Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

 1. B CÔNG AN-B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HO CH VÀ U TƯ-B NAM NGO I GIAO-B TƯ c l p - T do - H nh phúc PHÁP ******** ******** S : 10/2000/TTLT/BKH-BTP- Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2000 BNG-BCA THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B K HO CH VÀ U TƯ - B TƯ PHÁP - B NGO I GIAO - B CÔNG AN S 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI, NGƯ I NƯ C NGOÀI THƯ NG TRÚ T I VI T NAM U TƯ THEO NGHN NNH S 51/1999/N -CP NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) S 03/1998/QH10 Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 (dư i ây g i t t là Ngh nh 51); Căn c Quy t nh 767/TTg ngày 17 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch trương chính sách i v i c ng ng ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; Căn c Quy t nh 210/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; Liên B K ho ch và u tư - Tư pháp - Ngo i giao - Công an hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51 như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng c a Thông tư 1.1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, bao g m: a- Ngư i có qu c t ch Vi t Nam cư trú, làm ăn sinh s ng lâu dài nư c ngoài; b- Ngư i g c Vi t Nam cư trú, làm ăn sinh s ng lâu dài nư c ngoài; 1.2. Ngươi có quan h huy t th ng Vi t Nam bao g m: Ngư i có cha , m , ho c ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i hi n nay ho c ã t ng có qu c t ch Vi t Nam. 1.3. Ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, bao g m:
 2. a- Công dân nư c ngoài cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài Vi t Nam ã ư c cơ quan có thNm quy n Vi t Nam c p Th thư ng trú; b- Ngư i không qu c t ch cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài Vi t Nam ã ư c cơ quan có thNm quy n Vi t Nam c p Th thư ng trú. 2. Công ch ng và h p pháp hoá các gi y t c a nhà u tư Các gi y t sau ây b ng ti ng nư c ngoài c a nhà u tư c n ư c d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam công ch ng: - Gi y do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài xác nh n nhà d u tư là ngư i thu c i tư ng quy nh t i i m 1.2 Thông tư này. - Gi y t , ch ng ch , b ng c p liên quan n trình chuyên môn c a nhà u tư do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p, ch ng nh n ho c ch ng th c. 3. Thành l p doanh nghi p th c hi n d án u tư 3.1. th c hi n d án u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, nhà u tư có th nhân danh cá nhân tr c ti p thành l p doanh nghi p ho c cùng v i công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam thành l p doanh nghi p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. 3.2. Nhà u tư trư c ây ã chuy n giao v n, tài s n c a mình cho công dân Vi t Nam ho c cho cơ s s n xu t, kinh doanh Vi t Nam và mư n danh nghĩa c a cá nhân ho c t ch c ó u tư, kinh doanh t i Vi t Nam, n u có nhu c u và i u ki n thì ư c làm th t c chuy n tên ch u tư theo hư ng d n t i Ph n VI Thông tư này. 3.3. Nhà u tư ư c phép thuê chuyên gia, lao ng k thu t là ngư i nư c ngoài theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh s 51. 4. Quy n góp v n, mua c ph n c a nhà u tư 4.1. Vi c nhà u tư góp v n ho c mua c ph n c a doanh nghi p nhà nư c theo quy nh t i i u 5 c a Ngh nh 51 ư c th c hi n như sau: a- ư c góp v n ho c mua c ph n v i m c không quá 30% v n i u l c a doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c, ngành, ngh , thu c Danh m c do Th tư ng Chính ph phê duy t cho t ng th i kỳ theo ngh c a B trư ng K ho ch và u tư. b- Vi c góp v n ho c mua c ph n quy nh t i i m 4.1.a Thông tư này vào các doanh nghi p nhà nư c do Trung ương qu n lý thì do B trư ng Tài chính quy t nh; c a doanh nghi p nhà nư c do a phương qu n lý thì do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư. 4.2. Nhà u tư ư c góp v n ho c mua c ph n không h n ch v t l v n góp, t l c ph n c a doanh nghi p không ph i là doanh nghi p nhà nư c. Vi c nhà u tư góp v n ho c mua c ph n ư c th c hi n theo h p ng ký gi a nhà u tư và doanh nghi p có liên quan. Trư ng h p này, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho
 3. cơ quan ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p ch m nh t 15 ngày sau khi ã th c hi n vi c góp v n ho c mua c ph n. 5. Ngành, ngh , lĩnh v c và a bàn u tư và khuy n khích u tư 5.1. Nhà u tư ư c u tư, kinh doanh t t c các ngành, ngh , lĩnh v c và a bàn theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, tr nhưng ngành, ngh quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Lu t Doanh nghi p và ư c c th hoá t i kho n 1 i u 3 Ngh nh 03/2000/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Doanh nghi p. 5.2. Nhà u tư ư c khuy n khích u tư, kinh doanh vào ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh 51 (dư i ây g i t t là Danh m c A). 5.3. Nhà u tư ư c khuy n khích u tư, kinh doanh t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn quy nh t i Danh m c B; a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn quy nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh 51 (dư i ây g i t t là Danh m c B và Danh m c C) II. B O M VÀ H TR U TƯ 6. H tr m t b ng s n xu t, kinh doanh 6.1. Nhà u tư có d án u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, n u có nhu c u thuê t làm m t b ng th c hi n d án u tư thì ư c t o i u ki n cho thuê t. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho thuê t căn c vào m c ích s d ng t ư c l p trong d án kh thi, căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương gi i quy t i v i t ng d án. Th i h n cho thuê t ư c xác nh theo d án ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t nhưng không quá 50 năm. H n m c cho thuê t c a d án ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t 6.2. Nhà u tư ư c thuê t xây d ng nhà nh m m c ích kinh doanh bán cho các i tư ng ư c phép mua nhà ho c cho thuê t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 6.3. Th i gian mi n n p ti n thuê t cho các d án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c A ho c d án u tư t i a bàn quy nh t i Danh m c B ho c Danh m c C ư c th c hi n như i v i doanh nghi p trong nư c cùng lo i quy nh t i i u 18 Ngh nh 51. 7. Quy n c a nhà u tư iv i t thuê. Nhà u tư có d án u tư ư c Nhà nư c cho thuê t có các quy n quy nh t i i u 7 c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam.
 4. 8. Vay v n t Qu H tr phát tri n Nhà u tư có d án u tư thu c Danh m c A ho c th c hi n d án u tư t i a bàn thu c Danh m c B ho c Danh m c C ư c Qu H tr phát tri n xem xét vi c h tr u tư thông qua các hình th c cho vay u tư; h tr lãi su t sau u tư; b o lãnh tín d ng u tư theo pháp lu t hi n hành v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 9. Mi n gi m thu M c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p; m c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p cá nhân, thu thu nh p b sung, thu nh p khNu thi t b , máy móc t o tài s n c nh i v i các d án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c A ho c d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B ho c Danh m c C ư c th c hi n như i v i doanh nghi p trong nư c cùng lo i quy nh tương ng t i các i u t i u 20 n i u 27 Ngh nh 51. 10. Th c hi n nguyên t c m t giá cho d án u tư theo lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) 10.1. Doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam, doanh nghi p do ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam, doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, v i ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam có d án u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ư c hư ng cùng m c giá u vào như các d án u tư trong nư c cùng lo i i v i t ai, hàng hóa, nguyên li u, nhiên li u, v t li u, v t tư và d ch v khác do Chính ph nh giá, ch u cùng m t m c thu . Các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c và các cơ s s n xu t, kinh doanh cung c p các y ut u vào cho s n xu t do Chính ph nh giá th ng nh t th c hi n quy nh này. 10.2. Nhà u tư có d án u tư theo quy nh t i các kho n 1, 2, 3 và kho n 5 i u 1 Ngh nh 51 cùng v i thân nhân c a mình Vi t Nam (n u có) bao g m ch ng ho c v , cha , m , con ho c con nuôi h p pháp ư c áp d ng cùng m t m c giá d ch v v nhà , khách s n, i n, nư c, d ch v y t , cư c phí i l i trong nư c b ng ư ng th y, ư ng b , ư ng hàng không, cư c phí bưu chính vi n thông và phí giáo d c và ào t o như áp d ng i v i công dân Vi t Nam trong nư c. 11. Th ch ng nh n áp ng ch m t giá cho nhà u tư và th t c c p Th ch ng nh n áp d ng ch m t giá 11.1. Th ch ng nh n áp d ng ch m t giá ư c c p cho nhà u tư và thân nhân nhà u tư (n u có) có d án u tư theo quy nh t i các kho n 1, 2, 3 và kho n 5 i u 1 Ngh nh 51. Th ch ng nh n áp d ng ch m t giá do B K ho ch và t tư ban hành th ng nh t và có giá tr trên toàn qu c (m u th ban hành kèm Thông tư này). Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét ký và c p Th này cho nhà u tư và thân nhân c a nhà u tư trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n h sơ h p l .
 5. 11.2. H sơ ngh áp d ng ch m t giá bao g m: a- ơn ngh ư c áp d ng ch m t giá kèm theo danh sách thân nhân c a nhà u tư ngh cùng ư c hư ng; nhà u tư và thân nhân m i ngư i n p 2 nh ch p n a ngư i, m t nhìn th ng, u tr n, nh có kích thư c 3 x 4 và ch p trư c khi làm ơn không quá 6 tháng (có ghi y h tên, ngày, tháng, năm sinh m t sau); b- Gi y t ch ng minh v quan h c a thân nhân v i nhà u tư. 11.3. Nhà u tư n p các gi y t quy nh t i i m 11.2 Thông tư này cùng v i h sơ ăng ký ưu ãi u tư cho d án u tư c a mình t i S K ho ch và u tư c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi t tr s chính ho c nơi th c hi n d án u tư. 11.4. i v i d án u tư ã tri n khai trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, nhà u tư n p gi y t quy nh t i i m 11.2 Thông tư này cùng b n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư n S K ho ch và u tư nơi ã c p ưu ãi u tư. Trong th i h n 10 ngày k t khi nh n ư c h sơ ngh ư c áp d ng ch m t giá, S K ho ch và u tư xem xét, trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh vi c c p Th ch ng nh n áp d ng ch m t giá cho nhà u tư và thân nhân nhà u tư. 11.5. Quy n l i c a nhà t tư và thân nhân nhà u tư ư c ghi trong Th bao g m các d ch v ư c quy nh t i i m 10.2 Thông tư này. 11.6. U ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c trung ương nơi ã c p th quy t nh vi c thu h i Th ch ng nh n áp d ng ch m t giá c a nhà u tư và thân nhân c a h trong trư ng h p doanh nghi p c a nhà u tư b phá s n, gi i th ho c ngư i s d ng th có hành vi vi ph m các quy nh t i kho n 3 i u 121 Lu t Doanh nghi p. III. TH T C XÁC NH N NGƯ I G C VI T NAM, NGƯ I CÓ QUAN H HUY T TH NG VI T NAM 12. Xác nh n có qu c t ch Vi t Nam, m t qu c t ch Vi t Nam 12.1. Ngư i thu c i tư ng quy nh t i i m 1.1.a Thông tư này c n có h chi u h p l c a Vi t Nam, trong trư ng h p không có h chi u Vi t Nam thì ph i có m t trong các gi y t sau: Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam; Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam; ho c Gi y xác nh n ăng ký công dân. Nh ng ngư i thu c i tư ng quy nh t i i m này không c n ph i làm th t c xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam. 12.2. Ngư i thu c i tư ng quy nh t i i m 1.l.b Thông tư này c n có Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam, Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam, ho c Gi y xác nh n ăng ký công dân. 12.3. ThNm quy n, th t c, trình t c p Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam, Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam, Gi y xác nh n ăng ký công dân.
 6. Vi c c p Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i i u 35 và i u 36 Lu t Qu c t ch Vi t Nam và các i u 17, 18 và 19 Ngh nh l04/1998/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Qu c t ch Vi t Nam (sau ây g i là Ngh nh l04/1998/N - CP). Vi c c p Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i i u 35 và i u 36 Lu t Qu c t ch Vi t Nam, i u 25 và i u 26 Ngh nh l04/1998/N -CP. Vi c c p Gi y xác nh n ăng ký công dân dư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 713/NG-Q ngày 17 tháng 5 năm 1997 c a B Ngo i giao. 13. Th t c xác nh n ngư i có quan h huy t th ng Vi t Nam 13.1. Ngư i thu c i tư ng quy nh t i i m 1.2 Thông tư này c n có Gi y xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam (M u gi y ư c ban hành kèm theo Thông tư này) do m t trong các cơ quan có thNm quy n sau ây c p. a- Cơ quan i di n ngo i giao ho c lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, b- U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 13.2. Ngư i ngh c p Gi y xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam t i các cơ quan quy nh t i i m 13.1 Thông tư này c n có ơn ngh (m u ơn ban hành kèm theo Thông tư này). Kèm theo ơn ph i có các gi y t sau ây (k c gi y t do chính quy n cũ c p trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975). a- Gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam c a cha , m , ông n i, bà n i, ông ngo i ho c bà ngo i; trong trư ng h p nh ng ngư i này ã m t qu c t ch Vi t Nam thì ph i có Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam. b- Gi y t ch ng minh ngư i làm ơn là con , cháu n i ho c cháu ngo i c a nh ng ngư i thu c i tư ng nói t i i m 13.2.a Thông tư này. c- H chi u nư c ngoài h p l . 13.3. Trư ng h p không th có ư c các gi y t quy nh t i i m 13.2.a và 13.2.b Thông tư này, thì ngư i xin xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam ph i có các gi y t sau ây: a- i v i trư ng h p xin gi y xác nh n t i các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam nư c ngoài ư c quy nh t i i m 13.1.a Thông tư này, c n ph i có: - Gi y c a t p th c ng ng ngư i Vi t Nam a phương nơi ngư i ó sinh s ng (có th là H i ngư i Vi t Nam có quan h v i các t ch c, cơ quan h p pháp trong nư c ho c cơ quan i di n Vi t Nam nư c ó) xác nh n b ng văn b n ngư i ó có quan h huy t th ng v i ngư i ang có qu c t ch Vi t Nam ho c v i ngư i ã t ng có qu c t ch Vi t Nam.
 7. - B n lý l ch t thu t c a ngư i ngh c p gi y xác nh n t th i gian trư c cho n th i i m xin xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam. b- i v i trư ng h p xin xác nh n t i cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam trong nư c ư c quy nh t i i m 13.1.b Thông tư này, c n ph i có: - Văn b n c a ít nh t hai công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c có năng l c hành vi dân s y xác nh n v vi c ngư i ó có quan h huy t th ng v i ngư i có qu c t ch Vi t Nam ho c v i ngư i ã t ng có qu c t ch Vi t Nam, trong gi y xác nh n ghi rõ h tên, a ch c a ngư i ư c xác nh n và nh ng ngư i làm gi y xác nh n; - B n lý l ch t thu t c a ngư i ngh c p gi y xác nh n t th i gian trư c cho n th i i m xin xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam. 13.4. Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét, c p Gi y xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam, trư ng h p t ch i c p ph i tr l i ương s b ng văn b n trong ó có nêu rõ lý do. IV. VI C NH P C NH, XU T C NH, CƯ TRÚ C A NHÀ U TƯ 14. Nh p xu t c nh c a nhà u tư 14.1. Nhà u tư có H chi u Vi t Nam h p l ư c nh p xu t c nh Vi t Nam không c n có th th c. 14.2. Nhà u tư mang h chi u nư c ngoài ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam t o i u ki n thu n l i khi nh p c nh Vi t Nam th c hi n d án u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). 15. Cư trú, c p, thay i, thu h i Th thư ng trú, 15.1. Vi c cư trú, i l i c a nhà u tư là i tư ng nêu t i i m 1.2 và 1.3 Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh t i i u 11, 12 Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2000. 15.2. Vi c c p, thay i ho c thu h i Th thư ng trú c a nhà u tư ư c th c hi n t i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh có thNm quy n thu c B Công an theo quy nh t i các i u 13 và 14 Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000. V. TH T C ĂNG KÝ KINH DOANH VÀ C P CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ 16. H sơ ăng ký kinh doanh Ngoài h sơ ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t áp d ng i v i nhà u tư là công dân Vi t Nam, nhà u tư c n ph i có thêm các gi y t sau ây:
 8. 16.1. i v i nhà u tư thu c i tư ng quy nh t i i m 1.1 Thông tư này ph i n p: a- B n sao H chi u h p l c a Vi t Nam ho c Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam; Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam; ho c Gi y xác nh n ăng ký công dân; b- Gi y t , ch ng ch liên quan n trình chuyên môn c a ngư i i u hành iv i m t s ngành, ngh mà pháp lu t Vi t Nam quy nh ph i có. 16.2. i v i nhà u tư thu c i tư ng quy nh t i i m 1.2 Thông tư này c n có Gi y xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam và gi y t quy nh t i i m l6.l.b Thông tư này. 16.3. i v i nhà u tư thu c i tư ng quy nh t i i m 1.3 Thông tư này c n có Th thư ng trú do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p và gi y t quy nh i m 16.l.b Thông tư này. 17. Trình t , th i h n xem xét vi c ăng ký kinh doanh 17.1. Nhà u tư ăng ký kinh doanh tr c ti p ho c u quy n cho ngư i khác n S K ho ch và u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t tr s giao d ch n p h sơ. Khi n p h sơ, nhà u tư (ho c ngư i ư c u quy n) ph i xu t trình h chi u và b n g c các gi y t c n thi t ki m tra, i chi u. S K ho ch và u tư ti p nh n h sơ, ki m tra H chi u và tính h p l c a h sơ, ng th i vi t phi u h n tr l i cho nhà u tư theo quy nh hi n hành c a pháp lu t vi t Nam. 17.2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S K ho ch và u tư có trách nhi m xem xét th c hi n vi c ăng ký kinh doanh cho nhà u tư. 18. Th t c ngh hư ng ưu ãi u tư và nghĩa v báo cáo th c hi n ưu ãi u tư 18.1. ư c hư ng ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i), nhà u tư có d án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i Danh m c A ho c th c hi n d án u tư t i a bàn quy nh Danh m c B ho c Danh m c C ph i th c hi n các th t c c n thi t quy nh t i Thông tư 02/1999/TT- BKH ngày 24 tháng 9 năm 1999 c a B K ho ch và u tư. 18.2. nh kỳ 6 tháng m t l n (vào u tháng 6 và tháng 12 hàng năm) doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi u tư có trách nhi m báo cáo tình hình vi c th c hi n các bi n pháp ưu ãi ã và ang ư c hư ng t i doanh nghi p v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo B K ho ch và u tư. 18.3. Trong trư ng h p doanh nghi p ho c nhà u tư vi ph m pháp lu t Vi t Nam, không th c hi n y các i u ki n hư ng ưu ãi u tư, i nh cư nư c khác ho c vi ph m vào các quy nh ư c nêu t i kho n 3 i u 121 Lu t doanh nghi p, S K ho ch và u tư thu h i Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, Th ch ng nh n áp d ng ch m t giá (n u có) c a nhà u tư và thân nhân nhà u tư theo quy nh t i i u 33 Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i).
 9. VI. CHUY N TÊN CH U TƯ, CHUY N V N U TƯ TRƯ C ÂY TRONG DOANH NGHI P THÀNH V N GÓP C A NHÀ U TƯ 19. i u ki n chuy n tên ch u tư c a doanh nghi p ang ho t ng 19.1. Nhà u tư nói t i i m 3.2 Thông tư này khi làm th t c chuy n tên ch u tư, c n có các gi y t sau ây: a- Văn b n ng ý trao tr l i cho nhà u tư tài s n và v n c a doanh nghi p mà ngư i (ho c nh ng ngư i) ng danh nghĩa cho nhà u tư ang qu n lý; b- Văn b n c a ngư i (ho c nh ng ngư i) ng danh nghĩa cho nhà u tư t nguy n chuy n quy n qu n lý doanh nghi p cho nhà u tư; c- Văn b n nh t trí c a các sáng l p viên, thành viên góp v n c a doanh nghi p v vi c ch p nh n chuy n i ch u tư, chuy n v n u tư. d- Xác nh n c a cơ quan thu v vi c doanh nghi p ngh chuy n i tên ch u tư ã th c hi n y các nghĩa v tài chính v i Nhà nư c Vi t Nam. e- ơn c a nhà u tư ngh ư c chuy n ch u tư, chuy n v n u tư trong ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. Trong ó có cam k t th c hi n i u l doanh nghi p và k th a các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p. 19.2. Ch u tư m i có trách nhi m ti n hành làm th t c h p th c hóa quy n s h u, quy n s d ng ho c các quy n khác có lên quan n tài s n nh n l i theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 20. i u ki n chuy n v n u tư trư c ây vào doanh nghi p trong nư c dư i danh nghĩa công dân Vi t Nam thành ph n v n góp c a nhà u tư Nhà u tư nói t i i m 3.2 Thông tư này ã chuy n giao v n, tài s n c a mình cho công dân Vi t Nam ho c cho cơ s s n xu t, kinh doanh Vi t Nam và mư n danh nghĩa c a cá nhân ho c t ch c ó u tư, kinh doanh t i Vi t Nam, khi làm th t c ng tên ph n v n góp c a mình trong doanh nghi p c n có văn b n c a công dân Vi t Nam ho c cơ s s n xu t kinh doanh ng ý tr l i cho nhà u tư ph n tài s n, v n mà công dân Vi t Nam ho c cơ s s n xu t kinh doanh ang qu n lý và s d ng. 21. Trình t , th t c, th i h n xem xét vi c i tên nhà u tư 21.1. S K ho ch và u tư giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t vi c i tên ch u tư. S k ho ch và u tư ti p nh n, xem xét h sơ và hư ng d n nhà u tư b sung y các gi y t c n thi t. 21.2. i tên ch c a doanh nghi p ang ho t ng, nhà u tư g i h sơ ăng ký kinh doanh n S K ho ch và u tư nơi ã c p ăng ký kinh doanh trư c ây c a doanh nghi p, h sơ g m các gi y t như quy nh t i i m 16.1 và các gi y t quy nh t i i m 19.1 Thông tư này.
 10. 21.3. Sau khi n p h sơ h p l , trong th i h n 20 ngày ch u tư ph i thông báo ít nh t là 5 l n trên các phương ti n thông tin i chúng c a a phương nơi doanh nghi p ho t ng v vi c i tên ch u tư. Trong th i gian này, các cá nhân, t ch c có quy n và l i ích trong doanh nghi p ph i n doanh nghi p gi i quy t quy n l i h p pháp c a mình. 21.4. Sau th i h n 20 ngày thông báo, n u không có tranh ch p, khi u n i i v i doanh nghi p ngh chuy n tên ch u tư, S K ho ch và u tư th c hi n th t c chuy n i tên ch u tư, trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 22. Các quy nh khác liên quan n vi c i tên ch u tư 22.1. Vi c i tên ch u tư ch ư c th c hi n i v i các doanh nghi p không có tranh ch p. 22.2. Không x ph t vi ph m hành chính v vi c u tư không ng tên trư c ây c a nhà u tư. 22.3. S K ho ch và u tư không gi i quy t vi c i tên ch u tư i v i doanh nghi p ang có tranh ch p v dân s ho c liên quan n hình s . Các v n tranh ch p, tuỳ theo tính ch t, có th ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v hòa gi i, t t ng dân s ho c hành chính. VII. T CH C TH C HI N 23. Hi u l c thi hành và t ch c th c hi n 23.1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư 02 BKH/DN ngày 12 tháng 5 năm 1995 c a B K ho ch và u tư và Thông tư liên b s 11-BKH/NG ngày 31 tháng 12 năm 1996 c a B K ho ch và u tư và B Ngo i giao 23.2. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, các doanh nghi p trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh k p th i b ng văn b n n B K ho ch và u tư. Các B Tư pháp, B Ngo i giao, B Công an có trách nhi m ph i h p v i B K ho ch và u tư gi i quy t các v n phát sinh. Nguy n Khánh Toàn Vũ Huy Hoàng ( ã ký) ( ã ký) Hà Hùng Cư ng Nguy n ình Bin ( ã ký) ( ã ký)
 11. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p T do - H nh phúc (Vi t t i) ngày... tháng... năm.... ƠN NGHN XÁC NH N CÓ QUAN H HUY T TH NG VI T NAM Kính g i: 1. Tôi là: - H và tên Vi t nam (vi t ch in hoa d u): - H và tên trong h chi u (vi t ch in hoa): 2. Sinh ngày tháng năm 3. Nơi sinh: 4. a ch thư ng trú nư c ngoài: 5. a ch thư ng trú ho c t m trú t i Vi t Nam (n u có): 6. Qu c t ch hi n nay: 7. S h chi u hi n nay: Ngày c p h chi u: Nơi c p h chi u: Nư c c p h chi u: H chi u có giá tr n ngày:.... tháng....... năm......... 8. Ngh nghi p, chuyên môn, nghi p v , trình : ngh : (ghi tên cơ quan mà nhà d u tư ngh xác nh n) Xác nh n tôi là ngư i có quan h huy t th ng Vi t Nam v i ngư i có tên dư i ây: - H và tên: - Sinh ngày......... tháng....... năm............. - Nơi ăng ký thư ng trú:
 12. - Nơi t m trú (n u có): - Qu c t ch hi n nay: - S h chi u (n u có): Nơi c p: - H chi u có giá tr n ngày..... tháng..... năm........... Quan h v i ngư i làm ơn: (ghi rõ ngư i làm ơn là con , cháu n i, cháu ngo i....) Tôi xin cam oan toàn b nh ng l i khai trong ơn này là úng s th t và tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v nh ng i u ã khai. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h , tên) Gi y t kèm theo: 1. 2. 3. (Cơ quan xác nh n) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......../..... c l p - T do - H nh phúc (Nơi xác nh n) ngày.... tháng... năm.... XÁC NH N Ông/bà: Sinh ngày............ tháng........ năm: ; Nơi sinh: a ch thư ng trú hi n nay: Qu c t ch: Mang h chi u s : ; C p ngày: Có giá tr n ngày: Nơi c p: ; Nư c c p: Là ngư i có quan h huy t th ng Vi t Nam. Gi y xác nh n này ư c s d ng hoàn thành h sơ ngh u tư t i Vi t Nam theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10.
 13. Tên cơ quan xác nh n Ch c v ngư i ký xác nh n (Ký tên và óng d u) M t trư c c a th (U ban nhân dân C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM t nh, thành ph ) c l p - T do - H nh phúc S : Ngày.... tháng.... năm.... TH CH NG NH N ÁP D NG CH M T GIÁ Nơi dán nh Kích thư c nh 3x4 Có óng d u giáp lai H và tên: Sinh ngày: tháng năm Nơi sinh Qu c t ch hi n nay: S h chi u hi n nay (ho c s th thư ng trú): ư c áp d ng giá các d ch v do Nhà nư c nh giá như công dân Vi t Nam Ch t ch UBND t nh/thành ph Th này có giá tr s d ng trên toàn qu c (Ký tên và óng d u) M t sau c a th ghi:
 14. Th này ư c c p theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999. Th này ch ư c c p cho nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư t i Vi t Nam theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và thân nhân c a h s d ng t i Vi t Nam. Ngư i có tên trong Th này ư c áp d ng giá và cư c các d ch v ph c v sinh ho t: nhà , khách s n, i n, nư c, d ch v y t , cư c phí i l i b ng ư ng thu , ư ng b , ư ng hàng không, cư c phí bưu chính vi n thông và phí giáo d c và ào t o như công dân Vi t Nam. Các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c, các cơ s s n xu t, kinh doanh có trách nhi m th c hi n quy nh này. Th này ch có giá tr khi giao d ch các d ch v do Nhà nư c CHXHCN Vi t Nam cung c p và nh giá. C m cho mư n th ho c s d ng sai m c ích. (Kích thư c c a th : cao 7cm x dài 10,5 cm; N n gi y tr ng; ch en)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản