp dù  to¸n qu¶n lý  vµ  quyÕt to¸n nguån  kinh phÝ  thùc hiÖn chÕ   ®é  hç  trî  di d©n thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   01/2003/TTLT­BKH­BTC  ngµy 06/01/2003 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ­ Bé  Tµi chÝnh  híng   dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   42/2002/Q§­TTg   ngµy  19/3/2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  ch¬ng tr×nh  môc   tiªu   quèc   gia   vµ   Th«ng   t  sè   59/2003/TT­BTC   ngµy  23/6/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh  sè   60/2003/N§­CP   ngµy   06/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc.  §Ó  chñ   ®éng trong viÖc bè  trÝ  nguån kinh phÝ  hç  trî  cho môc tiªu di d©n ph¸t triÓn vïng kinh tÕ  míi s¸t víi  tiÕn  ®é  thùc hiÖn  cña  c¸c   ®Þa  ph¬ng  tr×nh  Quèc héi phª  duyÖt; hµng n¨m, trªn c¬  së   ®Ò  ¸n tæng quan vÒ   ®Þnh canh  ®Þnh c, di d©n ph¸t triÓn vïng kinh tÕ  míi  ®∙  ® îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt vµ kÕt qu¶ ®iÒu tra kh¶o s¸t ®Þa bµn  ®a, ®ãn d©n;  c¨n cø vµo tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n tiÕp  nhËn d©n ®Õn ®Þnh c ë c¸c dù ¸n kinh tÕ míi vµ tháa thuËn  víi c¸c  ®Þa ph¬ng cã   ®iÒu kiÖn nhËn d©n  ®Õn  ®Þnh c  theo  h×nh   thøc   xen   ghÐp,   Së   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng  th«n   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh     kÕ   ho¹ch   ®a,   ®ãn   d©n  trªn ®Þa bµn tØnh bao gåm: ­ KÕ  ho¹ch tiÕp nhËn hoÆc  ®a d©n  ®Õn c¸c dù  ¸n kinh  tÕ míi. ­ KÕ ho¹ch di d©n ®Õn ®Þnh c xen ghÐp ë c¸c ®Þa ph¬ng  cã ®iÒu kiÖn tiÕp nhËn.
  9. 9 ­ Dù ¸n s¾p xÕp d©n c néi vïng. Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng  xem xÐt vµ  cã  v¨n b¶n göi Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn  n«ng th«n, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tæng  hîp vµo dù  to¸n ng©n s¸ch  nhµ  níc tr×nh  Thñ  tíng ChÝnh  phñ ®Ó tr×nh Quèc héi phª duyÖt. ViÖc qu¶n lý  chi tiªu vµ  quyÕt to¸n kinh phÝ  hç  trî  di d©n thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc  vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. Cuèi   quý,   cuèi   n¨m   vµ   kÕt   thóc   dù   ¸n   di   d©n,   tiÕp  nhËn d©n ®Þnh c theo chØ tiªu ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao,  c¬ quan thùc hiÖn dù ¸n ph¶i b¸o c¸o Chñ tÞch Uû ban nh©n   d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vÒ  kÕt qu¶ thùc  hiÖn c«ng t¸c di d©n  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o Bé  N«ng nghiÖp  vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Tµi chÝnh.  C. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng 1.   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   cã   tr¸ch  nhiÖm: ­ Híng dÉn c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng x©y dùng dù  ¸n,  lËp kÕ  ho¹ch di d©n, quy ho¹ch, bè  trÝ   d©n c   hµng n¨m,  tæng hîp tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. ­ Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan h­ íng dÉn, chØ ®¹o c¸c ®Þa ph¬ng tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch  hµng n¨m ®∙ ®îc phª duyÖt.  ­ Tæng hîp, b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn vÒ  tiÕn  ®é,  kinh phÝ vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch.  ­   Phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   liªn   quan   vµ   c¬   quan  trung  ¬ng  cña  c¸c   ®oµn  thÓ  kiÓm tra,  ®«n  ®èc viÖc  thùc  hiÖn kÕ ho¹ch, chÕ ®é chÝnh s¸ch di d©n. 2. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm: ­ Phèi  hîp  víi Bé  NN&PTNT  vµ  c¸c  bé, ngµnh  cã  liªn  quan kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch di d©n. ­ ThÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ  hç  trî  di d©n  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.  C¸c Bé,  ngµnh  c¨n cø vµo  chøc  n¨ng,  nhiÖm  vô   ®Ó  phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n và Bé  Tài   chÝnh   triÓn   khai   thùc   hiÖn   nh÷ng   néi   dung   cã   liªn  quan. 4.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  cã  tr¸ch  nhiÖm chØ  ®¹o vµ  tæ chøc thùc hiÖn, 
  10. 10 theo   dâi,   kiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   trªn   ®Þa  bµn; ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c  trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn t¹i  ®Þa ph¬ng  ®Ó  kiÕn  nghÞ   víi   ChÝnh   phñ   vµ   c¸c   Bé,   ngµnh   liªn   quan   vÒ   biÖn  ph¸p gi¶i quyÕt; chØ  ®¹o c¬  quan chuyªn ngµnh vÒ  di d©n  cña ®Þa ph¬ng lµm c¸c viÖc sau:  ­ Nghiªn   cøu, kh¶o  s¸t  ®Þa bµn  ®a vµ   ®ãn d©n;  cung  cÊp th«ng tin vÒ  c¸c dù  ¸n di d©n, quy ho¹ch, bè  trÝ  d©n   c; phæ biÕn chñ  tr¬ng, chÝnh s¸ch, chÕ   ®é  hç  trî  cña Nhµ  níc, thñ tôc vÒ di d©n cho nh©n d©n. ­ Tæ chøc di chuyÓn vµ  tiÕp nhËn d©n c; cÊp ph¸t chÕ  ®é  hç  trî   ®Çy  ®ñ, kÞp thêi,  ®óng môc  ®Ých,  ®óng  ®èi tîng  cho c¸c hé  gia  ®×nh; thanh,  quyÕt  to¸n  kinh phÝ  hç  trî  theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. ­ Chñ   ®éng  bè  trÝ  ng©n  s¸ch   ®Þa ph¬ng  ®Ó   thùc hiÖn  c¸c dù ¸n di d©n néi vïng.  ­ Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú.  D. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngày  ®¨ng  C«ng b¸o và  thay thÕ  c¸c v¨n b¶n sau: Th«ng t  sè  07/L§­ TBXH ngµy  12/5/1995  cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙  héi vÒ  chÕ   ®é  trî  cÊp cho hé  gia  ®×nh  ®i x©y dùng vïng  kinh   tÕ   míi   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   327/CT   ngµy   15/9/1992,  Th«ng t sè  04/L§TBXH­DD ngµy 11/2/1995 cña Bé  Lao  ®éng ­   Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn vÒ  chÕ   ®é  trî  cÊp cho hé  gia   ®×nh   di   d©n   ra   ®¶o,   Th«ng   t  sè   15/L§TBXH   ngµy  01/7/1995 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi híng dÉn  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÓm cña Th«ng  t  sè  07/L§­TBXH  ngµy 12/5/1995 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi.   Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c c¸c Bé,  ngµnh   vµ   c¸c   ®Þa   ph¬ng   kÞp   thêi   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   N«ng  nghiÖp   vµ  Ph¸t   triÓn   n«ng  th«n,   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn   cøu vµ gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản